Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

   In baza HG.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice, Primaria orasului Murfatlar, judetul Constanta, organizeaza concurs in data de 17.12.2020, ora 10,00 proba scrisa, in data de 21.12.2020, ora 10 proba interviu, pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta : sofer pentru microbuzul scolar, treapta I, categoria “D”, perioada nedeterminata.

   Concursul se va desfăşura la sediul din str. Calea Dobrogei, nr. 1, localitatea Murfatlar, judeţul Constanta.

   Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
   d) are capacitate deplină de exerciţiu;
   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant
- nivelul studiilor - medii/gimnaziale;
- poseda permis de conducere categoria “D” ,
- poseda atestat pentru trasportul rutier de personae, eliberat de ARR
- aviz psihologic și adeverință de sănătate eliberată de medicina muncii
- poseda card tahograf
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - nu se solicita.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 02.12.2020 termenul limita pentru depunerea dosarelor,
- 17.12.2020, ora 10,00 - proba scrisa,
- 21.12.2020, ora 10,00 - proba interviu.

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică(Permis de conducere categoria D, Atestat pentru transport rutier de persoane, eliberat de ARR, Card tahograf)
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. Cazierul auto;
 7. Fişa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de un cabinet medical specializat in ceea ce priveste examinarea conducatorilor auto;
 8. Avizpsihologic
 9. curriculum vitae.

   Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

   În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

   Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

   Relatii suplimentare se obtin la sediul Primariei orasului Murfatlar, compartiment resurse umane, salarizare, telefon 0241234350, fax 0241234516, e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
23.11.2020 – publicarea prezentului anunţ şi a metodologiei de concurs la avizierul Primăriei Murfatlar şi pe site-ul unităţii www.primaria-murfatlar.ro; Anunţul va fi publicat în Monitorul Oficial , pe portalul www.posturi.gov și în ziarul Bursa pe data de 23.11.2020;
23.11.2020 – 02.12.2020 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs;
04.12.2020, ora 12.00 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul primăriei;
07.12.2020, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor;
08.12.2020, ora 13.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul primăriei;
17.12.2000, ora 10.00 – susţinerea probei scrise;
18.12.2020, ora 10,00 - afişarea la sediul primăriei a rezultatelor probei scrise
21.12.2020, ora 10.00 – susţinerea interviului;
24.12.2020, ora 10.00 – afişarea la sediul primăriei a rezultatelor finale după soluţionarea eventualelor contestaţii la proba interviu şi finalizarea concursului.

BIBLIOGRAFIE
- Constitutia Romaniei -republicata
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul III al Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
- Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile la zi;
- HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002. cu modificarile si completarile la zi;
- HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier

NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Atributiile postului

 1. Asigura transportul elevilor la scoli si retur ,
 2. Poseda cunostiinta de mecanica auto ,
 3. Verifica zilnic starea tehnica a masinii ,
 4. Completeaza zilnic foile de parcurs ,
 5. Ajuta elevii la urcarea si cobararea din masina ,
 6. Mentine masina in stare buna de functionare ,
 7. Efectueaza si alte sarcini trasate de catre conducerea UAT Murfatlar , in conformitate cu nevoile unitatii de invatamant si a primariei ,
 8. Va respecta normele specifice de securitate a muncii, circulatie rutiera si regulamentul de ordine interna al institutiei

    Date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier grad profesional superior

Formulare tipizate
Curriculum vitae (DOC)
Formular de inscriere (DOC


REZULTATUL FINAL
La concursul organizat in data de 17.12.2020, ora 10,00 , proba scrisa, pentru ocuparea postului contractual de executie sofer microbuz scolar la SIADPP, perioada nedeterminata

Nr.
Crt.
NUMELE SI PRENUMELE Rezultat proba scrisa Rezultat proba interviu Total REZULTAT
1. GAFAR ESCHIAN 50,30 60  110,30 ADMIS

Contestatia se poate formula pana la data de 18.12.2020 ora 16.00

Comisia de concurs:
Tivichi Tanase
Bordei Gabriela
Sova Cozma Mirela

Zugravu Simona - secretar comisie                

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.