Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

   Primăria oraşului Murfatlar,  cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa,  în baza  Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; organizează concurs recrutare funcţie publică de conducere vacantă, director executiv, din cadrul Directiei asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, Id post 539207.

   Anuntul se publica in data de 06.03.2020 pe pagina de internet a primariei si pe site-ul ANFP
   Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
- proba scrisă  în data de 08.04.2020, ora  12,00, la sediul primăriei.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în  termen  de  20 zile de la data publicării anunţului, in perioada 06.03.2020 - 25.03.2020 inclusiv.
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei orasului Murfatlar.
Condiţii specifice de participare la concurs:
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii de licenţă: asistenţă socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie sau management, finanţe, contabilitate. Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
   - studii de masterat absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
   - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
   - Sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 465: Condiţii de ocupare a unei funcţii publice, din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Atribuţiile postului
1.Organizează şi coordonează activitatea Directiei de asistenţă socială, astfel încât aceasta să se desfaşoare la standarde ridicate de profesionalism şi eficienţă, coordonează direct activitatea compartimentelor din subordine, conform organigramei;
2.Asigură aducerea la îndeplinire a hotarârilor Consiliului Local Murfatlar şi a dispoziţiilor primarului oraşului Murfatlar și prezintă acestuia anual ori de câte ori este necesar, informări asupra modului de aducere la îndeplinire a acestora
3.Coordonează, îndrumă şi controlează modul cum sunt desfăşurate activităţile privind beneficiile de asistenţă socială
4.Coordonează, îndrumă şi controlează modul cum sunt desfăşurate activităţile de protecţie specială a copilului, victimei violenţei în familie şi adultului cu handicap, prin funcţionarii publici aflaţi în subordinea sa
5.Coordonează şi îndrumă activităţile specifice privind intervenţia în situaţia copilului abuzat, neglijat, exploatat  
6.Coordonează şi îndrumă activităţile specifice privind managementul de caz pentru copiii care au o măsură de protecţie specială dispusă în cadrul centrelor reyidenţiale, plasamente familiale, asistenţă maternală
7.Numeşte managerul de caz/responsabilul de caz pentru copiii
8.Avizează propunerea  managerului de caz/responsabilul de caz pentru copiii, de închidere a cazului
9.Avizează propunerile privind instituirea, menţinerea, modificarea sau încetarea măsurilor de protecţie specială
10.Raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin Directiei asistenta sociala, precum și de transmiterea în termen legal a situațiilor financiar-contabile ;
11.Prezinta la termen, situatiile financiare anuale si trimestriale asupra patrimoniului aflat in administrare si executiei bugetare;
12.Răspunde de rezolvarea în limitele competenţei, potrivit legii, a cererilor şi a petiţiilor, acordă audienţe beneficiarilor, la cerere;
13.Avizează corespondenţa primită şi expediată de Directia asistenţă socială Murfatlar ;
14.Răspunde de aplicarea prevederilor legale privind angajarea, promovarea, stimularea personalului, precum şi a celor privind încetarea contractulu individual de muncă dintre Primăria oraşului Murfatlar şi angajaţi -semnează contractele individuale de muncă; -semnează legitimaţiile de serviciu;-avizează fişele de post ale salariaţilor;-avizează pontajele lunare în vederea plaţii drepturilor salariale;-avizează adeverinţele solicitate de angajaţi în diverse scopuri;-semnează fişele de protecţia muncii;- aprobă în condiţiile legii efectuarea concediilor de odihnă şi a celorlalte categorii de concedii pentru personalul din subordine etc.;
15.Coordonează activităţile legate de evaluarea posturilor, întocmeşte fişele de post, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor din subordine;
16.Colaborează cu toate structurile din cadrul instituţiei pentru îndeplinirea funcţiilor secifice
17.Colaborează cu organizaţiile nonguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi urmăreşte posibilitatea încheierii de parteneriate în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de nevoile identificate
18.Asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor pentru copiii şi persoanele adulte cu dizabilităţi şi colaborează cu alţi factori sociali pentru facilitarea accesului persoanelor la aceste drepturi
19.Face recomandări pentru îmbunătăţirea activităţii compartimentelor din subordine
20.Întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al direcţiei, în vederea promovării lor în Coniliul Local
21.Îndeplineste orice alte atribuții date in competența sa de către Primarul orasului Murfatlar, în conformitate cu prevederile legale.
22.Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal trebuie:
-Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal
-Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;
-Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
-Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;
-Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
-Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator;
-Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.
23.Respectă normele de protecţia muncii şi PSI
24.Păstrează secretul de stat şi secretul de serviciu
25.Cunoaşte şi respectă regulamentul intern al instituţiei şi de prevederile art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2006 a sănătaţii şi securităţii în muncă
26.Cunoaşte şi respectă normele de conduită ale funcţionarilor publici
27.Va respecta programul de lucru

Bibliografia:
- Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Titlul II - Statutul functionarilor publici.
- Constitutia Romaniei -republicata
- Hotărâre nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal
- Ordin nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului
- Ordin nr. 26 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială
- Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si actualizata,  
- HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si actualizata;
- Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii în învaţamântul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
- Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*) - Republicată
- Hotărâre nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea procedurii de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in stainatate si a serviciilor de care acestia pot beneficia, precum si pentru aprobarea metodologiei din 19 august 2015 de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi modelul standard al documentelor elaborate de către acestea
Date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro,  persoană de contact: Zugravu Simona – consilier grad profesional superior

Documente ANEXATE
Opis documente inscriere la concurs RECRUTARE (PDF)
Formular de inscriere (DOC)
Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 din 2008 (DOC)

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.