Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

   Primăria oraşului Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa, în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; organizează concurs recrutare funcţie publică de executie vacantă, auditor, clasa I, grad profesional superior, compartimentul audit intern, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, Id post 236908.

   Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana, perioada nedeterminata.
atii, bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la locul de desfăşurare a concursului şi pe pagina de internet a Primariei orasului Murfatlar, la secţiunea special creată în acest scop.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
- proba scrisă în data de 09.07.2021, ora 10,00, la sediul primăriei.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, in perioada 09.06.2021 - 28.06.2021 inclusiv. Selectia dosarelor se va face pana cel tarziu la data de 05.07.2021
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei orasului Murfatlar.
Condiţii de participare la concurs:

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice.
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • Sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 465: Condiţii de ocupare a unei funcţii publice, din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

   Conditii specifice de participare:
   In cazul candidatului admis pe functia publica de executie auditor, clasa I grad profesional superior, la numirea in functie acesta va prezenta avizul de la UCAAPI

   Bibliografia
Constituţia României, republicată,
Partea a VI-a si partea a VII-a, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea 672/2002 - privind auditul public intern;
Legea 98/2016- privind achizitiile publice
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea 82/1991 – Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
HG 1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern
Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice
Legea 53/2003 privind codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare
Tematica:
- bibliografia obligatorie: Constituţia României, Partea a VI-a si partea a VII-a, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, Legea nr. 202/2002- integral
- Legea 672/2002, Legea 98/2016, Legea nr. 273/2006, Legea 82/1991, HG 1086/2013 ,
Ordin 252/2004 , Ordin 600/2018 - integral
Legea 53/2003 - titlul I, cap I si cap II; tiltul II, cap I, cap. II, cap III, cap IV, cap V sectiunile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; tiltul III, cap I, sectiunea 1; tiltul III, cap I, sectiunile 1, 2; titlul IV, cap I si cap II; titlul V, cap I si cap II; titlul VI, cap I ; titlul IX, cap I si cap II; titlul XI, cap I , cap II, cap III si cap IV;

Atribuţiile postului
Auditorii interni trebuie să posede cunoştinţe, îndemânare şi alte competenţe necesare pentru a-şi exercita atribuţiile şi responsabilităţile individuale, mai ales:
a) competenţa în aplicarea normelor, procedurilor şi tehnicilor de audit;
b) cunoştinţe în ceea ce priveşte principiile şi tehnicile contabile;
c) cunoaşterea principiilor de bază în domeniile: management, economic, drept şi tehnologia informaţiei;
d) cunoştinţe suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate, de a detecta şi a preveni fraudele, nefiind în sarcina auditorilor interni investigarea acestora;
e) capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a putea expune clar şi convingător obiectivele, constatările şi recomandările fiecărei misiuni de audit public intern.

Elaboreaza norme metodologice specifice entitatii publice cu avizul UCAAPI( Uniunea Centrala de Armonizare Pentru Auditul Intern Public Intern) ;
Elaboreaza proiectul planului anual de audit intern pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor strcturi, activitati, programe, proiecte sau operatiuni si al referatului de justificare ;
Elaboreaza Planul multianual pe 3-5 ani ce cuprinde misiunile de evaluare a activităţii de audit intern care se realizează cel puţin o dată la 5 ani, misiunile privind auditarea activităţilor derulate de entitatea publică, activităţi care sunt auditate cel puţin o dată la 3 ani, precum şi misiunile de consiliere;
Actualizeaza planurile anuale si multianuale de audit public intern prin referat de modificare, aprobat de conducătorul entităţii publice
Efectueaza misiuni de audit public intern asupra tuturor activitatilot desfasurate de entitate inclusiv in entitatile subordonate cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, administrarea patrimoniului public, evaluarea sistemului de management financiar si control al entitatii publice ;
Auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
- activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentulconstituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
- administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
-platile asumate prin angajamente bugetare si legale inclusiv din fondurl comunitare ;
-Concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale ;
-Constituirea veniturilor publice, modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta precum i a facilitatilor acordate la incsarea acestora ;
-Alocarea creditelor bugetare
-Sistemul contabil si fiabilitatea acestuia ;
-Sistemul de luare a deciziilor ;
-Sistemele de conducere si control orecum si riscurile asociate a unor astfel de sisteme ;
-Sistemele informatice ;
Informeaza UCAAPI despre recomansarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate precum si de consecintele acestora ;
Raporteaza periodic catre UCAAPI sau structura teritoriala UCAAPI asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audir ;
Elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern si il transmite catre UCAAPI ;
In cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate
- Auditorul intern propune, după caz, suspendarea misiunii de audit public intern în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, cu acordul conducătorului entităţii publice care a aprobat misiunea, dacă din analiza preliminară a verificărilor efectuate se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele de audit intern (limitarea accesului, informaţii insuficiente )
- verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern în cadrul compartimentului de audit public intern din entităţile publice aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea altor entităţi publice şi poate iniţia măsurile corective necesare- are obligaţia să îşi îmbunătăţească cunoştinţele, abilităţile şi valorile în cadrul formării profesionale continue, inclusiv după obţinerea certificatului de atestare;
- elaborează un program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele auditului intern, care să permită un control continuu al eficacităţii acestuia.
- evaluează existenţa proceselor adecvate, suficiente şi eficace în domeniul managementului riscurilor;
- Evalueaza eficienţa şi eficacitatea sistemului de control intern/managerial pe baza rezultatelor evaluării riscurilor şi operaţiile cu privire la:

  • fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale;
  • eficacitatea şi eficienţa proceselor/activităţilor/operaţiilor;
  • protejarea patrimoniului; respectarea legilor, reglementărilor şi procedurilor.

- evalueaza şi face recomandări adecvate pentru îmbunătăţirea procesului de guvernanţă,
- elaboreaza Carta auditului intern , ce reprezinta documentul oficial care prezintă misiunea, competenţa şi responsabilităţile auditului intern
- realizeaza misiuni de consiliere formalizate, cuprinse în planul de audit anual şi efectuate prin respectarea schemei generale privind derularea misiunilor de consiliere
- realizeaza misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea în cadrul diferitelor comitete permanente sau pe proiecte cu durată determinată, la reuniuni, misiuni, schimburi curente de informaţii;
- realizeaza misiuni ad-hoc propuse de catre ordonatorul principal de credite
Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal trebuie:
-Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal
-Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;
-Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
-Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;
-Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
-Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator;
-Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.
Va respecta regulamentul de ordine interna al institutiei    Date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier, clasa I, grad profesional superior.

Documente
CV europass  (DOC)
Formular de inscriere (recrutare)  (DOC)
Declaratie propria raspundere (recrutare)  (DOCX)
Model adeverinta angajator (recrutare)  (DOCX)


REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

   Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 214 din 09.06.2021 pentru concursul de recrutare funcţie publică de executie vacantă, auditor, clasa I, grad profesional superior, compartimentul audit intern, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, Id post 236908. organizat în data de 09.07.2021, ora 10,00 - proba scrisă, formată din următorii membrii :
1. Ciubuc Iuliana Florentina- președinte (inspectorr, clasa I, grad profesional superior )
2. Mustafa Turchian - membru (consilier, clasa I, gradul profesional superior)
3. Sova Cozma Mirela - membru (consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal)
Zugravu Simona - consilier, clasa I, grad profesional superior, serviciul buget, finanţe, contabilitate - Secretar comisie s-au întrunit astazi 05.07.2021 ora 13,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs.
Membrii comisiei de concurs, au constatat ca pentru aceasta funtie s-au depus doua dosare, astfel:

Nr.
crt
NR. /DATA DOSAR REZULTAT OBSERVATII
1. 4973/18.06.2021 ADMIS  
2. 5110/24.06.2021 RESPINS Lipsa evaluare psihologică, conform art 465, alin. 1,lit. e
din OUG 57/2019 privind codul administrativ

Ciubuc Iuliana Florentina- președinte
Mustafa Turchian - membru
Sova Cozma Mirela - membru

Rezultatul selectiei dosarelor, se afiseaza pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si la sediul Primariei orasului Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.
Zugravu Simona - secretar comisie


REZULTATUL
punctajului obtinut la proba scrisa la concursul susţinut în data de 09.07.2021, ora 10,00 proba scrisa, pentru recrutarea funcţiei publice de executie vacantă auditor, clasa I, grad profesional superior

   Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 214 din 09.06.2021 pentru concursul de recrutare funcţie publică de executie vacantă, auditor, clasa I, grad profesional superior, compartimentul audit intern, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, Id post 236908. organizat în data de 09.07.2021, ora 10,00 - proba scrisă, formată din următorii membrii :
1. Ciubuc Iuliana Florentina- președinte (inspectorr, clasa I, grad profesional superior )
2. Mustafa Turchian - membru (consilier, clasa I, gradul profesional superior)
3.  Sova Cozma Mirela - membru (consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal)
Zugravu Simona - consilier, clasa I, grad profesional superior, serviciul buget, finanţe, contabilitate - Secretar comisie 

s-au întrunit astazi 09.07.2021 ora 12,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru pentru verificarea lucrarilor candidatilor care au sustinut proba scrisa la concursul de recrutare a funcţiei publice de executie vacanta, auditor, clasa I, grad profesional superior
In urma verificarii lucrarilor a rezultat urmatorul punctaj.

Nr.
crt
Numele si prenumele
candidatului
Functia
pentru care sa sustinut concursul
Punctaj acordat Admis/Respins
pentru urmatoarea proba:
interviu
Observatii
1. Florea Carmen Auditor, clasa I,
grad profesional superior
80 ADMIS  
           

Afisat astazi 09.07.2021, ora 13,00
Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot formula contestatii la secretariatul comisiei si o pot depune in termen de 24 de ore de la data afisarii.
Proba interviu va avea loc, la data de 09.07.2021 ora 15,00

Comisia concurs:
Ciubuc Iuliana Florentina- președinte (inspectorr, clasa I, grad profesional superior )
Mustafa Turchian - membru (consilier, clasa I, gradul profesional superior)
Sova Cozma Mirela - membru (consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal)

Zugravu Simona consilier, clasa I, grad profesional superior - Secretar comisie 


REZULTATUL
punctajului obtinut la proba interviu
la concursul susţinut în data de 09.07.2021, ora 10,00 proba scrisa, pentru recrutarea funcţiei publice de executie vacantă, auditor, clasa I, gradul profesional superior, prevăzută în compartimentul audit intern, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, Id Post 236908,

   Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 214 din 09.06.2021 pentru concursul de recrutare funcţie publică de executie vacantă, auditor, clasa I, grad profesional superior, compartimentul audit intern, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, Id post 236908. organizat în data de 09.07.2021, ora 10,00 - proba scrisă, formată din următorii membrii :
Ciubuc Iuliana Florentina- președinte (inspectorr, clasa I, grad profesional superior )
Mustafa Turchian - membru (consilier, clasa I, gradul profesional superior)
Sova Cozma Mirela - membru (consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal)
Zugravu Simona - consilier, clasa I, grad profesional superior, serviciul buget, finanţe, contabilitate - Secretar comisie 

s-au întrunit in data de 09.07.2021 ora 15,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru pentru sustinerea probei interviu pentru candidatii care au fost admisi la proba scrisa la concursul de recrutare a funcţiei publice auditor.
In urma interviuluir a rezultat urmatorul punctaj.

Nr.
crt
Numele si prenumele
candidatului
Functia
pentru care sa sustinut concursul
Punctaj acordat Admis/Respins
pentru urmatoarea proba:
interviu
Observatii
1. Florea Carmen Auditor, clasa I,
grad profesional superior
94 ADMIS  
           

Afisat astazi 13.07.2021, ora 11,30
- candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot formula contestatii la secretariatul comisiei si o pot depune in termen de 24 de ore de la data afisarii.

Comisia concurs:
Ciubuc Iuliana Florentina- președinte (inspectorr, clasa I, grad profesional superior )
Mustafa Turchian - membru (consilier, clasa I, gradul profesional superior)
Sova Cozma Mirela - membru (consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal) Zugravu Simona consilier, clasa I, grad profesional superior - Secretar comisie 


 Nr. 5928/20.07.2021

 RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concursul8): de executie

1.AUDITOR, clasa I, grad profesional SUPERIOR, în cadrul compartimentului audit intern, idPost - 236908

Informaţii privind selecţia dosarelor

Data selecţiei dosarelor: 05.07.2021

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1. 4973/18.06.2021

ADMIS 

 

2. 5110/24.06.2021

RESPINS

Lipsa evaluare psihologică, conform art 465, alin. 1, lit. e din OUG 57/2019 privind codul administrativ

 

 

 

Observaţii formulate de către membrii comisiei:

Informaţii privind proba scrisă

Data şi ora desfăşurării probei scrise:  09.07.2021, ORA 10,00

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise:

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***)

1. FLOREA CARMEN

80

ADMIS

 

 

 

Informaţii privind interviul

Data şi ora desfăşurării interviului: 09.07.2021, ORA 15,00

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***)

FLOREA CARMEN

94

ADMIS

Rezultatul final al concursului : 174

Comisia de concurs:

 

1. MUSTAFA TURCHIAN

 

2. CIUBUC IULIANA FLORENTINA

 

3. SOVA COZMA MIRELA

 

Secretarul comisiei: ZUGRAVU SIMONA

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.