Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs

   Primăria oraşului Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa, în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; organizează concurs recrutare funcţie publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional principal, IdPost 456493, compartimentul administrarea domeniului public si privat, urmarirea veniturilor, executari silite, achizitii publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar.
   Anunţul se publică în data de 20.11.2020 pe pagina de internet a primăriei şi pe site-ul ANFP, alte informaţii, bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la locul de desfăşurare a concursului şi pe pagina de internet a Primăriei oraşului Murfatlar, la secţiunea special creată în acest scop.
   Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
- proba scrisă în data de 28.12.2020, ora 10,00, la sediul primăriei.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucrătoare după susţinerea probei scrise

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, în perioada 20.11.2020 - 09.12.2020 inclusiv si vor contine in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din HG 611/2008, actualizata, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primăriei oraşului Murfatlar.

   Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani
 - Sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 465: Condiţii de ocupare a unei funcţii publice, din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
   Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi , respectiv 40 ore/saptamana.

  Bibliografia:
- Constitutia Romaniei -republicata
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul I şi II ale Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 227/2015 - Codul fiscal, actualizat, Titlul IX - Impozite și taxe locale;
- Legea 207/2015- privind Codul de procedură fiscală, Titlul VII - Colectarea creanțelor fiscale, actualizat
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata
NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

   Atributiile postului stabilite au avut in vedere aplicarea Legii 227 privind Codului Fiscal, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; Legea nr. nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală
-Desfăşoară activităţi de executare silită asupra bunurilor şi veniturilor urmăribile ale persoanelor juridice în vederea realizării creanţelor fiscale ;
-Întocmeşte şi răspunde de întocmirea actelor necesare executării silite, înştiinţări de plată, somaţii, titluri executorii, popriri bancare după expirarea termenelor scadente de plată conform legii şi asigură transmiterea lor către contribuabili şi unităţile bancare, aplică sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile.
-Emite decizii de calcul a obligaţiilor fiscale, accesorii, cheltuieli de executare silită sau alte sume
-Identifică conturile în lei sau în valută ale debitorilor, persoane juridice, precum şi alte venituri ale debitorilor, în vederea aplicării procedurii de executare silită
-Asigură şi răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare privind înfiinţarea popririlor pe veniturile şi disponibilităţile băneşti deţinute cu orice titlu de debitori persoane juridice
-Asigură înştiinţarea în scris a băncilor pentru sistarea totală sau parţială a indisponibilizării conturilor şi reţinerilor în situaţia în care debitorul face plata în termenul prevăzut în somaţie
-Asigură evidenţa debitorilor insolvabili
-Asigura incasarea impozitelor si taxelor locale si a altor surse de venit ce apartin bugetului local 
-Asigura gestionarea numerarului si respectarea operatiunilor de casa 
-Intocmeste foile de varsamant si depune sumele incasate ;
-Primeste procesele verbale de amenzi;
-Confirma primirea proceselor verbale de amenzi,;
-Intocmeste borderourile de debite pentru amenzi, si le inmaneaza operatorului de rol;
-opereaza in registrul de evidenta speciala borderourile de debite stabilite si descarca borderourile desfasuratoare de depunere a sumelor incasate
-Urmareste incasarea debitelor provenite din concesionarea unor terenuri pentru constructia de locuinte, activitati comerciale, prestari servicii si activitati industriale.
-Asigură ţi răspunde de păstrarea secretului fiscal şi a confidenţialităţii documentelor şi informaţiilor în condiţiile legii
Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal trebuie:
-Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal
-Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;
-Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
-Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;
-Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces a sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
-Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator;
-Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.
Va respecta regulamentul de ordine interna al institutiei

   Date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier grad profesional superior

Formulare tipizate
Curriculum vitae (DOC)
Formular de inscriere (DOC)

OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS DE RECRUTARE (PDF)


REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

   Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 335 din 19.11.2020 pentru concursul de recrutare funcţie publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional principal, IdPost 456493, compartimentul administrarea domeniului public si privat, urmarirea veniturilor, executari silite, achizitii publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, organizat în data de 28.12.2020, ora 10,00 - proba scrisă, formată din următorii membrii:

    1.Mustafa Turchian - președinte (consilier, clasa I, grad profesional superior )
    2.Ciubuc Iuliana Florentin - membru (inspector, clasa I, gradul profesional superior)
    3.Ion Mariana Ancuta - membru (inspector, clasa I, grad profesional principal)
      Zugravu Simona - consilier, clasa I, grad profesional superior, serviciul buget, finanţe, contabilitate - Secretar comisie 

s-au întrunit astazi 11.12.2020 ora 12.00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs. In urma verificarii dosarelor comisia de concurs a stabilit urmatoarele:

Nr.
crt
Numele si prenumele Rezultat OBSERVATII
1 ZAGU CIPRIAN CONSTANTIN ADMIS  
       

Comisia concurs:
    1.Mustafa Turchian - președinte (consilier, clasa I, grad profesional superior )
    2.Ciubuc Iuliana Florentin - membru (inspector, clasa I, gradul profesional superior)
    3.Ion Mariana Ancuta - membru (inspector, clasa I, grad profesional principal)

Rezultatul selectiei dosarelor, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul primariei de catre secretarul comisiei de concurs.
Zugravu Simona - secretar comisie


REZULTATUL PROBEI SCRISE
la concursul organizat in data de 28.12.2020, ora 10,00 , pentru recrutare funcţie publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional principal, IdPost 456493, compartimentul administrarea domeniului public si privat, urmarirea veniturilor, executari silite, achizitii publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, perioada nedeterminata

   Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 335 din 19.11.2020 pentru concursul de recrutare funcţie publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional principal, IdPost 456493, compartimentul administrarea domeniului public si privat, urmarirea veniturilor, executari silite, achizitii publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, organizat în data de 28.12.2020, ora 10,00 - proba scrisă, formată din următorii membrii :
   1. Mustafa Turchian - președinte (consilier, clasa I, grad profesional superior )
   2. Ciubuc Iuliana Florentin - membru (inspector, clasa I, gradul profesional superior)
   3. Ion Mariana Ancuta - membru (inspector, clasa I, grad profesional principal)
   Zugravu Simona - consilier, clasa I, grad profesional superior, serviciul buget, finanţe, contabilitate - Secretar comisie 
   S-au întrunit astazi 28.12.2020 ora 09.00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru a intocmi variantele de subiecte si a participa la proba scris la concurs.

   Pana la ora 10,30 nu s-a prezentat candidatul, astfel concursul nu s-a mai sustinut, rezultatul final al concursului este urmatorul:

Nr.
crt
Numele si prenumele Rezultat OBSERVATII
1 ZAGU CIPRIAN CONSTANTIN RESPINS  
       

Comisia concurs:
   1. Mustafa Turchian - președinte (consilier, clasa I, grad profesional superior )
   2. Ciubuc Iuliana Florentin - membru (inspector, clasa I, gradul profesional superior)
   3. Ion Mariana Ancuta - membru (inspector, clasa I, grad profesional principal)

   Rezultatul final al concursului, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul institutiei, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 29.12.2020 la ora 15,00.

Zugravu Simona - secretar comisie

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.