Raportul informarii si consultarii in etapa I de pregatire a elaborarii Planul Urbanistic Zonal pentru MODIFICARE P.U.Z proiect nr. 24/2008 PENTRU DEZMEMBRARE LOT 47 ÎN LOT 47-1 ȘI 47-2 ȘI SCHIMBAREA FUNCȚIUNII ZONEI DE „DEPOZITE” ÎN „DEPOZITE ȘI HALĂ P

Raportul  informarii si consultarii  in etapa I de pregatire a elaborarii Planul Urbanistic Zonal pentru MODIFICARE P.U.Z proiect nr. 24/2008 PENTRU DEZMEMBRARE LOT 47 ÎN LOT 47-1 ȘI 47-2 ȘI SCHIMBAREA FUNCȚIUNII ZONEI DE „DEPOZITE” ÎN „DEPOZITE ȘI HALĂ PENTRU PRODUCȚIE ȘI ASAMBLARE COMPONENTE CASĂ” PENTRU LOTUL 47-2”

              În conformitate cu art. 36, art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Ordinul nr. 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea ,,Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism” coroborate cu ,,Regulamentul de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului”, aprobat cu Hotararea Consiliului Local Murfatlar nr.107 din 27.11.2012, s-a întocmit prezentul raport privind:

Planul Urbanistic Zonal pentru MODIFICARE P.U.Z proiect nr. 24/2008 PENTRU DEZMEMBRARE LOT 47 ÎN LOT 47-1 ȘI 47-2 ȘI SCHIMBAREA FUNCȚIUNII ZONEI DE „DEPOZITE” ÎN „DEPOZITE ȘI HALĂ PENTRU PRODUCȚIE ȘI ASAMBLARE COMPONENTE CASĂ” PENTRU LOTUL 47-2”

OBIECT: Informarea si consultarea publicului interesat cu privire la propunerile de Plan Urbanistic Zonal pentru MODIFICARE P.U.Z proiect nr. 24/2008 PENTRU DEZMEMBRARE LOT 47 ÎN LOT 47-1 ȘI 47-2 ȘI SCHIMBAREA FUNCȚIUNII ZONEI DE „DEPOZITE” ÎN „DEPOZITE ȘI HALĂ PENTRU PRODUCȚIE ȘI ASAMBLARE COMPONENTE CASĂ” PENTRU LOTUL 47-2”.

BENEFICIAR:  S.C 3EHOUSE S.R.L

PROIECTANT:  B.I.A.046 arh. ABDIȘA ABDIȘA, arhitect ABDIȘA ABDIȘA

Informarea şi consultarea publicului s-a desfăşurat astfel:
Prin certificatul de urbanism nr. 65/30.08.2016 eliberat de Primăria oraşului Murfatlar, în conformitate cu prevederile art. 32 alin 1 lit c al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, planul urbanistic zonal este instrumental de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu planul urbanistic general.
A fost elaborat documentul de planificare al procesului de Informare şi consultare a publicului nr. 7952/09.12.2016 privind iniţierea, elaborarea, aprobarea şi monitorizarea implementării documentaţiei PUZ pentru MODIFICARE P.U.Z proiect nr. 24/2008 PENTRU DEZMEMBRARE LOT 47 ÎN LOT 47-1 ȘI 47-2 ȘI SCHIMBAREA FUNCȚIUNII ZONEI DE „DEPOZITE” ÎN „DEPOZITE ȘI HALĂ PENTRU PRODUCȚIE ȘI ASAMBLARE COMPONENTE CASĂ” PENTRU LOTUL 47-2, iar în cuprinsul acestuia au fost prevăzute parcurgerea etapelor reglementate prin Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 2701/30.12.2010.

ETAPA I – Implicarea publicului în etapa pregătitoare – anunţarea intenţiei de elaborare a PUZ în perioada 13.12.2016 – 23.12.2016

Detalii privind tehnicile si metodele utilizate pentru a informa si consulta publicul:
    S-au întocmit:
- Anunţul public Etapa I privind intenţia de elaborare a planului urbanistic faza PUZ pentru MODIFICARE P.U.Z proiect nr. 24/2008 PENTRU DEZMEMBRARE LOT 47 ÎN LOT 47-1 ȘI 47-2 ȘI SCHIMBAREA FUNCȚIUNII ZONEI DE „DEPOZITE” ÎN „DEPOZITE ȘI HALĂ PENTRU PRODUCȚIE ȘI ASAMBLARE COMPONENTE CASĂ” PENTRU LOTUL 47-2, nr. 7953/09.12.2016, a fost afişat la sediul Primăriei oraşului Murfatlar şi publicat pe pagina de internet a Primăriei oraşului Murfatlar: www.primaria-murfatlar.ro în data de 09.12.2016;
- Documentul de planificare al procesului de informare şi consultare a publicului nr.. 7952/09.12.2016 a fost afişat la sediul Primăriei oraşului Murfatlar şi publicat pe pagina de internet a Primăriei oraşului Murfatlar: www.primaria-murfatlar.ro în data de 09.12.2016;
- au fost transmise către proprietarii vecini scrisori de notificare conţinând anunţul de intenţie, după cum urmează:

  • Notificarea nr. 7954/09.12.2016 transmisă către SC FOSMAN SRL, D-na FLORESCU MARIA, SC LEGACY FOUNDATION SRL;
  • Notificarea nr. 7955/09.12.2016 transmisă către SC 3EHOUSE CORP SRL;

    Anunţul privind intenţia de elaborare a PUZ a fost amplasat de către investitor pe un panou rezistent la intemperii, la loc cu vizibilitate, pe teritoriul zonei studiate conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2701/2010.
    Publicul a fost fost invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a PUZ pentru MODIFICARE P.U.Z proiect nr. 24/2008 PENTRU DEZMEMBRARE LOT 47 ÎN LOT 47-1 ȘI 47-2 ȘI SCHIMBAREA FUNCȚIUNII ZONEI DE „DEPOZITE” ÎN „DEPOZITE ȘI HALĂ PENTRU PRODUCȚIE ȘI ASAMBLARE COMPONENTE CASĂ” PENTRU LOTUL 47-2, în perioada 13.12.2016 – 23.12.2016.

Un rezumat al problemelor, observatiilor si rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare, inclusiv:
1.Modul in care solicitantul a rezolvat, intentioneaza sa rezolve sau se va ocupa de problemele, observatiile si rezervele exprimate de public:
- Nu au fost inregistrate observatii sau rezerve.
2.Problemele, observatiile si rezervele pe care initiatorul planului de urbanism nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, impreuna cu motivatia acestui lucru:
- Nu este cazul.
3.Orice alte informatii considerate necesare pentru a sustine preluarea sau nepreluarea propunerilor:
- Nu au fost inregistrate.
Prezentul Raport a fost intocmit in conformitate cu Regulamentul Local al orasului Murfatlar de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului aprobat prin Hotarare de Consiliu Local Murfatlar nr. 107/28.11.2012.
Astfel, s-au parcurs procedurile prevazute de H.C.L.  nr. 107 din 27.11.2012, referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism, etapa 1 –  de pregatire a elaborarii  PUZ pentru MODIFICARE P.U.Z proiect nr. 24/2008 PENTRU DEZMEMBRARE LOT 47 ÎN LOT 47-1 ȘI 47-2 ȘI SCHIMBAREA FUNCȚIUNII ZONEI DE „DEPOZITE” ÎN „DEPOZITE ȘI HALĂ PENTRU PRODUCȚIE ȘI ASAMBLARE COMPONENTE CASĂ” PENTRU LOTUL 47-2.

Primar,
Valentin Saghiu

Intocmit,
Persoana responsabila cu informarea
si consultarea publicului
Insp. superior Ciubuc Iuliana

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish