Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs
ANUNT Nr. 5436/22.06.2022
concurs pentru ocuparea funcţie publica de execuţie, vacanta
 
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria oraşului Murfatlar,  cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  pentru 
1.funcţia publica de execuţie vacantă politist local, clasa I, grad profesional superior, IdPost 236938, compartimentul ordinea publica, linistea publica si paza bunurilor, circulatia pe drumurile publice, Seviciul public de politie locala, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar;
2.durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
3.proba scrisă  în data de 22.07.2022, ora  11,00, la sediul primăriei.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise
4.condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă 
- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
- să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevazute la art. 465 alin. (1) din Codul administrativ
5.data afișării anunțului este 22.06.2022, pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si pe site-ul ANFP;
- perioada de depunere a dosarelor de concurs 20 zile de la data publicarii anuntului, respectiv perioada 22.06.2022-11.07.2022.
 Selectia dosarelor se va face pana cel tarziu la data de 18.07.2022;
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei orasului Murfatlar
6.coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Primăria oraşului Murfatlar, str. calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: simona.zugravuAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro,  persoană de contact: Zugravu Simona – consilier, clasa I, grad profesional superior.
7.bibliografie/tematică. Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, la secțiunea special creată în acest scop.
Bibliografia/Tematica: 
- Constitutia Romaniei -republicata - integral
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul I şi II ale Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral
Legea nr. 155 / 2010 politiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- integral
HG nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;- integral
Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată; integral
Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;-integral
Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;-integral
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;-integral
O.G nr. 2/2001 regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.-integral
 
NOTA
 Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.
Atributiile postului:
I.  Atribuții generale ale polițistului local:
1.   Să îndeplinească cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea, îndatoririle de serviciu și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcționarilor publici.
2. Să respecte normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege.                                                                 
3.    Să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor și preferințelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic și să nu participe la activități politice ăn timpul programului de lucru.                    
 4.  Să răspundă de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din funcția publică pe care o dețin, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate.                                                                                                                    5. Să se conformeze dispozițiilor primite de la superiorii ierarhici.
6.   Să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public.                                                                                                                                                                       
7.  Să rezolve, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate.                                               
8.   Să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, stabilite potrivit legii.
 9. Să își îmbunătățească în mod continuu abilitățile și pregătirea profesională.                                                         
10.  Să refuze, în scris și motivat, îndeplinirea dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziția o formulează în scris, funcționarul public este obligat să o execute, cu excepția cazului în care este vădit ilegală. Funcționarul public are îndatorirea să aducă la cunoștința superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispozișia în astfel de condiții.                       11. Funcționarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, în considerarea funcției lor publice, daruri sau alte avantaje.                                                     12.  Să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, prevăzute de Constituția Romaniei și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.                                13. Să respecte principiile statului de drept și să apere valorile democrației.                                                             
14.  Să respecte prevederile legilor și ale actelor administrative ale autoritățiolr administrației publice centrale și locale.                                                                                                                                          15. Să își decline, în prealabil, calitatea și să prezinte insigna de polișist și legitimația de serviciu, cu excepția situațiilor în care rezultatul acțiunii este periclitat. La intrarea în acțiune sau la începutul intervenției ce nu suferă amanare, polițistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acțiuni sau intervenții să se legitimeze și să-și declare funcția și unitatea de poliție locală din care face parte.                                                    
 16. Să intervină și în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziție, pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, în raza teritorială de competență, cand ia la cunoștințăde existența unor situații care justifică intervenția sa.                                                                                                                                                             
17. Să se prezinte de îndată la sediul poliției locale sau acolo unde este solicitat, în situații de catastrofe, calamități ori tulburări de amploare ale ordinii și liniștii publice sau alte asemenea evenimente, precum și în cazul instituirii stării de urgență ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare și de război.                                                                
18. Să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în așa fel încat să nu beneficieze și nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidențiale obținute în calitatea sa oficială.
 
II  Atribuții specifice în domeniul ordinii și liniștii publice și al pazei bunurilor
1  Menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin Planul de ordine și siguranță publică al unității teritoriale, aprobat în condițiile legii.
2   Menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățămant publice, a unităților sanitare publice, în parcarile auto aflate pe domeniul public sau privat al unității ad-tiv teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau administrarea Primăriei Murfatlar, servicii publice de interes local, stabilite prin Planul de ordine și siguranță publică. 
3   Particpă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente.
4   Acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii.
5   Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a cainilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a cainilor fără stăpan și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fără stăpan despre existenșa acestor caini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost.
6   Asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local, la efectuarea onor controale ori acțiuni specifice.
7   Participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum si a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane.
8   Asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea orasului și administrarea Consiliului Local.
9   Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență.
10   Execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează Orasul Murfatlar si Sat Siminoc, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență.
11   Participă, alături de Poliția Romană, Jandarmeria Romană și celelalte forțe ce compun sistemul de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale.
12   Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmanării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale.
13   Asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite.
14   Acordă, pe teritoriul Orasului Murfatlar si Sat Siminoc, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice în vederea depistării persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii.
15   Conduc la sediul Poliției Locale persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun.
16   Acționează în zona de competență, stabilită prin Planul de ordine și siguranță publică al Primăriei Murfatlar pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau curățeniei localității.
17   Intervin la solicitările Sefului Politiei Oras Murfatlar la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență 112, pe principiul ,,cel mai apropiat polițist de locul evenimentului, intervine”, în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale.
18   Participă la executarea măsurilor stabilite în situații de urgență.
19   În cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predă făptuitorul Poliției Oras Murfatlar, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor.
20   Verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite telefonic sau în scris din partea cetățenilor localității Murfatlar-Siminoc, conform hotărarilor emise de Consiliul Local.
III Atribuții  în domeniul disciplinei în construcții și al afișajului stradal:
a)efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu.                                        b) b)efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale.                                                                              c)verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice.
d)participă la acțiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice.
 e)constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz,persoanei împuternicite .             f)verifică existența autorizației de construire și respectarea documentației tehnice autorizate pentru lucrările de construcții.               
g)verifică și identifică imobilele și împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare.                                         
h)verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului.
IV   Atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice
1   Asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, avand dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de Legea Poliției Locale nr.155/2010, în domeniul circulației pe drumurile publice.
2   Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere.
3   Participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt : ninsoare abundentă, viscol, vant puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice.
4   Participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Romane, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane.
5   Sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliție Romane în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență.
6   Acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Romane în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului.
7   Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victeâimelor la cea mai apropiată unitate sanitară.
8   Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, avand dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar, conform OG195/2002 R si HCL.
9   Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, avand dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule, conform OG195/2002R si HCL.
 10    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală, conform OG195/2002R si HCL
11     Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate pri semnul internațional pentru persoanele cu handicap.
12   Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpan sau abandonate pe terenuri aparținand domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
13   Cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliție Romane pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
V   Atribuții în domeniul protecției mediului
1   Controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale.                                                                                                                2   Sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică.                                                                                                  .Participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor.          
 4   Identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora.      
 5 Verifică igenizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora.                                           
 6  Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor.                                                                        
7   Verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii.                   
8   Verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite.
9   Verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților.
10Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la nr. 1-9, stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.
VI   Atribuții în domeniul activității comerciale
a) Acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activității comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale.
b) Verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatorii economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, targuri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare.
c) Verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proviniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cantare, a avizelor și a altor documente stabilita prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale.
d) Verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios.
e) Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice.
f) Verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici.
g) Identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora.
h) Verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale.
i) Cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora.
j) Verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli.
k) Verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu actele și faptele de comerț desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale.
l) Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a) – j), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.
VII   Atribuții în domeniul evidenței persoanelor
a) Înmanează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea varstei de 18 ani.
b) Cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
c) Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor romani, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art.37 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor romani, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.290/2005, cu modificările și completările ulterioare.
d) Cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu varsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate.  
VIII   Duce la îndeplinire orice dispoziție stabilită de Primar, Viceprimar, Șeful Poliției Locale.
IX      Propunerile către Primar a modului de rezolvare a sarcinilor se vor face prin referat, în scris, cu motivarea în fapt și în drept.
X    Răspunde administrativ, civil, material și penal pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor.
XI Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal: manipularea cu responsabilitate a datelor cu caracter personal la care are acces în virtutea atribuţiilor de serviciu, atât în ceea ce priveşte prelucrarea lor, cât şi conservarea, păstrarea şi stocarea în condiţiile prevăzute prin procedurile de lucru şi cadrul normativ de reglementare; să nu permită accesul altor persoane la datele cu caracter personal aflate în răspunderea sa sau la mijloacele de prelucrare, păstrare sau stocare; să nu divulge în nicio formă şi nimănui, în afara reglementărilor interne sau normative, datele cu caracter personal la care are acces în virtutea atribuţiilor de serviciu; să nu scoată în afara spaţiilor destinate, să nu divulge şi să pătreze în condiţiile strict prevăzute de reglemetările interne şi prevederile actelor normative parolele şi alte posibilităţi de acces la datele cu caracter personal prelucate în conformitate cu atribuţiile de serviciu; să nu sustragă, copieze sau multiplice niciun fel de date cu caracter personal la care are acces conform atribuţiilor profesionale, indifereent de formă sau suport, în afara situaţiilor în care acest lucru este în sarcina sa de serviciu sau este autorizat prin proceduri interne de lucru; să nu folosească suporţi externi pentru mijloacele IT de prelucrare a datelor cu caracter personal (ex. stickuri USB, discuri CD ş.a.), în afara celor inventariaţi de angajator şi să nu transmită pe suporţi informatici sau alt gen de suporţi electronici (căsuţe de e-mail, foldere, WhatsApp ş.a.) care nu sunt sub controlul angajatorului sau pot fi accesate din afara acestuia, a datelor cu caracter personal; să nu efectueze nicio operaţiune sau set de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor de automatizare, fără a avea acordul sau instrucţiuni din partea reprezentantului legal al Primăriei sau fără a justifica o necesitate de prelucrare care să rezulte direct din îndeplinirea obligaţiilor asumate prin CIM sau obligaţia conformării la o dispoziţie imperativă a legii; să nu folosească informaţii, date cu caracter personal la care are acces conform activităţii profesionale, în niciun alt mod decât cele prevăzute în dispoziţiile legale sau contractuale privind exercitarea profesiei; să depună toate eforturile pentru împiedicarea divulgării către persoane fizice sau juridice neautorizate să primească date cu caracter personal supuse reglementărilor RGPD; să predea Primăriei înscrisurile care fac obiectul reglementărilor RGPD oricând acest lucru îi va fi solicitat de şefii profesionali sau în cazul încetării CIM, indiferent de cauza acestei încetări; să îşi însuşească şi să respecte toate obligaţiile prevăzute de licenţele de utilizare a programelor IT folosite şi să nu instaleze utilizeze ori ruleze programe software fără autorizarea reprezentantului legal al Primăriei; să cunoască şi să îşi însuşească toate dispoziţiile relevante în materia prelucrării şi asigurării securităţii datelor cu caracter personal
XII Atribuții pe linie de securitate și sănătate în muncă:
-respectarea și îndeplinirea întocmai a reglementărilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
- participarea la instruirile în domeniul securității și sănătății în muncă conform planificării;
- să participe la exercițiile practice privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuare;
- se prezintă la controlul medical de medicina muncii la data programată conform planificării;
XIIIAtribuții pe linie de  apărare împotriva incendiilor:
- să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor; 
- să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor; 
- să nu depună pe corpurile de încalzire sau tablouri electrice hârtii, țesături, îimbrăcăminte sau alte materiale combustibile ;
- să nu intervină, sub nici un motiv, la instalații, aparate sau tablouri electrice; orice defecțiune va fi adusă imediat la cunoștința șefului ierarhic
 
 
 
Nr 7077/18.07.2022
Rezultatul selecţiei
 
dosarelor de înscriere pentru concursul de recrutare în vederea ocupării, pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unei funcţii publice de execuție vacante politist local, clasa I, grad profesional superior, IdPost 236938, compartimentul ordinea publica, linistea publica si paza bunurilor, circulatia pe drumurile publice, Seviciul public de politie locala, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, organizat în data de 22.07.2022, ora 11,00 - proba scrisă,
 

Nr

Crt.

Numărul de înregistrare
atribuit dosarului de
 înscriere la concurs/data

Funcţia publică

Rezultatul probei 
de selecție a dosarelor

Motivul respingerii 
dosarului

1

6819/08.06.2022

Politist local, clasa I, 
grad profesional superior

Admis

-

 
 
   Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până marti, 19.07.2022, ora 09,30 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.
 
   Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
   Afişat azi 18.07.2022, ora 10,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 
 
   Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei scrise, în data de 22.07.2022, la ora 10.00, la sediul primariei orasului Murfatlar. 
Nr. 7341/26.07.2022
 
Rezultatul probei scrise
 
La concursul de recrutare în vederea ocupării, pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unei funcţii publice de execuție vacante politist local, clasa I, grad profesional superior, IdPost 236938, compartimentul ordinea publica, linistea publica si paza bunurilor, circulatia pe drumurile publice, Seviciul public de politie locala, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, organizat în data de 22.07.2022, ora 11,00 - proba scrisă la sediul primariei orasului Murfatlar
 

Nr
Crt.

Numărul de înregistrare
atribuit dosarului de
 înscriere la concurs

Funcţia publică
de execuție vacantă
pentru care 
candidează

Punctajul
 obținut 
la proba
scrisă

Rezultatul
probei

1.

6819/08.06.2022

Politist local, clasa I, 
grad profesional 
superior

79

admis

 
Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Afişat azi 26.07.2022, ora 11,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 
  
Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei interviu, în data de 28.07.2022, la ora 10.30, la sediul primariei orasului Murfatlar. 
 
Nr. 7448/28.07.2022
 
Rezultatul probei interviu
la concursul de recrutare în vederea ocupării, pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unei funcţii publice de execuție vacante politist local, clasa I, grad profesional superior, IdPost 236938, compartimentul ordinea publica, linistea publica si paza bunurilor, circulatia pe drumurile publice, Seviciul public de politie locala, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, organizat în data de 22.07.2022, ora 11,00 - proba scrisă la sediul primariei orasului Murfatlar
 

Numărul de înregistrare
atribuit dosarului 
de înscriere la concurs

Funcţia publică
de execuție
vacantă pentru
care candidează

Punctajul
obținut la
proba
interviu

Rezultatul 
probei

6819/08.07.2022

Politist local, 
clasa I, 
grad 
profesional 
superior

94

Admis

 
 
Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până vineri, 29.07.2022, ora 11,00 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.
 
Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
Afişat azi 28.07.2022, ora 11,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 
 

Nr. 7449/28.07.2022
 
Rezultatul final
la concursul de recrutare în vederea ocupării, pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unei funcţii publice de execuție vacante politist local, clasa I, grad profesional superior, IdPost 236938, compartimentul ordinea publica, linistea publica si paza bunurilor, circulatia pe drumurile publice, Seviciul public de politie locala, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, organizat în data de 22.07.2022, ora 11,00 - proba scrisă la sediul primariei orasului Murfatlar
 

Numărul de 
înregistrare 
atribuit 
dosarului de
înscriere la
concurs

Funcţia publică
de execuție 
vacantă pentru
 care 
candidează

Punctajul
obținut la
proba
scrisa

Punctajul
obținut la
proba
interviu

Punctajul
final 
obținut
la concurs

Rezultatul
final

6819/08.07.2022

Politist local, 
clasa I, grad 
profesional
superior

79

94

173

Admis

 
Afişat azi 28.07.2022, ora 12,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 
 
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.