Aparatul Permanent de lucru al Consiliului Local Murfatlar

Rimbu Liliana - Consilier Juridic

Atributiile Consilierului Juridic, conform Legii administratiei publice locale:

a) participă la şedinţele consiliului local;
b) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
c) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
d) asigură procedurile de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, şi redactează hotărârile consiliului local;
e) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
f) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar.

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish