Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

Nr. 772 / 27.01.2022

 ANUNŢ ANULARE CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTULUI: MUNCITOR NECALIFICAT

   Primăria oraşului Murfatlar, judeţul Constanţa, vă informează că s-a decis, din motive obiective, anularea organizării concursului programat pentru data de 17.02.2022, ora 10,00 proba scrisă şi data de 23.02.2022, ora 10 proba interviu, pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant: muncitor necalificat, aflat în Compartimentul întreţinerea spaţiilor verzi, din cadrul Serviciului privind întreţinerea şi administrarea domeniului public şi privat, perioada nedeterminată.
   Procedura de organizare a concursului va fi reluată la o data ulterioară.

Primar,


Nr. 431/18.01.2022

A N U N T
METODOLOGIE – CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTULUI: MUNCITOR NECALIFICAT

    In baza HG.nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice, Primaria orasului Murfatlar, judetul Constanta, organizeaza concurs in data de 17.02.2022, ora 10,00 proba scrisa, in data de 23.02.2022, ora 10 proba interviu, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant: muncitor necalificat, aflat in Compartimentul intretinerea spatiilor verzi, din cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, perioada nedeterminata.
   Concursul se va desfăşura la sediul din str. Calea Dobrogei, nr. 1, localitatea Murfatlar, judeţul Constanta.

   Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
   d) are capacitate deplină de exerciţiu;
   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant muncitor necalificat
- nivelul studiilor - medii/generale;
- vechime în munca - nu se solicita

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
   - 25.01.2022 publicare anunt
   - 07.02.2022 termenul limita pentru depunerea dosarelor,
   - 17.02.2022, ora 10,00 - proba scrisa,
   - 23.02.2022, ora 10,00 - proba interviu.
   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului, in perioada 25.01.2022-07.02.2022. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
   1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
   2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
   3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică
   4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;
   5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   6. adeverinta de la medicul de familie ca este apt de munca
   7. curriculum vitae.
   Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
   În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
   Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
   Relatii suplimentare se obtin la sediul Primariei orasului Murfatlar, compartiment resurse umane, salarizare, telefon 0241234350, fax 0241234516,
e-mail: simona.zugravuAt signprimaria-murfatlar.ro

   CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
   25.01.2022 – publicarea prezentului anunţ şi a metodologiei de concurs la avizierul Primăriei Murfatlar şi pe site-ul unităţii www.primaria-murfatlar.ro; Anunţul va fi publicat în Monitorul Oficial , pe portalul www.posturi.gov și în ziarul Bursa pe data de 25.01.2022;
   25.01.2022 – 07.02.2022 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs;
   09.02.2022, ora 12.00 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul primăriei;
   10.02.2022, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor;
   11.02.2022, ora 12.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul primăriei;
   17.02.2022, ora 10.00 – susţinerea probei scrise;
   18.02.2022, ora 14,00 - afişarea la sediul primăriei a rezultatelor probei scrise
   21.02.2022, ora 14.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor
   22.02.2022, ora 14.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul primăriei
   23.02.2022, ora 14,00 - susţinerea interviului;
   24.02.2022, ora 14,00 – afişarea la sediul primăriei a rezultatelor finale după soluţionarea eventualelor contestaţii la proba interviu şi finalizarea concursului.

BIBLIOGRAFIE
- Constitutia Romaniei -republicata
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul III al Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
- Legea Nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;
- Legea Nr. 211 din 15 noiembrie 2011, Republicată privind regimul deşeurilor

NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Atributiile postului muncitor necalificat:
- Asigura maturarea si curatirea zonei repartizate, incarcarea gunoiului rezultat in tomberoane si carucioarele mobile repartizate;
- Asigura descarcarea cosurilor de gunoi montate pe marginea troturelor si parcurilor;
- Executa lucrari de intretinere si amenajare a spatiilor verzi; asigura pregatirea terenului in vederea plantarii florilor in spatiile verzi si executa lucrarile de intretinere a acestora; executa lucrari de plantare, tundere si fasonare a gardului viu, arbustilor ornamentali si a trandafirilor din parcuri, spatii verzi, alei ;
- Asigura mentinerea in stare optima a gazonului din parcuri, spatii verzi amenajate in zona blocurilor de locuinte, unitatile scolare prin tunderea acestuia cu masina speciala de tuns sau prin cosit manual si udarea regulata.
- Executa lucrari de intretinere a mobilierului stradal;
- Executa lucrari de decolmatare a canalelor si santurilor;
- Preda la sfirstul zilei sculele si obiectele de inventar, materialele primite si neconsumate;
- Raspunde de securitatea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in spatiile in care isi desfasoara activitatea;
- Are obligatia sa se prezinte anual la verificarea medicala;
- Va respecta programul de lucru;
- Executa orice alta sarcina data de seful superior, in conformitate cu nevoile primariei, in limita dispozitiilor legale
- Respecta intocmai normele generale si speciale de protectia muncii,prevederile art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca
- Respectă secretul profesional şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor cu care intră în contact la locul de muncă, inclusiv în cazul încetări Contractului de muncă, indiferent de motiv (pensie, concediere, demisie), riscând, în caz de încălcare, să suporte consecinţele prevăzute de actele normative în vigoare;

Date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: simona.zugravuAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier, grad profesional superior.

Intocmit ,
ZUGRAVU SIMONA


Cerere înscriere concurs personal contractual (DOC)
CV European - MODEL (DOC)
Documentatie dosar concurs (DOC)

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.