Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs

   Primăria oraşului Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa, în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează concurs pentru recrutare funcţie publica de execuţie vacantă referent, clasa III, gradul profesional principal, nivel studii liceale, prevăzută în compartimentul impozite si taxe, Serviciul buget, finante, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, Id Post 437367;

1. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
2. - proba scrisă în data de 05.05.2021, ora 10,00, la sediul primăriei.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise
3.condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):
    studii liceale respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat
    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani
    Sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 465: Condiţii de ocupare a unei funcţii publice, din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
4.perioada de depunere a dosarelor de concurs 02.04.2021-21.04.2021, data afișării anunțului este 02.04.2021, pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si pe site-ul ANFP. Selectia dosarelor se va face pana cel tarziu la data de 28.04.2021;
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei orasului Murfatlar
5. coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Primăria oraşului Murfatlar, str. calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier, clasa I, grad profesional superior.
6. bibliografie/tematică. Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, la secțiunea special creată în acest scop.

Bibliografia:
- Constitutia Romaniei -republicata
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul I şi II ale Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 227/2015 - Codul fiscal, actualizat, Titlul IX - Impozite și taxe locale;
- Legea 207/2015- privind Codul de procedură fiscală, Titlul VII - Colectarea creanțelor fiscale, actualizat
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata
- Legea 82/1991 – Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea 53/2003 privind codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare

NOTA
   Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.
   Atributiile postului stabilite au avut in vedere aplicarea Legii 227 privind Codului Fiscal, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale :
   Primeste declaratiile privind obligatiile de plata a impozitelor si taxelor locale de la persoanele fizice ;
   Intocmeste dosarul fiscal, atribuirea numarului de rol si evidenta matricola;
   Stabileste debitele si intocmeste borderourile de debite;
   Intocmeste si transmite înstiintarile de plata pentru debitele curente si restante;
   Opereaza la zi registrele rol pentru persoanele fizice si juridice;
   Asigura incasarea impozitelor si taxelor locale si a altor surse de venit ce apartin bugetului local;
   Asigura gestionarea numerarului si respectarea operatiunilor de casa; 
   Intocmeste foile de varsamant si depune sumele incasate;
   Intocmeste formele de restituire, compensare si virare a plusurilor incasate in conditiile legii;
   Efectueaza punctajul între înregistrarile din registrul agricol si înregistrarile din evidenta fiscala; 
   Primeste cereri pentru amanari sau reduceri la plata a impozitului pe cladiri, teren si autoturisme de la persoanele fizice indreptatite;
   Calculeaza majorarile de intarziere si transmite contribuabililor prin instiintari de plata, somatii pentru incasarea debitelor;
   Participa la întocmirea listei de ramasita si suprasolviri, le preia in anul urmator si urmareste incasarea acestora;
   In cazul in care se constata o greseala sau o omitere a unor bunuri supuse impozitarii in dosarele fiscale va recalcula debitul pe o perioada anterioara prevazuta de lege si va urmari incasarea lor;
   Primeste cereri si elibereaza certificatele fiscale privind datoriile fiscale ale contribuabililor.
   Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal trebuie:
-Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal
-Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;
-Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
-Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;
-Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
-Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator;
-Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.
   Va respecta regulamentul de ordine interna al institutiei.

Documente
CV europass  (DOC)
Formular de inscriere (recrutare)  (DOC)
Declaratie propria raspundere (recrutare)  (DOCX)
Model adeverinta angajator (recrutare)  (DOCX)

Intocmit,
Zugravu Simona


REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

   Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 160 din 02.04.2021 pentru concursul de recrutare funcţie publică de executie vacantă, referent, clasa III, gradul profesional principal, nivel studii liceale, prevăzută în compartimentul impozite si taxe, Serviciul buget, finante, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, Id Post 437367, organizat în data de 05.05.2021, ora 10,00 - proba scrisă, data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise, formată din următorii membrii :
   1. Ciubuc Iuliana Florentina- președinte (inspectorr, clasa I, grad profesional superior )
   2. Mustafa Turchian - membru (consilier, clasa I, gradul profesional superior)
   3. Sova Cozma Mirela - membru (consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal)
Zugravu Simona - consilier, clasa I, grad profesional superior, serviciul buget, finanţe, contabilitate - Secretar comisie 
s-au întrunit astazi 26.04.2021 ora 13.00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs. In urma verificarii dosarelor comisia de concurs a stabilit urmatoarele:

Nr.
crt
Numele si prenumele  rezultat  NR. /DATA DOSAR  OBSERVATII
1. CORNEA ANA-MARIA ADMIS 2712/02.04.2021  
2. BILDEA DIANA ANCA ADMIS 3058/14.04.2021  

Comisia concurs:
Ciubuc Iuliana Florentina- președinte
Mustafa Turchian - membru
Sova Cozma Mirela - membru

Zugravu Simona consilier, clasa I, grad profesional superior - Secretar comisie 

Rezultatul selectiei dosarelor, va fi afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul primariei de catre secretarul comisiei de concurs, azi 26.04.2021, ora 13,30.

Zugravu Simona - secretar comisie


REZULTATUL
punctajului obtinut la proba scrisa la concursul susţinut în data de 05.05.2021, ora 10,00 proba scrisa, pentru recrutarea funcţiei publice de executie vacantă referent, clasa III, grad profesional principal

   Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 160 din 02.04.2021 pentru concursul de recrutare funcţie publică de executie vacantă, referent, clasa III, gradul profesional principal, nivel studii liceale, prevăzută în compartimentul impozite si taxe, Serviciul buget, finante, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, Id Post 437367, organizat în data de 05.05.2021, ora 10,00 - proba scrisă, data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise, formată din următorii membrii :
1. Ciubuc Iuliana Florentina- președinte (inspectorr, clasa I, grad profesional superior )
2. Mustafa Turchian - membru (consilier, clasa I, gradul profesional superior)
3. Sova Cozma Mirela - membru (consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal)
Zugravu Simona - consilier, clasa I, grad profesional superior, serviciul buget, finanţe, contabilitate - Secretar comisie 
s-au intrunit astazi 06.05.2021 ora 08,30 pentru verificarea lucrarilor candidatilor care au sustinut proba scrisa la concursul de recrutare a funcţiei publice de executie vacante, referent, clasa III, grad profesional principal
In urma verificarii lucrarilor a rezultat urmatorul punctaj.

Nr.
crt
Numele si prenumele  Functia pentru care a sustinut concursul Punctaj acordat Admis/Respins
pentru urmatoarea proba: interviu
OBSERVATII
1. CORNEA ANA-MARIA referent, clasa III, grad profesional principal 52,50  ADMIS  
2. BILDEA DIANA ANCA referent, clasa III, grad profesional principal RESPINS  neprezentat

   Afisat astazi 06.05.2021, ora 11,30
   Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot formula contestatii la secretariatul comisiei si o pot depune in termen de 24 de ore de la data afisarii.
Proba interviu va avea loc, la data de 06.05.2021 ora 13,00

Comisia concurs:
Ciubuc Iuliana Florentina- președinte (inspectorr, clasa I, grad profesional superior )
Mustafa Turchian - membru (consilier, clasa I, gradul profesional superior)
Sova Cozma Mirela - membru (consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal)

Zugravu Simona consilier, clasa I, grad profesional superior - Secretar comisie 


NR. 3633/07.05.2021

REZULTATUL
punctajului obtinut la proba interviu
la concursul susţinut în data de 05.05.2021, ora 10,00 proba scrisa, pentru recrutarea funcţiei publice de executie vacantă, referent, clasa III, gradul profesional principal, nivel studii liceale, prevăzută în compartimentul impozite si taxe, Serviciul buget, finante, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, Id Post 437367,

   Membrii comisiei de concurs constituita in baza Dispozitiei primarului orasului Murfatlar nr 160/02.04.2021 s-au intrunit astazi 06.05.2021 ora 15,00 pentru sustinerea probei interviu pentru candidatii care au fost admisi la proba scrisa la concursul de recrutare a funcţiei publice de conducere vacantă sef serviciu buget, finante, contabilitate
In urma interviuluir a rezultat urmatorul punctaj.

Nr. crt Numele si prenumele candidatului Functia pentru care a sustinut concursul Punctaj acordat Admis/Respins Observatii
0 1 2 3 4 5

Nr.
crt
Numele si prenumele  Functia pentru care a sustinut concursul Punctaj acordat Admis/Respins
pentru urmatoarea proba: interviu
OBSERVATII
1. CORNEA ANA-MARIA referent, clasa III, grad profesional principal 55  ADMIS  
           

Afisat astazi 07.05.2021, ora 10,00
- candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot formula contestatii la secretariatul comisiei si o pot depune in termen de 24 de ore de la data afisarii.

Comisia concurs: Ciubuc Iuliana Florentina- președinte (inspectorr, clasa I, grad profesional superior )
Mustafa Turchian - membru (consilier, clasa I, gradul profesional superior)
Sova Cozma Mirela - membru (consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal)

Zugravu Simona consilier, clasa I, grad profesional superior - Secretar comisie 


 Nr. 3635/07.05.2021

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concursul8): de executie

1.referent, clasa III, grad profesional principal, studii liceale, în cadrul compartimentului impozite si taxe, idPost - 437367

Informaţii privind selecţia dosarelor

Data selecţiei dosarelor: 26.04.2021

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1. CORNEA ANA MARIA

ADMIS

 

 

2. BILDEA DIANA ANCA

ADMIS

 

 

 

 

Observaţii formulate de către membrii comisiei:

Informaţii privind proba scrisă

Data şi ora desfăşurării probei scrise:  05,05,2021, ORA 10,00

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise:

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***)

1. CORNEA ANA MARIA

52,50

ADMIS

2.BILDEA DIANA ANCA

neprezentat

RESPINS

Informaţii privind interviul

Data şi ora desfăşurării interviului: 06.05.2021, ORA 15,00

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***)

CORNEA ANA MARIA

55

ADMIS

Rezultatul final al concursului : 107,50

Comisia de concurs:

Semnătura

1. MUSTAFA TURCHIAN

 

2. CIUBUC IULIANA FLORENTINA

 

3. SOVA COZMA MIRELA

 

Secretarul comisiei: ZUGRAVU SIMONA

Semnătura:

 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.