Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs

   Primăria oraşului Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa, în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; organizează concurs recrutare funcţie publică de conducere vacantă, sef serviciu, Serviciul Intretinerea si Administrarea Domeniului Public si Privat, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, Id post 541515.
   Anuntul se publica in data de 20.11.2020 pe pagina de internet a primariei si pe site-ul ANFP, alte informatii, bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la locul de desfăşurare a concursului şi pe pagina de internet a Primariei orasului Murfatlar, la secţiunea special creată în acest scop.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
- proba scrisă în data de 22.12.2020, ora 12,00, la sediul primăriei.
-data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucrătoare după susţinerea probei scrise
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, în perioada 20.11.2020 - 09.12.2020 inclusiv si vor contine in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din HG 611/2008, actualizata, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primăriei oraşului Murfatlar.

Condiţii specifice de participare la concurs:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii de licenţă: drept, ştiinţe administrative, management, inginerie: mecanică, industrială sau civilă.
- candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
- Sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 465: Condiţii de ocupare a unei funcţii publice, din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Bibliografia:
- Constitutia Romaniei -republicata
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul I şi II ale Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata;
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr 195/2005 privind protectia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Atribuţiile postului
   Asigura conducerea si coordonarea activitatii SIADPP
   Intocmeste documentatia necesara in vederea aprobarii modificarilor ce pot surveni in structura organizatorica a serviciului
   Participa la sedintele consiliului local in care se analizeaza activitatea desfasurata in cadrul serviciului sau unde se supun aprobarii obiective ce urmeaza a se realiza si care au tangenta cu activitatea serviciului pe care il coordoneaza
Intocmeste rapoarte de specialitate cu privire la proiectele de hotarare ce au ca obiect activitatea specifica serviciului
   Are atrributii privind mediul, intocmeste raportarile pentru Fondul de mediu
   Intocmeste raportarile pentru Institutul national de statistica
   Reprezinta interesele primariei în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţară şi din străinătate
   Urmareste modul de repartizare în punctele de lucru a personalului angajat.
   Urmareste prezenta personalului angajat şi avizează foile de prezenta.
   Propune sanctionarea personalului din subordine care a savarsit abateri disciplinare de la normele de conduita la locul de munca sau de nerealizare a atributiilor de serviciu.
   Intocmeste referatele de necesitate în vederea procurarii materiilor si materialelor folosite pentru bunul mers al activitatii seviciului .
   Supune aprobarii planul de reparare al parcului auto din dotare..
   Controlează şi comunică la intervalele prevăzute şi imediat după orice eveniment deosebit – cutremur, inundaţie, ploaie torenţială, cădere masivă de zăpadă, alunecare de teren, starea tehnică a drumului în scopul cunoaşterii şi punerii în evidenţă a dregradărilor care pot reprezenta un pericol pentru siguranţa şi stabilitatea construcţiei
   Solicită efectuarea unei expertize sau a altor măsuri prin firme sau specialişti autorizaţi, în cazul constatării unor dereglări
   Asigură sesizarea în drept la apariţia unor evenimente sau depăşire a valorilor de control a criteriilor de calitate, pentru a lua măsurile corespunzătoare

   Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal trebuie:
-Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal
-Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;
-Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
-Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;
-Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
-Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator;
-Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.
Va respecta regulamentul de ordine interna al institutiei

   Date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier grad profesional superior

Formulare tipizate
Curriculum vitae (DOC)
Formular de inscriere (DOC)

OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS DE RECRUTARE (PDF)


REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR 

 1. Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar 333 din 19.11.2020 pentru concursul de recrutare funcţie publică de execuţie vacantă, consilier, clasa I, grad profesional debutant, IdPost 236911, compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului, structura arhitectului şef, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, organizat în data de 22.12.2020, ora 10,00 - proba scrisă, formată din următorii membri :

  - Mustafa Turchian - președinte (consilier, clasa I, grad profesional superior
  - Ciubuc Iuliana Florentin- membru (inspector, clasa I, gradul profesional superior
  - Balcan Mariana Carmen - membru (inspector, clasa I, gradul profesional superior)
        Zugravu Simona - consilier, clasa I, grad profesional superior, serviciul buget, finanţe, contabilitate - Secretar comisie s-au întrunit astazi 11.12.2020 ora 12.00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs.
     Membrii comisiei de concurs, au constatat ca pentru aceasta funtie nu s-a depus nici un dosar.

  2. Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 332 din 19.11.2020 pentru concursul de recrutare funcţie publică de conducere vacantă, şef serviciu, Serviciul Intretinerea si Administrarea Domeniului Public si Privat, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, Id post 541515, organizat în data de 22.12.2020, ora 12,00 - proba scrisă, formată din următorii membrii :

     1.Pavel Dan, arhitect sef - membru
     2.Bulat Neriman, inspector, clasa I, grad profesional superior, compartiment buget, contabilitate
     3. Ciubuc Iuliana Florentina, inspector, clasa I, grad profesional superior, compartimentul investitii
         Zugravu Simona - consilier, clasa I, grad profesional superior, serviciul buget, finanţe, contabilitate - Secretar comisie s-au întrunit astazi 11.12.2020 ora 12.00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs.

  Membrii comisiei de concurs, au constatat ca pentru aceasta funtie nu s-a depus nici un dosar.
  Rezultatul selectiei dosarelor, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.

  Zugravu Simona - secretar comisie

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.