Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

Nr 8051/01.10.2021

ANUNT

   Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria oraşului Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru
1.funcţia publica de execuţie temporar vacantă consilier achizitii publice, clasa I, gradul profesional superior, nivel studii superioare, prevăzută în compartimentul administrarea domeniului public si privat, urmarirea veniturilor, executare silita, achizitii publice, Serviciul buget, finante, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, Id Post 236915;
2.durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
3.proba scrisă în data de 27.10.2021, ora 12,00, la sediul primăriei.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise
4.condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniile fundamentale stiinte administrative
- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
- să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevazute la art. 465 alin. (1) din Codul administrativ
- sa fi urmat un curs de pregătire/formare/perfecţionare în domeniul achiziţiilor publice, dovedit cu documente emise în condiţiile legii;
5.data afișării anunțului este 08.10.2021, pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si pe site-ul ANFP;
- perioada de depunere a dosarelor de concurs 8 zile de la data publicarii anuntului, respectiv perioada 08.10.2021-15.10.2021.
Selectia dosarelor se va face pana cel tarziu la data de 22.10.2021;
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei orasului Murfatlar
6.coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Primăria oraşului Murfatlar, str. calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier, clasa I, grad profesional superior.
7.bibliografie/tematică. Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, la secțiunea special creată în acest scop.

Bibliografia/Tematica:
- Constitutia Romaniei -republicata - integral
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul I şi II ale Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata - integral
- Legea 82/1991 – Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare -integral
- Legea nr. 98/2016 (*actualizată)privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare - integral
- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare - integral
- Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare – Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public-integral
- Norme Metodologice din 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate prin Hotararea 395/2016 a Guvernului României, cu modificările şi completările ulterioare -integral
- Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare -integral
- Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul VIII, Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrativ fiscale

NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Atributiile postului stabilite au avut in vedere aplicarea Legii 98/2016 achizitii publice; legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; Legea nr. nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală.
Organizeaza sau planifica activitatile de achizitii publice in cadrul Primariei orasului Murfatlar.
Aplica corect legislatia in vigoare privind achizitiile publice;
Elaboreaza strategia de achizitii publice;
Intocmeste dosarul de licitatie publica;
Deruleaza procedurile specifice de achizitie publica;
Gestioneaza contestatiile formulate in procedura de atribuire a contractului;
Incarcarea documentelor privind procedurile de atribuire în SICAP
Publicarea Documentatiilor de atribuire în SICAP
Publicarea invitatiilor / anunţurilor de participare în SICAP
Participarea in calitate de presedinte sau membru la deschiderea si evaluarea ofertelor.
Intocmirea proceselor verbale ale şedinţelor de deschidere a ofertelor.
Administrare dosar: intocmirea solicitarilor privind completarea documentelor lipsa; verificarea documentelor trimise in completare de ofertanti; corespondenta scrisa cu acestia (ex. Solicitare justificări oferte pret; solicitare oferte finale de pret in vederea departajarii)
Intocmirea Rapoartelor de adjudecare
Intocmirea comunicărilor privind rezultatul procedurii si acceptarea ofertelor castigatoare si transmiterea lor catre ofertanti.
Inregistare contracte de achizitie publica in sistemul electronic .
Intocmire documente constatatoare la procedurile pentru care raspunde.
Achiziţii directe în SEAP precum şi notificarea acestora în SEAP atunci cand este cazul.
Intocmirea si publicarea anunturilor de atribuire
Sa informeze de indata conducerea despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
Inventariaza si tine evidenta spatiilor cu alta destinatie decat locuinta si face propuneri in vederea inchirierii, concesionarii sau vanzarii acestora.
Participa la elaborarea documentatiilor pentru organizarea unor astfel de licitatii si informeaza in scris participantii la licitatii despre rezultatul acestora, anunta persoanele castigatoare si termenul pentru care se incheie contractul
Asigura punerea in posesie a bunurilor adjudecate in urma licitatiilor publice.
Urmareste incasarea debitelor provenite din inchirierea unor terenuri pentru constructia de locuinte, activitati comerciale, prestari servicii si activitati industriale, garaje, gradini ;
Tine evidenta contractelor de inchiriere pentru terenurile aratate mai sus ;
Tine evidenta ratelor la apartamentele vandute din proprietatea consiliului local ;
Arhiveaza documentele financiar contabile.
Aplica prevederile Ordinului nr.501/2013 privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare ;
Intocmeste la sfarsitul fiecarei luni situatia furnizorilor si arieratelor ;
Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal: manipularea cu responsabilitate a datelor cu caracter personal la care are acces în virtutea atribuţiilor de serviciu, atât în ceea ce priveşte prelucrarea lor, cât şi conservarea, păstrarea şi stocarea în condiţiile prevăzute prin procedurile de lucru şi cadrul normativ de reglementare; să nu permită accesul altor persoane la datele cu caracter personal aflate în răspunderea sa sau la mijloacele de prelucrare, păstrare sau stocare; să nu divulge în nicio formă şi nimănui, în afara reglementărilor interne sau normative, datele cu caracter personal la care are acces în virtutea atribuţiilor de serviciu; să nu scoată în afara spaţiilor destinate, să nu divulge şi să pătreze în condiţiile strict prevăzute de reglemetările interne şi prevederile actelor normative parolele şi alte posibilităţi de acces la datele cu caracter personal prelucate în conformitate cu atribuţiile de serviciu; să nu sustragă, copieze sau multiplice niciun fel de date cu caracter personal la care are acces conform atribuţiilor profesionale, indifereent de formă sau suport, în afara situaţiilor în care acest lucru este în sarcina sa de serviciu sau este autorizat prin proceduri interne de lucru; să nu folosească suporţi externi pentru mijloacele IT de prelucrare a datelor cu caracter personal (ex. stickuri USB, discuri CD ş.a.), în afara celor inventariaţi de angajator şi să nu transmită pe suporţi informatici sau alt gen de suporţi electronici (căsuţe de e-mail, foldere, WhatsApp ş.a.) care nu sunt sub controlul angajatorului sau pot fi accesate din afara acestuia, a datelor cu caracter personal; să nu efectueze nicio operaţiune sau set de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor de automatizare, fără a avea acordul sau instrucţiuni din partea reprezentantului legal al Primăriei sau fără a justifica o necesitate de prelucrare care să rezulte direct din îndeplinirea obligaţiilor asumate prin CIM sau obligaţia conformării la o dispoziţie imperativă a legii; să nu folosească informaţii, date cu caracter personal la care are acces conform activităţii profesionale, în niciun alt mod decât cele prevăzute în dispoziţiile legale sau contractuale privind exercitarea profesiei; să depună toate eforturile pentru împiedicarea divulgării către persoane fizice sau juridice neautorizate să primească date cu caracter personal supuse reglementărilor RGPD; să predea Primăriei înscrisurile care fac obiectul reglementărilor RGPD oricând acest lucru îi va fi solicitat de şefii profesionali sau în cazul încetării CIM, indiferent de cauza acestei încetări; să îşi însuşească şi să respecte toate obligaţiile prevăzute de licenţele de utilizare a programelor IT folosite şi să nu instaleze utilizeze ori ruleze programe software fără autorizarea reprezentantului legal al Primăriei; să cunoască şi să îşi însuşească toate dispoziţiile relevante în materia prelucrării şi asigurării securităţii datelor cu caracter personal
Va respecta regulamentul de ordine interna al institutiei

Documente
CV europass  (DOC)
Formular de inscriere (recrutare)  (DOC)
Declaratie propria raspundere (recrutare)  (DOCX)
Model adeverinta angajator (recrutare)  (DOCX)


Rezultatul selecţiei
dosarelor de înscriere la concursul de recrutare în vederea ocupării, pe o perioadă determinată, cu normă întreagă, a unei funcţii publice de execuție temporar vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului serviciului buget, finanţe contabilitate, Compartimentul Administrarea domeniului public şi privat, urmărirea veniturilor, executăti silite, achiziţii publice din cadrul Primăriei oraşului Murfatlar, organizat în data de 27.10.2021, ora 12,00

Nr
Crt.
Numărul de înregistrare
atribuit dosarului de înscriere
la concurs/data
Funcţia publică Rezultatul probei de selecție a dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. 8358/12.10.2021 Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior ADMIS  
         

   Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până marti, 19.10.2021, ora 09,00 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.

   Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat azi 18.10.2021, ora 09,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro

Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei scrise, în data de 27.10.2021, la ora 12.00, la sediul primariei orasului Murfatlar.

Secretar comisie concurs:
Zugravu Simona, consilier,
clasa I, grad profesional superior


Rezultatul probei scrise
la concursul de recrutare în vederea ocupării, pe o perioadă determinată, cu normă întreagă, a unei funcţii publice de execuție temporar vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului serviciului buget, finanţe contabilitate, Compartimentul Administrarea domeniului public şi privat, urmărirea veniturilor, executăti silite, achiziţii publice din cadrul Primăriei oraşului Murfatlar, organizat în data de 27.10.2021, ora 12,00

Nr.
Crt.
Numărul de înregistrare atrbuit dosarului de înscriere la concurs Funcţia publică de execuție vacantă pentru care candidează Punctajul obținut la proba scrisă Rezultatul probei
1. 8358/12.10.2021 Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior 64 ADMIS
         

 

   Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până joi, 28.10.2021, ora 15,30 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat azi 27.10.2021, ora 15,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro

Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei interviu, în data de 29.10.2021, la ora 12.00, la sediul primariei orasului Murfatlar.

Secretar comisie concurs:
Zugravu Simona, consilier,
clasa I, grad profesional superior


Rezultatul probei interviu
la concursul de recrutare în vederea ocupării, pe o perioadă determinată, cu normă întreagă, a unei funcţii publice de execuție temporar vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului serviciului buget, finanţe contabilitate, Compartimentul Administrarea domeniului public şi privat, urmărirea veniturilor, executăti silite, achiziţii publice din cadrul Primăriei oraşului Murfatlar, organizat în data de 27.10.2021, ora 12,00

Nr.
Crt.
Numărul de înregistrare atrbuit dosarului de înscriere la concurs Funcţia publică de execuție vacantă pentru care candidează Punctajul obținut la proba interviu Rezultatul probei
1. 8358/12.10.2021 Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior 94 ADMIS
         

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până luni, 01.11.2021, ora 13,00 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat azi 29.10.2021, ora 13,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro

Secretar comisie concurs:
Zugravu Simona, consilier,
clasa I, grad profesional superior


Rezultatul final
la concursul de recrutare în vederea ocupării, pe o perioadă determinată, cu normă întreagă, a unei funcţii publice de execuție temporar vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului serviciului buget, finanţe contabilitate, Compartimentul Administrarea domeniului public şi privat, urmărirea veniturilor, executăti silite, achiziţii publice din cadrul Primăriei oraşului Murfatlar, organizat în data de 27.10.2021, ora 12,00

 

Nr.
Crt.
Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Funcţia publică de execuție vacantă pentru care candidează  Punctajul obținut la proba scrisa Punctajul obținut la proba interviu Punctajul final obținut la concurs Rezultatul final
1. 8358/12.10.2021 Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior 64 94 158 ADMIS
             

 Afişat azi 29.10.2021, ora 13,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro

Secretar comisie concurs:
Zugravu Simona, consilier,
clasa I, grad profesional

 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.