Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

Nr. 5679/30.06.2022

ANUNT

   Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria oraşului Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru
1. funcţia publica de conducere vacantă sef serviciu, IdPost 541515, Seviciul privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar;
2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
3. proba scrisă în data de 02.08.2022, ora 11,00, la sediul primăriei.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise
4. condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
- absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.
- să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevazute la art. 465 alin. (1), (2), (3) din Codul administrativ
5. data afișării anunțului este 30.06.2022, pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si pe site-ul ANFP;
- perioada de depunere a dosarelor de concurs 20 zile de la data publicarii anuntului, respectiv perioada 30.06.2022-19.07.2022.
Selectia dosarelor se va face in perioada 20-26.07.2022;
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei orasului Murfatlar
6. coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Primăria oraşului Murfatlar, str. calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: simona.zugravuAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier, clasa I, grad profesional superior.

   BIBLIOGRAFIA/TEMATICA:
- Constitutia Romaniei -republicata - integral
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul I şi II ale Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; integral
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata; - integral
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare; - integral
- OUG nr 195/2005 privind protectia mediului, cu modificările şi completările ulterioare - integral

   Atribuţiile postului
Asigura conducerea si coordonarea activitatii SIADPP
Intocmeste documentatia necesara in vederea aprobarii modificarilor ce pot surveni in structura organizatorica a serviciului
Participa la sedintele consiliului local in care se analizeaza activitatea desfasurata in cadrul serviciului sau unde se supun aprobarii obiective ce urmeaza a se realiza si care au tangenta cu activitatea serviciului pe care il coordoneaza
Intocmeste rapoarte de specialitate cu privire la proiectele de hotarare ce au ca obiect activitatea specifica serviciului
Are atrributii privind mediul, intocmeste raportarile pentru Fondul de mediu
Intocmeste raportarile pentru Institutul national de statistica
Reprezinta interesele primariei în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţară şi din străinătate
Urmareste modul de repartizare în punctele de lucru a personalului angajat.
Urmareste prezenta personalului angajat şi avizează foile de prezenta.
Propune sanctionarea personalului din subordine care a savarsit abateri disciplinare de la normele de conduita la locul de munca sau de nerealizare a atributiilor de serviciu.
Intocmeste referatele de necesitate în vederea procurarii materiilor si materialelor folosite pentru bunul mers al activitatii seviciului .
Supune aprobarii planul de reparare al parcului auto din dotare..
Controlează şi comunică la intervalele prevăzute şi imediat după orice eveniment deosebit – cutremur, inundaţie, ploaie torenţială, cădere masivă de zăpadă, alunecare de teren, starea tehnică a drumului în scopul cunoaşterii şi punerii în evidenţă a dregradărilor care pot reprezenta un pericol pentru siguranţa şi stabilitatea construcţiei
Solicită efectuarea unei expertize sau a altor măsuri prin firme sau specialişti autorizaţi, în cazul constatării unor dereglări
Asigură sesizarea în drept la apariţia unor evenimente sau depăşire a valorilor de control a criteriilor de calitate, pentru a lua măsurile corespunzătoare

DOCUMENTE:
CV europass - (.DOC)
Declaratie propria raspundere (recrutare) - (.DOC)
Formular-inscriere-functionari-publici - (.DOC)
Model adeverinta angajator (recrutare) - (.DOC)


Nr.  7363/26.07.2022

ANUNȚ AMÂNARE CONCURS

   Având în vedere prevederile art. 471 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm cu privire la amânarea organizării concursului de recrutare funcţie publică de conducere vacantă, şef serviciu, IdPost 541515, Serviciul privind întreţinerea şi administrarea domeniului public şi privat, organizat initial în data de 02.08.2022, ora 11,00 proba scrisa, la sediul primăriei, astfel - proba scrisă se va susţine în data de 17.08.2022, ora 11,00, la sediul primăriei orasului Murfatlar, data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise.

 


 

Nr. 7834/10.08.2022
 
REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR
 
   La concursul organizat initial - proba scrisă în data de 02.08.2022, ora 11,00, la sediul primăriei, amanat astfel - proba scrisă se va susţine în data de 17.08.2022, ora 11,00, la sediul primăriei orasului Murfatlar pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă, sef serviciu, IdPost 541515, Seviciul privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, pe perioadă nedeterminată
 
   Avand in vedere punctul de vedere cu nr. 34835/35381/2022 primit de la ANFP, inregistrat la primaria orasului Murfatlar cu nr 7831/10.08.2022, membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 199 din 29.06.2022, pentru concursul de recrutare a functiei publice de conducere vacantă, sef serviciu, IdPost 541515, Seviciul privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, s-au întrunit astazi 10.08.2022 ora 15,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs.
 
In urma analizarii dosarelor, membrii comisiei de examen, au stabilit urmatoarele rezultate :

Nr.
crt

Numele si prenumele

 rezultat

Nr Cerere

OBSERVATII

1

C. C.

ADMIS

7160/19.07.2022

 
 
   Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până la data de  11.08.2022, ora 16,00 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.
 
   Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
  
   Rezultatul selectiei dosarelor, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul primariei www.primaria-murfatlar.ro, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 10.08.2022 ora 16,00.

.Nr. 7993 /17.08.2022

REZULTATUL
punctajului obtinut la proba scrisa la concursul susţinut în data de 17.08.2022, 
ora 11,00 proba scrisa, pentru recrutarea funcţiei publice de conducere vacantă sef serviciu
 
   Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 199 din 29.06.2022 pentru concursul de recrutare a functiei publice de conducere vacantă, sef serviciu, IdPost 541515, Seviciul privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, pe perioadă nedeterminată, s-au întrunit astazi 17.08.2022 ora 13.00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea lucrarilor candidatilor care au sustinut proba scrisa la concursul de recrutare a funcţiei publice de conducere vacanta, sef serviciu
In urma verificarii lucrarilor a rezultat urmatorul punctaj.
 

Numele si prenumele
candidatului

Functia pentru
care a sustinut
concursul

Punctaj
acordat

Admis/Respins
pentru
urmatoarea
proba: interviu

Observatii

C C

Sef serviciu

88

ADMIS

 
 
 
Afisat astazi 17.08.20222, ora 14.00
Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot formula contestatii la secretariatul comisiei si o pot depune in termen de 24 de ore de la data afisarii.
Proba interviu va avea loc, la data de 17.08.2022 ora 15.00
 
Comisia concurs:
 
Zagu Ciprian Constantin, şef serviciu, Serviciul buget, finanţe, contabilitate - presedinte
Nituleac George Eduard, şef serviciu, Serviciul public de politie locala - membru
Mustafa Turchian, consilier, clasa I grad profesional superior - membru
Sova Cozma Mirela, consilier achizitii publice, clasa I, gradul profesional superior - membru        
Oprea Mihaela - consilier, clasa I, gradul profesional superior, institutia prefectului Constanta, reprezentant ANFP - membru                  
 
 
Zugravu Simona consilier, clasa I, grad profesional superior - Secretar comisie 
 
8010/17.08.2022
 
REZULTATUL
punctajului obtinut la proba interviu 
la concursul susţinut în data de 17.08.2022, ora 11,00 proba scrisa, pentru recrutarea funcţiei publice de conducere vacantă, sef serviciu,  
 
 
   Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 199 din 29.06.2022 pentru concursul de recrutare a functiei publice de conducere vacantă, sef serviciu, IdPost 541515, Seviciul privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, pe perioadă nedeterminată, s-au întrunit astazi 17.08.2022 ora 15,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru sustinerea probei interviu pentru candidatii care au fost admisi la proba scrisa la concursul de recrutare a funcţiei publice sef serviciu.
In urma interviuluir a rezultat urmatorul punctaj.
 

Numele si prenumele
candidatului

Functia pentru
care a sustinut
concursul

Punctaj
acordat

Admis/Respins 

Observatii

C C

SEF SERVICIU

82

admis

 
 
Afisat astazi 17.08.2022, ora 16,30
 
- candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot formula contestatii la secretariatul comisiei si o pot depune in termen de 24 de ore de la data afisarii.

 Nr. 8071/19.08.2022

Rezultatul final
la concursul de recrutare în vederea ocupării, pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unei funcţii publice de conducere vacante sef serviciu SIADPP, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, Id Post 541515, organizat în data de 17.08.2022, ora 11,00 - proba scrisă la sediul primariei orasului Murfatlar
 
 

Numărul de 
înregistrare
atribuit dosarului
de înscriere la 
concurs

Funcţia publică
de execuție
vacantă pentru
care candidează

Punctajul
obținut la
proba scrisa

Punctajul
obținut la
probainterviu

Punctajul
final
obținut
la concurs

Rezultatul
final

7160/19.07.2022

Sef serviciu

88

82

170

Admis

 Afişat azi 19.08.2022, ora 09,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.