Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs


A N U N T

METODOLOGIE – CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTULUI: DIRECTOR , Club sportiv orasenesc Murfatlar

   In baza HG.nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice, Primaria orasului Murfatlar, judetul Constanta, organizeaza concurs in data de 03.03.2022, ora 10,00 proba scrisa, in data de 08.03.2022, ora 15,00 proba interviu, pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant: director, aflat in cadrul Clubului sportiv orasenesc Murfatlar, institutie aflata in subordinea primariei orasului Murfatlar, durata redusă a timpului de munca la jumătate de normă, de 4 ore/zi, respectiv 20 ore/saptamana, perioada nedeterminata.
Concursul se va desfăşura la sediul din str. Calea Dobrogei, nr. 1, localitatea Murfatlar, judeţul Constanta.
   Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

   Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant muncitor necalificat
Nivelul studiilor -Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul educatie fizica si sport.
Candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul educatie fizica si sport.
Vechime în munca: minimum 7 ani.
Contractul de management pus la dispozitie de primarie, semnat

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 08.02.2022 publicare anunt
- 21.02.2022 termenul limita pentru depunerea dosarelor,
- 03.03.2022, ora 10,00 - proba scrisa,
- 08.03.2022, ora 15,00 - proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului, in perioada 08.02.2022-21.02.2022. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică
4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;
5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6.adeverinta de la medicul de familie ca este apt de munca
7.curriculum vitae..
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relatii suplimentare se obtin la sediul Primariei orasului Murfatlar, compartiment resurse umane, salarizare, telefon 0241234350, fax 0241234516,
e-mail: simona.zugravuAt signprimaria-murfatlar.ro
CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
08.02.2022 – publicarea prezentului anunţ şi a metodologiei de concurs la avizierul Primăriei Murfatlar şi pe site-ul unităţii www.primaria-murfatlar.ro; Anunţul va fi publicat în Monitorul Oficial , pe portalul www.posturi.gov și în ziarul Bursa pe data de 28.01.2022;
08.02.2022 – 21.02.2022 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs;
22.02.2022, ora 12.00 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul primăriei;
23.02.2022, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor;
23.02.2022, ora 16.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul primăriei;
03.03.2022, ora 10.00 – susţinerea probei scrise;
07.03.2022, ora 10,00 - afişarea la sediul primăriei a rezultatelor probei scrise
08.03.2022, ora 10.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor
08.03.2022, ora 14.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul primăriei
08.03.2022, ora 15,00 - susţinerea interviului;
09.03.2022, ora 16,00 – afişarea la sediul primăriei a rezultatelor finale după soluţionarea eventualelor contestaţii la proba interviu şi finalizarea concursului.

BIBLIOGRAFIE
- Constitutia Romaniei -republicata
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul III al Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
- Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului
- HG 884/2001 pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 69/2000
- Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
- legea 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si jocurilor sportive
NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Atributiile postului director:
– sa asigure administrarea, gestionarea si integritatea patrimoniului proprietarului/angajatorului in conditiile legii;
– sa-si indeplineasca obligatiile pe care si le-a asumat;
– sa indeplineasca programele, proiectele si indicatorii de performanta, renegociabili anual, dupa incheierea bilantului si adoptat de comun acord de catre parti printr-un act aditional;
– sa elaboreze si sa aplice strategii specifice, in masura sa asigure desfasurarea in conditii performante a activitatii curente si de perspectiva;
– sa selecteze, sa angajeze, sa promoveze, sa sanctioneze si sa concedieze, dupa caz, personalul salariat, cu respectarea dispozitiilor legale;
– sa stabileasca atributiile de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat conform Regulamentului de organizare si functionare, precum si obligatiile profesionale individuale de munca ale personalului de specialitate, aprobate prin fisele posturilor;
– sa adopte masuri in vederea indeplinirii bugetului anual de venituri si cheltuieli, pentru dezvoltarea si diversificarea surselor de venituri, in conditiile legii;
– sa administreze cu diligenta unui bun proprietar patrimoniul incredintat;
– sa reprezinte institutia in raport cu tertii;
– sa incheie acte juridice in numele si pe seama entitatii respective, conform competentelor sale;
– sa prezinte la termene si in conditiile legii, precum si ori de cate ori este necesar, situatia economico-financiara, modul de realizare a obiectivelor si indicatorilor de performanta prevazuti in Proiectul de management, inclusiv masurile pentru optimizarea activitatii, daca este cazul;
– sa ia masuri pentru asigurarea pazei bunurilor si pentru asigurarea prevenirii incendiilor;
– sa stabileasca masuri privind asigurarea sanatatii si securitatii muncii si pentru cunoasterea de catre salariati a normelor de securitate a muncii;
– alte drepturi si obligatii prevazute de lege.
- Respecta intocmai normele generale si speciale de protectia muncii,prevederile art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca
- Respectă secretul profesional şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor cu care intră în contact la locul de muncă, inclusiv în cazul încetări Contractului de muncă, indiferent de motiv (pensie, concediere, demisie), riscând, în caz de încălcare, să suporte consecinţele prevăzute de actele normative în vigoare;

Date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: simona.zugravuAt signprimaria-murfatlar.ro,
web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier, grad profesional superior.

Cerere înscriere concurs personal contractual (DOC)
CV European - MODEL (DOC)
Documentatie dosar concurs (DOC)
Opis documente inscriere la concurs RECRUTARE


Nr. 1708/23.02.2022

PROCES VERBAL
Din data de 23.02.2022

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR
pentru concursurile organizate in luna martie 2022

Astfel:
   - concurs din data de 03.03.2022, ora 10,00 proba scrisa, in data de 09.03.2022, ora 10 proba interviu, pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant: director, din cadrul Clubului sportiv orasenesc Murfatlar, perioada nedeterminata.

   Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 30/03.02.2022 pentru concursul din data de 03.03.2022, ora 10,00 proba scrisa, in data de 09.03.2022, ora 10 proba interviu, pentru ocuparea postului contractual de conducere director club sportiv orasenesc Murfatlar, perioada nedeterminata, s-au întrunit astazi 23.02.2022 ora 08,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea şi selectarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs.
În urma analizării dosarelor depuse, membrii comisiei de concurs, au stabilit urmatoarele rezultate:
   - pentru postul de director :

Nr.
crt. 
NUMELE SI PRENUMELE CANDIDAT  REZULTAT  Nr si data cerere OBS 
 1. N M ADMIS 1439/16.02.2022  
         

Comisia de concurs:
Ciubuc Iuliana Florentina
Zagu Ciprian Constantin - CM
Onisor Laura Florentina

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs, a fost afisat, azi 23.02.2022, ora 09,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs si pe pagina de internet.

Zugravu Simona - secretar comisie


 Nr. 2081/03.03.2022

REZULTATUL PROBEI SCRISE

   Punctajul obtinut la proba scrisa la concursul din data de 03.03.2022, ora 10,00 pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant: director, din cadrul Clubului sportiv orasenesc Murfatlar, perioada nedeterminata

   Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 30/03.02.2022 pentru concursul din data de 03.03.2022, ora 10,00 proba scrisa, in data de 09.03.2022, ora 10 proba interviu, pentru ocuparea postului contractual de conducere director club sportiv orasenesc Murfatlar, perioada nedeterminata, s-au întrunit astazi 03.03.2021 ora 11,45 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea si notarea lucrarilor candidatilor care au sustinut proba scris la concurs.

In urma verificarii si notarii lucrarilor, membrii comisiei de concurs, au stabilit urmatoarele rezultate :
- pentru postul de director club sportiv orasenesc  :

Nr.
crt. 
NUMELE SI PRENUMELE CANDIDAT  PUNCTAJ REZULTAT OBS 
 1. N M 81
ADMIS  
         

Comisia concurs:
1.Ciubuc Iuliana Florentina
2. Onisor Laura Florentina
3.Zagu Ciprian Constantin

Zugravu Simona - secretar comisie

   Rezultatul probei scrise, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul institutiei, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 03.03.2022 la ora 12,00.
   Proba interviu se va desfasura in data de 09.03.2022 ora 10,00


 NR. 2145/07.03.2022

REZULTATUL PROBEI INTERVIU
 
   Punctajul obtinut la proba interviu la concursul din data de 03.03.2022, ora 10,00 proba scrisa, in data de 03.03.2022, ora 12,00 proba interviu, pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant: director, din cadrul Clubului sportiv orasenesc Murfatlar, perioada nedeterminata
 
 
   Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 30/03.02.2022 pentru concursul din data de 03.03.2022, ora 10,00 proba scrisa, pentru ocuparea postului contractual de conducere director club sportiv orasenesc Murfatlar, perioada nedeterminata, s-au întrunit astazi 07.03.2021 ora 09,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru notarea interviului candidatilor care au sustinut proba interviu la concurs.
S-a stabilit urmatoarele rezultate la interviu:
- pentru postul de director club sportiv orasenesc  :
Nr.
crt. 
NUMELE SI PRENUMELE CANDIDAT  PUNCTAJ REZULTAT OBS 
 1. N M 82
ADMIS  
         
 
 Comisia concurs:
1.Ciubuc Iuliana Florentina
2. Onisor Laura Florentina
3.Zagu Ciprian Constantin
 
Zugravu Simona - secretar comisie
 
Rezultatul probei interviu a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul institutiei, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 07.03.2022 la ora 10,00.
 NR.  2161/07.03.2022
REZULTATUL FINAL
la concursul din data de 03.03.2022, ora 10,00 proba scrisa, in data de 03.03.2022, ora 12,00 proba interviu, pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant: director, din cadrul Clubului sportiv orasenesc Murfatlar, perioada nedeterminata
 
S-au stabilit urmatoarele rezultate:
 

NUMELE SI PRENUMELE

Rezultat proba scrisa

Rezultat proba interviu

Total

REZULTAT

N.M.

81

82

163

ADMIS

Rezultatul final se afiseaza la avizierul institutiei azi 07.03.2022, ora 15,00.
 
Comisia concurs:
1.Ciubuc Iuliana Florentina
2. Onisor Laura Florentina
3.Zagu Ciprian Constantin
 
Zugravu Simona - secretar comisie
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.