Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

   În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, Primăria Oraşului Murfatlar, Judeţul Constanta, organizează în perioada 10.03.2021 - 15.03.2021,  concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi muncitor necalificat, funcții de execuție contractuale, vacante, in cadrul serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, la compartimentul curatenie stradal.

   Concursul se va desfăşura la sediul din str. Calea Dobrogei, nr. 1, localitatea Murfatlar, judeţul Constanta.

   Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

   Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
- studii generale, gimnaziale/medii
- vechime în muncă - minim 6 luni

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 25.02.2021 termenul limita pentru depunerea dosarelor,
- 10.03.2021, ora 10,00 - proba scrisa,
- 15.03.2021, ora 10,00 - proba interviu.

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
   1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
   2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
   3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
   5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   7.curriculum vitae.

   Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
   În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
   Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
   Relatii suplimentare se obtin la sediul Primariei orasului Murfatlar, compartiment resurse umane, salarizare, telefon 0241234350, fax 0241234516,
e-mail: iliescu.resurseumaneAt signprimaria-murfatlar.ro

   CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
16.02.2021 – publicarea prezentului anunţ şi a metodologiei de concurs la avizierul Primăriei Murfatlar şi pe site-ul unităţii www.primaria-murfatlar.ro; Anunţul va fi publicat în Monitorul Oficial , pe portalul www.posturi.gov și în ziarul Bursa pe data de 16.02.2021;
16.02.2021 – 25.02.2021 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs;
01.03.2021, ora 12.00 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul primăriei;
02.03.2021, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor;
03.03.2021, ora 12.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul primăriei;
10.03.2021, ora 10.00 – susţinerea probei scrise;
11.03.2021, ora 10,00 - afişarea la sediul primăriei a rezultatelor probei scrise
15.03.2021, ora 10.00 – susţinerea interviului;
16.03.2021, ora 14.00 – afişarea la sediul primăriei a rezultatelor finale după soluţionarea eventualelor contestaţii la proba interviu şi finalizarea concursului.
BIBLIOGRAFIE
Pentru  ocuparea posturilor  de muncitor necalificat. - Constitutia Romaniei -republicata
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul III al Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
- Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
- Legea   Nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;
- Legea   Nr. 211 din 15 noiembrie 2011    *** Republicată privind regimul deşeurilor; NOTA
 Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie. Atributiile postului
   Asigura maturarea si curatirea zonei repartizate, incarcarea gunoiului rezultat in tomberoane si carucioarele mobile repartizate;
   Asigura descarcarea cosurilor de gunoi montate pe marginea troturelor si parcurilor;
   Executa lucrari de intretinere si amenajare a spatiilor verzi; asigura pregatirea terenului in vederea plantarii florilor in spatiile verzi si executa lucrarile de intretinere a acestora; executa lucrari de plantare, tundere si fasonare  a gardului viu, arbustilor ornamentali si a trandafirilor din parcuri, spatii verzi, alei ;
   Asigura mentinerea in stare optima a gazonului din parcuri, spatii verzi amenajate in zona blocurilor de locuinte, unitatile scolare prin tunderea acestuia cu masina speciala de tuns sau  prin cosit  manual si udarea regulata.
   Executa lucrari de intretinere a mobilierului stradal;
   Executa lucrari de decolmatare a canalelor si santurilor;
   Preda la sfirstul zilei sculele si obiectele de inventar, materialele primite si neconsumate;
   Raspunde de securitatea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in spatiile in care isi desfasoara activitatea;
   Are obligatia sa se prezinte anual la verificarea medicala;
   Va respecta programul de lucru;
   Respecta intocmai normele generale si speciale de protectia muncii,prevederile art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2006 privind  sanatatea si securitatea in munca
   Va indeplini si alte atributii în limita pregatirii si competentei profesionale.

Formulare tipizate
Curriculum vitae (DOC)
Formular de inscriere (DOC)


Rezultat selectie dosare (PDF)


Intocmit: ZUGRAVU SIMONA


11.03.2021

REZULTATUL PROBEI SCRISE

punctajul obtinut la proba scrisa a concursului organizat in data de 10.03.2021, ora 10,00 , pentru ocuparea unui numar de 2 funcţii contractuale de execuţie vacante - muncitor necalificat la SIADPP

   Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 96/16.02.2021 privind stabilirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în data de 10.03.2021, ora 10,00 proba scrisa, in data de 15.03.2021, ora 10 proba interviu, pentru ocuparea 2(doua) posturi contractuale de executie vacante: muncitor necalificat, compartiment curatenie stradala, perioada nedeterminata, s-au întrunit astazi s-au întrunit astazi 11,03,2020 ora 08.30 pentru verificarea si notarea lucrarilor candidatilor care au sustinut proba scris la concurs.

   In urma verificarii si notarii lucrarilor, membrii comisiei de concurs, au stabilit urmatoarele rezultate :

Nr.
crt
Numele si prenumele punctaj rezultat OBSERVATII
1 GHERGHIN NICUSOR 50 ADMIS  
2 LAVRIC CONSTANTA  5 RESPINS  
3 COSTIA LACRAMIOARA IONICA 2 RESPINS  

Comisia de concurs:
Tivichi Tanase
Bordei Gabriela
Sova Cozma Mirela    Rezultatul probei scrise, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul institutiei, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 11.03.2021 la ora 12,00.
Proba interviu se va desfasura in data de 15.03.2021 ora 12,00

Zugravu Simona - secretar comisie


NR. 2116/16.03.2021

REZULTATUL FINAL

la concursul organizat in data de 10.03.2021 proba scrisa, 15.03.2021, ora 12,00 proba interviu, pentru ocuparea unui numar de 2 funcţii contractuale de execuţie vacante - muncitor necalificat la SIADPP

Nr.
crt
NUMELE SI PRENUMELE Rezultat proba scrisa Rezultat proba interviu TOTAL REZULTAT
1 GHERGHIN NICUSOR 50 50 100  ADMIS
2 LAVRIC CONSTANTA  5 - 5  RESPINS
3 COSTIA LACRAMIOARA IONICA 2 - 2  RESPINS

   Rezultatul final se afiseaza la avizierul institutiei azi 16.03.2021, ora 11,00, contestatia se poate formula pana la data de 17.03.2021 ora 11,00

Comisia de concurs:
Tivichi Tanase
Bordei Gabriela
Sova Cozma Mirela

Zugravu Simona - secretar comisie


 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.