Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

    In baza HG.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice, Primaria orasului Murfatlar, judetul Constanta, organizeaza concurs in data de 18.12.2020, ora 10,00 proba scrisa, in data de 21.12.2020, ora 12 proba interviu, pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta: referent, treapta I, compartiment implementare proiecte finantate din fonduri europene, perioada determinata, in afara schemei de personal a primariei orasului Murfatlar.

   Concursul se va desfăşura la sediul din str. Calea Dobrogei, nr. 1, localitatea Murfatlar, judeţul Constanta.

   Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant
- nivelul studiilor - medii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - nu se solicita.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 02.12.2020 termenul limita pentru depunerea dosarelor,
- 18.12.2020, ora 10,00 - proba scrisa,
- 21.12.2020, ora 12,00 - proba interviu.

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. Fişa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de un cabinet medical de familie;
 7. curriculum vitae.

   Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
   În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
   Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare se obtin la sediul Primariei orasului Murfatlar, compartiment resurse umane, salarizare, telefon 0241234350, fax 0241234516, e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

23.11.2020 – publicarea prezentului anunţ şi a metodologiei de concurs la avizierul Primăriei Murfatlar şi pe site-ul unităţii www.primaria-murfatlar.ro; Anunţul va fi publicat în Monitorul Oficial , pe portalul www.posturi.gov și în ziarul Bursa pe data de 23.11.2020;
23.11.2020 – 02.12.2020 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs;
04.12.2020, ora 12.00 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul primăriei;
07.12.2020, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor;
08.12.2020, ora 13.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul primăriei;
18.12.2000, ora 10.00 – susţinerea probei scrise;
18.12.2020, ora 16,00 - afişarea la sediul primăriei a rezultatelor probei scrise
21.12.2020, ora 12.00 – susţinerea interviului;
24.12.2020, ora 10.00 – afişarea la sediul primăriei a rezultatelor finale după soluţionarea eventualelor contestaţii la proba interviu şi finalizarea concursului.

BIBLIOGRAFIE
- Constitutia Romaniei -republicata
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul III al Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
- Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
- HOTĂRÂRE nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
- HOTĂRÂRE nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
- HOTĂRÂRE nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Atributiile postului
   Verifica si propune oportunitatile de dezvoltare a unor proiecte cu fonduri europene si guvernamentale necesare rezolvarii unor probleme reale ale cetatenilor orasului ;
   Verifica si informeaza cu privire la lansarea unor programe de dezvoltare durabila ;
   Verifica si informeaza cu privire la publicarea ghidurilor pentru întocmirea cererilor de finantare în cadrul unor programe si proiecte de dezvoltare durabila ;
   Redacteaza proiectele propuse.
   Asigura sustenabilitatea proiectelor dupa finalizarea perioadei de implementare a acestora.
   Monitorizeaza derularea proiectelor, pastrand permanent legatura între finantatori si institutie.
   Colaboreaza cu celelalte compartimente ale primariei cu privire la aspectele legate de semnarea si implementarea contractelor.
   Intocmeste proiecte de acte administrative, respectiv prioecte de hotarari ale consiliului local si proiecte pentru dispozitii primar
   Va indeplini si alte atributii în limita pregatirii si competentei profesionale

Date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier grad profesional superior

Formulare tipizate
Curriculum vitae (DOC)
Formular de inscriere (DOC)


REZULTATUL PROBEI SCRISE
la concursul pentru ocuparea postului de referent, treapta I,
compartiment implementare proiecte finantate din fonduri europene, perioada determinata din 18.12.2020, ora 10,00

   Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 340/23,11,2020 în vederea ocuparii funcţiei contractuale de execuţie vacante - referent, treapta I, s-au întrunit astazi 18,12,2020 ora 13.30 pentru verificarea si notarea lucrarilor candidatilor care au sustinut proba scris la concurs.

   In urma verificarii si notarii lucrarilor, membrii comisiei de concurs, au stabilit urmatoarele rezultate :

Nr.
crt
Numele si prenumele Punctaj Rezultat OBSERVATII
1. CADIR NURGHIUL 19 RESPINS  
2. CIOCAN MONICA ALEXANDRA 18 RESPINS  
3. LITA NICOLAE ALEXANDRU 12 RESPINS  

Comisia de concurs:
Ciubuc Iuliana Florentina
Bordei Gabriela
Sova Cozma Mirela    Rezultatul probei scrise, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul institutiei, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 21.12.2020 la ora 10,00. Proba interviu nu se va desfasura deoarece nici un candidat nu a fost declarat admis. Zugravu Simona - secretar comisie    


PROCES VERBAL
de afişare a rezultatului final, în urma contestaţiilor la proba scrisă la concursul susţinut în data de 18.12.2020, ora 10,00
Încheiat astăzi, 22.02.2020, ora 12,00 la sediul Primăriei oraşului Murfatlar,

   Subsemnatele Zugravu Simona - secretar comisie de concurs si Cadir Revida – secretar al comisiei de solutionare a contestatiilor, numite prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 340 din 23.11.2020 pentru concursul pentru ocuparea postului de referent, treapta I, compartiment implementare proiecte finantate din fonduri europene, perioada determinata, din 18.12.2020, am procedat la afişarea punctajului final obţinut în urma reevaluarii lucrarii scrise in urma contestaţiei, după cum urmează:
In urma verificarii si notarii lucrarilor, membrii comisiei de concurs, au stabilit urmatoarele rezultate :

Nr.
crt
Numele si prenumele Punctaj Rezultat OBSERVATII
1. CADIR NURGHIUL 19 RESPINS  
2. CIOCAN MONICA ALEXANDRA 18 RESPINS  
3. LITA NICOLAE ALEXANDRU 12 RESPINS  

Afisat astazi 22.12.2020,  ora 12:20

Secretar comisie solutionare contestatii,
Cadir Revida

Secretar comisie concurs,
Zugravu Simona                             

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.