Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs

A N U N T
concurs pentru ocuparea funcţie publica de execuţie, vacanta

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria oraşului Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru
1.funcţia publica de execuţie inspector, clasa I, grad profesional debutant, IdPost 541516, compartimentul administrativ, fond locativ, administrarea cimitirelor, Seviciul privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar;
1.durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
2.proba scrisă în data de 22.07.2022, ora 12,00, la sediul primăriei.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise
3.condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice- nu se solicita
- să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevazute la art. 465 alin. (1) din Codul administrativ
4.data afișării anunțului este 22.06.2022, pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si pe site-ul ANFP;
- perioada de depunere a dosarelor de concurs 20 zile de la data publicarii anuntului, respectiv perioada 22.06.2022-11.07.2022.
Selectia dosarelor se va face pana cel tarziu la data de 18.07.2022;
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei orasului Murfatlar
5.coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Primăria oraşului Murfatlar, str. calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: simona.zugravuAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier, clasa I, grad profesional superior.
6.bibliografie/tematică. Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, la secțiunea special creată în acest scop.

Bibliografia/Tematica:
- Constitutia Romaniei -republicata - integral
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul I şi II ale Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral
- Legea nr. 82/1991 – legea contabilitati- republicare/ integral
- Legea 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - republicare/ integral
- Legea nr. 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilitati publice,/integral
- Legea nr. 101/2006 privind Serviciul de salubrizare al localitatilor-republicare/integral

 NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Atributiile postului:
- Asigura aplicarea intocmai a dispozitiilor prevazute in Regulamentul de organizare si functionare referitoare la organizarea si functionarea cimitirelor;
- Intocmeste contractele de concesiune pentru locurile de veci
- Intocmeste evienta analitica a FAZ urilor
- Intocmeste devizele de lucrari pentru prestatiile de servicii executate de SIADPP;
- Stabileste cuantumul chiriilor si a utilitatilor pentru chiriasii din locuintele de tip ANL, stabileste chiriile pentru celelalte locuinte aflate in administrarea SIADPP
- Intocmeste acte aditionale la contractele existente in cazul schimburilor de locuinte, recalcularea chiriilor, prelungirea valabilitatii contractelor
- Are obligatia sa se prezinte anual la verificarea medicala;
- Va respecta programul de lucru;
- Executa orice alta sarcina data de seful superior, in conformitate cu nevoile primariei, in limita dispozitiilor legale
Respecta intocmai normele generale si speciale de protectia muncii,prevederile art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca
- Va indeplini si alte atributii în limita pregatirii si competentei profesionale
- Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal: manipularea cu responsabilitate a datelor cu caracter personal la care are acces în virtutea atribuţiilor de serviciu, atât în ceea ce priveşte prelucrarea lor, cât şi conservarea, păstrarea şi stocarea în condiţiile prevăzute prin procedurile de lucru şi cadrul normativ de reglementare; să nu permită accesul altor persoane la datele cu caracter personal aflate în răspunderea sa sau la mijloacele de prelucrare, păstrare sau stocare; să nu divulge în nicio formă şi nimănui, în afara reglementărilor interne sau normative, datele cu caracter personal la care are acces în virtutea atribuţiilor de serviciu; să nu scoată în afara spaţiilor destinate, să nu divulge şi să pătreze în condiţiile strict prevăzute de reglemetările interne şi prevederile actelor normative parolele şi alte posibilităţi de acces la datele cu caracter personal prelucate în conformitate cu atribuţiile de serviciu; să nu sustragă, copieze sau multiplice niciun fel de date cu caracter personal la care are acces conform atribuţiilor profesionale, indifereent de formă sau suport, în afara situaţiilor în care acest lucru este în sarcina sa de serviciu sau este autorizat prin proceduri interne de lucru; să nu folosească suporţi externi pentru mijloacele IT de prelucrare a datelor cu caracter personal (ex. stickuri USB, discuri CD ş.a.), în afara celor inventariaţi de angajator şi să nu transmită pe suporţi informatici sau alt gen de suporţi electronici (căsuţe de e-mail, foldere, WhatsApp ş.a.) care nu sunt sub controlul angajatorului sau pot fi accesate din afara acestuia, a datelor cu caracter personal; să nu efectueze nicio operaţiune sau set de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor de automatizare, fără a avea acordul sau instrucţiuni din partea reprezentantului legal al Primăriei sau fără a justifica o necesitate de prelucrare care să rezulte direct din îndeplinirea obligaţiilor asumate prin CIM sau obligaţia conformării la o dispoziţie imperativă a legii; să nu folosească informaţii, date cu caracter personal la care are acces conform activităţii profesionale, în niciun alt mod decât cele prevăzute în dispoziţiile legale sau contractuale privind exercitarea profesiei; să depună toate eforturile pentru împiedicarea divulgării către persoane fizice sau juridice neautorizate să primească date cu caracter personal supuse reglementărilor RGPD; să predea Primăriei înscrisurile care fac obiectul reglementărilor RGPD oricând acest lucru îi va fi solicitat de şefii profesionali sau în cazul încetării CIM, indiferent de cauza acestei încetări; să îşi însuşească şi să respecte toate obligaţiile prevăzute de licenţele de utilizare a programelor IT folosite şi să nu instaleze utilizeze ori ruleze programe software fără autorizarea reprezentantului legal al Primăriei; să cunoască şi să îşi însuşească toate dispoziţiile relevante în materia prelucrării şi asigurării securităţii datelor cu caracter personal
Atribuții pe linie de securitate și sănătate în muncă:
-respectarea și îndeplinirea întocmai a reglementărilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
- participarea la instruirile în domeniul securității și sănătății în muncă conform planificării;
- să participe la exercițiile practice privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuare;
- se prezintă la controlul medical de medicina muncii la data programată conform planificării;
Atribuții pe linie de apărare împotriva incendiilor:
- să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor;
- să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor;
- să nu depună pe corpurile de încalzire sau tablouri electrice hârtii, țesături, îimbrăcăminte sau alte materiale combustibile ;
- să nu intervină, sub nici un motiv, la instalații, aparate sau tablouri electrice; orice defecțiune va fi adusă imediat la cunoștința șefului ierarhic

DOCUMENTE:
CV europass - (.DOC)
Declaratie propria raspundere (recrutare) - (.DOC)
Formular-inscriere-functionari-publici - (.DOC)
Model adeverinta angajator (recrutare) - (.DOC)


 

Nr 7077/18.07.2022
Rezultatul selecţiei
 
dosarelor de înscriere pentru concursul de recrutare în vederea ocupării, pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unei funcţii publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, IdPost 541516, compartimentul administrativ, fond locativ, administrarea cimitirelor, Seviciul privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, organizat în data de 22.07.2022, ora 12,00 - proba scrisă,
  

Nr
Crt.

Numărul de înregistrare
atribuit dosarului de 
înscriere la concurs/data

Funcţia publică

Rezultatul 
probei
de selecție
 a dosarelor

Motivul respingerii 
dosarului

1

6766/07.07.2022

inspector, clasa I, 
grad profesional debutant

Admis

-

2

6792/08.07.2022

inspector, clasa I, 
grad profesional debutant

Admis

 

3

6841/11.07.2022

inspector, clasa I, 
grad profesional debutant

Admis

 
Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până marti, 19.07.2022, ora 10,00 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.
 
Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
Afişat azi 18.07.2022, ora 10,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 
 
Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei scrise, în data de 22.07.2022, la ora 12.00, la sediul primariei orasului Murfatlar. 
Nr. 7343/26.07.2022
 
 
Rezultatul probei scrise
 
La concursul de recrutare în vederea ocupării, pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unei funcţii publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, IdPost 541516, compartimentul administrativ, fond locativ, administrarea cimitirelor, Seviciul privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, organizat în data de 22.07.2022, ora 12,00 - proba scrisă la sediul primariei orasului Murfatlar

Nr
Crt.

Numărul de înregistrare
 atribuit dosarului de 
înscriere la concurs

Funcţia publică de
 execuție vacantă 
pentru care
 candidează

Punctajul
 obținut 
la proba
scrisă

Rezultatul
 probei

1.

6766/07.07.2022

inspector, clasa I,
 grad profesional
 debutant

61

admis

2

6792/08.07.2022

inspector, clasa I,
 grad profesional 
debutant

-

respins

3

6841/11.07.2022

inspector, clasa I, 
grad profesional 
debutant

-

respins

 
 
Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până miercuri, 27.07.2022, ora 11,00 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.
 
Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Afişat azi 26.07.2022, ora 11,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 
 
Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei interviu, în data de 28.07.2022, la ora 11.00, la sediul primariei orasului Murfatlar. 

 Nr. 7572/02.08.2022

 Rezultatul probei interviu
la concursul de recrutare în vederea ocupării, pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unei funcţii publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, IdPost 541516, compartimentul administrativ, fond locativ, administrarea cimitirelor, Seviciul privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, organizat în data de 22.07.2022, ora 12,00 - proba scrisă la sediul primariei orasului Murfatlar
 
 

Numărul de înregistrare
atribuit dosarului de
înscriere la concurs

Funcţia publică
de execuție vacantă
pentru care candidează

Punctajul
obținut la
proba
interviu

Rezultatul
probei

6766/07.07.2022

inspector, clasa I, 
grad profesional
debutant

75

Admis

 
Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până miercuri, 03.08.2022, ora 14,30 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.
 
Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
Afişat azi 02.08.2022, ora 14,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 

 Nr. 7643/04.08.2022

Rezultatul final

la concursul de recrutare în vederea ocupării, pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unei funcţii publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, IdPost 541516, compartimentul administrativ, fond locativ, administrarea cimitirelor, Seviciul privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, organizat în data de 22.07.2022, ora 12,00 - proba scrisă la sediul primariei orasului Murfatlar

Numărul de
înregistrare
atribuit
dosarului
de înscriere
la concurs

Funcţia publică
de execuție
vacantă
pentru care
candidează

Punctajul
obținut la
proba scrisa

Punctajul
obținut la
proba
interviu

Punctajul
final
obținut
la concurs

Rezultatul
final

6766/07.07.2022

inspector, clasa I,
grad profesional
debutant

61

75

136

Admis

Afişat azi 04.08.2022, ora 13,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.