Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

A N U N T
METODOLOGIE – CONCURS
Ocuparea unui numar de 3 posturi muncitor necalificat, in cadrul serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privatâ

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, Primăria Oraşului Murfatlar, Judeţul Constanta, organizează în perioada 04.12.2020 - 10.12.2020, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 3 posturi muncitor necalificat, funcții de execuție contractuale, vacante, in cadrul serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, dupa cum urmeaza:
- 1 post la compartimentul administrativ, fond locativ, administrarea cimitirelor,
- 1 post la compartimentul intretinere spatii verzi
- 1 post la compartimentul curatenie stradala

Concursul se va desfăşura la sediul din str. Calea Dobrogei, nr. 1, localitatea Murfatlar, judeţul Constanta.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
- studii generale, gimnaziale/medi
- vechime în muncă nu se solicita

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 19.11.2020 termenul limita pentru depunerea dosarelor,
- 04.12.2020, ora 10,00 - proba scrisa,
- 10.12.2020, ora 10,00 - proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7.curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relatii suplimentare se obtin la sediul Primariei orasului Murfatlar, compartiment resurse umane, salarizare, telefon 0241234350, fax 0241234516,
e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
10.11.2020 – publicarea prezentului anunţ şi a metodologiei de concurs la avizierul Primăriei Murfatlar şi pe site-ul unităţii www.primaria-murfatlar.ro; Anunţul va fi publicat în Monitorul Oficial , pe portalul www.posturi.gov și în ziarul Bursa pe data de 10.11.2020;
10.11.2020 – 19.11.2020 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs;
25.11.2020, ora 12.00 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul primăriei;
26.11.2020, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor;
27.11.2020, ora 13.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul primăriei;
04.12.2000, ora 10.00 – susţinerea probei scrise;
08.12.2020, ora 10,00 - afişarea la sediul primăriei a rezultatelor probei scrise
10.12.2020, ora 10.00 – susţinerea interviului;
15.12.2020, ora 10.00 – afişarea la sediul primăriei a rezultatelor finale după soluţionarea eventualelor contestaţii la proba interviu şi finalizarea concursului.

BIBLIOGRAFIE
Pentru ocuparea posturilor de muncitor necalificat
- Constitutia Romaniei -republicata
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul III al Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
- Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
- Legea Nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;
- Legea Nr. 211 din 15 noiembrie 2011 *** Republicată privind regimul deşeurilor;

NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Formulare TIPIZATE
Formular tipizat Curriculum Vitae (Format DOC)
FORMULAR DE INSCRIERE contractual (Format DOC)


REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR
La concursul organizat
in data de 04.12.2020, ora 10,00 proba scrisa, pentru ocuparea unui numar de 3 funcţii contractuale de execuţie vacante - muncitor necalificat la SIADPP

   Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Decizia nr. 316/10,11,2020 în vederea ocuparii unui numar de 3 funcţii contractuale de execuţie vacante - muncitor necalificat la SIADPP, s-au întrunit astazi 23,11,2020 ora 10.30, la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea şi selectarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs

În urma analizării, membrii comisiei de concurs, au stabilit urmatoarele rezultate :

Nr.crt.

NUMELE SI PRENUMELE

 REZULTAT

OBSERVAŢII

1

SARCINSCHI COSTEL

ADMIS

 

2

DICU VASILE

ADMIS

 

3

BILDEA DIANA ANCA

ADMIS

 

4

NEACSU ANDREEA MARIANA

ADMIS

 

5

CIRLIG ADRIANA RODICA

ADMIS

 

6

HRITAC IULIAN IONEL

ADMIS

 

Comisia de concurs:
Tivichi Tanase
Bordei Gabriela
Sova Cozma Mirela

Rezultatul selectiei, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs si pe pagina de internet.

Zugravu Simona - secretar comisie


REZULTATUL PROBEI SCRISE
punctajul obtinut la proba scrisa a concursului organizat in data de 04.12.2020, ora 10,00 , pentru ocuparea unui numar de 3 funcţii contractuale de execuţie vacante - muncitor necalificat la SIADPP

   Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 316/10,11,2020 în vederea ocuparii unui numar de 3 funcţii contractuale de execuţie vacante - muncitor necalificat la SIADPP, s-au întrunit astazi 07,12,2020 ora 10.30 pentru verificarea si notarea lucrarilor candidatilor care au sustinut proba scris la concurs.

In urma verificarii si notarii lucrarilor, membrii comisiei de concurs, au stabilit urmatoarele rezultate :

 

Nr.

crt

Numele si prenumele

PUNCTAJ

 REZULTAT

OBSERVATII

1

SARCINSCHI COSTEL

50

ADMIS

 

2

DICU VASILE

51

ADMIS

 

3

BILDEA DIANA ANCA

25

RESPINS

 

Comisia de concurs:
Tivichi Tanase
Bordei Gabriela
Sova Cozma Mirela

   Rezultatul probei scrise, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul institutiei, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 07.12.2020 la ora 16,00.

Proba interviu se va desfasura in data de 10.12.2020 ora 12,00

Zugravu Simona - secretar comisie     


REZULTATUL FINAL
la concursul organizat in data de 04.12.2020 proba scrisa, 10.12.2020, ora 12,00 proba interviu, pentru ocuparea unui numar de 3 funcţii contractuale de execuţie vacante - muncitor necalificat la SIADPP 

Nr.

crt

Numele si prenumele

Rezultat
proba scrisa

Rezultat
proba interviu

TOTAL

 REZULTAT

1

SARCINSCHI COSTEL

50

60

110

 ADMIS

2

DICU VASILE

51

65

116

 ADMIS

3

BILDEA DIANA ANCA

25

-

-

 RESPINS

Contestatia se poate formula pana la data de 11.12.2020 ora 14.00

Comisia de concurs:
Tivichi Tanase
Bordei Gabriela
Sova Cozma Mirela

Zugravu Simona - secretar comisie

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.