Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs

Nr. 9366/21.09.2022

ANUNT
concurs pentru ocuparea postului de ingrijitor la domiciliu, treapta I, studii medii
Unitatea de ingrijire la domiciliu persoane varstnice, perioada nedeterminata

    In baza HG. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014, avand in vedere OUG 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, UAT orasul Murfatlar, judetul Constanta organizeaza concurs in data de 14.10.2022, ora 10,00 proba scrisa, in data de 19.10.2022, ora 12 proba interviu, pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta: ingrijitor la domiciliu, treapta I, studii medii, Unitatea de ingrijire la domiciliu persoane varstnice, perioada nedeterminata, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Concursul se va desfăşura la sediul din str. Calea Dobrogei, nr. 1, localitatea Murfatlar, judeţul Constanta.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin

   Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant
-nivelul studiilor: studii medii
-vechime în munca: nu se solicita
- certificat calificare ingrijitor la domiciliu cod COR 532201
Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 21.09.2022 publicare anunt concurs
- 04.10.2022, ora 16,00 termenul limita pentru depunerea dosarelor,
- 14.10.2022, ora 10,00 - proba scrisa,
- 19.10.2022, ora 12,00 - proba interviu.

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică
4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;
5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6.Fişa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de un cabinet medical de familie;
7.curriculum vitae.
   Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
   Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

   Relatii suplimentare se obtin la sediul UAT oras Murfatlar, compartiment resurse umane, salarizare, telefon 0241234350, fax 0241234516,
e-mail: simona.zugravuprimaria-murfatlar.ro

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
21.09.2022 – publicarea prezentului anunţ şi a metodologiei de concurs la avizierul Primăriei Murfatlar şi pe site-ul unităţii www.primaria-murfatlar.ro; Anunţul va fi publicat în Monitorul Oficial , pe portalul www.posturi.gov și în ziarul Bursa;
21.09.2022 – 04.10.2022 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs;
06.10.2022, ora 14.00 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul primăriei;
07.10.2022, până la ora 14.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor;
10.10.2022, ora 14.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul primăriei;
14.10.2022, ora 10.00 – susţinerea probei scrise;
17.10.2022, ora 16.00 - afişarea la sediul primăriei a rezultatelor probei scrise
19.10.2022, ora 12.00 – susţinerea interviului;
21.10.2022, ora 12.00 – afişarea la sediul primăriei a rezultatelor finale după soluţionarea eventualelor contestaţii la proba interviu şi finalizarea concursului.

BIBLIOGRAFIE/TEMATICA
- Constitutia Romaniei -republicata / Titlul I si Titlul II
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ / Titlul III al Părţii a VI a
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare / Capitolul I si Capitolul II
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare / Capitolele I, II, III si IV
- Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă / Capitolul 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
- Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;/ integral
- Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
- Ordin nr. 29/2019 - Anexa 8 STANDARDE MINIME de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod 8810 ID - I/ integral NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Atributiile postului
1.Asigură persoanei vârstnice ajutor pentru realizarea activitatilor de baza ale viețtii zilnice, cum ar fi: igiena corporala, imbracare si dezbracare, igiena eliminarilor, hranire si hidratare, transfer si mobilizare, deplasarea in interior, comunicare
2.Asigură persoanei vârstnice ajutor pentru realizarea activitatilor instrumentale ale vietii zilnice, cum ar fi: prepararea hranei sau livrarea acesteia (unde este cazul), efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj, insotirea in mijloacele de transport, facilitarea deplasarii in exterior, companie, activitati de administrare si gestionare a bunurilor, activitati de petrecere a timpului liber
3.Respecta programul stabilit referitor la repartitia pe ore si beneficiari a îngrijitorilor la domiciliu
4.Consemneaza zilnic sau, dupa caz, saptamanal in fisa de monitorizare servicii medicamentele acordate (denumire si doza), pentru beneficiarii care necesita tratament medical supravegheat
5.Transmite medicului de familie sau asistentului medical observatii privind starea generala de sanatate a persoanei varstnice, cand este cazul
6.Observa orice modificare în statusul fizic si psihic al persoanei varstnice si o consemneaza in fisa de monitorizare servicii
7.Face propuneri referitoare la reducerea riscurilor sesizate in mediul ambiant al persoanei varstnice si le reduce/elimina, in limita posibilitatilor sale
8.Raspunde de pastrarea si integritarea bunurilor personale ale varstnicului pe perioada programului ingrijirii
9.Actioneaza cu atasament, rabdare si profesionalism in interesul persoanei varstnice ingrijite, respecta demnitatea si intimitatea acesteia
10.Ofera suport emotional persoanei varstnice
11.Participa la diverse actiuni organizate de institutie pentru persoane vârstnice din comunitate (ex. distribuire beneficii de asistenta sociala, organizarea unor zile aniversare precum 1 octombrie-Ziua international a Varstnicilor s.a.).

Atributii SSM/PSI
-Să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea superiorilor ierarhici, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
-Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste dispozitive;
-Să informeze superiorul direct în cazul în care identifică factori de risc și să ia măsurile corespunzătoare în cazul apariției unui pericol nou sau existent latent pentru siguranța sau sănătatea personalului din instituție;
-Să se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sănătății la locul de muncă conform planificării stabilite de angajator împreună cu furnizorul serviciilor de medicina muncii;
-Sa semneze condica de prezență înainte de începerea și terminarea programului de lucru;
-Să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice formă, de conducerea instituției;
-Să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situații stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele și instalațiile de apărare împotriva incendiilor;
-Să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu;
-La terminarea programului de lucru să închidă calculatoarele și toate echipamentele de lucru, să le scoată din priză, să strângă documentele de lucru de pe birou astfel incat sa nu fie expuse date cu caracter personal, să închidă ferestrele, să stingă lumina și să închidă ușa cu cheia.

Atributii SCIM
Responsabilități în procedurarea activităților
-respectă procedurile elaborate în conformitate cu prevederile Procedurii de sistem privind elaborarea procedurilor, la termenele stabilite;
-poate face propuneri de modificări sau completări dacă este cazul conducătorului compartimentului din care face parte, în vederea analizei;
Responsabilităţi în domeniul managementului riscurilor
-participă la inventarierea proceselor/ activităţilor realizate la nivelul compartimentului în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea;
-identifică și analizează riscurile;
-formulează propuneri şi acţiuni/ măsuri de control pentru atenuarea riscurilor identificate;
-participă la implementarea acţiunilor/ măsurilor de control, potrivit competenţei stabilite în registrul riscurilor/ planul de imlementare a măsurilor de control.
Responsabilități în monitorizarea performanțelor
-își însușeşte obiectivele specifice ale compartimentul în cadrul căruia își desfășoară activitatea și indicatorii de performanță atașați acestora;
-desfășoară activitatea curentă în scopul atingerii indicatorilor de performanță;
-raportează conducătorului de compartiment, ori de câtre ori apar sincope, deviații, abateri sau neconformități care pun în pericol atingerea obiectivelor specifice ale compartimentului

Atributii privind GDPR
-Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, de secretul datelor și informațiilor cu caracter confidențial la care au acces ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.
-Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu carater personal;
-Să păstreze în condiții de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces, să interzică în mod efectiv și să împiedice accesul oricărei persoane la canalele de accesare a datelor disponibile pe computerul instituției cu ajutorul căruia îți desfășoară activitatea;
-Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal;
-Să nu transmită pe suport informatic și nici un fel de suport date cu caracter personal către sisteme informatice care nu se află sub controlul instituției sau care sunt accesibile din afara instituției, inclusiv stick-uri USB, discuri rigide, căsuțe de e-mail sau orice alt mijloc tehnic,
-Răspunde de păstrarea bunurilor și valorilor aparținând instituției, primite în folosință sau în administrare.
-Participă la cartografierea datelor cu caracter personal și la identificarea riscurilor privind datele cu caracter personal oi de câte ori este necesar.
Pune în aplicare măsurile de diminuare, eliminare, ținere sub control a riscurilor de protecția datelor
Va indeplini si alte atributii în limita pregatirii si competentei profesionale

Date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: simona.zugravuprimaria-murfatlar.ro,
web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier clasa I grad profesional superior


Nr. 10708/05.10.2022

PROCES VERBAL
Din data de 05.10.2022

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR
pentru concursul organizat in 14.10.2022

   În baza HG.nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice, UAT orasului Murfatlar, judetul Constanta, organizeaza concurs in data de 14.10.2022, ora 10,00 proba practică, în data de 19.10.2022, ora 12 proba interviu, pentru ocuparea postului de îngrijitor la domiciliu, treapta I, studii medii, Unitatea de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice, perioada nedeterminată.
Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 327/16.09.2022 pentru concursul din data de 14.10.2022, ora 10,00 proba scrisă, s-au întrunit astazi 05.10.2022 ora 15,00 la sediul UAT orașului Murfatlar pentru verificarea şi selectarea dosarelor depuse în vederea participării la concurs.
În urma analizării dosarelor depuse, membrii comisiei de concurs, au stabilit următoarele rezultate:
- pentru postul de îngrijitor la domiciliu:

NUMELE SI PRENUMELE
CANDIDAT

 REZULTAT

NR SI DATA
CERERE

OBSERVAȚII

C E C

ADMIS

9816 /22.09.2022

 

 Nr. 11585 /17.10.2022

REZULTATUL PROBEI SCRISE

   Punctajul obtinut la proba scrisa la concursul din data de 14.10.2022, ora 10,00 proba scrisa, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant: ingrijtor la domiciliu persoane varstnice, treapta I, studii medii, Unitatea de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice, perioada nedeterminată

   Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 327/16.09.2022 pentru concursul din data de 14.10.2022, ora 10,00 proba scrisă, s-au întrunit astazi 17.10.2022 ora 12,00 la sediul UAT orașului Murfatlar pentru verificarea şi notarea lucrarilor candidatilor care au sustinut proba scris la concurs.
In urma verificarii si notarii lucrarii, membrii comisiei de concurs, au stabilit urmatoarele rezultate  pentru postul de îngrijitor la domiciliu:

NUMELE SI
PRENUMELE CANDIDAT

PUNCTAJ

 NR SI DATA
 CERERE

 REZULTAT

 OBSERVAȚII

C E C

81

9816 /22.09.2022

ADMIS

 

Rezultatul probei scrise, va fi afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul institutiei, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 17.10.2022 la ora 15,00.
Proba interviu se va desfasura in data de 20.10.2022 ora 11,00


NR. 11915 /20.10.2022

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

   Punctajul obtinut la proba interviu la concursul din data de 14.10.2022, ora 10,00 proba scrisa, in data de 19.10.2022, ora 11,00 proba interviu, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant: ingrijitor la domiciliu, treapta I, Unitatea de ingrijire la domiciliu persoane varstnice, perioada nedeterminata

   Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 327/16.09.2022 pentru concursul din data de 14.10.2022, ora 10,00 proba scrisă, in data de 19.10.2022, ora 11,00 proba interviu, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de executie vacant: ingrijitor la domiciliu, treapta I, studii medii, s-au întrunit astazi 20.10.2022 ora 11,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru notarea probei interviu, au stabilit urmatoarele rezultate:

NUMELE SI
PRENUMELE

 CANDIDAT

punctaj

 REZULTAT

 Nr si data
 cerere

 OBS

C.E.C.

78,00

ADMIS

9816/22.09.2022

 

   Rezultatul probei interviu va fi afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul institutiei, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 20.10.2022 la ora 14,00.


 NR. 12090/24.10.2022

 REZULTATUL FINAL
la concursul din data de 14.10.2022, ora 10,00 proba scrisa, in data de 19.10.2022, ora 11 proba interviu, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant: ingrijitor la domiciliu, treapta I, perioada nedeterminata

S-au stabilit urmatoarele rezultate:

NUMELE SI
PRENUMELE

Rezultat
proba
scrisa

Rezultat
proba 
interviu

Total

REZULTAT

C. E. C.

81

78

159

ADMIS

Rezultatul final se afiseaza la avizierul institutiei azi 24.10.2022, ora 15,00.

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.