Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs
Nr. 5570 / 28.06.2022
ANUNT
 
   Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria oraşului Murfatlar,  cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  pentru 
1. funcţia publica de conducere vacantă arhitect sef, IdPost 236910, structura arhitectului şef, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar;
2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
3. proba scrisă  în data de 28.07.2022, ora  13,00 la sediul primăriei.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise
4. condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):
5. - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum şi de inginer în domeniul construcţiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcţii, absolvenţi ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 361 lit. b din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.
- să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevazute la art. 465 alin. (1), (2), (3) din Codul administrativ
6. data afișării anunțului este 28.06.2022, pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si pe site-ul ANFP;
- perioada de depunere a dosarelor de concurs 20 zile de la data publicarii anuntului, respectiv perioada 28.06.2022-18.07.2022.
 
 Selectia dosarelor se va face pana cel tarziu la data de 25.07.2022;
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei orasului Murfatlar
7.coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Primăria oraşului Murfatlar, str. calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: simona.zugravuAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro,  persoană de contact: Zugravu Simona – consilier, clasa I, grad profesional superior.
 
BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA: 
- Constitutia Romaniei -republicata - integral
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul I şi II ale Părţii a VI a şi Partea VII; 
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile si completarile ulterioare; - integral
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si cu modificarile si completarile ulterioare;- integral
Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;- integral
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;-integral
Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, (r3), cu modificările şi completările ulterioare; - integral
Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare; - integral
Hotărârea nr. 932/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect; - integral
HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; - integral
 
 
Atributiile generale ale postului architect-sef: 
1. Urmăreşte întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism;
2. Fundamentează dezvoltarea complexa a teritoriului municipiului;
3. Asigura asistenta de specialitate la lucrarile comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
4. Asigura receptionarea lucrarilor de urbanism si amenajarea teritoriului executate de institutele de proiectare la care au fost comandate de primarie.
5. Asigura respectarea legalitatii in actele si avizurile acordate in domeniul autorizatiilor in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului orasului Murfatlar.
6. Verifica si controleaza modul de aplicare a hotararilor Consiliului local si dispozitiilor Primarului in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, luand masuri de intrare in legalitate.
7. Urmăreşte îmbunătăţirea continuă a aspectului urban şi face propuneri pentru păstrarea specificului local în materie de arhitectură;
8. Asigură urmărirea realizării programelor pentru punerea in siguranţa a clădirilor afectate de seisme;
9. Asigură urmărirea realizării programelor pentru siguranţa clădirilor cu risc mare de funcţionare;
10. Asigură verificarea scrisorilor şi reclamaţiilor cu privire la respectarea disciplinei în activitatea de urbanism, calitatea lucrărilor de construcţii, protecţia teritoriului şi propune măsuri de soluţionare a problemelor verificate;
11. Asigură relaţiile publice cu cetăţenii, instituţiile publice şi societăţile comerciale privind problemele de specialitate;
12. Asigura avizarea şi verificarea documentaţiilor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire
13. Asigura determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism şi a directivelor cuprinse în PUG, PUZ, referitor la imobilul pentru care se solicită certificat de urbanism, precum şi analizarea compatibilităţii scopului declarat
14. Asigura formularea condiţiilor şi restricţiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiţiei
15. Asigura stabilirea avizelor şi acordurilor legale necesare autorizării
16. Propune efectuarea unor studii şi programe de organizare şi dezvoltare urbanistică locală
17. Propune elaborarea unor documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului prin care să se stabilească măsurile de dezvoltare a localităţii pe o anumită perioadă şi veghează la respectarea şi implementarea acestor documentaţii;
18. Întocmeşte temele necesare în vederea contractării lucrărilor de urbanism supuse licitaţiilor sau a cererilor de oferte de preţ;
19. Organizează desfăşurarea unor licitaţii sau a unor cereri de ofertă de preţ pentru elaborarea unor studii sau documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului;
20. Urmăreşte respectarea disciplinei contractuale în relaţia cu proiectanţii privind documentaţiile specifice de urbanism;
21. Urmăreşte actualizarea reglementărilor urbanistice şi a documentaţiilor de urbanism în conformitate cu legislaţia în vigoare, studiile de specialitate, opţiunile populaţiei, interesul public;
22. Asigură consultanţa de specialitate şi cooperează cu alte compartimente şi cu Direcţia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Constanta;
23. Cooperează cu instituţii şi servicii, organisme şi organizaţii implicate în domeniul urbanismului şi amenajarea teritoriului;
24. Asigură informarea şi consultarea populaţiei diferenţiat în funcţie de amploarea şi de importanţa documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, conform procedurilor legale;
25. Propune elaborarea după caz şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism (studii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, studii de circulaţie, Planul de amenajare a teritoriului administrativ, Planul urbanistic general-P.U.G., planuri urbanistice zonale – P.U.Z.-uri, planuri urbanistice de detaliu – P.U.D-uri.), în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
26. Colaborează la întocmirea caietelor de sarcini aferente documentaţiilor de urbanism aprobate pe lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului local, în vederea pregătirii documentaţiilor şi organizării licitaţiilor, pentru contractarea lucrărilor de realizare a acestor obiective; 
27. Asigură zilnic informarea şi consilierea cetăţenilor cu privire la amenajarea teritoriului, posibilităţile de construire, dezvoltarea infrastructurii urbane, dotările avute în vedere prin documentaţiile de urbanism aprobate (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.); 
28. Întocmeşte materiale de informare şi raportare pentru primar şi Consiliul local cu privire la problemele de urbanism şi amenajarea teritoriului
29. Face parte din comisiile de control constituite la nivel local ;
30. Acordă asistenţă de specialitate cetăţenilor şi comisiilor pe domenii de activitate ale consiliului local.
Atribuţii în domeniul investiţii şi administrare patrimoniu :
31. Participă la receptia obiectivelor de investitii, cu respectarea întocmai a prevederilor din proiect si respectarea legilor in vigoare;
32. Participa la ofertarile si licitatiile privitoare la obiectivele de investitii din cadrul Primariei, precum si a celorlalte unitati bugetare de pe raza orasului
33. Verifica lucrarile executate;
34. Asigura, din partea beneficiarului, parcursul executiei lucrarilor, controlul si verificarea fazelor intermediare, pentru ca in final, lucrarea sa corespunda contractului semnat de cele doua parti;
35. Cere oprirea, refacerea sau remedierea lucrarilor executate necorespunzator din punct de vedere a calitatii;
36. Urmareste acceptarea la plata numai a lucrarilor executate corespunzator calitativ si cantitativ, conform legilor si normativelor in vigoare;
37. Impreuna cu Serviciul financiar-contabil , intocmeste lista lucrarilor de investitii care urmeaza a fi continuate sau incepute, precum si dotarile si utilajele propuse a fi achizitionate;
38. Asigura obtinerea in termen a acordurilor si avizelor care, conform contractului incheiat, cad in sarcina beneficiarului;
39. Urmareste si avizeaza lucrarile real executate si a caror calitate este corespunzatoare;
40. Intocmirea de referate, materiale informative, raspusuri la adrese, situatii catre Consiliul Judetean, Prefectura sau alte institutii din sfera sa de activitate;
41. Supravegheaza realizarea corecta a lucrarilor pe faze, in conformitate cu proiectele de executie si semnaleaza proiectantului abaterile constatate la proiect;
42. Urmareste acceptarea la plata numai a lucrarilor calitativ-corespunzatoare, conform normativelor in vigoare;
43. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de şefii superior ierarhici.

DOCUMENTE:
CV europass - (.DOC)
Declaratie propria raspundere (recrutare) - (.DOC)
Formular-inscriere-functionari-publici - (.DOC)
Model adeverinta angajator (recrutare) - (.DOC)


Nr. 7327/25.07.2022
 
 
REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR
 
   La concursul organizat în data de 28.07.2022, ora 13,00 de proba scrisă la sediul primăriei pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă, arhitect şef, din cadrul structurii Arhitectului şef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, idPost - 236910, pe perioadă nedeterminată
 
-Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 190 din 28.06.2022 pentru examenul de recrutare a functiei publice de conducere vacantă, arhitect şef, din cadrul structurii Arhitectului şef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, idPost - 236910, s-au întrunit astazi 25.07.2022 ora 14,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs.
In urma analizarii dosarelor, membrii comisiei de examen, au stabilit urmatoarele rezultate :
-Pentru funcţia publică de conducere vacantă, arhitect şef, din cadrul structurii Arhitectului şef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, idPost - 236910

Nr.
crt

Numele si
prenumele

 rezultat

Nr Cerere

OBSERVATII

1

C. A.

ADMIS

6978/13.07.2022

 
 
Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până marti, 26.07.2022, ora 16,00 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.
 
Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Rezultatul selectiei dosarelor, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul primariei www.primaria-murfatlar.ro, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 25.07.2022 ora 16,00.
Nr. 7464/28.07.2022
 
Rezultatul probei scrise
 
La concursul de recrutare în vederea ocupării, pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unei funcţii publice de conducere vacante, arhitect sefr, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, organizat în data de 28.07.2022, ora 13,00 - proba scrisă la sediul primariei orasului Murfatlar

Numărul de înregistrare
atribuit dosarului de 
înscriere la concurs

Funcţia publică
de conducere
 vacantă pentru
care candidează

Punctajul
obținut la
proba 
scrisă

Rezultatul
probei

6978/13.07.2022

Arhitect sef

91,20

Admis

 
 
Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până vineri, 29.07.2022, ora 16,00 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.
 
Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
Afişat azi 28.07.2022, ora 15,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 
 
 
Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei interviu, în data de 02.07.2022, la ora 10.30, la sediul primariei orasului Murfatlar. 

Nr 7468/28.07.2022
 
 
Rezultatul probei interviu
La concursul de recrutare în vederea ocupării, pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unei funcţii publice de conducere vacante, arhitect sefr, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, organizat în data de 28.07.2022, ora 13,00 - proba scrisă la sediul primariei orasului Murfatlar
 

Numărul de înregistrare
atribuit dosarului de
înscriere la concurs

Funcţia publică
de execuție vacantă
pentru care 
candidează

Punctajul
obținut la
proba
interviu

Rezultatul
probei

6978/13.07.2022

Arhitect sef

96,20

Admis

 
Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până luni, 01.08.2022, ora 16,00 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.
 
Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
  
Afişat azi 28.07.2022, ora 16,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 

Nr. 7469/28.07.2022
Rezultatul final
La concursul de recrutare în vederea ocupării, pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unei funcţii publice de conducere vacante, arhitect sefr, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, organizat în data de 28.07.2022, ora 13,00 - proba scrisă la sediul primariei orasului Murfatlar
 

Numărul de
înregistrare
atribuit
dosarului
de
înscriere
la concurs

Funcţia publică
de conducerre
vacantă pentru
care candidează

Punctajul
obținut la
proba
scrisa

Punctajul
obținut la
proba
interviu

Punctajul
final
obținut la
concurs

Rezultatul
final

6978 /
13.07.2022

Arhitect sef

91,20

96,20

187,40

Admis

Afişat azi 28.07.2022, ora 16,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 
 
 
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.