Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs

   Primăria oraşului Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa, în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; organizează concurs recrutare funcţie publică de conducere vacantă, sef serviciu, Serviciul buget, finante, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, Id post 236916.

   Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana, perioada nedeterminata.
Anuntul se publica in data de 24.02.2021 pe pagina de internet a primariei si pe site-ul ANFP, alte informatii, bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la locul de desfăşurare a concursului şi pe pagina de internet a Primariei orasului Murfatlar, la secţiunea special creată în acest scop.

   Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
- proba scrisă în data de 26.03.2021, ora 10,00, la sediul primăriei.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise.

  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, in perioada 24.02.2021 - 15.03.2021 inclusiv. Selectia dosarelor se va face pana cel tarziu la data de 22.03.2021
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei orasului Murfatlar.

   Condiţii de participare la concurs:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice.
- Candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
- Sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 465: Condiţii de ocupare a unei funcţii publice, din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Bibliografia
Constituţia României, republicată,
Partea a VI-a si partea a VII-a, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea 227/2015 - Codul fiscal, actualizata, Titlul IX - Impozite și taxe locale;
Legea 207/2015- privind Codul de procedură fiscală, Titlul VII - Colectarea creanțelor fiscale
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea 82/1991 – Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordinul 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor.
Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare
OG 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea 53/2003 privind codul muncii

Atribuţiile postului
au fost intocmite in baza Legii 82/1991 (contabilitatii), Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, Ordinul 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, Ordinul MF 520/2003 privind organizarea si conducerea contabilitatii veniturilor, astfel:
Asigura conducerea si coordonarea activitatii serviciului buget, finante, contabilitate,
Intocmeste documentatia necesara in vederea aprobarii modificarilor ce pot surveni in structura organizatorica a serviciului,
Participa la sedintele consiliului local in care se analizeaza activitatea desfasurata in cadrul serviciului sau unde se supun aprobarii obiective ce urmeaza a se realiza si care au tangenta cu activitatea serviciului pe care il coordoneaza,
Intocmeste rapoarte de specialitate cu privire la proiectele de hotarare ce au ca obiect activitatea specifica serviciului,
Elaboreaza lucrarile privind bugetul local si al activitatilor extrabugetare, atat in faza de proiectare cat si in cea definitiva, urmareste necesitatea, oportunitatea, baza legala a cheltuielilor, justa dimensionare a acestora, cresterea eficientei in utilizarea fondurilor.
Dupa aprobarea cheltuielilor ia masuri pentru defalcarea acestora pentru activitatea proprie si a celorlalte structuri din subordine.
Verifica si analizeaza legalitatea necesitate si oportunitatea propunerilor de modificare a bugetului local, intocmeste documentatiile necesare si le supune aprobarii primarului sau Consiliului local.
Întocmește bilanțul contabil propriu, contul de execuție și detalierea cheltuielilor în structura clasificației bugetare, precum și toate situațiile anexe la situațiile financiare trimestriale și anuale;
Urmărește decontarea lucrărilor de investiții și reparații, pe baza situațiilor de lucrări prezentate de constructori;
Răspunde de efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile;
Asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru platile efectuate din bugetul local, la eliberarea valorilor materiale si alte operatiuni specifice potrivit reglementarilor in vigoare.
Organizeaza si efectueaza la timp operatiunile de inventariere a valorilor materiale si banesti.
Urmareste primirea la timp a extraselor de cont, verifica documentele insotitoare, asigurand incadrarea corecta in diviziunile clasificatiei bugetare ;
Exercita controlul zilnic asupra operatiunilor efectuate prin casierie, urmareste incasarea la timp a creantelor, lichidarea obligatiunilor de plata luand masurile necesare pentru stabilirea raspunderilor cand este cazul
Intocmeste si transmite situatiile periodice privind executie bugetului local;
Raspunde in termenul legal la corespondenta primita ;
Participa la elaborarea documentatiei in vederea organizarii unor licitatii publice pentru concesionarea unor terenur, procurari de bunuri si servicii.
Urmareste si verifica inventarierea materiei impozabile precum si bunurile apartinand domeniului public si privat al orasului.
Reprezinta interesele primariei în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţară şi din străinătate
Propune sanctionarea personalului din subordine care a savarsit abateri disciplinare de la normele de conduita la locul de munca sau de nerealizare a atributiilor de serviciu.
Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal trebuie:
-Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal
-Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;
-Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
-Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;
-Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
-Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator;
-Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.
Va respecta regulamentul de ordine interna al institutiei Date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier, clasa I, grad profesional superior.

Documente
CV europass  (DOC)
Formular de inscriere (recrutare)  (DOC)
Declaratie propria raspundere (recrutare)  (DOCX)
Model adeverinta angajator (recrutare)  (DOCX)

Primar,
COJOCARU GHEORGHE


2281/22.03.2021

ANUNŢ
PRIVIND AMÂNARE CONCURS

   Având în vedere prevederile art. 471 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, înștiințăm persoanele interesate, cu privire la amânarea organizării concursului de recrutare funcţie publică de conducere vacantă, sef serviciu, Serviciul buget, finante, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, Id post 236916, organizat initial - proba scrisă în data de 26.03.2021, ora 10,00, la sediul primăriei, astfel - proba scrisă se va susţine în data de 09.04.2021, ora 10,00, la sediul primăriei orasului Murfatlar, data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise.

Intocmit,
Zugravu Simona


Nr. 2308/22.03.2021

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

   Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 111 din 24.02.2021 pentru concursul de recrutare funcţie publică de conducere vacantă, sef serviciu, Serviciul buget, finante, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, Id post 236916, organizat initial - proba scrisă în data de 26.03.2021, ora 10,00, la sediul primăriei, amanat ulterior astfel - proba scrisă se va susţine în data de 09.04.2021, ora 10,00, la sediul primăriei orasului Murfatlar, data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise, formată din următorii membrii :
1.Trifan Dinica Alexandra, director executiv, directia de asistenta sociala - presedinte comisie
2. Pavel Dan, arhitect şef - membru
3. Ciubuc Iuliana Florentina, inspector, clasa I, grad profesional superior - membru
4. Balcan Mariana Carmen, inspector, clasa I, grad profesional superior - membru
5. Reprezentant ANFP, Nicoleta Gula, consilier juridic - membru
Zugravu Simona consilier, clasa I, grad profesional superior - Secretar comisie 

s-au întrunit astazi 22.03.2021 ora 14.00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs. In urma verificarii dosarelor comisia de concurs a stabilit urmatoarele:

Nr.
crt
Numele si prenumele Rezultat NR. /DATA DOSAR OBSERVATII
1. ZAGU CIPRIAN CONSTANTIN ADMIS 1621/26.02.2021  
2. FLOREA CARMEN ADMIS 2036/12.03.2021  

Comisia concurs:
1. Trifan Dinica Alexandra- presedinte comisie
2. Pavel Dan- membru
3. Ciubuc Iuliana Florentina - membru
4. Balcan Mariana Carmen - membru
5. Nicoleta Gula - membru
Zugravu Simona consilier, clasa I, grad profesional superior - Secretar comisie     Rezultatul selectiei dosarelor, va fi afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul primariei de catre secretarul comisiei de concurs, azi 22.03.2021, ora 16.00.

Zugravu Simona - secretar comisie


REZULTATUL
punctajului obtinut la proba scrisa
la concursul susţinut în data de 09.04.2021, ora 10,00 proba scrisa, pentru recrutarea funcţiei publice de conducere vacantă sef serviciu buget, finante, contabilitate

    Membrii comisiei de concurs constituita in baza Dispozitiei primarului orasului Murfatlar nr 111/24.02.2021, s-au intrunit astazi 09.04.2021 ora 12,30 pentru verificarea lucrarilor candidatilor care au sustinut proba scrisa la concursul de recrutare a funcţiei publice de conducere vacantă sef serviciu buget, finante, contabilitate
   In urma verificarii lucrarilor a rezultat urmatorul punctaj.

Nr.
crt
Numele si prenumele Functia pentru care a sustinut concursul Punctaj acordat Admis/Respins pentru urmatoarea proba: interviu OBSERVATII
1. FLOREA CARMEN Sef serviciu 13,60 RESPINS  
2. ZAGU CIPRIAN CONSTANTIN Sef serviciu 73,70 ADMIS  

   Afisat astazi 09.04.2021, ora 13,30
   Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot formula contestatii la secretariatul comisiei si o pot depune in termen de 24 de ore de la data afisarii.
   Proba interviu va avea loc in data de 13.04.2021, ora 13,00, la sediul primariei orasului Murfatlar

Comisia concurs:
1.Trifan Dinica Alexandra, director executiv, directia de asistenta sociala - presedinte comisie
2.Pavel Dan, arhitect şef - membru
3.Ciubuc Iuliana Florentina, inspector, clasa I, grad profesional superior - membru
4.Balcan Mariana Carmen, inspector, clasa I, grad profesional superior - membru
5. Reprezentant ANFP - Andreea Cojocaru, consilier juridic, Institutia Prefectului - membru

Zugravu Simona consilier, clasa I, grad profesional superior - Secretar comisie 


 NR. 3038/13.04.2021

REZULTATUL
punctajului obtinut la proba interviu
la concursul susţinut în data de 09.04.2021, ora 10,00 proba scrisa, pentru recrutarea funcţiei publice de conducere vacantă sef serviciu buget, finante, contabilitate

   Membrii comisiei de concurs constituita in baza Dispozitiei primarului orasului Murfatlar nr 111/24.02.2021 s-au intrunit astazi 13.04.2021 ora 13,00 pentru sustinerea probei interviu pentru candidatii care au fost admisi la proba scrisa la concursul de recrutare a funcţiei publice de conducere vacantă sef serviciu buget, finante, contabilitate
In urma interviuluir a rezultat urmatorul punctaj.

Nr.
crt
Numele si prenumele Functia pentru care a sustinut concursul Punctaj acordat Admis/Respins pentru urmatoarea proba: interviu OBSERVATII
1. ZAGU CIPRIAN CONSTANTIN Sef serviciu 96.20 ADMIS  
           

Afisat astazi 13.04.2021, ora 15,30
- candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot formula contestatii la secretariatul comisiei si o pot depune in termen de 24 de ore de la data afisarii.

Comisia concurs:
1.Trifan Dinica Alexandra, director executiv, directia de asistenta sociala - presedinte comisie
2.Pavel Dan, arhitect şef - membru
3.Ciubuc Iuliana Florentina, inspector, clasa I, grad profesional superior - membru
4.Balcan Mariana Carmen, inspector, clasa I, grad profesional superior - membru
5. Reprezentant ANFP - Andreea Cojocaru, consilier juridic, Institutia Prefectului - membru

Zugravu Simona consilier, clasa I, grad profesional superior - Secretar comisie 


NR 3051/14.04.2021

ANEXA 2B la HG 611/2008

 RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 

Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concursul8): de conducere

1.SEF SERVICIU BUGET, FINANTE, CONTABILITATE, IdPost 236916

Informaţii privind selecţia dosarelor

Data selecţiei dosarelor: 22.03.2021

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.ZAGU CIPRIAN CONSTANTIN

   ADMIS

 

2.FLOREA CARMEN

   ADMIS

 

 

 

 

Observaţii formulate de către membrii comisiei:

Informaţii privind proba scrisă

Data şi ora desfăşurării probei scrise:  09.04.2021, ora 10,00

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise:

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***)

1.ZAGU CIPRIAN CONSTANTIN

73,70

ADMIS

2.FLOREA CARMEN

13,60

RESPINS

Informaţii privind interviul

Data şi ora desfăşurării interviului: 13.04.2021, ora 13,00

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***)

1.ZAGU CIPRIAN CONSTANTIN

96,20

ADMIS

2.FLOREA CARMEN

-

-

Rezultatul final al concursului

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***)

1.ZAGU CIPRIAN CONSTANTIN

169,90

ADMIS

2.FLOREA CARMEN

13,60

RESPINS

Comisia de concurs:

 

1. ANDREEA COJOCARU

 

2. TRIFAN DINICA ALEXANDRA

 

3. PAVEL DAN

 

4.CIUBUC IULIANA FLORENTINA

 

5.BALCAN MARIANA CARMEN

 

Secretarul comisiei: ZUGRAVU SIMONA

 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.