Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs

Nr. 2624/18.03.2022

A N U N T
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI: MUNCITOR TREAPTA I

   In baza HG.nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice, Primaria orasului Murfatlar, judetul Constanta, organizeaza concurs in data de 18.04.2022, ora 14,00 proba scrisa, in data de 21.04.2022, ora 14,00 proba interviu, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant: muncitor treapta I, aflat in Compartimentul Administrativ, fond locativ, administrarea cimitirelor, din cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, perioada nedeterminata.

   Concursul se va desfăşura la sediul din str. Calea Dobrogei, nr. 1, localitatea Murfatlar, judeţul Constanta.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant muncitor necalificat
-nivelul studiilor: studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat
-sa fi urmat un curs de pregătire/formare/ în domeniul contabilităţii, dovedit cu documente emise în condiţiile legii
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 10ani

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 24.03.2022 publicare anunt
- 06.04.2022 termenul limita pentru depunerea dosarelor,
- 18.04.2022, ora 12,00 - proba scrisa,
- 21.04.2022, ora 14,00 - proba interviu.

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului, in perioada 24.03.2022-06.04.2022. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică
4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;
5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6.adeverinta de la medicul de familie ca este apt de munca
7.curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relatii suplimentare se obtin la sediul Primariei orasului Murfatlar, compartiment resurse umane, salarizare, telefon 0241234350, fax 0241234516,
e-mail: simona.zugravuAt signprimaria-murfatlar.ro

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
24.03.2022 – publicarea prezentului anunţ şi a metodologiei de concurs la avizierul Primăriei Murfatlar şi pe site-ul unităţii www.primaria-murfatlar.ro; Anunţul va fi publicat în Monitorul Oficial , pe portalul www.posturi.gov și în ziarul Bursa pe data de 24.03.2022;
24.03.2022 – 06.04.2022 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs;
08.04.2022, ora 10.00 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul primăriei;
11.04.2022, până la ora 10.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor;
12.04.2022, ora 10.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul primăriei;
18.04.2022, ora 10.00 – susţinerea probei scrise;
19.04.2022, ora 10,00 - afişarea la sediul primăriei a rezultatelor probei scrise
20.04.2022, ora 10.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor
21.04.2022, ora 10.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul primăriei
21.04.2022, ora 14,00 - susţinerea interviului;
26.04.2022, ora 15,00 – afişarea la sediul primăriei a rezultatelor finale după soluţionarea eventualelor contestaţii la proba interviu şi finalizarea concursului.

BIBLIOGRAFIE
- Constitutia Romaniei -republicata
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul III al Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
- Legea nr. 82/1991 – legea contabilitati- republicare
- Legea 152/1998privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - republicare
- Legea nr. 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilitati publice,
- Legea nr. 101/2006 privind Serviciul de salubrizare al localitatilor-republicare
NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Atributiile postului muncitor, treapta I:
- Raspunde de administrarea cimitirelor
- Se preocupa permanent de buna gospodarirea a cimitirelor 
- Asigura aplicarea intocmai a dispozitiilor prevazute in Regulamentul de organizare si functionare referitoare la organizarea si functionarea cimitirelor;
- Tine registre de evidenta a locurilor pentru inhumare si a inhumarilor din cimitire ;
- Efectueaza masuratori in vederea concensionarii locurilor de veci;
- Verifica actele pentru inhumare si locurile de inhumare inaintea efectuarii acesteia ;
- Intocmeste contractele de concesiune pentru locurile de veci
- Intocmeste evienta analitica a FAZ- urilor
- Intocmeste devizele de lucrari pentru prestatiile de servicii executate de SIADPP;
- Intocmeste documentatia necesara privind avizarea preturilor si tarifelor pentru prestatiile executate in cadrul SIADPP si le sustine in vederea avizarii
- Are obligatia sa se prezinte anual la verificarea medicala;
- Va respecta programul de lucru;
- Executa orice alta sarcina data de seful superior, in conformitate cu nevoile primariei, in limita dispozitiilor legale
- Respecta intocmai normele generale si speciale de protectia muncii,prevederile art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca
- Respectă secretul profesional şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor cu care intră în contact la locul de muncă, inclusiv în cazul încetări Contractului de muncă, indiferent de motiv (pensie, concediere, demisie), riscând, în caz de încălcare, să suporte consecinţele prevăzute de actele normative în vigoare;

Date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: simona.zugravuAt signprimaria-murfatlar.ro,
web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier, grad profesional superior.

Cerere înscriere concurs personal contractual - (DOC)
Model adeverinta angajator (recrutare) - (DOC)
Model CV European - (DOC)


 Nr. 3526/08.04.2022

PROCES VERBAL
Din data de 08.04.2022
 REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR
pentru concursul organizat in 18.04.2022 
 
   Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 89/25.03.2022 pentru concursul din data de 18.04.2022, ora 12,00 proba scrisa, in data de 21.04.2022, ora 14 proba interviu, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de execuție contractual, vacant, muncitor treapta I, aflat in cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, s-au întrunit astazi 08.04.2022 ora 09,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea şi selectarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs.
   În urma analizării dosarelor depuse, membrii comisiei de concurs, au stabilit urmatoarele rezultate: 
- pentru postul de muncitor treapta I, in cadrul SIADPP:
Nr.
crt
NUMELE SI PRENUMELE
CANDIDAT 
REZULTAT Nr si data
cerere
OBS
 1. T N  ADMIS 3035
29.03.2022
 
         
 
   Rezultatul selectiei dosarelor de concurs, a fost afisat, azi 08.04.2022, ora 10,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs si pe pagina de internet.

 Nr. 3879/18.04.2022

 REZULTATUL PROBEI SCRISE
 
   Punctajul obtinut la proba scrisa la concursul din data de 18.04.2022, ora 12,00 proba scrisa, in data de 21.04.2022, ora 14 proba interviu, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant: muncitor treapta I, din cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, perioada nedeterminata
 
   Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 89/25.03.2022 pentru concursul din data de 18.04.2022, ora 12,00 proba scrisa, in data de 21.04.2022, ora 14 proba interviu, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de execuție contractual, vacant, muncitor treapta I, aflat in cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, s-au întrunit astazi 08.04.2022 ora 09,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea si notarea lucrarilor candidatilor care au sustinut proba scris la concurs.
 
In urma verificarii si notarii lucrarilor, membrii comisiei de concurs, au stabilit urmatoarele rezultate :

Nr.

crt

Numele si prenumele

Punctaj

Rezultat

OBSERVATII

1.

T N

50

ADMIS

 
         
 
Rezultatul probei scrise, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul institutiei, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 18.04.2022 la ora 13,15.
Proba interviu se va desfasura in data de 21.04.2022 ora 14,00
 

NR. 3900/18.04.2022
 
REZULTATUL PROBEI INTERVIU
 
  Punctajul obtinut la proba interviu la concursul din data de 18.04.2022, ora 12,00 proba scrisa, in data de 18.04.2022, ora 14,00 proba interviu, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant: muncitor treapta I, din cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, perioada nedeterminata
 
    Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 89/25.03.2022 pentru concursul din data de 18.04.2022, ora 12,00 proba scrisa, in data de 18.04.2022, ora 14 proba interviu, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de execuție contractual, vacant, muncitor treapta I, aflat in cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, s-au întrunit astazi 18.04.2022 ora 14,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru notarea probei interviu, au stabilit urmatoarele rezultate:
 
- pentru postul de muncitor necalificat:

Nr.
crt.

NUMELE SI PRENUMELE
 CANDIDAT

REZULTAT

Nr si data
cerere

Punctaj

OBS

1

T N

ADMIS

3035 /
29.03.2022

55

 
           
  
   Rezultatul probei interviu a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul institutiei, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 18.04.2022 la ora 14,30.

NR. 3902/18.04.2022
 
REZULTATUL FINAL
 
   la  concursul din data de 18.04.2022, ora 12,00 proba scrisa, in data de 18.04.2022, ora 14,00 proba interviu, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant: muncitor treapta I, din cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, perioada nedeterminata
 
S-au stabilit urmatoarele rezultate:

NUMELE SI PRENUMELE

Rezultat 
proba scrisa

Rezultat 
proba interviu

Total

REZULTAT

T N

50

55

105

ADMIS

         
 
Rezultatul final se afiseaza la avizierul institutiei azi 18.04.2022, ora 15,00.
 
 
           
 
 
 
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.