Urbanism

  • Arhitectul Sef
  • Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Investitii
  • Compartimentul Achizitii Publice, Administrarea Domeniului Public si Privat, Fonduri Europene


PRINCIPALE ATRIBUŢII:

  • urmărirea şi decontarea lucrărilor de reparaţii şi intervenţii;
  • întocmirea documentaţiei şi organizarea selecţiilor de oferte şi a licitaţiilor pentru achiziţii publice; întocmirea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau demolare;
  • sancţionarea persoanelor fizice sau juridice care nu respectă autorizaţiile de construire şi disciplina în construcţii;
  • întocmirea proceselor verbale la finalizarea obiectivelor autorizate;
  • urmărirea realizării sarcinilor prevăzute în proiectele de urbanism cu privire la protejarea mediului ambiant;
  • luarea măsurilor prevăzute de lege pentru demolarea construcţiilor executate fără autorizaţie;

 

Legislatie

Legea 350 / 2001 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 
Legea 50 / 1991 - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 
Ordinul 839 / 2009 - pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executatii lucrarilor de constructii
 
Legea 422 / 2001 - privind protejarea monumentelor istorice
 
Hotararea de guvern 525 / 1996 - pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
 
Hotararea Consiliului Local XX din xxxx - privind Regulamentul Local pentru informarea si consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish