Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

ANUNTURI

Nr. 365/15.01.2021

RAPORT FINAL DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI ÎN ETAPA III
- Implicarea și consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor P.U.G. și R.L.U. aferent -
Pentru „ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G) ȘI R.L.U., ORAȘ MURFATLAR, JUD. CONSTANȚA”

   În conformitate cu art. 36, art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Ordinul nr. 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea ,,Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism” coroborate cu ,,Regulamentul de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului”, aprobat cu Hotararea Consiliului Local Murfatlar nr.107 din 27.11.2012, s-a întocmit prezentul RAPORT privind: „ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G) ȘI R.L.U., ORAȘ MURFATLAR, JUD. CONSTANȚA”

OBIECT: - Implicarea și consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor P.U.G. și R.L.U. aferent - Pentru „ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G) ȘI R.L.U., ORAȘ MURFATLAR, JUD. CONSTANȚA”;

BENEFICIAR: PRIMĂRIA ORAȘULUI MURFATLAR, UAT Murfatlar;
PROIECTANT: S.C Proiect Company Construct S.R.L, Arh. Remus Lucian;

   În vederea aprobării documentaţiei de urbanism, privind: ” ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G) ȘI R.L.U., ORAȘ MURFATLAR, JUD. CONSTANȚA” au fost parcurse etapele legale de informare şi consultare în scopul fundamentării Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Murfatlar.
Informarea şi consultarea publicului s-a desfăşurat astfel:
-  Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și consulta publicul în etapa I de pregătire a elaborării P.U.G și R.L.U. aferent pentru orașul Murfatlar, inclusiv publicarea urmatorului anunț public:
-  În conformitate cu ,,Regulamentul de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului” aprobat cu Hotărârea

   Consiliului Local Murfatlar nr.107 din 27.11.2012 în baza Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru ,,Aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” pentru aplicarea prevederilor art. 61 din Legea nr.350/2001 privind ,,Amenajarea teritoriului și urbanismului”, cu modificarile si completarile ulterioare prin care se stabilesc componentele obligatorii ale informării și consultării publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare și revizuire a planurilor de urbanism și amenajare pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale Murfatlar privind:
-   PUG: Plan Urbanistic General
-   Amplasament: Jud. Constanța, oraș Murfatlar, Str. Calea Dobrogei, Nr.1
-   Beneficiari: Primăria Orașului Murfatlar
-   Proiectant: S.C Proiect Company Construct S.R.L, Arh. Remus Lucian
Informarea cu privire la intenția de elaborare a P.U.G. a fost făcută prin anunțuri afișate la sediul primăriei și în spațiile accesibile tuturor cetățenilor, presa locală, anunț cu vizibilitate imediată publicat pe pagina proprie de internet.
-   Totodată, au fost transmise către persoane fizice şi juridice de pe raza oraşului Murfatlar un număr de 129 de notificari cu nr.663/30.01.2014, la care s-au primit următoarele răspunsuri:
1. Societatea Romtelecom în data de 11.02.2014
2. Transgaz cu Nr.5069/12.02.2014 înregistrată la Primăria orașului Murfatlar cu Nr.1077/17.02.2014
3. Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA cu Nr.20897/12.02.2014 înregistrată la Primăria orașului Murfatlar cu Nr.1078/17.02.2014
4. Administrația Bazinală de Apă ,,Dobrogea Litoral” cu nr.2276/ A.C./12.02.2014 înregistrată la Primăria orașului Murfatlar cu Nr.1085/17.02.2014
5. IF Botea Mariana din data de 21.02.2014 înregistrată la Primăria orașului Murfatlar cu Nr.1233/24.02.2014
6. Compania de Căi Ferate ” CFR ” S.A. Sucursala Centru Regional Exploatare Întreținere si Reparații CF Constanța cu Nr.8/4/ 875/ 2014 înregistrată la Primăria orașului Murfatlar cu Nr.1254/24.02.2014
7. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A cu Nr.7848/24.02.2014 înregistrată la Primăria orașului Murfatlar cu Nr.1258/24.02.2014
8. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A cu Nr.1967/21.02.2014 înregistrată la Primăria orașului Murfatlar cu Nr.1260/24.02.2014
9. Fundația Life Legacy Foundation SRL cu Nr.1/25.02.2014 înregistrată la Primăria orașului Murfatlar cu Nr.1312/26.02.2014
10. Primăria Municipiului Medgidia cu Nr.2371/20.02.2014 înregistrată la Primăria orașului Murfatlar cu Nr.1333/27.02.2014
11. Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară 01559 cu Nr.A-561/07.03.2014 înregistrată la Primăria orașului Murfatlar cu Nr.1566/07.03.2014
12. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Constanța cu Nr.191/31.03.2014 înregistrată la Primăria orașului Murfatlar cu Nr.2315/02.04.2014

   În data de 28.02.2014 s-a încheiat contractul de prestări servicii de proiectare servicii privind ,,Actualizarea P.U.G. şi R.L.U., oraş Murfatlar, jud. Constanţa” cu SC PROIECT COMPANY CONSTRUCT SRL, arh. Remus Lucian. După atribuirea contractului de prestări servicii de proiectare pentru Actualizare PUG și RLU pentru orașul Murfatlar, s-au încheiat următoarele contracte de prestări servicii, necesare realizării în bune condiții a actualizării P.U.G. și R.L.U., și anume:
,, Actualizarea suportului topografic pentru intravilanele orașului Murfatlar și satului Simnoc inclusiv trupurile izolate din extravilan necesare, în vederea actualizării P.U.G. ”, cu S.C A&C TOPO S.R.L și ,, Actualizarea suportului topografic pentru teritoriul extravilan al UAT Murfatlar în vederea actualizării P.U.G. ”, cu S.C TOPOCAD SERV S.R.L.
- Consultarea documentației a putut fi făcută la sediul administrației publice locale, Biroul Urbanism, de luni până vineri între orele 12:00-14:00, cât și prin transmiterea unor solicitări de informații pe adresele de e-mail: proiect_coAt signyahoo.com; officeAt signactopo.ro; officeAt signtopocadserv.ro;
- Observațiile au putut fi transmise în scris și la Biroul Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr.1, sau pe adresa de e-mail anamariapanovAt signprimaria-murfatlar.ro sau iulianaciubucAt signprimaria-murfatlar.ro

Primar,
Valentin Saghiu

Anunțul a fost publicat:
-pe pagina proprie de internet www.primaria-murfatlar.ro în data de 30.01.2014
-în perioada 30.01.2014 – 25.02.2014 la avizierul primăriei orașului Murfatlar
- pe panou rezistent la intemperii în loc vizibil în perioada 30.01.2014 – 25.02.2014.
Nu s-au prezentat alte persoane din partea publicului.

- Detalii privind implicarea și consultarea publicului în etapa II de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare :
- S-a întocmit ” Studiul de Fundamentare Reambulare Topografică” - actualizare bază topografică pentru teritoriul intravilan cu S.C A&C TOPO S.R.L conform contractului de prestări servicii Nr.1543/06.03.2014;
- Actualizare bază topografică pentru teritoriul extravilan cu S.C TOPOCARD SERV S.R.L conform contractului Nr.1784/17.03.2014
- S-a elaborat ” Studiul Geotehnic ” ( inundabil, alunecări, condiții de fundare ) cu S.C ANAPROIECT DESIGNE S.R.L
- A fost întocmit Raportul informării și consultării în etapa II de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare, înregistrat cu Nr.2183/31.03.2016

Detalii privind implicarea publicului în etapa III, etapa elaborării propunerilor P.U.G. și R.L.U. aferent:
- Anunțul public privind deschidere Etapa III pentru ” Actualizare Plan Urbanistic General (P.U.G ) și R.L.U., oraș Murfatlar, jud. Constanța ”
- a fost publicat pe pagina proprie de internet www.primaria-murfatlar.ro în data de 01.04.2016
- Anunțul public privid continuarea Etapei III - Implicarea și consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor P.U.G și R.L.U după introducerea prevederilor Studiilor de fundamentare și Acordurilor / Avizelor aferente în documentația de urbanism ” Actualizare Plan Urbanistic General ( P.U.G ) și R.L.U., oraș Murfatlar, jud. Constanța ”.
- a fost publicat pe pagina proprie de internet www.primaria-murfatlar.ro în data de 26.09.2018
- S-a întocmit ” Studiu Istoric/Diagnostic Arheologic ” cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, conform contract Nr.254/2016;
- S-a întocmit ” Documentație Aviz CNAIR ” cu SC GHICAN PROIECT SRL, conform contract Nr.4587/31.08.2016;
- S-a întocmit Raport de Mediu pentru actualizare P.U.G cu PFA PETRO VASILE, conform contract de prestări servicii Nr.4997/21.07.2017;
- S-a întocmit” Studiu Infrastructură Tehnico Edilitară ” cu SC CGV AQUA SUDEST SRL, conform contract Nr.8981/28.12.2017;
- S-a întocmit ” Studiu Istoric cu Fișele Monumentelor ” cu PFA BUBULETE DOINA MIHAELA, conform contract Nr.879/06.02.2019;
- Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:
1.a ) Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

   Unii dintre locuitorii/proprietarii de terenuri situate în UAT Murfatlar și-au manifestat dorința ca o parte din terenurile lor proprietate să fie introduse în intravilan odată cu actualizarea PUG proiect nr. 80/2014. Pentru exemplu prezentăm pe scurt câteva dintre cererile cetățenilor, care au fost propuse pentru introducere în intravilan prin Actualizarea P.U.G, astfel:
- VLĂDOI ION proprietar în Parcela A225/4/1/1 a solicitat introducerea în intravilan a terenului pentru funcțiunea de locuire.
- LUPU NELA proprietar în Parcela A225/4/1/2 a solicitat introducerea în intravilan a terenului pentru funcțiunea de locuire.
- TALICEANU GHEORGHE proprietar în Parcela A225/4/1/3 a solicitat introducerea în intravilan a terenului pentru funcțiunea de locuire.
- IONIȚĂ ALEXE proprietar în Parcela A225/4/2/1 LOT 1 a solicitat introducerea în intravilan a terenului pentru funcțiunea de locuire.
- COTIN VASILE proprietar în Parcela A225/4/2/1 LOT 2 a solicitat introducerea în intravilan a terenului pentru funcțiunea de locuire.
- MAREȘ MARIUS proprietar în Parcela A225/4/2/2 a solicitat introducerea în intravilan a terenului pentru funcțiunea rezidențială (de locuire). De precizat că solicitantul are deja autorizată o locuință (construcție cu caracter provizoriu) realizată pe teren.
- HULA STELIANA proprietar în Parcela A225/4/3 a solicitat introducerea în intravilan a terenului pentru funcțiunea de locuire.
- GEGIU MARIUS proprietar în Parcela A 215/18- parțial și A215/19- parțial, a solicitat introducerea în intravilan a terenului pentru funcțiunea de Fermă cu locuință. De precizat că solicitantul are deja o Fermă autorizată (construcție cu caracter provizoriu) realizată pe teren.
- GRECU CONSTANTIN proprietar în Parcela A107/2 a solicitat introducerea în intravilan a terenului pentru funcțiunea de locuire.
- CREȚU NICULAE proprietar în Parcela A107/3 și Parcela A107/4 LOT 3 a solicitat introducerea în intravilan a terenului pentru funcțiunea de locuire.
- CREȚU GHEORGHE proprietar în Parcela A107/4 LOT 2 a solicitat introducerea în intravilan a terenului pentru funcțiunea de locuire.
- MANDEA DUMITRU proprietar în Parcela A107/4 LOT 1 a solicitat introducerea în intravilan a terenului pentru funcțiune de locuire.
- VLĂDOI GRIGORE proprietar în Parcela A107/5/3 a solicitat introducerea în intravilan a terenului pentru funcțiunea rezidențială (de locuire).
- PARCHISEANU IONELA SIMONA proprietar în Parcela A107/5/2 a solicitat introducerea în intravilan a terenului.
- CREȚU MARIA și CREȚU DANIEL IONUȚ proprietar în Parcela A107/5/1 a solicitat introducerea în intravilan a terenului pentru funcțiunea de locuire.
- MANEA FLOAREA proprietara în Parcela A107/6 a solicitat introducerea în intravilan a terenului pentru funcțiunea de locuire.
- IORDACHE ELENA proprietara în Parcela A107/7 a solicitat introducerea în intravilan a terenului pentru funcțiunea de locuire.
- DUMITRESCU VICTOR, BĂLAN ION CRISTIAN și PÎRVUCEANU ALEXANDRU- LAURENȚIU proprietar în Parcela A148/1/2 LOT 5, A148/1/2 LOT 3 și LOT 4 și A148/1/2 LOT 2, au solicitat introducerea în intravilan a terenului. De precizat că solicitantul DUMITRESCU VICTOR are deja autorizată o Anexă exploatație agricolă (construcție cu caracter provizoriu) realizată pe teren.
1.b ) Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:
- Documentația a avut vizualizări, dar nu au fost înregistrate și alte observații sau rezerve.
2. Problemele, observațiile si rezervele pe care inițiatorul planului de urbanism nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru:
- Nu este cazul.
3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:
- Nu au fost înregistrate.
Prezentul raport a fost întocmit conform ,,Regulamentului de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului”, aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Murfatlar nr. 107 din 27.11.2012. Publicarea lui fundamentează Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Murfatlar de adoptare/aprobare sau neadoptare/neaprobare a documentaţiei de urbanism ” ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G) ȘI R.L.U., ORAȘ MURFATLAR, JUD. CONSTANȚA”

Primar,
Ing. COJOCARU Gheorghe

 

Întocmit,
Responsabil cu Informarea și consultarea populației
Insp. Ana-Maria Tănase

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.