Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs

   Primăria oraşului Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa, în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează concurs pentru recrutare funcţie publica de execuţie vacantă inspector, clasa I, gradul profesional asistent, nivel studii superioare, prevăzută în compartimentul administrarea domeniului public si privat, urmarirea veniturilor, executare silita, achizitii publice, Serviciul buget, finante, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, Id Post 456493;

1. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
2. - proba scrisă în data de 26.04.2021, ora 10,00, la sediul primăriei.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise
3. condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul fundamental stiinte sociale, specializările stiinte economice ,
- minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
4. perioada de depunere a dosarelor de concurs 26.03.2021-14.04.2021, data afișării anunțului este 26.03.2021, pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si pe site-ul ANFP. Selectia dosarelor se va face pana cel tarziu la data de 21.04.2021;
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei orasului Murfatlar
5. coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Primăria oraşului Murfatlar, str. calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier, clasa I, grad profesional superior.
6. bibliografie/tematică. Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, la secțiunea special creată în acest scop.

Bibliografia:
- Constitutia Romaniei -republicata
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul I şi II ale Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 227/2015 - Codul fiscal, actualizat, Titlul IX - Impozite și taxe locale;
- Legea 207/2015- privind Codul de procedură fiscală, Titlul VII - Colectarea creanțelor fiscale, actualizat
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata
- Legea 82/1991 – Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea 53/2003 privind codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare
- OG 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
- LEGE nr. 113 din 8 iulie 2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative

NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Atributiile postului stabilite au avut in vedere aplicarea Legii 227 privind Codului Fiscal, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; Legea nr. nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală
-Desfăşoară activităţi de executare silită asupra bunurilor şi veniturilor urmăribile ale persoanelor juridice în vederea realizării creanţelor fiscale ;
-Întocmeşte şi răspunde de întocmirea actelor necesare executării silite, înştiinţări de plată, somaţii, titluri executorii, popriri bancare după expirarea termenelor scadente de plată conform legii şi asigură transmiterea lor către contribuabili şi unităţile bancare, aplică sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile.
-Emite decizii de calcul a obligaţiilor fiscale, accesorii, cheltuieli de executare silită sau alte sume
-Identifică conturile în lei sau în valută ale debitorilor, persoane juridice, precum şi alte venituri ale debitorilor, în vederea aplicării procedurii de executare silită
-Asigură şi răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare privind înfiinţarea popririlor pe veniturile şi disponibilităţile băneşti deţinute cu orice titlu de debitori persoane juridice
-Asigură înştiinţarea în scris a băncilor pentru sistarea totală sau parţială a indisponibilizării conturilor şi reţinerilor în situaţia în care debitorul face plata în termenul prevăzut în somaţie
-Asigură evidenţa debitorilor insolvabili
-Asigura incasarea impozitelor si taxelor locale si a altor surse de venit ce apartin bugetului local 
-Asigura gestionarea numerarului si respectarea operatiunilor de casa 
-Intocmeste foile de varsamant si depune sumele incasate ;
-Primeste procesele verbale de amenzi;
-Confirma primirea proceselor verbale de amenzi,;
-Intocmeste borderourile de debite pentru amenzi, si le inmaneaza operatorului de rol;
-opereaza in registrul de evidenta speciala borderourile de debite stabilite si descarca borderourile desfasuratoare de depunere a sumelor incasate
-Urmareste incasarea debitelor provenite din concesionarea unor terenuri pentru constructia de locuinte, activitati comerciale, prestari servicii si activitati industriale.
-Asigură ţi răspunde de păstrarea secretului fiscal şi a confidenţialităţii documentelor şi informaţiilor în condiţiile legii
Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal trebuie:
-Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal
-Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;
-Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
-Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;
-Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
-Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator;
-Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.
Va respecta regulamentul de ordine interna al institutiei

Documente
CV europass  (DOC)
Formular de inscriere (recrutare)  (DOC)
Declaratie propria raspundere (recrutare)  (DOCX)
Model adeverinta angajator (recrutare)  (DOCX)

Intocmit,
Zugravu Simona


Nr. 3104/15.04.2021

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

   Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 147 din 25.03.2021 pentru concursul de recrutare funcţie publică de executie vacantă, inspector, clasa I, gradul profesional asistent, nivel studii superioare, prevăzută în compartimentul administrarea domeniului public si privat, urmarirea veniturilor, executare silita, achizitii publice, Serviciul buget, finante, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, Id Post 456493, organizat în data de 26.04.2021, ora 10,00 - proba scrisă, data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise, formată din următorii membrii :
1.Ciubuc Iuliana Florentina- președinte (inspectorr, clasa I, grad profesional superior )
2.Mustafa Turchian - membru (consilier, clasa I, gradul profesional superior)
3. Sova Cozma Mirela - membru (consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal)
Zugravu Simona - consilier, clasa I, grad profesional superior, serviciul buget, finanţe, contabilitate - Secretar comisie 
s-au întrunit astazi 15.04.2021 ora 11.00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs. In urma verificarii dosarelor comisia de concurs a stabilit urmatoarele:

Nr.
crt
Numele si prenumele Rezultat NR. /DATA DOSAR Observatii
1. HORNET MIHAELA ADMIS 2598/31.03.2021  
2. BILDEA DIANA ANCA ADMIS 3057/14.04.2021  

Comisia concurs:
Ciubuc Iuliana Florentina- președinte
Mustafa Turchian - membru
Sova Cozma Mirela - membru

Zugravu Simona consilier, clasa I, grad profesional superior - Secretar comisie 

Rezultatul selectiei dosarelor, va fi afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul primariei de catre secretarul comisiei de concurs, azi 15.04.2021, ora 12,00.

Zugravu Simona - secretar comisie


Nr. 3376/26.04.2021

REZULTATUL
punctajului obtinut la proba scrisa la concursul susţinut în data de 26.04.2021, ora 10,00 proba scrisa, pentru recrutarea funcţiei publice de executie vacantă inspector, clasa I, grad profesional asistent

   Membrii comisiei de concurs constituita in baza Dispozitiei primarului orasului Murfatlar nr nr. 147 din 25.03.2021 pentru concursul de recrutare funcţie publică de executie vacantă, inspector, clasa I, gradul profesional asistent, nivel studii superioare, prevăzută în compartimentul administrarea domeniului public si privat, urmarirea veniturilor, executare silita, achizitii publice, Serviciul buget, finante, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, Id Post 456493, organizat în data de 26.04.2021, ora 10,00 - proba scrisă, data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise, formată din următorii membrii :
Ciubuc Iuliana Florentina- președinte (inspectorr, clasa I, grad profesional superior )
- Mustafa Turchian - membru (consilier, clasa I, gradul profesional superior)
- Sova Cozma Mirela - membru (consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal)
- Zugravu Simona - consilier, clasa I, grad profesional superior, serviciul buget, finanţe, contabilitate - Secretar comisie 
s-au intrunit astazi 26.04.2021 ora 12,15 pentru verificarea lucrarilor candidatilor care au sustinut proba scrisa la concursul de recrutare a funcţiei publice de executie vacante, inspector, clasa I, grad profesional asistent
In urma verificarii lucrarilor a rezultat urmatorul punctaj.

Nr.
crt
Numele si prenumele candidatului Functia pentru care a sustinut concursul Punctaj acordat Admis/Respins pentru urmatoarea proba: interviu Observatii
1. HORNET MIHAELA Inspector, clasa I, grad profesional asistent 9 RESPINS  
2. BILDEA DIANA ANCA Inspector, clasa I, grad profesional asistent - RESPINS

neprezentat

Afisat astazi 26.04.2021, ora 13,00
Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot formula contestatii la secretariatul comisiei si o pot depune in termen de 24 de ore de la data afisarii.
Proba interviu nu va avea loc, neavand niciun candidat admis

Comisia concurs:
Ciubuc Iuliana Florentina- președinte (inspectorr, clasa I, grad profesional superior )
Mustafa Turchian - membru (consilier, clasa I, gradul profesional superior)
Sova Cozma Mirela - membru (consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal)

Zugravu Simona consilier, clasa I, grad profesional superior - Secretar comisie 


Nr. 3628/07.05.2021

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concursul8): de executie

1.funcţia publica de execuţie vacantă, idpost 456493, inspector, clasa I, grad profesional asistent

Informaţii privind selecţia dosarelor

Data selecţiei dosarelor: 15.04.2021

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1. HORNET MIHAELA

ADMIS

 

 

2. BILDEA DIANA ANCA

ADMIS

 

 

 

 

Observaţii formulate de către membrii comisiei:

Informaţii privind proba scrisă

Data şi ora desfăşurării probei scrise:  26,04,2021, ORA 10,00

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise:

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***)

1. HORNET MIHAELA

9

RESPINS

2.BILDEA DIANA ANCA

neprezentat

RESPINS

Informaţii privind interviul

Data şi ora desfăşurării interviului: nu este cazul

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***)

 

 

 

Rezultatul final al concursului

Comisia de concurs:

Semnătura

1. MUSTAFA TURCHIAN

 

2. CIUBUC IULIANA FLORENTINA

 

3. SOVA COZMA MIRELA

 

Secretarul comisiei: ZUGRAVU SIMONA

Semnătura:

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.