Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

   În conformitate cu prevederile art. 57, alin.1, art. 58, alin. 2 lit. b, din Legea nr. 188/1999® privind Statutul funcţionarilor publici,  Primaria orasului Murfatlar organizeza  concurs pentru  ocuparea unei funcţii publice de executie vacante:
-inspector, clasa I, gradul profesional debutant, studii superioare, în cadrul compartimentului asistenta sociala autoritate tutelara, idPost - 455468

   Desfasurarea concursului
11.01.2019 – publicarea anunțului
În vederea participării la concurs,  pana la 30.01.2019, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
- formularul de înscriere prevazut în anexa nr. 3
- curriculum vitae, model comun european
- copia actului de identiatate
- copia diplomei de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfectionări
- copia carnetului de muncă sau adeverinţelor eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice
- copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatulu
- cazierul judiciar
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al securităţii sau colaborator al acesteiac.

   Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
   Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

    Concursul va cuprinde urmatoarele probe:
-Proba scrisa va fi sustinuta pe data  11.02.2019, ora 12,00 la sediul autoritatii publice locale;
-Proba interviu va fi sustinuta într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise  la sediul autoritatii publice locale de catre candidatii admisi la proba scrisa;
Conditii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici cu modificarile si completarile la zi;
-     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-     vechimea - nu este cazul    Atributiile postului:
   Monitorizeaza  si analizeaza situatia copiilor de pe raza orasului privind modul de respectare a drepturilor copilului asigurand centralizarea, sintetizarea datelor si a informatiilor relevante ;
   Identifica minorii fara acte de stare civila si aplica toate masurile necesare stabilirii  identitatii în colaborare cu institutiile competente ;
   Intocmeste anchetele sociale în vederea încadrarii solicitantilor în grad de handicap ;
   Verifica periodic, la domiciliul asistatului, activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav ;
   Identifica si întocmeste evidenta persoanelor vârstnice aflate în nevoie ;
   Consiliaza si informeaza asupra situatiilor de risc social precum si asupra drepturilor sociale ale persoanelor varstnice vulnerabile în fata necesitatilor vietii cotidiene ;
   Evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia ;
   Identifica situatiile de risc si stabileste masuri de preventie si de insertie a persoanelor în mediul familial natural în comunitate ;
   Elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social, inclusiv interventii focalizate pentru consumatorii de droguri, alcool, precum si pentru persoanele cu probleme psihosociale ;
   Organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura gratuit consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste  drepturi ;
   Organizeaza si raspunde de plasarea intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul acesteia in alte institutii specializate (spitale, institutii de recuperare)
   Asigura consiliere si informatii privind problematica sociala( probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuinta) ;
   Asigura prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de marginalizare si excludere sociala cu prioritate a situatiilor de urgenta ;
   Asigura relationarea cu diversele servicii publice sau alte institutii cu responsabilitati în domeniul protectiei sociale
   Primeste dosarele pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 1 a sau 2 ani conform prevederilor OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii  copilului modificata si completata de OUG 111/2010 ;
   Intocmeste documentatia in vederea acordarii ajutoarelor de urgenta acordate de primar familiilor aflate in dificultate ;
   Inregistreaza si solutioneaza cererile de solicitare a ajutorului social in temeiul legal ;
   Intocmeste anchetele sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social in temeiul legal ;
   Propune stabilirea dreptului la ajutorul social, cuantumul acestuia si data efectuarii platii ;
   Urmareste indeplinirea de catre beneficiarii ajutorului sociala a obligatiilor ce le revin ;
   Propune modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea si incetarea platii ajutorului social conform legislatiei in domeniu ;
   Efectueaza periodic anchete sociale in vederea respectarii conditiilor care au stat la baza acordarii ajutorului social ;
   Transmite in termen AJPS situatiile privind aplicarea Legii nr. 416/2001 ;
   Intocmeste dosarele pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea termica a locuintelor ;
   In aplicarea Legii nr. 277/2010 primeste cererile si declartiile pe propria raspundere depuse de familiile care au in intretinere copii in varsta de pana la 18 ani ;
   Primeste cererile pentru acordarea alocatiei de stat pentru copiii prescolari, precum si actele doveditoare din care a rezultat indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept

   Verifica prin anchete sociale indeplinirea de catre solicitanti a conditiilor de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei ;
Propune pe baza de referat primarului acordarea/neacordarea, modificarea, suspendarea, incetarea  prin dispozitie, dupa caz a alocatiei pentru sustinerea familiei ;
Comunica familiilor beneficiare dispozitia primarului de acordare/respingere/modificare/incetare a dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei ;
Intocmeste si inainteaza pana pe data de 5 ale fiecarei luni curente pentru luna precedenta catre AJPS  borderoul privind cererile noi de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei prin dispozitia primarului in conditiile legii, borderoul privind suspendarea sau dupa caz incetarea dreptului de acordare a alocatiei. schimbarea reprezentantului legal al copilului si plata alocatiei restanta.

Bibliografia:
-     Constituţia României
-     Legea nr. 215/2001 – legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările la zi;
-     Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și completările la zi;
-     Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările la zi;
-     Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si actualizata,  
-     HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si actualizata;
-    Hotararea de Guvern nr. 691/2015
-    Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii în învaţamântul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; Persoana de contact: Zugravu Simona - cosilier, tel 0241234350,  adresa de e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site : www.primaria-murfatlar.ro

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.