Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

   Primăria oraşului Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa, în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ organizează concurs recrutare funcţie publică vacantă de conducere, arhitect şef

   Condiţii specifice de participare la examen:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art.36 indice 1 lit. c) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;
- atestat Registrul Urbaniştilor din România;
- studii de master absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;

   Data, ora şi locul de desfăşurare a examenului:
- proba scrisă în data de 08.01.2020, ora 12,00, la sediul primăriei.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucrătoare după susţinerea probei scrise

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, in perioada 04.12.2019 - 23.12.2019, inclusiv.
   După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei orasului Murfatlar.

Atributiile generale ale postului architect-sef:
1. Urmăreşte întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism;
2. Fundamentează dezvoltarea complexa a teritoriului municipiului;
3. Asigura asistenta de specialitate la lucrarile comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
4. Asigura receptionarea lucrarilor de urbanism si amenajarea teritoriului executate de institutele de proiectare la care au fost comandate de primarie.
5. Asigura respectarea legalitatii in actele si avizurile acordate in domeniul autorizatiilor in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului orasului Murfatlar.
6. Verifica si controleaza modul de aplicare a hotararilor Consiliului local si dispozitiilor Primarului in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, luand masuri de intrare in legalitate.
7. Urmăreşte îmbunătăţirea continuă a aspectului urban şi face propuneri pentru păstrarea specificului local în materie de arhitectură;
8. Asigură urmărirea realizării programelor pentru punerea in siguranţa a clădirilor afectate de seisme;
9. Asigură urmărirea realizării programelor pentru siguranţa clădirilor cu risc mare de funcţionare;
10. Asigură verificarea scrisorilor şi reclamaţiilor cu privire la respectarea disciplinei în activitatea de urbanism, calitatea lucrărilor de construcţii, protecţia teritoriului şi propune măsuri de soluţionare a problemelor verificate;
11. Asigură relaţiile publice cu cetăţenii, instituţiile publice şi societăţile comerciale privind problemele de specialitate;
12. Asigura avizarea şi verificarea documentaţiilor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire
13. Asigura determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism şi a directivelor cuprinse în PUG, PUZ, referitor la imobilul pentru care se solicită certificat de urbanism, precum şi analizarea compatibilităţii scopului declarat
14. Asigura formularea condiţiilor şi restricţiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiţiei
15. Asigura stabilirea avizelor şi acordurilor legale necesare autorizării
16. Propune efectuarea unor studii şi programe de organizare şi dezvoltare urbanistică locală
17. Propune elaborarea unor documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului prin care să se stabilească măsurile de dezvoltare a localităţii pe o anumită perioadă şi veghează la respectarea şi implementarea acestor documentaţii;
18. Întocmeşte temele necesare în vederea contractării lucrărilor de urbanism supuse licitaţiilor sau a cererilor de oferte de preţ;
19. Organizează desfăşurarea unor licitaţii sau a unor cereri de ofertă de preţ pentru elaborarea unor studii sau documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului;
20. Urmăreşte respectarea disciplinei contractuale în relaţia cu proiectanţii privind documentaţiile specifice de urbanism;
21. Urmăreşte actualizarea reglementărilor urbanistice şi a documentaţiilor de urbanism în conformitate cu legislaţia în vigoare, studiile de specialitate, opţiunile populaţiei, interesul public;
22. Asigură consultanţa de specialitate şi cooperează cu alte compartimente şi cu Direcţia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Constanta;
23. Cooperează cu instituţii şi servicii, organisme şi organizaţii implicate în domeniul urbanismului şi amenajarea teritoriului;
24. Asigură informarea şi consultarea populaţiei diferenţiat în funcţie de amploarea şi de importanţa documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, conform procedurilor legale;
25. Propune elaborarea după caz şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism (studii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, studii de circulaţie, Planul de amenajare a teritoriului administrativ, Planul urbanistic general-P.U.G., planuri urbanistice zonale – P.U.Z.-uri, planuri urbanistice de detaliu – P.U.D-uri.), în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
26. Colaborează la întocmirea caietelor de sarcini aferente documentaţiilor de urbanism aprobate pe lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului local, în vederea pregătirii documentaţiilor şi organizării licitaţiilor, pentru contractarea lucrărilor de realizare a acestor obiective;
27. Asigură zilnic informarea şi consilierea cetăţenilor cu privire la amenajarea teritoriului, posibilităţile de construire, dezvoltarea infrastructurii urbane, dotările avute în vedere prin documentaţiile de urbanism aprobate (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.);
28. Întocmeşte materiale de informare şi raportare pentru primar şi Consiliul local cu privire la problemele de urbanism şi amenajarea teritoriului
29. Face parte din comisiile de control constituite la nivel local ;
30. Acordă asistenţă de specialitate cetăţenilor şi comisiilor pe domenii de activitate ale consiliului local.
Atribuţii în domeniul investiţii şi administrare patrimoniu :
31. Participă la receptia obiectivelor de investitii, cu respectarea întocmai a prevederilor din proiect si respectarea legilor in vigoare;
32. Participa la ofertarile si licitatiile privitoare la obiectivele de investitii din cadrul Primariei, precum si a celorlalte unitati bugetare de pe raza orasului
33. Verifica lucrarile executate;
34. Asigura, din partea beneficiarului, parcursul executiei lucrarilor, controlul si verificarea fazelor intermediare, pentru ca in final, lucrarea sa corespunda contractului semnat de cele doua parti;
35. Cere oprirea, refacerea sau remedierea lucrarilor executate necorespunzator din punct de vedere a calitatii;
36. Urmareste acceptarea la plata numai a lucrarilor executate corespunzator calitativ si cantitativ, conform legilor si normativelor in vigoare;
37. Impreuna cu Serviciul financiar-contabil , intocmeste lista lucrarilor de investitii care urmeaza a fi continuate sau incepute, precum si dotarile si utilajele propuse a fi achizitionate;
38. Asigura obtinerea in termen a acordurilor si avizelor care, conform contractului incheiat, cad in sarcina beneficiarului;
39. Urmareste si avizeaza lucrarile real executate si a caror calitate este corespunzatoare;
40. Intocmirea de referate, materiale informative, raspusuri la adrese, situatii catre Consiliul Judetean, Prefectura sau alte institutii din sfera sa de activitate;
41. Supravegheaza realizarea corecta a lucrarilor pe faze, in conformitate cu proiectele de executie si semnaleaza proiectantului abaterile constatate la proiect;
42. Urmareste acceptarea la plata numai a lucrarilor calitativ-corespunzatoare, conform normativelor in vigoare;
43. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de şefii superior ierarhici.

Bibliografia:
Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Constitutia Romaniei
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, (r3), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotărârea nr. 932/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect;
HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

Documente ANEXATE
Opis documente inscriere la concurs RECRUTARE (PDF)
Formular de inscriere (DOC)
Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 din 2008 (DOC)

Date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier grad profesional superior

 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.