Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

Nr.3717 / 13.04.2022

A N U N T
concurs pentru ocuparea postului de consilier, treapta IA, studii superioare
compartiment implementare proiecte finantate din fonduri europene, perioada determinata

   In baza HG.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice, Primaria orasului Murfatlar, judetul Constanta, organizeaza concurs in data de 16.05.2022, ora 11,00 proba scrisa, in data de 20.05.2022, ora 11 proba interviu, pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta: consilier, treapta IA, studii superioare, compartiment implementare proiecte finantate din fonduri europene, perioada determinata, in afara schemei de personal a primariei orasului Murfatlar
Concursul se va desfăşura la sediul din str. Calea Dobrogei, nr. 1, localitatea Murfatlar, judeţul Constanta.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant
-nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență
-autorizare ANRE in gaze
-experienta in derularea cel putin unui contract prin POIM
-vechime în munca: minim 15 ani

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 03.05.2022 termenul limita pentru depunerea dosarelor,
- 16.05.2022, ora 11,00 - proba scrisa,
- 20.05.2022, ora 11,00 - proba interviu.

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică
4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;
5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6.Fişa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de un cabinet medical de familie;
7.curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relatii suplimentare se obtin la sediul Primariei orasului Murfatlar, compartiment resurse umane, salarizare, telefon 0241234350, fax 0241234516,
e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
18.04.2022 – publicarea prezentului anunţ şi a metodologiei de concurs la avizierul Primăriei Murfatlar şi pe site-ul unităţii www.primaria-murfatlar.ro; Anunţul va fi publicat în Monitorul Oficial , pe portalul www.posturi.gov și în ziarul Bursa pe data de 18.04.2022;
18.04.2022 – 03.05.2022 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs;
05.05.2022, ora 12.00 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul primăriei;
06.05.2022, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor;
09.05.2022, ora 12.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul primăriei;
16.05.2022, ora 11.00 – susţinerea probei scrise;
18.05.2022, ora 11.00 - afişarea la sediul primăriei a rezultatelor probei scrise
20.05.2022, ora 11.00 – susţinerea interviului;
24.05.2022, ora 11.00 – afişarea la sediul primăriei a rezultatelor finale după soluţionarea eventualelor contestaţii la proba interviu şi finalizarea concursului.

BIBLIOGRAFIE
- Constitutia Romaniei -republicata
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul III al Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
- Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
- HOTĂRÂRE nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
- HOTĂRÂRE nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
- HOTĂRÂRE nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.
Atributiile postului
Respectă angajamentele asumate prin semnarea Declarației de confidențialitate
Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, promptitudine, corectitudine și în mod conștiincios a tuturor îndatoririlor de serviciu;
Aplică procedurile legale referitoare la elaborarea, manipularea, circulația și arhivarea tuturor documentelor specifice;
Respectă cu strictețe regulile și reglementările interne precum și regulile speciale pentru domeniul de responsabilitate
Supraveghează activitățile zilnice a antreprenorului, gestionează resursele alocate contractelor gestionate și adoptă măsurile necesare astfel încât sa fie atinse toate obiectivele contractelor si sa se evite orice fel de prejudicii sau costuri neeligibile in sarcina Primariei.
Va respecta continuu si va efectua operațiunile conform procedurilor operaționale ale Primariei, pe tot parcursul derulării proiectului;
Sarcini în faza de elaborare a Documentației de Atribuire (Achiziții Publice)
Verifică împreună cu responsabilul achizitii existența tuturor documentelor ce alcătuiesc Documentația de Atribuire în conformitate cu Legea 98/2016 privind achizițiile sectoriale și Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial / acordului cadru din Legea nr. 98/ 2016 și concretizarea acestora conform cerințelor Autorității Contractante, a calității conținutului acestora în acord cu specificul fiecărui contract în parte, asumându-și răspunderea pentru calitatea revizuirilor efectuate .
Solicită Consultantului, verifică și răspunde de structurarea contractului pe liste de plăți care pot fi split-uite pe sub-sub-obiecte, astfel încât la constituirea Fișei Mijlocului Fix, aceste liste să poată fi încadrate pe coduri de clasificare. Nu vor fi acceptate listele de plăți exclusiv lump sum . Se va urmări ca denumirile folosite la listele de plăți (obiect, sub-obiect, sub-sub-obiecte) să fie aceleași în toate capitolele Documentației de Atribuire (Fisa de Date, Cerințe minime de proiectare).
Răspunde de proiectele tehnice elaborate de Proiectant și verifica conform Legii 10/1995 modificată,
Sarcini în faza de pre-construcție
Verifică și se asigură dacă Contractorul se află în posesia întregii documentații de execuție prevăzută în contractul semnat, fiind răspunzător de remedierea acestor deficiențe.
Verifică și răspunde pentru existența în documentații a tuturor pieselor scrise și desenate, de corelarea acestora, de respectarea reglementărilor cu privire la verificarea și aprobarea proiectelor de către verificatori tehnici atestați și de existența vizei expertului tehnic atestat;
Participă la predările de amplasament către Contractor , împreună cu:
Reprezentantul Contractorului;
Supervizor;
Inspectorul de șantier/Dirigintele de șantier din Unitatea de Implementare Proiect, responsabil de lucrare;
Reprezentantul UAT pe raza căreia se execută lucrarea;
Răspunde de respectarea prevederilor legale cu privire la cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995 actualizata, în cazul efectuării de modificări ale documentației sau adoptării de noi soluții tehnice;
Verifică si urmărește primirea confirmării și înștiințează Managerul de Proiect referitor la transmiterea către autoritățile competente a solicitărilor privind verificarea autenticității si valabilității instrumentelor de garantare emise de societățile bancare sau de societățile de asigurare, transmise de Contractor;
Acordă asistență Contractorului, Supervizorului și Proiectantului în cazul obținerii de avize și autorizații necesare desfășurării lucrărilor, prin:
verificarea conținutului documentației depuse de Proiectant, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării;
verificarea modului în care au fost preluate în cadrul documentației Proiectului Tehnic, condițiile din avizele și acordurile obținute, astfel încât documentația să asigure conformarea proiectelor tehnice la condiționalitățile prevăzute in aceste avize si acorduri;
se asigură ca toate taxele către autoritățile statului, pentru obținerea avizelor sau autorizațiilor au fost achitate în timp util;
participarea la vizitele de amplasament cu Contractorii;
 participa la vizite pe amplasament împreună cu instituțiile/organismele/organizațiile de la care este necesară obținerea acordului / avizului;
urmărirea eliberării avizelor si acordurilor necesare obținerii Autorizației de Construire pentru demarării lucrărilor;
Răspunde de valabilitatea Certificatelor de Urbanism și a tuturor avizelor cerute prin acesta.
Asigură completarea şi actualizarea:
Studiului de Fezabilitate pentru contractele de lucrări, pentru cazul în care, urmare a elaborării şi aprobării proiectelor tehnice apare aceasta necesitate;
Devizului Contractului de Lucrări.
Răspunde să înștiințeze Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) și autorității publice care eliberează Autorizația de construire asupra datei începerii lucrărilor aferente contractelor pe care le gestionează și aduce la cunoștința Managerului de Proiect îndeplinirea acestei obligații;
Sarcini în faza de construcție
Colaborează prin intermediul Managerul de Proiect cu departamentele de specialitate ale Primariei, în limitele sale de competență și responsabilitate, pentru a asigura implementarea întocmai și la timp a Contractului de Lucrări;
Răspunde de verificarea valabilității si termenelor garanțiilor solicitate Contractorului, conform Contractului, în cazul în care garanțiile nu sunt valabile sau termenele acestora sunt susceptibile de a expira înainte de finalizarea perioadei de notificare a defectelor, va face demersurile legale si contractuale în vederea conformării acestora cu condițiile legale si contractuale.
Răspunde, urmărește în continuu și ia masurile ce se impun pentru respectarea de către Contractor a Condițiilor Generale și Speciale ale Contractului, îndeplinirea Cerințelor Beneficiarului, a Ofertei Contractorului și actele subsecvente din Contract: Programul de execuție detaliat (grafic de execuție, metodele de execuție propuse, necesarul de forța de munca și resurse propuse, graficul de plăți), prevederile proiectului de execuție (înscrisuri, planșe, memorii, prospecte, caiete de sarcini, clauze contractuale), programului de activități al Contractorului (progres fizic, personal, utilaje, materiale, echipamente, progres financiar);
Asigură cu informarea corespunzătoare a superiorilor ierarhici, legătura dintre supervizor și celelalte compartimente ale Primariei., implicate direct sau indirect în implementarea Contractului de Lucrări;
Este obligatorie prezența zilnică pe șantier, prin verificarea personală și întocmirea “Raportului Zilnic de Activitate” care să cuprindă toate aspectele care privesc deficiențele în executarea lucrărilor, abateri de la programul de execuție al Contractorului, lipsa personalului, utilajelor și echipamentelor, întârzieri în realizarea situației de lucrări, întârzieri datorate terților, asigurarea conform legislației a regulilor de SSM si Mediu, măsurile luate de către Beneficiar/Supervizor/Contractor în vederea soluționării problemelor constatate. “Raportul Zilnic de Activitate” va fi înaintat către Managerului de proiect;
Urmărește procesul de execuție a lucrărilor și ia deciziile ce se impun :actului de Lucrări respectiv, pentru realizarea următoarelor etape:
Respectarea de către Contractor a sistemului de asigurare a calității (inclusiv tehnologia de execuție, precum și procedurile de sănătate si securitate a muncii pe Șantier);
Respectarea de către Contractor a cerințelor Legii nr. 10/1995 modificată privind calitatea in construcții;
Răspunde ca șantierul și accesul către șantier să fie puse la dispoziția Contractorului;
Răspunde de actualizarea/ revizuirea Programului de execuție a lucrărilor înaintat de către Contractor;
Rezolvarea, în limita competențelor, a eventualelor probleme întâmpinate de Contractor pe șantier, legate de prezența unor obstacole neprevăzute, existența unor rețele de utilități subterane cu traseu neprevăzut sau nefuncționale, care pot genera întârzieri în execuția lucrărilor sau întreruperea lucrărilor;
Fazele determinante ale lucrărilor instituite prin Programului de control al calității, verificări și încercări, înaintat Inspectoratului de Stat în Construcții.
Urmărește și confirmă consumurile de utilități ale Contractorului (apă, curent, gaz, etc.) ce urmează a fi facturate de beneficiar.
Răspunde de încadrarea în termenele de valabilitate a Autorizației de Construire și asigură reactualizarea valabilității sau asigură (dacă este cazul) reactualizarea valorii Autorizației de Construire.
   Participă împreună cu Inspectorii de Șantier ai Unității de Implementare a Proiectului la toate ședințele de progres (săptămânale, de monitorizare, etc.) ale Contractului de Lucrări și informează superiorii ierarhici asupra aspectelor relevante;
   Verifică pe baza rapoartelor zilnice / săptămânale / lunare primite din partea Inspectorilor de Șantier angajați ai DDFE (înregistrările proprii de șantier) cantitățile de materiale livrate pe șantier, cantitățile de lucrări executate, programul de lucru, forța de munca, evenimentele, etc., cu cele ale Supervizorului, în vederea scurtării procesului de evaluare a solicitărilor de plată;
   Verifică documentele pregătite sau înaintate de către Supervizor, asigurându-se că acestea sunt elaborate corespunzător cu cerințele contractuale;
Ia măsuri și întocmește documentele necesare pentru rezolvarea problemelor constatate la întâlnirile periodice cu Supervizor, inclusiv asupra respingerii unor materiale sau lucrări, extensii de timp, condiții meteo improprii derulării activităților, ritmul de progres al lucrărilor, evaluarea modificărilor/ variațiilor și reclamațiilor Contractorului;
   Verifică și avizează Fișele de Pontaj și Raportul de Progres întocmite de către Supervizor / Consultant și / sau documentele înaintate de către acesta privitoare la Contractele gestionate de către el, împreună cu Managerul de proiect;
   Răspunde de gestionarea Contractului de Lucrări si monitorizează permanent progresul atins față de Graficul de Execuție și redactează ori de câte ori este nevoie, rapoarte către Managerul de proiect cu propuneri pentru remedierea și evitarea oricăror riscuri, care pot avea ca efect: extindere de timp și costuri suplimentare;
   În privința evenimentelor de natură contractuală (notificări, întârzieri la plată, solicitări de extinderi de termen, amendamente, etc.) solicită punctul de vedere scris al Supervizorului și pe baza acestuia, anunță superiorii ierarhici .
   Analizează solicitările Contractorului de a efectua orice modificare a proiectului tehnic, specificațiilor, lucrărilor sau programului de executie, care pot deveni necesare sau dorite pe parcursul execuției, înaintând în scris Managerului de Proiect punctul său de vedere argumentat corespunzător, după prezentarea în scris de către inginer a concluziilor acestuia;
   Propune modificări ale contractului, în cazul in care consideră necesar un astfel de demers, informând Managerul de Proiect despre situația existentă / nou apărută, cu transmiterea unui punct de vedere argumentat;
   În cadrul procedurii de modificare a Contractului de Lucrări, verifică împreună cu juristul și Serviciul buget, finante, contabilitate, dacă demersul este în conformitate cu prevederile: legislației achizițiilor publice, ale Contractului de Finanțare și ale Contractului de Lucrări, furnizând toate informațiile necesare întocmirii unui Act Adițional ;
   Participă la întocmirea Notei justificative aferentă fiecărui Act Adițional de către celelalte servicii și departamente implicate (juridic, achiziții, tehnic, financiar, etc.), astfel încât să se respecte termenele impuse prin Contractul de Lucrări;
   Răspunde de urmărirea, întocmirea și transmiterea documentelor referitoare la evoluția contractului gestionat solicitate de către organismele implicate în derularea Proiectului, cu informarea și avizarea prealabilă a superiorilor ierarhici;
   Participă nemijlocit la acțiunile de control ale autorităților competente și răspunde de implementarea Planului de masuri rezultat în urma misiunilor de audit efectuate pentru contractul gestionat;
   Cooperează prin Responsabilul pentru Protecția Mediului și SSM din cadrul Primariei în ceea ce privește derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător a investițiilor propuse în Contract/Contracte;

Răspunde și coordonează activitățile legate de verificarea și asigurarea:
Protecției muncii pe șantier (prin încheierea Convenției de protecție a muncii și PSI între Primarie – Inspecția de securitate și sănătate în muncă și Antreprenor);
Protecției mediului pe șantier (prin Responsabilul pentru Protecția Mediului și SSM din cadrul Primariei). Participă la inspecțiile efectuate de instituțiile abilitate în aceste direcții pe șantier, împreună cu Responsabilul pentru Protecția Mediului și SSM din cadrul Primariei și cu reprezentanții Supervizorului și Contractorului;
Urmărește respectarea de către Antreprenor a Planului de Management al Mediului și a altor clauze de mediu din contract sau din actele normative.
Verifică în colaborare cu Inginerul Documentația ”Conformă cu Execuția”, Cartea Construcției, Manualele de Operare și Funcționare, Listele pieselor de schimb. În ceea ce privește Cartea Construcției (Desenele As-Built, Manualele de Operare si Întreținere, etc.), coordonează primirea, transmiterea acesteia beneficiarului.
Sarcini in faza post-construcție
Răspunde ca obiectivele din cadrul Contractului de Lucrări gestionat , să se încadreze în parametrii tehnici și economici asumați;
Pregătește documentele necesare procesului de recepție la terminarea lucrărilor cat si la recepția finală în conformitate cu legislația aplicabilă și participă la întregul proces, fiind membru în comisie;
Coordonează si colaborează la întocmirea Fișelor mijlocului fix de către beneficiar;
Răspunde de transmiterea eventualelor semnalări de neconformități din partea secțiilor/centrelor zonale care au recepționat lucrările, către Supervizor, spre a fi transmise Contractorului pentru remediere și tine evidența remedierilor, urmărind executarea acestora și înștiințează Managerul de proiect asupra executării acestora;
Plăți
   Urmărește și răspunde de realizarea lucrărilor din cadrul contractului din punct de vedere tehnic, calitativ ; răspunde de admiterea la plată a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ real executate , care se înscriu în in categoria cheltuielilor eligibile efectuate in perioada de referință contractuală;
   Asigură și răspunde de emiterea de către Contractor, conform termenelor prevăzute în Contract, a Garanției de Buna Execuție, Garanției pentru Plata Avansului și a altor garanții, precum și de valabilitatea acestora pe toată durata contractului, participând la verificarea lor alături de Serviciul buget, finante, contabilitate;
   Deține responsabilitatea principala pentru aplicarea cerințelor și termenelor prevăzute în Procedura privind Autorizarea la Plată astfel :
Verifică și certifică toate condițiile legate de plata avansului, în conformitate cu prevederile documentelor contractuale, urmând întocmai toate etapele descrise în Procedura de Autorizare a Plăților și utilizând exclusiv anexele acesteia;
Răspunde și certifică Situațiile de lucrări executate din punct de vedere al veridicității (calitative, cantitative, legalității), corectitudinii, eligibilității cheltuielilor, valorii lucrărilor solicitate la plată, conformitatea acestora cu documentele contractuale și realitatea din teren, pe baza Listelor de verificare specifice, prevăzute în Procedura privind Autorizarea la Plată;
Verifică și certifică dacă Situațiile de Lucrări sunt semnate de către persoanele îndreptățite;
Răspunde de gestionarea tuturor activităților desfășurate pentru implementarea si finalizarea Contractelor de Lucrări pentru care a fost numit;
Răspunde de realizarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuți in Contractele de Lucrări, si Contractul de Finanțare semnat de UAT cu Fondurilor Europene;
Ține evidența cheltuielilor pentru contractul pe care îl gestionează și participă la pregătirea bugetului anual și a cash-flow-rilor realizate de către Unitatea de Implementare a Proiectului;
Răspunde si verifica încadrarea în bugetul alocat și în estimarea trimestrială a Situațiilor de lucrări pentru perioada de referința;
Răspunde de corectitudinea sumelor reținute pentru Garanția de Bună Execuție, sumele reținute pentru restituirea avansului;
Verifica si confirma dacă valorile decontate anterior pentru lucrările efectuate de către Contractor sunt conforme cu evidența proprie asigurându-se de respectarea principiului celor “4 ochi”;
Răspunde ca toată activitatea de autorizare a plaților să se facă conform procedurii de lucru specifice existente la nivelul Serviciul buget, finante, contabilitate, cu utilizarea formularelor aprobate
Verifică corectitudinea întocmirii de către Supervizor a Certificatului de Plată aferent fiecărei Situații de lucrări, pe baza documentelor suport, care au stat la baza emiterii acestuia respectând prevederile contractuale ,regulile de eligibilitate a cheltuielilor așa cum sunt definite in Decizia de finanțare, Contractul de Finanțare și a legislației specifice și îl vizează;
Verifică îndeplinirea tuturor condițiilor legate de plata interimară, urmând întocmai toate etapele descrise în Procedura de Autorizare a Plăților și utilizând exclusiv anexele acesteia;
Verifica si certifica factura aferenta Certificatului de Plată și o înaintează spre verificare, avizare si aprobare conform procedurii in vigoare pentru aprobarea plaților;
Asigură achitarea sumelor datorate instituțiilor statului: ISC, etc., conform prevederilor legale;
În urma solicitării din partea Supervizor, propune spre aprobare eliberarea sau executarea Garanției de bună execuție, în conformitate cu condițiile contractuale;
Urmărește și propune Managerului de proiect măsuri de remediere în cazul nerespectării condițiilor contractuale care pot conduce la aplicarea de penalități Contractorului.
Raportări
Transmite către Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare / Direcția Regională Infrastructură si toate Serviciile implicate în derularea Proiectului, toată documentația aferentă Contractului de Lucrări, în termenul specificat de la semnarea lui, în conformitate cu prevederile din Contractului de Finanțare;
Transmite către Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare / Direcția Regională Infrastructură si toate Serviciile / Birourile D.D.F.E. implicate în derularea Contractului, toată documentația aferentă încheierii unui Act Adițional la Contract, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea lui;
Participă nemijlocit și răspunde de întocmirea tuturor situațiilor și raportărilor solicitate de autoritățile implicate în derularea proiectelor cu finanțare din Fondurile Europene; răspunde de exactitatea, calitatea și corectitudinea datelor prezentate în documentele întocmite;
Participă la realizarea raportărilor periodice, conform procedurilor și termenelor stabilite de Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare / Direcția Regională Infrastructură;
Verifică și aprobă / respinge, rapoartele Inginerului cu privire la desfășurarea lucrărilor în cazul contractului gestionat (săptămânale, lunare, anuale, etc.);
Verifică și face comentarii / avizează minutele ședințelor de monitorizare a derulării contractului de lucrări pe care le gestionează, minute ce vor fi încheiate de către Inginer;
În domeniul Managementului Integrat deține următoarele responsabilități:
Cunoaște și respectă prevederile documentației SMI;
Din punct de vedere al Securității și Sănătății în Muncă, ca angajat, trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoana, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

   În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor, are următoarele obligații:
a)să utilizeze corect echipamentele și aparatura din dotarea primariei;
b)să comunice imediat angajatorului si/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
c)să își însușească si sa respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
d)cu înștiințarea și avizarea prealabilă a șefilor ierarhici, să ofere relațiile solicitate de către inspectorii de munca și inspectorii sanitari;
e)să își însușească și să respecte instrucțiunile proprii și de lucru, precum, și prevederile din cărțile tehnice ale echipamentelor de muncă.

   Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal: manipularea cu responsabilitate a datelor cu caracter personal la care are acces în virtutea atribuţiilor de serviciu, atât în ceea ce priveşte prelucrarea lor, cât şi conservarea, păstrarea şi stocarea în condiţiile prevăzute prin procedurile de lucru şi cadrul normativ de reglementare; să nu permită accesul altor persoane la datele cu caracter personal aflate în răspunderea sa sau la mijloacele de prelucrare, păstrare sau stocare; să nu divulge în nicio formă şi nimănui, în afara reglementărilor interne sau normative, datele cu caracter personal la care are acces în virtutea atribuţiilor de serviciu; să nu scoată în afara spaţiilor destinate, să nu divulge şi să pătreze în condiţiile strict prevăzute de reglemetările interne şi prevederile actelor normative parolele şi alte posibilităţi de acces la datele cu caracter personal prelucate în conformitate cu atribuţiile de serviciu; să nu sustragă, copieze sau multiplice niciun fel de date cu caracter personal la care are acces conform atribuţiilor profesionale, indifereent de formă sau suport, în afara situaţiilor în care acest lucru este în sarcina sa de serviciu sau este autorizat prin proceduri interne de lucru; să nu folosească suporţi externi pentru mijloacele IT de prelucrare a datelor cu caracter personal (ex. stickuri USB, discuri CD ş.a.), în afara celor inventariaţi de angajator şi să nu transmită pe suporţi informatici sau alt gen de suporţi electronici (căsuţe de e-mail, foldere, WhatsApp ş.a.) care nu sunt sub controlul angajatorului sau pot fi accesate din afara acestuia, a datelor cu caracter personal; să nu efectueze nicio operaţiune sau set de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor de automatizare, fără a avea acordul sau instrucţiuni din partea reprezentantului legal al Primăriei sau fără a justifica o necesitate de prelucrare care să rezulte direct din îndeplinirea obligaţiilor asumate prin CIM sau obligaţia conformării la o dispoziţie imperativă a legii; să nu folosească informaţii, date cu caracter personal la care are acces conform activităţii profesionale, în niciun alt mod decât cele prevăzute în dispoziţiile legale sau contractuale privind exercitarea profesiei; să depună toate eforturile pentru împiedicarea divulgării către persoane fizice sau juridice neautorizate să primească date cu caracter personal supuse reglementărilor RGPD; să predea Primăriei înscrisurile care fac obiectul reglementărilor RGPD oricând acest lucru îi va fi solicitat de şefii profesionali sau în cazul încetării CIM, indiferent de cauza acestei încetări; să îşi însuşească şi să respecte toate obligaţiile prevăzute de licenţele de utilizare a programelor IT folosite şi să nu instaleze utilizeze ori ruleze programe software fără autorizarea reprezentantului legal al Primăriei; să cunoască şi să îşi însuşească toate dispoziţiile relevante în materia prelucrării şi asigurării securităţii datelor cu caracter personal

Atribuții pe linie de securitate și sănătate în muncă:
-respectarea și îndeplinirea întocmai a reglementărilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
- participarea la instruirile în domeniul securității și sănătății în muncă conform planificării;
- să participe la exercițiile practice privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuare;
- se prezintă la controlul medical de medicina muncii la data programată conform planificării;

Atribuții pe linie de apărare împotriva incendiilor:
- să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor;
- să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor;
- să nu depună pe corpurile de încalzire sau tablouri electrice hârtii, țesături, îimbrăcăminte sau alte materiale combustibile ;
- să nu intervină, sub nici un motiv, la instalații, aparate sau tablouri electrice; orice defecțiune va fi adusă imediat la cunoștința șefului ierarhic;
Va indeplini si alte atributii în limita pregatirii si competentei profesionale

Date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: consiliu-localAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.primaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier grad profesional superior

FORMULARE
Cerere inscriere concurs personal contractual (DOC)
Model adeverinta angajator - recrutare (DOC)
CV  european (DOC)


 

Nr. 4473/05.05.2022
 
PROCES VERBAL
Din data de 05.05.2022
REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR 
pentru concursul organizat in 16.05.2022 
 
   Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 115/18.04.2022 pentru concursul din data de 16.05.2022, ora 11,00 proba scrisa, in data de 20.05.2022, ora 11,00 proba interviu, pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual  de executie vacant: consilier, treapta IA, studii superioare, compartiment implementare proiecte finantate din fonduri europene, in afara schemei de personal a primariei orasului Murfatlar, s-au întrunit astazi 05.05.2022 ora 11,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea şi selectarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs
În urma analizării dosarelor depuse, membrii comisiei de concurs, au stabilit urmatoarele rezultate:
 
 

Nr.
crt.

NUMELE SI PRENUMELE
 CANDIDAT

REZULTAT

Nr si data
 cerere

OBS

1

T. A.

ADMIS

4312/02.05.2022

 
         
 
 
   Rezultatul selectiei dosarelor de concurs, a fost afisat, azi 05.05.2022, ora 12,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs si pe pagina de internet.
Nr. 4935/17.05.2022
 
 
REZULTATUL PROBEI SCRISE
 
   Punctajul obtinut la proba scrisa la concursul din data de 16.05.2022, ora 11,00 proba scrisa, in data de 20.05.2022, ora 11 proba interviu, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant: consilier, treapta IA, Compartiment implementare proiecte finanțate din fonduri europene, perioada determinata
 
   Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 115/18.04.2022 pentru concursul din data de 16.05.2022, ora 11,00 proba scrisa, in data de 20.05.2022, ora 11,00 proba interviu, pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual  de executie vacant: consilier, treapta IA, studii superioare, compartiment implementare proiecte finantate din fonduri europene, in afara schemei de personal a primariei orasului Murfatlar, s-au întrunit astazi 17.05.2022 ora 08,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea si notarea lucrarilor candidatilor care au sustinut proba scris la concurs.
   In urma verificarii si notarii lucrarilor, membrii comisiei de concurs, au stabilit urmatoarele rezultate :

Nr
crt

Numele si prenumele

Punctaj

 Rezultat

OBSERVATII

1.

T. R. 

74,50

ADMIS

 
         
 
 
 
   Rezultatul probei scrise, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul institutiei, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 17.05.2022 la ora 10,00.
   Proba interviu se va desfasura in data de 20.05.2022 ora 11,00
NR. 5135/23.05.2022
 
REZULTATUL PROBEI INTERVIU
 
punctajul obtinut la proba interviu la  concursul din data de 16.05.2022, ora 11,00 proba scrisa, in data de 20.05.2022, ora 11 proba interviu, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant: consilier, treapta IA, Compartiment implementare proiecte finanțate din fonduri europene, perioada determinata
 
 
Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 115/18.04.2022 pentru concursul din data de 16.05.2022, ora 11,00 proba scrisa, in data de 20.05.2022, ora 11,00 proba interviu, pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual  de executie vacant: consilier, treapta IA, studii superioare, compartiment implementare proiecte finantate din fonduri europene, in afara schemei de personal a primariei orasului Murfatlar, s-au întrunit astazi 23.05.2022 ora 13,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru notarea probei interviu,  au stabilit urmatoarele rezultate:
 

Nr.
crt.

NUMELE SI PRENUMELE

punctaj

REZULTAT

Nr si data
cerere

OBS

1

T.R.

82,00

ADMIS

4312/02.05.2022

 
 
 
Rezultatul probei interviu a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul institutiei, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 23.05.2022 la ora 15,00.
 

NR.  5100/24.05.2022
 
REZULTATUL FINAL
 la  concursul din data de 16.05.2022, ora 11,00 proba scrisa, in data de 20.05.2022, ora 11 proba interviu, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant: consilier, treapta IA, Compartiment implementare proiecte finanțate din fonduri europene, perioada determinata
 
S-au stabilit urmatoarele rezultate:

NUMELE SI PRENUMELE

Rezultat 
proba scrisa

Rezultat 
proba interviu

Total

REZULTAT

T.R.

74,50

82,00

156,50

ADMIS

 
Rezultatul final se afiseaza la avizierul institutiei azi 24.05.2022, ora 15,00.
 
 
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.