Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

Nr. 6653/12.08.2021

A N U N T
METODOLOGIE – CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTULRILOR: DE SOFER, TREAPTA I si MUNCITOR, TREPTA II

   In baza HG.nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice, Primaria orasului Murfatlar, judetul Constanta, organizeaza concurs in data de 10.09.2021, ora 10,00 proba scrisa, in data de 14.09.2021, ora 10 proba interviu, pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacante: sofer, treapta I, categoria “b”, “c” si muncitor, treapta II, aflate in Compartimentul transport, gospodaresc, din cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, perioada nedeterminata.
Concursul se va desfăşura la sediul din str. Calea Dobrogei, nr. 1, localitatea Murfatlar, judeţul Constanta.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant sofer, treapta I
- nivelul studiilor - generale;
- poseda permis de conducere categoria “B” si “C” ,
- aviz psihologic și adeverință de sănătate eliberată de medicina muncii
- vechime în munca - minimum 2 ani
Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant muncitor, treapta II
- nivelul studiilor - medii/gimnaziale;
- specializare masinist utilaje cale si terasamente ,
- aviz psihologic și adeverință de sănătate eliberată de medicina muncii
- vechime în munca - minimum 10 ani

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 27.08.2021 termenul limita pentru depunerea dosarelor,
- 10.09.2020, ora 10,00 - proba scrisa,
- 14.09.2021, ora 10,00 - proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului, in perioada 18.08.2021-27.08.2021. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică (Permis de conducere categoria B, C, Atestat pentru specializarea masinist)
4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;
5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6.aviz psihologic și adeverință de sănătate eliberată de medicina muncii
7.adeverinta de la medicul de familie
8.curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relatii suplimentare se obtin la sediul Primariei orasului Murfatlar, compartiment resurse umane, salarizare, telefon 0241234350, fax 0241234516,
e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
18.09.2021 – publicarea prezentului anunţ şi a metodologiei de concurs la avizierul Primăriei Murfatlar şi pe site-ul unităţii www.primaria-murfatlar.ro; Anunţul va fi publicat în Monitorul Oficial , pe portalul www.posturi.gov și în ziarul Bursa pe data de 18.08.2021;
18.08.2021 – 27.08.2021 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs;
31.08.2021, ora 12.00 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul primăriei;
01.09.2021, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor;
02.09.2021, ora 12.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul primăriei;
10.09.2021, ora 10.00 – susţinerea probei scrise;
10.09.2021, ora 15,00 - afişarea la sediul primăriei a rezultatelor probei scrise
13.09.2021, ora 15.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor
14.09.2021, ora 09.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul primăriei
14.09.2021, ora 10,00 - susţinerea interviului;
15.09.2021, ora 14,00 – afişarea la sediul primăriei a rezultatelor finale după soluţionarea eventualelor contestaţii la proba interviu şi finalizarea concursului.

BIBLIOGRAFIE
- Constitutia Romaniei -republicata
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul III al Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
- Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile la zi;
- HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002. cu modificarile si completarile la zi;
- Legea Nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;
- Legea Nr. 211 din 15 noiembrie 2011, Republicată privind regimul deşeurilor
NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Atributiile postului sofer, treapta I:
- Asigura transportul personalului angajat in interesul serviciului
- Asigura gestionarea si mentinerea in stare buna de functionare a autovehiculelor/autoturismelor din dotarea Primariei
- Intocmeste referatul de necesitate pentru procurarea combustibilului, uleiurilor si a pieselor de schimb necesare bunei functionari a autovehiculelor/autoturismelor, pe care le gestioneaza
- Asigura efectuarea la timp a reviziei tehnice a autoturismului;
- Urmareste efectuarea la timp a schimburilor de ulei si a filtrelor;
- Intocmeste foile de parcurs zilnice si le preda lunar la contabilitate
- Asigura mentinerea starii de curatenie si igiena a tuturor spatiilor in care isi desfasoara activitatea
- Executa lucrari de intretinere si reparatii a spatiilor aflate in proprietaea primariei
- Executa lucrari de intretinere si amenajare a spatiilor verzi;
- Asigura mentinerea in stare optima a gazonului din parcuri, spatii verzi amenajate in zona blocurilor de locuinte, unitatile scolare prin tunderea acestuia cu masina speciala de tuns sau prin cosit manual si udarea regulata.
- Executa lucrari de intretinere a mobilierului stradal;
- Preda la sfirstul zilei sculele si obiectele de inventar, materialele primite si neconsumate;
- Raspunde de securitatea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in spatiile in care isi desfasoara activitatea;
- Are obligatia sa se prezinte anual la verificarea medicala;
- Va respecta programul de lucru;
- Executa orice alta sarcina data de seful superior, in conformitate cu nevoile primariei, in limita dispozitiilor legale
- Respecta intocmai normele generale si speciale de protectia muncii, prevederile art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca, circulatie rutiera si regulamentul de ordine interna al institutiei
- Respectă secretul profesional şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor cu care intră în contact la locul de muncă, inclusiv în cazul încetări Contractului de muncă, indiferent de motiv (pensie, concediere, demisie), riscând, în caz de încălcare, să suporte consecinţele prevăzute de actele normative în vigoare

Atributiile postului muncitor, treapta II:
- Asigra mentinerea în stare tehnica corespunzatoare a utilajului;
- Asigura efectuarea la timp a reviziei tehnice a utilajului;
- Urmareste efectuarea la timp a schimburilor de ulei si a filtrelor;
- Asigura exploatarea utilajului în conformitate cu instructiunle prevazute în cartea tehnica a acestuia;
- Raspunde pentru pagubele aduse unitatii din vina sa;
- Respecta cu strictete actele normative care reglementeaza circulatia pe drumurile publice;
- Se preocupa permanent de îmbunatatirea cunostintelor profesionale;
- Nu scoate utilajul din garaj cu defectiuni;
- Parcheaza utilajul zilnic la locul stabilit de conducerea serviciului;
- Asigura deszapezirea strazilor interioare din oras si satul Siminoc;
- Asigura maturarea si curatirea zonei repartizate, incarcarea gunoiului rezultat in tomberoane si carucioarele mobile repartizate;
- Asigura descarcarea cosurilor de gunoi montate pe marginea troturelor si parcurilor;
- Executa lucrari de intretinere si amenajare a spatiilor verzi; asigura pregatirea terenului in vederea plantarii florilor in spatiile verzi si executa lucrarile de intretinere a acestora; executa lucrari de plantare, tundere si fasonare a gardului viu, arbustilor ornamentali si a trandafirilor din parcuri, spatii verzi, alei ;
- Asigura mentinerea in stare optima a gazonului din parcuri, spatii verzi amenajate in zona blocurilor de locuinte, unitatile scolare prin tunderea acestuia cu masina speciala de tuns sau prin cosit manual si udarea regulata.
- Executa lucrari de intretinere a mobilierului stradal;
- Executa lucrari de decolmatare a canalelor si santurilor;
- Preda la sfirstul zilei sculele si obiectele de inventar, materialele primite si neconsumate;
- Raspunde de securitatea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in spatiile in care isi desfasoara activitatea;
- Are obligatia sa se prezinte anual la verificarea medicala;
- Va respecta programul de lucru;
- Executa orice alta sarcina data de seful superior, in conformitate cu nevoile primariei, in limita dispozitiilor legale
- Respecta intocmai normele generale si speciale de protectia muncii,prevederile art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca
- Respectă secretul profesional şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor cu care intră în contact la locul de muncă, inclusiv în cazul încetări Contractului de muncă, indiferent de motiv (pensie, concediere, demisie), riscând, în caz de încălcare, să suporte consecinţele prevăzute de actele normative în vigoare;

Date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro,
web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier, grad profesional superior, sau Onisor Laura Florentina - inspector,grad profesional superior.

DOCUMENTE
Cerere înscriere concurs personal contractual (DOC)
CV European - MODEL (DOC)
Documentatie dosar concurs (DOC)


Nr. 7866/31.08.2021

PROCES VERBAL
Din data de 31.08.2021
REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR
pentru concursurile organizate in luna septembrie 2021

Astfel:
- concurs din data de 10.09.2021, ora 10,00 proba scrisa, in data de 14.09.2021, ora 10 proba interviu, pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacante: sofer, treapta I, categoria “b”, “c” si muncitor, treapta II, aflate in Compartimentul transport, gospodaresc, din cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, perioada nedeterminata.

Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 266/11.08.2021 pentru concursul din data de 10.09.2021, ora 10,00 proba scrisa, in data de 14.09.2021, ora 10 proba interviu, pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacante: sofer, treapta I, categoria “b”, “c” si muncitor, treapta II, aflate in Compartimentul transport, gospodaresc, din cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, perioada nedeterminata, s-au întrunit astazi 31.08.2021 ora 13,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea şi selectarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs.
În urma analizării dosarelor depuse, membrii comisiei de concurs, au stabilit urmatoarele rezultate:
- pentru postul de sofer :

Nr.
crt
NUMELE SI PRENUMELE CANDIDAT REZULTAT Nr si data cerere OBS
 1. GHERGHIN NICUSOR ADMIS  6967/23.08.2021  
 2. CARP DUMITRU CONSTANTIN  RESPINS  7137/31.08.2021 Dosar depus dupa expirarea perioadei de depunere dosare (18.08-27.08.2021)
         

- pentru postul de muncitor:

Nr.
crt
NUMELE SI PRENUMELE CANDIDAT REZULTAT Nr si data cerere OBS
 1. SARCINSCHI COSTEL  ADMIS  6968/23.08.2021  
         

Comisia de concurs:
Tivichi Tanase
Onisor Laura Florentina
Ciubuc Iuliana Florentina

   Rezultatul selectiei dosarelor de concurs, a fost afisat, azi 31.08.2021, ora 13,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs si pe pagina de internet.

Zugravu Simona - secretar comisie


Nr. 7547/14.09.2021

REZULTATUL PROBEI SCRISE

   Punctajul obtinut la proba scrisa concurs din data de 10.09.2021, ora 10,00 proba scrisa, in data de 14.09.2021, ora 10 proba interviu, pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacante: sofer, treapta I, categoria “b”, “c” si muncitor, treapta II, aflate in Compartimentul transport, gospodaresc, din cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, perioada nedeterminata

   Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 266/11.08.2021 pentru concursul din data de 10.09.2021, ora 10,00 proba scrisa, in data de 14.09.2021, ora 10 proba interviu, pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacante: sofer, treapta I, categoria “b”, “c” si muncitor, treapta II, aflate in Compartimentul transport, gospodaresc, din cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, perioada nedeterminata, s-au întrunit astazi 14.09.2021 ora 08,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea si notarea lucrarilor candidatilor care au sustinut proba scris la concurs.

In urma verificarii si notarii lucrarilor, membrii comisiei de concurs, au stabilit urmatoarele rezultate :
- pentru postul de sofer :

Nr.
crt
Numele si prenumele punctaj rezultat OBSERVATII
1. GHERGHIN NICUSOR 55 ADMIS
       

- pentru postul de muncitor:

Nr.
crt
Numele si prenumele punctaj rezultat OBSERVATII
1. SARCINSCHI COSTEL 58 ADMIS
       

Comisia de concurs:
Tivichi Tanase
Onisor Laura Florentina
Ciubuc Iuliana Florentina

Zugravu Simona - secretar comisie

   Rezultatul probei scrise, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul institutiei, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 14.09.2021 la ora 09,00. 
   Proba interviu se va desfasura in data de 14.09.2021 ora 10,00


 REZULTATUL PROBEI INTERVIU

   Punctajul obtinut la proba interviu concurs din data de 10.09.2021, ora 10,00 proba scrisa, in data de 14.09.2021, ora 10 proba interviu, pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacante: sofer, treapta I, categoria “b”, “c” si muncitor, treapta II, aflate in Compartimentul transport, gospodaresc, din cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, perioada nedeterminata

  Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 266/11.08.2021 pentru concursul din data de 10.09.2021, ora 10,00 proba scrisa, in data de 14.09.2021, ora 10 proba interviu, pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacante: sofer, treapta I, categoria “b”, “c” si muncitor, treapta II, aflate in Compartimentul transport, gospodaresc, din cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, perioada nedeterminata, s-au întrunit astazi 15.09.2021 ora 08,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru notarea interviului candidatilor care au sustinut proba interviu la concurs.

S-a stabilit urmatoarele rezultate la interviu:
- pentru postul de sofer :

Nr.
crt
Numele si prenumele punctaj rezultat OBSERVATII
1. GHERGHIN NICUSOR 50 ADMIS
       

- pentru postul de muncitor:

Nr.
crt
Numele si prenumele punctaj rezultat OBSERVATII
1. SARCINSCHI COSTEL 50 ADMIS
       

Comisia de concurs:
Tivichi Tanase
Onisor Laura Florentina
Ciubuc Iuliana Florentina

Zugravu Simona - secretar comisie

Rezultatul probei interviu a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul institutiei, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 15.09.2021 la ora 10,00.


NR. 7584/15.09.2021

 REZULTATUL FINAL

   La concursul din data de 10.09.2021, ora 10,00 proba scrisa, in data de 14.09.2021, ora 10 proba interviu, pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacante: sofer, treapta I, categoria “b”, “c” si muncitor, treapta II, aflate in Compartimentul transport, gospodaresc, din cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, perioada nedeterminata

S-au stabilit urmatoarele rezultate:
- pentru postul de sofer :

Nr.
crt
Numele si prenumele Rezultat proba scrisa Rezultat proba interviu Total REZULTAT
1. GHERGHIN NICUSOR 55 50 105 ADMIS
           

- pentru postul de muncitor:

Nr.
crt
Numele si prenumele Rezultat proba scrisa Rezultat proba interviu Total REZULTAT
1. SARCINSCHI COSTEL 58 50 108 ADMIS
           

Rezultatul final se afiseaza la avizierul institutiei azi 15.09.2021, ora 15,00.

Comisia de concurs:
Tivichi Tanase
Onisor Laura Florentina
Ciubuc Iuliana Florentina

Zugravu Simona - secretar comisie


 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.