S.C.U.P. - SERVICIUL COMUNITAR DE UTILITATI PUBLICE

   Este subordonat primarului si colaboreaza cu serviciul financiar contabil.
   Gestiunea serviciului este asigurata in mod direct.
   Prin serviciul comunitar de utilitati publice se asigura: curatirea strazilor, drumurilor si aleilor, a spatiilor verzi si de agrement ridicarea gunoiului menajer de la populatie si agenti economici, amenajarea si intretinerea parcarilor, lucrari de reparatii si modernizari, cladiri, drumuri, santuri si rigole, intretinerea parcurilor, montarea mobilierului stradal, organizarea pietelor, tirgurilor si balciurilor, alimentarea  cu apa a satului Siminoc si intretinerea retelei de distributie, administrarea fondului locativ, furnizarea energiei termice si a apei calde produsa, asigurarea iluminatului public
   Conducerea serviciului este asigurata de seful serviciului care coordoneaza intreaga activitate urmarind:
   Folosirea eficienta a fortei de munca, prezenta angajatilor la munca, dirijarea acestora in punctele de lucru si urmarirea modului in care acestia isi indeplinesc sarcinile primite
   Propune sanctionarea disciplinara a acestora cind este cazul
   Intocmeste  foile  colective de prezenta  dupa care le  preda   la departamentul financiar contabil in vederea intocmirii statelor de plata a  salariilor;

COMPARTIMETNUL SALUBRIZARE

     Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului comunitar de utilitate publica a orasului Murfatlar denumit în continuare operator de salubrizare, înfiinţat şi organizat la nivelul orasului Murfatlar pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale.
    Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă  au caracter minimal. Consiliul local Murfatlar poate aproba şi alţi indicatori de performanţă sau condiţii tehnice pentru operatorul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora.

Citeşte mai departe: COMPARTIMETNUL SALUBRIZARE

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DE INTERES LOCAL

 Activitatea compartimentului privind administrarea  domeniului public si privat de interes local se desfăşoară sub autoritatea administraţiei publice locale a orasului Murfatlar care controlează gestionarea serviciului, urmăreşte realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pe plan local şi prin colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe plan naţional.
Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea compartimentului de administrare a domeniului public şi privat constituie obligaţia exclusivă a autorităţii administraţiei publice locale a orasului Murfatlar, iar monitorizarea şi controlul funcţionării şi gestionării acestora intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusivă ale acestei autorităţi.

Citeşte mai departe: ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DE INTERES LOCAL

AMENAJAREA SI INTRETINEREA PARCARILOR

Amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare se  realizeaza conform hotărârilor autorităţilor administraţiei publice locale, stabilirea amplasamentelor făcându-se împreună cu Poliţia Rutieră.

Parcarea reprezintă acel spaţiu destinat în mod special staţionării vehiculelor, semnalizat prin indicatoare şi marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului.

În parcările de reşedinţă, care sunt situate la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament. Dacă numărul cererilor depăşeşte suprafaţa disponibilă, se vor organiza licitaţii la care tariful de bază este reprezentat de preţul de pornire. Autorităţile administraţiei publice vor identifica împreună cu asociaţiile de proprietari spaţiile aflate la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor, care pot fi amenajate ca parcări de reşedinţă.

ALIMENTARE CU APA

  Serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu apă  au drept scop asigurarea alimentării cu apă,pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii Siminoc şi trebuie să îndeplinească la nivelul utilizatorilor, în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor, parametrii tehnologici şi programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare şi cerinţele indicatorilor de performanţă aprobate de administraţia publica locala.
   Apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi, după caz, pentru combaterea şi stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale.

Citeşte mai departe: ALIMENTARE CU APA

ILUMINAT PUBLIC

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.230/2006 serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice si cuprinde activitatile de utilitate publica si de interes economic si social general desfasurat la nivelul orasului Murfatlar sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatii administrative-teritoriale, in scopul asigurarii iluminatului public.
Iluminatul public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal pietonal,iluminatul arhitectural,iluminatul ornamental si iluminatul ornamental-festiv.

Citeşte mai departe: ILUMINAT PUBLIC

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CIMITIRELOR

  Cimitirele crestin si ordodox din oraşul Murfatlar sunt considerate instituţii de igienă publică având ca scop realizarea înhumărilor. Ele trebuie să funcţioneze ca zone de linişte şi respect pentru cei ce se odihnesc acolo.

 Înfiinţarea, extinderea sau desfiinţarea cimitirelor se face potrivit legii prin hotărâri ale Consiliului Local Murfatlar, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, legal aprobate.

 Activitatea  de întreţinere a cimitirelor şi efectuarea serviciilor specifice (măturat, udat alei, curăţat rigole prin răzuire, combatere polei, colectare şi transport deşeuri, evacuare deşeuri vegetale şi pământ, întreţinere spaţii verzi ) se realizează de operatorul de servicii publice de salubritate .

 Serviciile de înhumare şi reînhumare se vor presta de către  compartimentele cu atributii in acest domeniu stabilite de consiliul local sau de primar,cu respectarea normelor sanitare antiepidemice şi în baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Oraşului Murfatlar

Citeşte mai departe: ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CIMITIRELOR

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish