Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs

ANUNT CONCURS

   Primăria oraşului Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa, având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, anunta organizarea concursului de recrutare funcţie publică de conducere vacantă, sef serviciu, Serviciul public de politie locala, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, Id post 236929.

Durata redusa a timpului de munca de 4 ore/zi, respectiv 20 ore/săptămână, perioada nedeterminată.
Anunţul se publică în data de 09.02.2022 pe pagina de internet a primăriei şi pe site-ul ANFP, alte informaţii, bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la locul de desfăşurare a concursului şi pe pagina de internet a Primăriei oraşului Murfatlar, la secţiunea special creată în acest scop.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
- proba scrisă în data de 11.03.2022, ora 10,00 la sediul primăriei.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, în perioada 09.02.2022 - 28.02.2022 inclusiv. Selecţia dosarelor se va face până cel târziu la data de 07.03.2022.
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei orasului Murfatlar.

Condiţii de participare la concurs:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, ştiintelor administrative.
Candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
Să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 465: Condiţii de ocupare a unei funcţii publice, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier, clasa I, grad profesional superior.

Bibliografia
- Constituţia României, republicată,
- Partea a VI-a si partea a VII-a, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea Politiei Locale nr.155/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată,
- HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Politiei Locale,
- OG nr 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice,
- Legea nr 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice,
- Legea nr 17/1996 privind regimul armelor de foc şi a muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica:
- Constituţia României, republicată, - integral
- Partea a VI-a si partea a VII-a, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- integral,
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral,
- Legea Politiei Locale nr.155/2010, cu modificările şi completările ulterioare - integral,
- HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Politiei Locale - integral.
- OG nr 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare - integral,
- Legea nr 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice - integral,
- Legea nr 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice - integral,
- Legea nr 17/1996 privind regimul armelor de foc şi a muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare - integral,
- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare - integral.
De asemenea, vă adresăm rugămintea de a desemna câte un reprezentant pentru a participa în cadrul comisiei de concurs și cea de soluționare a contestațiilor potrivit art. 618 alin. (5) și (6) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după caz.
Atribuţiile postului
Şeful poliţiei locale îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului şi are următoarele atribuţii de serviciu stabilite in baza prevederilor Legii nr. 155/2010 a politie locale, HG 1332/2010 – Regulamentul cadru de organizare si functionare a politie locale :
- organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale;
- asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;
- răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;
- aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă;
- studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
- analizează trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de comisia locală de ordine publică;
- asigură informarea operativă a consiliului local, a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii poliţiei locale;
- asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;
- propune primarului general adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;
- asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;
- întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei;
- coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;
- urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;
- întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;
- menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;
- analizează contribuţia funcţionarilor publici din poliţia locală la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;
- organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală;
- organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
- În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful poliţiei locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal:
-manipularea cu responsabilitate a datelor cu caracter personal la care are acces în virtutea atribuţiilor de serviciu, atât în ceea ce priveşte prelucrarea lor, cât şi conservarea, păstrarea şi stocarea în condiţiile prevăzute prin procedurile de lucru şi cadrul normativ de reglementare;
-să nu permită accesul altor persoane la datele cu caracter personal aflate în răspunderea sa sau la mijloacele de prelucrare, păstrare sau stocare;
-să nu divulge în nicio formă şi nimănui, în afara reglementărilor interne sau normative, datele cu caracter personal la care are acces în virtutea atribuţiilor de serviciu;
-să nu scoată în afara spaţiilor destinate, să nu divulge şi să pătreze în condiţiile strict prevăzute de reglemetările interne şi prevederile actelor normative parolele şi alte posibilităţi de acces la datele cu caracter personal prelucate în conformitate cu atribuţiile de serviciu;
-să nu sustragă, copieze sau multiplice niciun fel de date cu caracter personal la care are acces conform atribuţiilor profesionale, indifereent de formă sau suport, în afara situaţiilor în care acest lucru este în sarcina sa de serviciu sau este autorizat prin proceduri interne de lucru;
-să nu folosească suporţi externi pentru mijloacele IT de prelucrare a datelor cu caracter personal (ex. stickuri USB, discuri CD ş.a.), în afara celor inventariaţi de angajator şi să nu transmită pe suporţi informatici sau alt gen de suporţi electronici (căsuţe de e-mail, foldere, WhatsApp ş.a.) care nu sunt sub controlul angajatorului sau pot fi accesate din afara acestuia, a datelor cu caracter personal;
-să nu efectueze nicio operaţiune sau set de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor de automatizare, fără a avea acordul sau instrucţiuni din partea reprezentantului legal al Primăriei sau fără a justifica o necesitate de prelucrare care să rezulte direct din îndeplinirea obligaţiilor asumate prin CIM sau obligaţia conformării la o dispoziţie imperativă a legii;
-să nu folosească informaţii, date cu caracter personal la care are acces conform activităţii profesionale, în niciun alt mod decât cele prevăzute în dispoziţiile legale sau contractuale privind exercitarea profesiei;
-să depună toate eforturile pentru împiedicarea divulgării către persoane fizice sau juridice neautorizate să primească date cu caracter personal supuse reglementărilor RGPD;
-să predea Primăriei înscrisurile care fac obiectul reglementărilor RGPD oricând acest lucru îi va fi solicitat de şefii profesionali sau în cazul încetării CIM, indiferent de cauza acestei încetări;
-să îşi însuşească şi să respecte toate obligaţiile prevăzute de licenţele de utilizare a programelor IT folosite şi să nu instaleze utilizeze ori ruleze programe software fără autorizarea reprezentantului legal al Primăriei;
-să cunoască şi să îşi însuşească toate dispoziţiile relevante în materia prelucrării şi asigurării securităţii datelor cu caracter personal.

Va respecta regulamentul de ordine interna al institutiei.

CV_European
Declaratie propria raspundere (recrutare)
formular-inscriere-functionari-publici-2021
Model adeverinta angajator (recrutare)
Opis documente inscriere la concurs RECRUTARE


Nr. 2144/07.03.2022
REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR
 
   La concursul organizat în data de 11.03.2022 pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă, sef serviciu, Serviciul public de politie locala, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, Id post 236929, durata redusa a timpului de munca de 4 ore/zi, respectiv 20 ore/săptămână, perioada nedeterminată.
 
-Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 33 din 07.02.2022, modificata prin Dispozitia nr. 70/07.03.2022, s-au întrunit astazi 07.03.2022 ora 10,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs.
In urma analizarii dosarelor, membrii comisiei de examen, au stabilit urmatoarele rezultate :

Nr.
crt

Numele si prenumele

 rezultat

Nr Cerere

OBSERVATII

1

N. G. E.

ADMIS

1863/28.02.2022

 
  
Comisia concurs:
Trifan Dinica Alexandra - presedinte
Ciubuc Iuliana Florentina - membru
Onisor Laura Florentina - membru
Balcan Mariana Carmen - membru
Drosu Mirela, reprezentant ANFP - membru
 
Rezultatul selectiei dosarelor, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.
     Zugravu Simona - secretar comisie  

 Nr. 2336/11.03.2022

 Rezultatul proba scrisa
la concursul organizat în data de 11.03.2022, ora 10,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar, pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă, sef serviciu, Serviciul public de politie locala, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, Id post 236929, durata redusa a timpului de munca de 4 ore/zi, respectiv 20 ore/săptămână, perioada nedeterminată

 Nr

Crt.

Numărul de
 înregistrare
atribuit dosarului
de înscriere 
la concurs

Funcţia publică 
de execuție 
vacantă
pentru care
 candidează

Punctajul
 obținut la
 proba scrisă

Admis/Respins
 pentru 
urmatoarea
 proba: interviu

1.

1863 /
28.02.2022

SEF SERVICIU

77

ADMIS

         

   Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până luni, ora 13,00 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.

   Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 Afişat azi 11.03.2022, ora 13,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro

Secretar comisie concurs:
Zugravu Simona, consilier,
clasa I, grad profesional superior


 Nr. 2358/11.03.2022

 Rezultatul probei interviu
la concursul organizat în data de 11.03.2022, ora 10,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar, pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă, sef serviciu, Serviciul public de politie locala, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, Id post 236929, durata redusa a timpului de munca de 4 ore/zi, respectiv 20 ore/săptămână, perioada nedeterminată

Nr

Crt.

Numărul de
 înregistrare
 atribuit
 dosarului 
de înscriere
 la concurs

Funcţia publică
 de execuție
 vacantă
 pentru care 
candidează

Punctajul
 obținut la 
proba
 scrisa

Admis /
Respins 

1.

1863
28.02.2022

SEF SERVICIU

100

ADMIS

         

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până luni, ora 15,00 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat azi 11.03.2022, ora 15,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro

Secretar comisie concurs:
Zugravu Simona, consilier,
clasa I, grad profesional superior


 Nr. 2360/11.03.2022

 Rezultatul final
la concursul organizat în data de 11.03.2022, ora 10,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar, pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă, sef serviciu, Serviciul public de politie locala, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, Id post 236929, durata redusa a timpului de munca de 4 ore/zi, respectiv 20 ore/săptămână, perioada nedeterminată

Numărul de
 înregistrare
 atribuit
dosarului
 de înscriere 
la concurs

Funcţia
publică
 de execuție
vacantă
pentru 
care
 candidează

Punctajul
 obținut
 la proba
 scrisă

Punctajul
 obținut
 la proba
 interviu

Punctajul
 total

Rezultatul 
 final   

1863
28.02.2022

SEF 
SERVICIU

77

100

177

ADMIS

           

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până luni, 14.03.2022 ora 15,00 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat azi 11.03.2022, ora 15,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro

Secretar comisie concurs:
Zugravu Simona, consilier,
clasa I, grad profesional superior

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.