Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Achiziții publice

ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT DE LUCRĂRI

U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020 , a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru lucrarile de amenajare și reparații curte Casă de Cultură ce au facut obiectul Anuntului publicitar nr. 5811/15.07.2021 , Atribuind contractul de servicii ofertantului declarat castigator dupa cum urmeaza:

Nr.
Crt
Denumirea si adresa ofertantului declarat castigator Obiectul contractului Durata contractului Valoarea contractului fara TVA Valoarea contractului cu TVA
1.  SC SADE GLOBAL SRL
Str. Incinta Port Ovidiu, camera C19, nr. C19, loc. Ovidiu, jud. Constanta
Lucrari de amenajare și reparații curte Casă de Cultură 12 LUNI 372.489,45 443.262,45
           

Nr. 5788/15.07.2021

ANUNT
Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract privind Lucrari amenajari exterioare si bransament de apa-canalizare Bloc ANL, str. Gen Vasile Milea (zona Stadion SCV).

Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii:
1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.
Obiectul contractului:

2.CPV principal: 45111291-4 Lucrari de amenajare a terenului (rev 2)

Nr. 5811/15.07.2021

ANUNT
Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract privind achizitionarea lucrărilor de amenajare și reparații curte Casă de Cultură, în cadrul proiectului ,Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune’’, cod BSB 1010.

Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii:
1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.
Obiectul contractului: Lucrari de amenajare si reparatii curte Casa de Cultura in cadrul proiectului ,,Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune’’, cod BSB 1010.

Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparatii generale si de renovare (Rev. 2)

Nr. 5716/13.07.2021

ANUNT

   Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract privind Lucrari de reparatii curente strazi asfaltate din orasul Murfatlar, jud. Constanta.

Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii:
1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.
Obiectul contractului:

Cod CPV: 45233142-6- Lucrari de reparare a drumurilor
2.Procedura de atribuire aleasă : achizitie directa, in conformitate cu prevederile art. 7 alineat (5) din Legea nr. 98/2016.
3.Locul prestarii serviciilor aferente contractului : Orasul Murfatlar, Judeţul Constanţa
4. Durata contractului de servicii : maxim 90 zile calendaristice de la data menţionata în cadrul ordinului de începere a lucrărilor
5.Oferta se va depune intr-un singur exemplar original (in colet/plic sigilat insotit de scrisoarea de inaintare- formularul 1) si trebuie sa cuprinda:
a.Documente de calificare
Ofertantul va depune urmatoarele documente de calificare:
Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate (cod/coduri CAEN autorizat) conform obiectului contractului
Formular nr. 2 - Declaratie de neincadrare in prevederile art. 59 si art.60 alineat (1) literele d) si e) din Legea nr. 98/2016

In vederea completarii formularului F2 va aducem la cunostinta ca persoanele cu functie de decizie in cadrul primariei orasului Murfatlar sunt urmatoarele:

Primar Cojocaru Gheorghe, viceprimar Samoilă Marian, secretar Vintilă Florin, consilieri locali: Crisan Sorin - Vasile , Samoila Marian, Ibadula Erdin, Cojbic Domnica, Zamosteanu Bogdan-Ionut, Rohozneanu Constantin -Cosmin , Ene Ion, Manea Silviu-George, Anton Ion, Constencov Nufar- Vasile, Butnariu Mihai, Untaru Marian -Ciprian, Vladoi Ion, Bolat Remzi, Grecu Claudiu, Isleam Gihan, Munteanu Marcel.
b.Experienta similara
In conformitate cu prevederile art. 179 lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, Ofertantul va face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara prin prezentarea unei liste a lucrarilor similare, realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, in valoare cumulata de cel putin 300.000 lei fara TVA, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
Prin lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare ori superioare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii se intelege: lucrari de constructie si/sau modernizare si/sau reparatii capitale si/sau reabilitare sau ramforsare si/sau consolidare, aferente unor drumuri publice sau private.
La solicitarea Autoritatii Constractante, doar ofertantul clasat pe locul I va prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei. Documentele prin care se probeaza indeplinirea cerintei privind experienta similara: certificate de buna executie, procese verbale de receptie partiala/totala, sau orice alte documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta in calitate de beneficiar, care sa contina cel putin urmatoarele informatii: parti contractante, obiectul contractului, valoarea real executata, perioada de executie.
Note
1) In situatia in care lucrarile care probeaza îndeplinirea cerintei privind experienta similara au fost executate in asociere sau ca subcontractant, certificatele de buna executie vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta, in calitate de beneficiar al investitiei.
2)Sub sanctiunea considerarii cerintei ca neîndeplinita, certificatele de buna executie vor avea numar de înregistrare si semnatura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta.
3)Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executia mai multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna executie depuse, care sunt lucrarile de natura a îndeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei.

c. Propunerea tehnica

Ofertantul va elabora propunerea tehnica conform specificatiilor caietului de sarcini si instructiunilor din prezentul anunt.

d. Propunerea financiara – formularul de oferta nr. 3

Ofertantul va elabora propunerea financiara conform instructiunilor din cadrul caietului de sarcini si instructiunilor din prezentul anunt.

6.Limba de redactare a ofertei: romana.
7.Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii ofertelor.
8.Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA, acesta fiind mentionat distinct.
9.Valoarea estimata a contractului : 390.000 lei fara TVA
10.Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
11.La oferta de baza:
NU se accepta oferte alternative

12.Documentele care insotesc oferta:
a)Scrisoare de inaintare- Formularul 1
b)Imputernicire, daca este cazul

c)Declaraţie privind evitarea conflictului de interese- Formularul 2
d)Formularul de Oferta-Formular 3
13.Adresa la care se depune oferta: sediul autoritatii contractante, Str. Calea Dobrogei, nr. 1, Orasul Murfatlar, Judeţul Constanţa, si/sau pe adresa de mail :
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
14.Data limita pentru depunerea ofertei: 16.07.2021, ora 15:00
15.Documentatia de atribuire anexata prezentului anunt
a)Sectiunea I - Caiet de sarcini
b) Formulare
Note:
1.Ofertantul declarat castigator isi va posta oferta in catalogul electronic produse/servicii/lucrari existent pe www.e-licitatie.ro . Pentru aceasta, este obligatoriu ca participantii sa aiba sau sa isi deschida conturi e utilizatori SEAP. Achizitia va fi postata cu denumirea: Lucrari de reparatii curente strazi asfaltate din orasul Murfatlar

2.Pentru operatorii economici care nu au posibilitatea de a detine un cont de utilizator in cadrul SICAP, prezenta achizitie se va desfasura strict in baza prezentului anunt, urmand ca dupa incheierea contractului sa se publice de catre autoritatea contractanta o notificare de atribuire in cadrul SICAP.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon 0241/234350, persoana de contact: Responsabil achizitii – Clincu Mihaela

Caietul de sarcini (PDF)
Formulare (DOC)

Nr. 5701 / 12.07.2021

ANUNT
Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract de „Servicii de asistenta tehnica – dirigentie de santier pentru lucrarile de amenajare si reparatii curte Casa de Cultura in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020”

Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii:

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.
Obiectul contractului: ,,Servicii de asistenta tehnica – dirigentie de santier pentru lucrarile de amenajare si reparatii curte Casa de Cultura in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020”.

Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2)

ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT DE SERVICII

   U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020 , a finalizat procedura de achizitie prin metoda Procedura proprie pentru Servicii de organizare evenimente ce au facut obiectul Anuntului publicitar nr. ADV12114482/18.05.2021 , Atribuind contractul de servicii ofertantului declarat castigator dupa cum urmeaza:

Nr.
Crt
Denumirea si adresa ofertantului declarat castigator Obiectul contractului Durata contractului Valoarea contractului fara TVA Valoarea contractului cu TVA
1. SC TEHNO ART SOLUTION SRL
Str. Navigatiei nr.22, Bucuresti, Sector 1
Servicii de organiarea de evenimente 12 Luni 152.000 180.800
           

Nr. 3325/23.04.2021

ANUNT

Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract privind achizitionarea lucrărilor de amenajare și reparații curte Casă de Cultură, în cadrul proiectului ,Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune’’, cod BSB 1010.

Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii:
1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.

Obiectul contractului: Lucrari de amenajare si reparatii curte Casa de Cultura in cadrul proiectului ,,Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune’’, cod BSB 1010.

Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparatii generale si de renovare (Rev. 2)

Nr. 2752/05.04.2021

ANUNT

Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract de „Furnizare de mobilier si bunuri asimilate in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020”

Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii:

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.
Obiectul contractului: Furnizare de mobilier si bunuri asimilate in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020”.

Cod CPV: 39516000-2 Articole de mobilier (Rev.2)

Nr. 2718/02.04.2021

ANUNT
Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract de „Furnizare echipamente electronice si bunuri asimilate in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020”

Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii:

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.
Obiectul contractului: Furnizare echipamente electronice si bunuri asimilate in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020”.

   Cod CPV: 30200000-1 Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2), 32321200-1 Echipament audiovizual (Rev.2), 30120000-6 Echipament de fotocopiere şi de tipărire offset (Rev.2)

Nr. 2206 /18.03.2021

CONSULTARE PIATA
privind atribuirea contractului ce are ca obiect:
Furnizarea echipamentelor electronice si bunuri asimilate in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020

  1. Obiect consultare:
   UAT Orasul Murfatlar/Primaria Orasului Murfatlar, judetul Constanta, organizeaza o consulatare de piata in vederea atribuirii contractului ce are ca obiect: Furnizarea echipamentelor electronice si bunuri asimilate in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020

Nr. 1781 /04.03.2021

ANUNŢ PUBLICITAR

   Autoritatea contractantă U.A.T.oras Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, județ Constanta, tel 0241 234350, fax 0241 234516, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cod fiscal 4859712, cont nr.  RO95TREZ24A705000200130X, deschis la Trezoreria Constanta, intenționează să încheie un contract de achiziție publică de servicii pentru realizarea obiectivului Servicii elaborare studiu de fezabilitate și servicii de investigare geotehnică a terenului de fundare pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Construire ansamblu locuințe sociale (58 u.l) și locuințe de necesitate (2 u.l), P+4E, str. Gral Vasile Milea, nr. 1D, oraş Murfatlar, jud. Constanţa”.

Nr. 1753/04.03.2021

 Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract de „Servicii de consultanta – dezvoltare baza de date in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020”

   Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii:

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.
Obiectul contractului: Servicii de consultanta – dezvoltare baza de date in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020”.

Cod CPV: 72220000-3 - Servicii de consultanță privind sistemele informatice și servicii de consultanță tehnică (Rev.2)

Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract de „Servicii de organizare concurs foto online in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020”

Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii:

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.
Obiectul contractului: Servicii de organizare concurs foto online in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020”.

Cod CPV: 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)

Nr. 1307/18.02.2021

   Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract de „Servicii de productie de filme de informare in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020”

Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii:
1.   Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.
   Obiectul contractului: „Servicii de productie de filme de informare in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020”

Cod CPV: 92111250-9 : Productie de filme de informare (Rev.2)

Nr. 920 din 04.02.2021

   Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract de „Servicii de productie de filme de informare in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020”

   Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii:

1.  Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.

   Obiectul contractului: „Servicii de productie de filme de informare in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020”.

Cod CPV: 92111250-9 : Productie de filme de informare (Rev.2)

   Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract de „Servicii de transport rutier specializat de pasageri in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010

Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii:

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.

Obiectul contractului: prestare Servicii de transport rutier specializat de pasageri in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010

Cod CPV: 60130000-8 (1) Servicii de transport rutier specializat de pasageri

   Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract de „Servicii de consultanta in elaborare de studii in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010”

Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii:

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.

Obiectul contractului: Servicii de consultanta in elaborare de studii in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010.

Cod CPV: 79311100-8 Servicii de elaborare de studii

Nr. 6738/ 02.11.2020

ANUNT

   Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract de Servicii de asigurare a lectorilor la evenimente si expert turism in cadrul Proiectului “Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod proiect BSB 1010, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020.

   Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii:
   1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.
Obiectul contractului: prestarea serviciilor de asigurare a lectorilor la evenimente si expert turism in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010.

Cod CPV: - 79998000-6 Servicii de consiliere profesională

   Autoritatea contractantă U.A.T.oras Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, județ Constanta, tel 0241 234350, fax 0241 234516, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cod fiscal 4859712, cont nr. RO95TREZ24A705000200130X, deschis la Trezoreria Constanta, intenționează să încheie un contract de achiziție publică de servicii pentru realizarea obiectivului ,,SERVICII DE MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE ȘI LUCRĂRI TEHNICE DE SPECIALITATE PENTRU PLAN DE SITUAȚIE TOPOGRAFIC PENTRU SUPRAFAȚA DE TEREN PENTRU ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRUBUȚIE GAZE NATURALE ÎN INTRAVILANUL ORAȘ MURFATLAR ȘI LOCALITATEA APARȚINĂTOARE SIMINOC’’, necesar pentru proiectul ,, SISTEME INTELIGENTE ȘI SUSTENABILE DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ȘI GAZELOR NATURALE’’.

   Autoritatea contractantă U.A.T.oras Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, județ Constanta, tel 0241 234350, fax 0241 234516, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cod fiscal 4859712, cont nr. RO95TREZ24A705000200130X, deschis la Trezoreria Constanta, intenționează să încheie un contract de achiziție publică de servicii pentru realizarea obiectivului ,,Servicii realizare studiu de fezabilitate pentru înfiinţarea reţea distribuţie gaze naturale în oraşul Murfatlar şi satul aparţinător Siminoc”.

  Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract de  Servicii de proiectare, inginerie si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „Lucrari de amenajare si reparatii curte Casa de Cultura” Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii: 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.
Obiectul contractului:  prestare Servicii de proiectare, inginerie si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „Lucrari de amenajare si reparatii curte Casa de Cultura”.

Cod CPV:  - 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
               - 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica

   Autoritatea contractanta: UAT MURFATLAR
   Adresa postala:  Str. Calea Dobrogei , Nr. 1, Localitatea Murfatlar , Cod postal:  905100, Romania ,
   Persoana de contact: Samedin Irina-Silvia , Tel. 0241234350 , Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax:0241234516

   Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: Achizitie directa
   Tip contract:  Prestari servicii
   CPV-Servicii de intretinere a ilminatului public -50232100-1 (Rev.2)
   Denumirea achizitie: Intretinerea Sistemului de Iluminat public, oras Murfatlar, judetul Constanta
   Valoarea estimata fara TVA: 133.000 lei
   Conditii de plata: autoritatea contractanta are obligatia de plata a sumelor de bani prin virament, in in cont de trezorerie, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 60 de zile calendaristice de la data primirii facturii.  

   Conditii participare: Operatorul economic sa fie inregistrat in SEAP. Ofertantul va completa oferta specificand pretul unitar fara TVA, valoarea totala va cuprinde toate costurile inclusiv cele de transport. Valabilitatea ofertelor sa fie de minim 30 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Oferta financiara va fi insotita de Certificat constator emis de ONRC, Declaratia privind evitarea conflictului de interese-Formular nr 3, Formular de oferta- Formular nr.2, Scrisoare de inaintare- Formular nr.1, Conventie de lucru cu  Enel Energie SA.
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut

   Termen limita primire oferte: 10.08.2020, ora 12:00
   Informatii suplimentare: Ofertele se pot transmite prin email sau fax la adresele specificate mai jos sau depuse la sediu Str. Calea Dobrogei , Nr. 1, localitatea Murfatlar, jud.Constanta. Oferta stabilita câstigatoare, pe perioada de valabilitate a acesteia, împreuna cu comunicarea transmisa catre ofertantul câstigator, vor constitui un contract angajant între parti. Clarificari se pot obtine de la Compartimentul Achizitii al institutiei în baza unei solicitari scrise transmise prin fax la nr. 0241234516 sau pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoana de contact  Samedin Irina-Silvia. Program de lucru 08.00-16.00, vineri 8.00-14.00. Ofertantul a carui oferta va fi acceptata va depune informatiile necesare în catalogul electronic din SEAP în termen de maxim 2 zile de la primirea unei comunicari în acest sens.

VEZI DOCUMENTATIA:
Formulare 1,2,3 (DOC)
Hotararea consiliului local nr. 52 din 31.07.2020 (PDF)

 

   U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Procedură simplificată pentru  Execuția lucrărilor de construire/ desfiintare/organizare de santier  aferente realizarii obiectivului  "Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune"", ce au facut obiectul anunt de participare simplificat nr. SCN1066731/ 14.04.2020, Atribuind contractul de lucrări  ofertantului declarat castigator, dupa cum urmeaza:

Nr.
Crt
Denumirea si adresa ofertantului declarat castigator Obiectul contractului Durata contractului Valoarea contractului fara TVA Valoarea contractului cu TVA
1. SC SALT SOFYA SRL
orasul Navodari,  str. Frunzelor , nr. 22, jud Constanta,
Execuția lucrărilor de construire/ desfiintare/organizare de santier  aferente realizarii obiectivului  "Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune"" 12 lun 1.643.911,67 lei 1.956.254,89 lei

Coordonator proiect,
Clincu Mihaela

Responsabil achizitii publice,
Sova-Cozma Mirela

   Autoritatea contractanta: UAT MURFATLAR
   Adresa postala:  Str. Calea Dobrogei , Nr. 1, Localitatea Murfatlar , Cod postal:  905100, Romania ,
   Persoana de contact: Samedin Irina-Silvia , Tel. 0241234350 , Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax:0241234516

   Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: Achizitie directa
   Tip contract: 
Lucrări
   CPV principal: 45112711-2- Lucrari de arhitectura peisagistica a parcurilor (Rev.2)
   CPV secundar: 45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
   Denumirea achizitie: Lucrari de reabilitare iluminat si peisagistica Parc Primărie, oras Murfatlar, judetul Constanta
   Valoarea estimata fara TVA: 430.000 RON
   Conditii de plata:
autoritatea contractanta are obligatia de plata a sumelor de bani prin virament, in in cont de trezorerie, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 60 de zile calendaristice de la data primirii facturii.   

   Conditii participare: Operatorul economic sa fie inregistrat in SEAP. Ofertantul va completa oferta specificand pretul unitar fara TVA, valoarea totala va cuprinde toate costurile inclusiv cele de transport. Valabilitatea ofertelor sa fie de minim 30 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Oferta financiara va fi insotita de Certificat constator emis de ONRC, Declaratia privind evitarea conflictului de interese-Formular nr 2, Formular de oferta- Formular nr.4, Scrisoare de inaintare- Formular nr.6, Declaratie de conformitatea CE producator, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate si conformitate cu standardele;

   Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
   Termen limita primire oferte: 03.08.2020, ora 12
   Informatii suplimentare: Ofertele se pot transmite prin email sau fax la adresele specificate mai jos sau depuse la sediu Str. Calea Dobrogei , Nr. 1, localitatea Murfatlar, jud.Constanta. Oferta stabilita câstigatoare, pe perioada de valabilitate a acesteia, împreuna cu comunicarea transmisa catre ofertantul câstigator, vor constitui un contract angajant între parti. Clarificari se pot obtine de la Compartimentul Achizitii al institutiei în baza unei solicitari scrise transmise prin fax la nr. 0241234516 sau pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoana de contact  Samedin Irina-Silvia. Program de lucru 08.00-16.00, vineri 8.00-14.00. Ofertantul a carui oferta va fi acceptata va depune informatiile necesare în catalogul electronic din SEAP în termen de maxim 2 zile de la primirea unei comunicari în acest sens.

VEZI DOCUMENTATIA:
Caiet de sarcini Reabilitare iluminat si peisagistica (PDF)
Formulare 2,4,6 (DOC)


 

   Primaria orasului Murfatlar informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice  si invita operatorii economici sa-si inregistreze ofertele in SEAP cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016 pana la data de 20.07.2020, ora 14:00.

   Va fi consultat urmatorul cod CPV –79418000-7

   Valoarea estimata a achizitiei:  14.654,11 lei fara tva

   Ofertantii interesati isi pot inregistra oferta pe cod CPV : 79418000-7 Servicii de Servicii de consultantta in domeniul achizitiilor publice in cadrul Proiectului “Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune” BSB 1010 , trimitand si o informare catre Serviciul Achizitii Publice prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

   Oferta va cuprinde toate costurile inclusiv cele de transport.

Publicarea prezentului anunt are rol de informare/publicitate, nu obliga autoritatea contractanta si nu exclude de la achizitie operatorii economici deja inscrisi in catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunt este acela de a determina operatorii economici sa-si inscrie ofertele de pret in catalogul electronic astfel incat la data demararii achizitiei directe si a verificarii catalogului electronic autoritatea contractanta sa fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura ca sunt operatori inscrisi in catalogul electronic care sa-i satisfaca necesitatea de produse, servicii, lucrari.

   Ulterior publicarii prezentului anunt autoritatea contractanta va aplica prevederile art 43-46 din HG 395/2016

Caietul de sarcini (PDF)


 

Autoritatea contractanta
UAT MURFATLAR
Adresa postala:  Str. Calea Dobrogei, Nr. 1, Localitatea Murfatlar , Cod postal:  905100, Romania, Persoana de contact: d-na Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia, Tel. 0241234350, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: 0241234516

   Tip anunt: Cumparari directe
   Tip contract:  Furnizare de produse
   Cod CPV: 03121100-6- Plante vii, bulbi, rădacini,butaşi şi altoaie ( Rev.2)
   Denumirea achizitie: ,,Material săditor (flori, plante ierboase) pentru amenajarea spaţiilor verzi  din oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa’’
   Valoarea estimata fara TVA:  95.000 RON
   Conditii de plata: Autoritatea contractanta are obligatia de plata a sumelor de bani prin virament, in cont de trezorerie, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 60 de zile calendaristice de la data primirii facturii.
   Conditii de livrare: Livrarea produselor se va face eşalonat, la cererea beneficiarului, materialul saditor fiind necesar pentru campania de primavara ( mai-iulie) si cea de toamna (septembrie-octombrie). 
   Conditii participare: Operatorul economic sa fie inregistrat in SICAP. Oferta financiara va cuprinde toate costurile privind lucrările de pregătire a terenului precum si plantarea materialului săditor inclusiv cele de transport si pretul unitar in lei fara TVA/buc. pentru fiecare material saditor. Oferta va fi insotita de document de calitate si conformitate privind materialul saditor, atestat de producător. Valabilitatea ofertelor sa fie de minim 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

   Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
   Termen limita primire oferte: 05.06.2020
   Informatii suplimentare:  Ofertele se pot transmite prin email sau fax la adresele specificate mai jos. Oferta stabilita câstigatoare, pe perioada de valabilitate a acesteia, împreuna cu comunicarea transmisa catre ofertantul câstigator, vor constitui un contract angajant între parti. Clarificari se pot obtine de la Compartimentul Achizitii al institutiei în baza unei solicitari scrise transmise prin fax la nr. 0241234516 sau pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoana de contact Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia. Program de lucru 08.00-16.00, vineri 8.00-14.00. Ofertantul a carui oferta va fi acceptata va depune informatiile necesare în catalogul electronic din SICAP în termen de maxim 2 zile de la primirea unei comunicari în acest sens.

Caiet de sarcini


 

Primaria orasului Murfatlar informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic  Servicii de Asistenta tehnica - dirigentie de santier  pentru “Executia lucrarilor de construire/desfiintare/organizare de santier  aferente realizarii obiectivului “Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune” si invita operatorii economici sa-si inregistreze ofertele in SEAP cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016 pana la data de 29.05.2020, ora 14:00.

Va fi consultat urmatorul cod CPV –71521000-6  Servicii de supraveghere santierului    (Rev.2)

Autoritatea contractanta: UAT MURFATLAR
Adresa postala:  Str. Calea Dobrogei, Nr. 1, Localitatea Murfatlar, Cod postal:  905100, Romania , Persoana de contact: d-na Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia, Tel. 0241234350, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: 0241234516 Tip anunt: Cumparari directe
Tip achizitie:  produse CPV: 39831240-0 Produse curatenie (Rev.2)  
Valoarea estimata fara TVA:  1.600,00  RON

Nr.
crt
Denumire produs Cantitatea
1. Solutie spray pentru geam 750ml/1000 ml 20 buc
2. Saci menajeri -240 litri  35 role
3. Saci menajeri -120 litri    25 role
4. Saci menajeri -60 litri 30 role
5. Saci menajeri -35 litri  30 role
6. Solutie curatare WC 750 ml/1000 ml  20 buc
7. Detergent universal suprafete 1000 ml 22 buc
8. Odorizant WC 5 buc
9. Spray pentru mobila 8 buc
10. Spray insecticid universal  4 buc
11. Lavete universale- 3 buc/set  4 set
12. Detergent pentru vase 750 ml/1000 ml 10 buc
13. Sapun lichid-5 litri 1 buc
14. Bureti pentru vase- 10 buc/set  3 set
15. Prosop tip Z sau V  100 pachete
16. Servetele umede 20 buc
17. Set mop,coada si galeata cu storcator-10 litri  3 buc
18. Reverva mop bumbac   3 buc
19. Matura din paie cu coada lunga   6 buc
20. Detergent automat pentru rufe 20 kg  1 buc

Conditii de plata: autoritatea contractanta executa obligatia de plata a sumelor de bani prin virament, in cont de trezorerie, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 60 de zile calendaristice de la data primirii facturii.
Conditii participare: Operatorul economic sa fie inregistrat in SICAP. Ofertantul va completa oferta specificand pretul unitar fara TVA, cantitatea totala si valoarea totala. Oferta va cuprinde toate costurile inclusiv cele de transport. Valabilitatea ofertelor sa fie de minim 30 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 25.05.2020
Informatii suplimentare:  Ofertantii interesati isi pot inregistra ofertele cu codurile CPV: 39831240-0  cu denumirea “ Produse curatenie ”, cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016, trimitand si o informare catre Serviciul Achizitii Publice prin e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Ofertele se pot transmite prin email sau fax la adresele specificate mai jos. Clarificari se pot obtine de la compartimentul Achizitii al institutiei în baza unei solicitari scrise transmise prin fax la nr. 0241234516 sau pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoana de contact Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia. Program de lucru 08.00-16.00, vineri 8.00-14.00.

Autoritatea contractanta: UAT MURFATLAR
Adresa postala:  Str. Calea Dobrogei, Nr. 1, Localitatea Murfatlar, Cod postal:  905100, Romania , Persoana de contact: d-na Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia, Tel. 0241234350, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: 0241234516 Tip anunt: Cumparari directe
Tip achizitie: produse CPV: 44100000-1 Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)  
Valoarea estimata fara TVA: 430,00  RON

Nr.
crt
Denumire produs Cantitatea
1. Vopsea pentru lemn culoare rosie 5 litri
2. Vopsea pentru fier culoare albastru  10 litri
3. Diluant 5 litri
4. Banda adeziva hartie 50 mmx50m 3 buc
5. Var lavabil interior 20 litri  1 buc
6. Trafalet var 10 cm 1 buc
7. Rezerve trafalet var 10 cm  10 buc
8. Trafalet var 18 cm  1 buc
9. Rezerve trafalet var 18 cm 2 buc
10. Pensula vopsit 50 mm 2 buc
11. Pensula vopsit 80 mm 2 buc
12. Amorsa interior 10 litri  1 buc
13. Manusi protectie lacatus 5 perechi

Conditii de plata: autoritatea contractanta executa obligatia de plata a sumelor de bani  prin virament, in cont de trezorerie, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 60 de zile calendaristice  de la data primirii facturii.
Conditii participare: Operatorul economic sa fie inregistrat in SICAP. Ofertantul va completa oferta specificand pretul unitar fara TVA, cantitatea totala si valoarea totala. Oferta va cuprinde toate costurile inclusiv cele de transport. Valabilitatea ofertelor sa fie de minim 30 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 25.05.2020
Informatii suplimentare: Ofertantii interesati isi pot inregistra ofertele cu codurile CPV: 44100000-1 cu denumirea “Materiale de constructii si articole conexe”, cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016, trimitand si o informare catre Serviciul Achizitii Publice prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Ofertele se pot transmite prin email sau fax la adresele specificate mai jos. Clarificari se pot obtine de la Compartimentul Achizitii al institutiei în baza unei solicitari scrise transmise prin fax la nr. 0241234516 sau pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoana de contact Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia. Program de lucru 08.00-16.00, vineri 8.00-14.00.

Autoritatea contractanta: UAT MURFATLAR
Adresa postala:  Str. Calea Dobrogei, Nr. 1, Localitatea Murfatlar, Cod postal:  905100, Romania , Persoana de contact: d-na Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia, Tel. 0241234350, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: 0241234516 Tip anunt: Cumparari directe
Tip achizitie:  produse CPV: 18143000-3 Echipament de protectie (Rev.2)  
Valoarea estimata fara TVA: 300,00 RON

Nr.
crt
Denumire produs Cantitatea
1. Halat laborator culoare alba -marime XXL 2 buc
2. Manusi unica folosinta marimea L  100 buc
3. Masti protectie faciala cu 3 straturi si 3 pliuri  100 buc

Conditii de plata: autoritatea contractanta executa obligatia de plata a sumelor de bani prin virament, in cont de trezorerie, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 60 de zile calendaristice  de la data primirii facturii.
Conditii participare: Operatorul economic sa fie inregistrat in SICAP. Ofertantul va completa oferta specificand pretul unitar fara TVA, cantitatea totala si valoarea totala. Oferta va cuprinde toate costurile inclusiv cele de transport. Valabilitatea ofertelor sa fie de minim 30 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazutTermen limita primire oferte: 25.05.2020
Informatii suplimentare: Ofertantii interesati isi pot inregistra ofertele cu codulul CPV: 18143000-3  cu denumirea “Echipament de protectie” , cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016, trimitand si o informare catre Serviciul Achizitii Publice prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Ofertele se pot transmite prin email sau fax la adresele specificate mai jos. Clarificari se pot obtine de la Compartimentul Achizitii al institutiei în baza unei solicitari scrise transmise prin fax la nr. 0241234516 sau pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoana de contact Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia. Program de lucru 08.00-16.00, vineri 8.00-14.00.

Autoritatea contractanta: UAT MURFATLAR
Adresa postala:  Str. Calea Dobrogei, Nr. 1, Localitatea Murfatlar, Cod postal:  905100, Romania , Persoana de contact: d-na Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia, Tel. 0241234350, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: 0241234516 Tip anunt: Cumparari directe
Tip achizitie:  produse
CPV: 24455000-8 Dezinfectanti (Rev.2)  
Valoarea estimata fara TVA: 2.600,00 RON

Nr.
crt
Denumire produs Cantitatea
1. Alcool sanitar 70% -0,5 l  10 buc
2. Gel dezinfectant pentru maini cu 70% alcool- 5 litri 10 buc
3. Gel dezinfectant pentru maini cu 70% alcool- 1 litru 2 buc
4. Clor automat- 2 litri   3 buc
5. Detartant -1 litru 10 buc
6. Dezifectant suprafete cu 70% alcool-1 litru  2 buc

Conditii de plata: autoritatea contractanta executa obligatia de plata a sumelor de bani  prin virament, in cont de trezorerie, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 60 de zile calendaristice  de la data primirii facturii.
Conditii participare: Operatorul economic sa fie inregistrat in SICAP. Ofertantul va completa oferta specificand pretul unitar fara TVA, cantitatea totala si valoarea totala. Oferta va cuprinde toate costurile inclusiv cele de transport. Valabilitatea ofertelor sa fie de minim 30 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Oferta financiara va fi insotita de Avizul de la Ministerul Sanatatii la dezinfectanti.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 25.05.2020
Informatii suplimentare:  Ofertantii interesati isi pot inregistra ofertele cu codurile  CPV: 24455000-8 cu denumirea “Dezinfectanti ”,cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016, trimitand si o informare catre Serviciul Achizitii Publice prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..  Ofertele se pot transmite prin email sau fax la adresele specificate mai jos. Clarificari se pot obtine de la Compartimentul Achizitii al institutiei în baza unei solicitari scrise transmise prin fax la nr. 0241234516 sau pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoana de contact Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia. Program de lucru 08.00-16.00, vineri 8.00-14.00.

Autoritatea contractanta: UAT MURFATLAR
Adresa postala:  Str. Calea Dobrogei, Nr. 1, Localitatea Murfatlar, Cod postal:  905100, Romania , Persoana de contact: d-na Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia, Tel. 0241234350, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: 0241234516 Tip anunt: Cumparari directe
Tip achizitie: produse CPV: 44411000-4 Articole sanitare (Rev.2)  
Valoarea estimata fara TVA: 70,00 RON

Nr.
crt
Denumire produs Cantitatea
1. Robinet apa rece 1 buc
2. Baterie dus cu furtun si para 1 buc

   Conditii de plata: autoritatea contractanta executa obligatia de plata a sumelor de bani prin virament, in cont de trezorerie, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 60 de zile calendaristice  de la data primirii facturii.
   Conditii participare: Operatorul economic sa fie inregistrat in SICAP. Ofertantul va completa oferta specificand pretul unitar fara TVA, cantitatea totala si valoarea totala. Oferta va cuprinde toate costurile inclusiv cele de transport. Valabilitatea ofertelor sa fie de minim 30 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

   Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
   Termen limita primire oferte: 25.05.2020
   Informatii suplimentare:  Ofertantii interesati isi pot inregistra ofertele cu codulul CPV: 4441000-4 cu denumirea “Articole sanitare”, cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016, trimitand si o informare catre Serviciul Achizitii Publice prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Ofertele se pot transmite prin email sau fax la adresele specificate mai jos. Clarificari se pot obtine de la Compartimentul Achizitii al institutiei în baza unei solicitari scrise transmise prin fax la nr. 0241234516 sau pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoana de contact Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia. Program de lucru 08.00-16.00, vineri 8.00-14.00.

   Primaria orasului Murfatlar informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct din catalogul electronic SICAP “Servicii de consultanta in dezvoltare pentru proiecte prioritare 2021-2027 orase” si invita operatorii economici sa-si inregistreze ofertele in SICAP pana la data de 09.03.2020, ora 16,00  inclusiv.

   Va fi consultat cod CPV – 73220000-0 Servicii de consultanta in dezvoltare

   Valoarea estimata a achizitiei: 60.000 lei fara tva

  Ofertantii interesati isi pot inregistra oferta in SICAP pe cod CPV: 73220000-0 “Servicii de consultanta in dezvoltare pentru proiecte prioritare 2021-2027 orase”, trimitand oferta catre Serviciul Achizitii Publice prin e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., prin fax la 0241234516 sau la sediul Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei nr. 1, Oras Murfatlar, Judetul Constanta, Birou Registratura.

   Publicarea prezentului anunt are rol de informare/publicitate, nu obliga autoritatea contractanta si nu exclude de la achizitie operatorii economici deja inscrisi in catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunt este acela de a determina operatorii economici sa-si inscrie ofertele de pret in catalogul electronic astfel incat la data demararii achizitiei directe si a verificarii catalogului electronic autoritatea contractanta sa fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura ca sunt operatori inscrisi in catalogul electronic care sa-i satisfaca necesitatea de produse, servicii, lucrari.

Vezi caietul de sarcini


 

Strategia anuală de achiziţie publică pe anul 2020
a Primariei Orasului Murfatlar

1.Noţiuni introductive
    În conformitate cu prevederile art. 11. alin. (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitore la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice “Strategia anuală de achiziţie publică se realizează in ultimul trimestru al anului anterior anului căruia ii corespund procesele de achiziţie publică cuprinse in acestea, şi se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante ".
    Potrivit dispoziţiilor art. 11. alin. (2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Primaria Orasului Murfatlar, prin Compartimentul Achizitii Publice, a elaborat strategia anuală de achiziţie publică care cuprinde totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de pe parcursul anului bugetar 2020.
Strategia anuala de achiziţie publica la nivelul Primariei Orasului Murfatlar se poate modifica sau completa ulterior, modificări/completări care se aproba conform prevederilor de mai sus. Introducerea modificărilor si completărilor in prezenta Strategie este condiţionata de identificarea surselor de finanţare.

   Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract de  furnizare a echipamentelor si instalarii lor pentru actiunea “WiFi4EU Promovarea Conectivitatii la Internet in Comunitatile Locale”Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii:

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.

Obiectul contractului:  Furnizarea de echipamente WiFi si instalarea acestora pe raza Orasului Murfatlar, in cele 10 locatii stabilite pentru actiunea “WiFi4EU Promovarea Conectivitatii la Internet in Comunitatile Locale” Cod CPV:  Principal
                 30000000-9 Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software

ANUNT PUBLICITATE

   Primaria orasului Murfatlar informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic Servicii IT: consultana, dezvoltare de software, internet si asistenta si invita operatorii economici sa-si inregistreze ofertele in SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016 pana la data de 13.01.2020 inclusiv.

   Va fi consultat urmatorul cod CPV – 7200000-5

   Valoarea estimata a achizitiei: 67.000 lei fara tva

   Ofertantii interesati isi pot inregistra oferta pe cod CPV: 7200000-5 cu denumirea “Servicii de mentenanta IT”, trimitand si o informare catre Serviciul Achizitii Publice prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

   Publicarea prezentului anunt are rol de informare/publicitate, nu obliga autoritatea contractanta si nu exclude de la achizitie operatorii economici deja inscrisi in catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunt este acela de a determina operatorii economici sa-si inscrie ofertele de pret in catalogul electronic astfel incat la data demararii achizitiei directe si a verificarii catalogului electronic autoritatea contractanta sa fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura ca sunt operatori inscrisi in catalogul electronic care sa-i satisfaca necesitatea de produse, servicii, lucrari.

   Ulterior publicarii prezentului anunt autoritatea contractanta va aplica prevederile art 43-46 din HG 395/2016


 

Nr.7685/25.11.2019

Anunt cu privire determinarea valorii estimate privind achizitia Echipamentelor si instalarii lor pentru actiunea “WiFi4EU Promovarea Conectivitatii la Internet in Comunitatile Locale”

Obiectul coonsultarii: Achizitia echipamentelor si instalarii lor pentru actiunea “WiFi4EU Promovarea Conectivitatii la Internet in Comunitatile Locale” Codul CPV - 30000000-9 Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software

In vederea asigurarii furnizarii serviciului de internet printr-o reetea WiFi , U.A.T orasul Murfatlar, intentioneaza sa achizitioneze echipamentele necesare, precum si serviciul de instalare a acestora prin selectarea unei societati contractuale inregistrata pe portalul WiFi4EU. Astfel se vor stabili 10 puncte de acces exterioare, pe raza orasului Murfatlar, care vor fi instalate in zone unde este asigurat accesul prmanent la o sursa de curent electric ( pe stalpi de iluminat public)

   U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru Servicii de implementare a unui website si a unei platforme online ce au facut obiectul Achizitiei directe nr.DA24148698 Atribuind contractul de servicii ofertantului declarat castigator, dupa cum urmeaza:

U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru  Serviciile de inginerie  pentru verificarea documentatiei tehnico – economice in faza Proiect tehnic de executie, caiete de sarcini, detalii de executie (PT + CS + DDE) 06.08.2019

 

 

U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru  Serviciile de furnizare de bunuri electronice si asimilate (laptop, desktop, tablete, multifunctional, proiector, aparat foto, camera de luat vederi, drona si accesorii) 02.08.2019

 

 

   Primaria orasului Murfatlar informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct din catalogul electronic lucrari electrice pentru “Modernizare si eficentietizare iluminat public stradal prin montare aparate de iluminat cu LED in orasul Murfatlar, judetul Constanta , si invita operatorii economici sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 07.07.2019, ora 12,00  inclusiv.

   Va fi consultat urmatorul cod CPV – 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)

   Valoarea estimata a achizitiei: 420.000 lei fara tva
    
   Ofertantii interesati isi pot inregistra oferta in SICAP pe cod CPV: 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2) cu denumirea Lucrari de modernizare, eficientizare si extindere retele de iluminat public, trimitand ofrerta catre Serviciul Achizitii Publice prin e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau la sediul Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei nr. 1, Oras Murfatlar, Judetul Constanta, Birou Registratura. Caietul de sarcini poate fi solicitat pe adresa de e-mail de mai sus.

   Publicarea prezentului anunt are rol de informare/publicitate, nu obliga autoritatea contractanta si nu exclude de la achizitie operatorii economici deja inscrisi in catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunt este acela de a determina operatorii economici sa-si inscrie ofertele de pret in catalogul electronic astfel incat la data demararii achizitiei directe si a verificarii catalogului electronic autoritatea contractanta sa fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura ca sunt operatori inscrisi in catalogul electronic care sa-i satisfaca necesitatea de produse, servicii, lucrari.

CAIET DE SARCINI


 

   U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453, a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru Serviciile de realizare a unui film de informare ce au facut obiectul Achizitiei directe nr. DA23416645/02.07.2019 Atribuind contractul de servicii ofertantului declarat castigator, dupa cum urmeaza:

Nr.
Crt
Denumirea si adresa ofertantului declarat castigator Obiectul contractului Durata contractului Valoarea contractului fara TVA Valoarea contractului cu TVA
1. SC TOMIS AGENCY MEDIA SRL
Str. Horia Agarici nr. 1B, bl CS1, Etaj 3, Ap. 13 Jud. Constanta
Servicii realizare a unui film de informare 14 luni 9.200, 00  10.948,00

Coordonator proiect,
Clincu Mihaela

U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Procedura simplificata  pentru  Serviciile de   proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului 28.06.2019

 

 

U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru  Serviciile de elaborare a studiului „Explorarea potentialului turistic si a oportunitatilor de dezvoltare a turismului in Orasul Murfatlar”  si a unui plan strategic pentru dezvoltarea turimului sustenabil pe raza Orasului Murfatlar. 13.05.2019

 

 

   U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru  Serviciile consiliere profesionala 10.05.2019

 

U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru  Serviciile de transport rutier specializat de pasageri 02.05.2019

U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru  Serviciile de organizare de evenimente 19.03.2019

 

Strategia anuală de achiziţie publică pe anul 2019
a Primariei Orasului Murfatlar

1. Noţiuni introductive
    În conformitate cu prevederile art. 11. alin. (3) din din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitore la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ..Strategia anuală de achiziţie publică se realizează in ultimul trimestru al anului anterior anului căruia ii corespund procesele de achiziţie publică cuprinse in acestea, şi se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante ".
    Potrivit dispoziţiilor art. 11. alin. (2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Primaria Orasului Murfatlar, prin Compartimentul Achizitii Publice, a elaborat strategia anuală de achiziţie publică care cuprinde totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de pe parcursul anului bugetar 2019.

Strategia anuală de achiziţie publică pe anul 2018
a Primariei Orasului Murfatlar

1. Noţiuni introductive
    În conformitate cu prevederile art. 11. alin. (3) din din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitore la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ..Strategia anuală de achiziţie publică se realizează in ultimul trimestru al anului anterior anului căruia ii corespund procesele de achiziţie publică cuprinse in acestea, şi se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante ".
    Potrivit dispoziţiilor art. 11. alin. (2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Primaria Orasului Murfatlar, prin Compartimentul Achizitii Publice, a elaborat strategia anuală de achiziţie publică care cuprinde totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de pe parcursul anului bugetar 2018.

U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru  Serviciile de campanii de publicitate 01.02.2019

 

U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru  Serviciile de design, machetare, productie de informare si promovare 28.12.2018

 

   Primaria orasului Murfatlar informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct din catalogul electronic SICAP “Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice” în cadrul proiectului „Dezvoltarea poetnțialului turisticm protejarea și promovarea moștenirii coomune„ ROBG-453 si invita operatorii economici sa-si inregistreze ofertele in SICAP pana la data de 09.11.2018, ora 16,00  inclusiv.

    U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru Servicii de traducere in si din limbile romana in engleza ce au facut obiectul Achizitiei directe nr. DA21894905, atribuind contractul de servicii ofertantului declarat castigator, dupa cum urmeaza:

Anunt intentie - EVALUARE TEREN

07.11.2017

Achizitionare sare industriala pentru deszapezire (5 tone)

23.10.2017

Servicii de expertiza - verificare la cerinta fundamentala rezistenta mecanica si stabilitate a terenului de fundare la bloc ANL, str Al. I. Cuza

19.07.2017

Servicii de organizare evenimente culturale - Ziua Orasului Murfatlar

12.06.2017
Servicii de cadastru si intabulare in cartea funciara a oraşului Murfatlar (măsurători topografice si lucrări tehnice de specialitate)pentru 13 străzi din satul Siminoc 24.11.2016
Servicii de intocmire Expertiza tehnica/inspectare extinsa e şarpantei pentru Sala de sport cu capacitate de 50locuri 09.11.2016
Furnizare ansambluri formate din ornamente luminoase de sărbători cu accesorii 02.11.2016
Supraveghere a şantierului pentru amenajari exterioare si branşament apacanalizare bl ANL , str. AL.I. Cuza, oras Murfatlar 25.10.2016
Servicii de reevaluare a activelor fix e corporale apartinand domeniului public si privat aflate in patrimoniul UAT Oras M urfatlar” (orientativ 500poziţii de inventar) 18.10.2016
Amenajari exterioare si branşament apa-canalizare bl ANL , str. AL.I. Cuza, oras Murfatlar 11.10.2016
„SERVICII DE CADASTRU ŞI INTABULARE ÎN CARTEA FUNCIARĂ A ORAŞULUI MURFATLAR (măsurători topografice si lucrări tehnice de specialitate) PENTRU OBIECTIVE: DRUMURI, STRĂZI PARCĂRI, ALEI, PARC CE APARŢIN ORAŞULUI MURFATLAR” 11.10.2016

 

U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru  Serviciile de interpretariat si servicii de traducere 28.11.2018

 

Strategia anuală de achiziţie publică pe anul 2017
a Primariei Orasului Murfatlar

1. Noţiuni introductive
    În conformitate cu prevederile art. 11. alin. (3) din din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitore la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ..Strategia anuală de achiziţie publică se realizează in ultimul trimestru al anului anterior anului căruia ii corespund procesele de achiziţie publică cuprinse in acestea, şi se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante ".
    Potrivit dispoziţiilor art. 11. alin. (2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Primaria Orasului Murfatlar, prin Compartimentul Achizitii Publice, a elaborat strategia anuală de achiziţie publică care cuprinde totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de pe parcursul anului bugetar 2017.

   U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice ce au facut obiectul Achizitiei directe nr. DA21701298 Atribuind contractul de servicii ofertantului declarat castigator, dupa cum urmeaza:

Nr.
Crt.

Denumirea si adresa
ofertantului declarat castigator

Obiectul
contractului 

Durata
contractului

Valoarea
contractului
fara TVA

Valoarea
contractului
cu TVA

 1. SC CAPITAL PROJECT CONSULTING  SRL
str. Izvorului 13, loc. Constanta
Servicii consultanță în domeniul achizițiilor publice Pana la data îndeplinirii tuturor obligațiilor de ambele părți 10.454,08 lei 12.440,36 lei
           

Coordonator proiect,
Clincu Mihaela

Responsabil achizitii publice,
Sova-Cozma Mirela


Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.