Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria oraşului Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa organizeaza concurs de recrutare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru
1. funcţia publica de execuţie vacantă inspector, clasa I, gradul profesional debutant, nivel studii superioare, prevăzută în compartimentul administrarea domeniului public si privat, urmarirea veniturilor, executare silita, achizitii publice, Serviciul buget, finante, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, Id Post 456493;
2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
3. - proba scrisă în data de 23.07.2021, ora 10,00, la sediul primăriei.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise
4. condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul fundamental stiinte juridice ,
- sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 465: Condiţii de ocupare a unei funcţii publice, din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
5. perioada de depunere a dosarelor de concurs 23.06.2021-12.07.2021, data afișării anunțului este 23.06.2021, pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si pe site-ul ANFP. Selectia dosarelor se va face pana cel tarziu la data de 19.07.2021;
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei orasului Murfatlar
6. coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Primăria oraşului Murfatlar, str. calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier, clasa I, grad profesional superior.
7. bibliografie/tematică. Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, la secțiunea special creată în acest scop.

Bibliografia:
- Constitutia Romaniei -republicata
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul I şi II ale Părţii a VI a ;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 227/2015 - Codul fiscal, actualizat, Titlul IX - Impozite și taxe locale;
- Legea 207/2015- privind Codul de procedură fiscală, Titlul VII - Colectarea creanțelor fiscale, actualizat
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata
- Legea 82/1991 – Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea 53/2003 privind codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare
- OG 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
- LEGE nr. 113 din 8 iulie 2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative
- Legea 98/2016 privind achizitiile publice

NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Tematica
- Constitutia Romaniei -integral
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 - titlul I şi II ale Părţii a VI a
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 - integral
- Legea 202/2002- integral
- Legea 227/2015 - Titlul IX - Impozite și taxe locale
- Legea 207/2015- Titlul VII - Colectarea creanțelor fiscale
- Legea nr. 273/2006 - cap I , cap II sectiunea 1, sectiunea 3 si cap IV
- Legea 82/1991 – cap I, cap III, cap IV
- Legea 53/2003 - titlul I, cap I si cap II; tiltul II, cap I, cap. II, cap III, cap IV, cap V sectiunile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; tiltul III, cap I, sectiunea 1; tiltul III, cap I, sectiunile 1, 2; titlul IV, cap I si cap II; titlul V, cap I si cap II; titlul VI, cap I ; titlul IX, cap I si cap II; titlul XI, cap I , cap II, cap III si cap IV
- OG 2/2001- cap I, cap V si cap VI
- LEGE nr. 113/2020 - integral
- Legea 98/2016 - cap I, sectiunea 1, sectiunea 4, subsectiunile 1, 2, 3, cap II sectiunea 4, cap IV integral

Atributiile postului stabilite au avut in vedere aplicarea Legii 227 privind Codului Fiscal, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; Legea nr. nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală
- Desfăşoară activităţi de executare silită asupra bunurilor şi veniturilor urmăribile ale persoanelor juridice în vederea realizării creanţelor fiscale ;
- Întocmeşte şi răspunde de întocmirea actelor necesare executării silite, înştiinţări de plată, somaţii, titluri executorii, popriri bancare după expirarea termenelor scadente de plată conform legii şi asigură transmiterea lor către contribuabili şi unităţile bancare, aplică sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile.
- Asigură ţi răspunde de păstrarea secretului fiscal şi a confidenţialităţii documentelor şi informaţiilor în condiţiile legii
- Aplica corect legislatia in vigoare privind achizitiile publice;
- Deruleaza procedurile specifice de achizitie publica;
- Incarcarea documentelor privind procedurile de atribuire în SICAP
- Publicarea Documentatiilor de atribuire în SICAP
- Publicarea invitatiilor / anunţurilor de participare în SICAP
- Inregistare contracte de achizitie publica in sistemul electronic .
- Realizeaza achiziţii directe în SEAP/SICAP precum şi notificarea acestora în SEAP/SICAP atunci cand este cazul.
- Intocmirea si publicarea anunturilor de atribuire
- Sa informeze de indata conducerea despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal trebuie:
-Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal
-Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;
-Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
-Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;
-Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
-Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de primar;
- Sa cunoasca regulamentul intern al institutiei si prevederile art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2006 a sanatatii si securitatii in munca

Documente
CV europass  (DOC)
Formular de inscriere (recrutare)  (DOC)
Declaratie propria raspundere (recrutare)  (DOCX)
Model adeverinta angajator (recrutare)  (DOCX)


Nr. 5865/16.07.2021

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

   Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispoziţia primarului oraşului Murfatlar nr. 219 din 23.06.2021 pentru concursul de recrutare funcţie publică de execţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul administrarea domeniului public şi privat, urmărirea veniturilor, executare silită, achiziţii publice, Serviciul buget, finanţe, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, Id Post 456493, organizat în data de 23.07.2021, ora 10,00 - proba scrisă, formată din următorii membrii :
1.Ciubuc Iuliana Florentina- președinte (inspectorr, clasa I, grad profesional superior )
2.Mustafa Turchian - membru (consilier, clasa I, gradul profesional superior)
3. Onisor Laura Florentina - membru (inspector, clasa I, grad profesional superior)
Zugravu Simona - consilier, clasa I, grad profesional superior, serviciul buget, finanţe, contabilitate - Secretar comisie 
s-au întrunit astazi 16.07.2021 ora 14,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea dosarelor depuse în vederea participării la concurs.
Membrii comisiei de concurs, au constatat că pentru această funcţie s-au depus două dosare, astfel:

Nr.
crt
NR. /DATA DOSAR REZULTAT OBSERVATII
1. 5348/02.07.2021 ADMIS  
2. 5276/30.06.2021 RESPINS nu îndeplineşte condiţiile de studii solicitate în anunţul de organizare concurs, respectiv studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe juridice
       

Ciubuc Iuliana Florentina- președinte
Mustafa Turchian - membru
Onisor Laura Florentina - membru

Rezultatul selecţiei dosarelor, se afişează pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro şi la sediul Primăriei oraşului Murfatlar de către secretarul comisiei de concurs.
Zugravu Simona - secretar comisie


Nr. 6049/23.07.2021

REZULTATUL
punctajului obtinut la proba scrisa la concursul susţinut în data de 23.07.2021, ora 10,00, pentru recrutarea funcţiei publice de executie vacantă inspector, clasa I, grad profesional debutant

   Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispoziţia primarului oraşului Murfatlar nr. 219 din 23.06.2021 pentru concursul de recrutare funcţie publică de execţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul administrarea domeniului public şi privat, urmărirea veniturilor, executare silită, achiziţii publice, Serviciul buget, finanţe, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, Id Post 456493, organizat în data de 23.07.2021, ora 10,00 - proba scrisă, formată din următorii membrii :
1. Ciubuc Iuliana Florentina- președinte (inspectorr, clasa I, grad profesional superior )
2. Mustafa Turchian - membru (consilier, clasa I, gradul profesional superior)
3. Onisor Laura Florentina - membru (inspector, clasa I, grad profesional superior)
Zugravu Simona - consilier, clasa I, grad profesional superior, serviciul buget, finanţe, contabilitate - Secretar comisie s-au întrunit astazi 23.07.2021 ora 12,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru pentru verificarea lucrarilor candidatilor care au sustinut proba scrisa la concursul de recrutare a funcţiei publice de executie vacanta, inspector, clasa I, grad profesional debutant
In urma verificarii lucrarilor a rezultat urmatorul punctaj.

Nr. crt Numele si prenumele candidatului Functia pentru care a sustinut concursul Punctaj acordat Admis/Respins pentru urmatoarea proba: interviu Observatii
1 Lupascu Niculina Alexandra inspector, clasa I, grad profesional debutant 88 ADMIS  
           

Rezultatul probei scrise, se afişează pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro şi la sediul Primăriei oraşului Murfatlar de către secretarul comisiei de concurs.

Afisat astazi 23.07.2021, ora 13,00

Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot formula contestatii la secretariatul comisiei si o pot depune in termen de 24 de ore de la data afisarii.
Proba interviu va avea loc, la data de 23.07.2021 ora 15,00
Comisia concurs:
Ciubuc Iuliana Florentina- președinte (inspectorr, clasa I, grad profesional superior )
Mustafa Turchian - membru (consilier, clasa I, gradul profesional superior)
Onisor Laura Florentina - membru (inspector, clasa I, grad profesional principal)

Zugravu Simona consilier, clasa I, grad profesional superior - Secretar comisie 


NR. 6144 / 27.07.2021

REZULTATUL
punctajului obtinut la proba interviu
la concursul susţinut în data de 23.07.2021, ora 10,00 proba scrisa, pentru recrutarea funcţiei publice de executie vacantă, inspector, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, Id Post 456493,

   Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispoziţia primarului oraşului Murfatlar nr. 219 din 23.06.2021 pentru concursul de recrutare funcţie publică de execţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul administrarea domeniului public şi privat, urmărirea veniturilor, executare silită, achiziţii publice, Serviciul buget, finanţe, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, Id Post 456493, organizat în data de 23.07.2021, ora 10,00 - proba scrisă, formată din următorii membrii :
1. Ciubuc Iuliana Florentina- președinte (inspectorr, clasa I, grad profesional superior )
2. Mustafa Turchian - membru (consilier, clasa I, gradul profesional superior)
3. Onisor Laura Florentina - membru (inspector, clasa I, grad profesional superior)
Zugravu Simona - consilier, clasa I, grad profesional superior, serviciul buget, finanţe, contabilitate - Secretar comisie s-au întrunit in data de 23.07.2021 ora 15,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru pentru sustinerea probei interviu pentru candidatii care au fost admisi la proba scrisa la concursul de recrutare a funcţiei publice auditor.
In data de 27.07.2021, a fost notat interviul si s-a stabilit urmatorul punctaj.

Nr. crt Numele si prenumele candidatului Functia pentru care a sustinut concursul Punctaj acordat Admis/Respins pentru urmatoarea proba: interviu Observatii
1 Lupascu Niculina Alexandra inspector, clasa I, grad profesional debutant 94 ADMIS  
           

Afisat astazi 27.07.2021, ora 13,30

- candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot formula contestatii la secretariatul comisiei si o pot depune in termen de 24 de ore de la data afisarii.

Comisia concurs:

Ciubuc Iuliana Florentina- președinte (inspectorr, clasa I, grad profesional superior )
Mustafa Turchian - membru (consilier, clasa I, gradul profesional superior)
Onisor Laura Florentina - membru (inspector, clasa I, grad profesional superior) Zugravu Simona consilier, clasa I, grad profesional superior - Secretar comisie 


Nr. 6159/28.07.2021

 RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

<tdcolspan="2">1. MUSTAFA TURCHIAN

Nr. crt Numele si prenumele candidatului Functia pentru care a sustinut concursul Punctaj acordat Admis/Respins pentru urmatoarea proba: interviu Observatii
1 Lupascu Niculina Alexandra inspector, clasa I, grad profesional debutant 94 ADMIS  
           

Afisat astazi 27.07.2021, ora 13,30

- candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot formula contestatii la secretariatul comisiei si o pot depune in termen de 24 de ore de la data afisarii.

Comisia concurs:

Ciubuc Iuliana Florentina- președinte (inspectorr, clasa I, grad profesional superior )
Mustafa Turchian - membru (consilier, clasa I, gradul profesional superior)
Onisor Laura Florentina - membru (inspector, clasa I, grad profesional superior) Zugravu Simona consilier, clasa I, grad profesional superior - Secretar comisie 


Nr. 6159/28.07.2021

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concursul): de executie

1.inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul compartimentului ADPP, urmarirea veniturilor, executare silita, achizitii publice, idPost - 456493

Informaţii privind selecţia dosarelor

Data selecţiei dosarelor: 16.07.2021

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

5348/02.07.2021

ADMIS

 

 

5276/30.06.2021

RESPINS

nu îndeplineşte condiţiile de studii solicitate în anunţul de organizare concurs, 
respectiv studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe juridice 

 

 

 

Observaţii formulate de către membrii comisiei:

Informaţii privind proba scrisă

Data şi ora desfăşurării probei scrise:  23.07.2021, ORA 10,00

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise:

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***)

1. LUPASCU NICULINA ALEXANDRA

88

ADMIS

 

 

 

Informaţii privind interviul

Data şi ora desfăşurării interviului: 23.07.2021, ORA 15,00

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***)

LUPASCU NICULINA ALEXANDRA

94

ADMIS

Rezultatul final al concursului : 182

Comisia de concurs:

Semnătura

1. MUSTAFA TURCHIAN

 

2. CIUBUC IULIANA FLORENTINA

 

3. ONISOR LAURA FLORENTINA

 

Secretarul comisiei: ZUGRAVU SIMONA

Semnătura:

 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.