Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

   UAT Oraş Murfatlar, cu sediul în Murfatlar, strada Calea Dobrogei nr. 1, județul Constanţa, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022 şi OUG 34/15.05.2023.
1. Nivelul postului*: execuţie
2. Denumirea postului: asistent social, post vacant,
3. Compartimentul Unitatea de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice
4. Treapta profesională: IA
5. Durata timpului de lucru: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
6. Perioada: nedeterminată
7. Scopul principal al postului: Desfășurare activități specifice asistenței sociale în cadrul serviciului social
8. Numărul de posturi: 1
Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Dosarele de concurs se depun la (adresa) oraş Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, jud. Constanţa, compartimentul resurse umane, tel. 0241234350, persoana de contact Zugravu Simona, email: simona.zugravuprimaria-murfatlar.ro
Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 19.06.2023, ora 15,00, la sediul instituţiei.
Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: studii superioare în domeniul asistenței sociale, absolvite cu diplomă de licență
2. Perfecționări (specializări): nu se solicita
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu se solicita
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu se solicita
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: adaptabilitate la situații noi și complexe, asumarea responsabilității față de actele proprii, angajare și perseverență în acțiuni, capacitate de consiliere argumentată și realist a soluțiilor propuse, spirit de echipă și capacitate de a lucra independent, respect față de lege și loialitate față de instituție, discreție și respect față de caracterul confidențial al informațiilor și datelor cu care vine în contact
6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): aviz de exercitare a profesiei de asistent social emis de Colegiul national al asistentilor sociali din Romania
7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu este cazul
8. Vechime 5 ani

Bibliografie şi tematică:
Constitutia Romaniei -republicata / Titlul I si Titlul II
Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ / Titlul III al Părţii a VI a
Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare / Capitolul I si Capitolul II
Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare / Capitolele I, II, III si IV
Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă / Capitolul 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;/ integral
Ordin nr. 29/2019 - Anexa 8 STANDARDE MINIME de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod 8810 ID - I/ integral
Legea nr 292/2011 legea asistentei sociale/ integral
Calendarul de desfăşurare a concursului:

Nr.
crt.

Activităţi

Data

1.

Publicarea anuntului

31.05.2023

2.

Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: UAT Oraş Murfatlar, cu sediul în Murfatlar, strada Calea Dobrogei nr. 1, județul Constanţa.

19.06.2023,
ora 15.00

3.

Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

21.06.2023,
ora 15.00

4.

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

22.06.2023,
ora 12.00

5.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor

22.06.2023,
ora 15.00

6.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

23.06.2023,
ora 12.00

7.

Susţinerea probei scrise

27.06.2023,
ora 10.00

8.

Afişarea rezultatului probei scrise

27.06.2023,
ora 15.00

9.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 

28.06.2023,
ora 10.00

10.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

28.06.2023,
ora 15.00

11.

Susţinerea interviului

29.06.2023,
ora 10.00

12.

Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului

29.06.2023,
ora 15.00

13.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului

30.06.2023,
ora 10.00

14.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

30.06.2023,
ora 13.00

15.

Afişarea rezultatului final al concursului

30.06.2023,
ora 14.00

Atributiile postului:
- acordă asistență și consiliere socială beneficiarilor, reprezentanților legali/convenționali și familiilor acestora pe tot parcursul derulării contractului de acordare a serviciilor sociale prin intermediul Unității de Îngrijire la Domiciliu Persoane Vârstnice;
- consiliază și informează asupra situațiilor de risc social, precum și asupra drepturilor sociale ale beneficiarilor vulnerabili în fața necesităților vieții cotidiene;
- evaluează situația beneficiarilor care necesită asistență socială și stabilește planul individualizat de asistență și îngrijire;
- monitorizează și controlează activitatea îngrijitorilor la domiciliu, întocmind raportul lunar al activității acestora;
- stabilește împreună cu ceilalți membrii ai echipei multidisciplinare măsurile și acțiunile de urgență în vederea prevenirii situațiilor conflictuale, reducerii situațiilor de criză, în activitatea și relația îngrijitorilor la domiciliu cu beneficiarii;
- oferă suport moral și afectiv beneficiarilor și familiilor acestora;
- asigură, previne, limitează și înlătură efectele temporare sau permanente ale unor situații care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a beneficiarilor;
- înscrie în fișa de monitorizare a beneficiarului orice modificare apărută în starea acestuia și orice eveniment deosebit;
- colaborează cu echipa pluridisciplinară pentru stabilirea planului de intervenție;
- participă la ședințele echipei pluridisciplinare pentru stabilirea/reevaluarea planului de intervenție, precum și la orice altă reuniune convocată de supervizori;
- participă la diferite forme de pregătire și perfecționare profesională, se preocupă de ridicarea nivelului profesional propriu;
- cunoaște temeinic cadrul legislativ specific compartimentului în care își desfășoară activitatea;
- colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcției de Asistență Socială, precum și din cadrul UAT Oraș Murfatlar;
- colaborează la organizarea de evenimente alături de serviciile de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului Local al Orașului Murfatlar;
- desfășoară acțiuni pentru prevenirea instituționalizării beneficiarilor, creându-le condițiile necesare pentru a rămâne în mediul familial;
- planifică și organizează propria activitate pentru realizarea lucrărilor repartizate la termen și în condiții de calitate;
- răspunde de soluționarea promptă a solicitărilor/nemulțumirilor formulate de către beneficiarii serviciului social;
- propune programe de parteneriat cu furnizorii de servicii sociale, care pot fi persoane fizice sau juridice, publice sau private, cu caracter comunitar în vederea sprijinirii beneficiarilor aflați în situații de risc pentru prevenirea instituționalizării;
- contribuie în mod direct și indirect la recuperarea creanțelor fiscale sau bugetare în colaborare cu direcțiile de specialitate din cadrul UAT Oraș Murfatlar, respectiv Consiliului Local al Orașului Murfatlar, aducându-și aportul la buna desfășurare a activității de recuperare a creanțelor bugetare, în condițiile legii;
- îndeplinește cu profesionalism, corectitudine și în mod conștiincios sarcinile de serviciu, se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea.
- asigură și răspundere de buna utilizare, păstrarea instrumentarului și aparaturii cu care lucrează;
- îi este interzisă agresarea de orice tip a beneficiarilor sau aparținătorilor acestora;
- nu pretinde și nu primește nicio atenție sau alte foloase necuvenite pentru munca pe care a prestat-o sau urmează să o presteze;
- acționează cu atașament, răbdare și profesionalism în interesul persoanei vârstnice îngrijite, respectă demnitatea și intimitatea acesteia;
- este calm, politicos, respectuos pe înteaga perioadă de realizare a relației cu beneficiarii serviciilor, precum și cu alte persoane;
- manifestă empatie, o atitudine pozitivă și răbdare în relația cu beneficiarii serviciilor, precum și cu alte persoane;
- oferă suport emoțional persoanei vârstnice;
- păstrează confidențialitatea actului terapeutic și secretul profesional;
- are un comportament civilizat față de colegii de muncă și față de superiori;
- răspunde de calitatea muncii efectuate potrivit prevederilor în vigoare;
- răspunde, după caz, disciplinar, material, penal pentru neîndeplinirea în mod corespunzător a sarcinilor de serviciu;
- înaintează propuneri pentru îmbunătățirea activității în domeniul său;
- îndrumă beneficiarii către serviciul de specialitate în vederea obținerii de informații detaliate care depășesc competențele sale;
- întrerupe activitatea cu beneficiarii numai în situația folosirii de către aceștia a unui limbaj trivial, a formulării de amenințări la adresa sa ori a utilizării de către client a violenței verbale și fizice;

Atributii SSM/PSI
-Să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea superiorilor ierarhici, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
-Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste dispozitive;
-Să informeze superiorul direct în cazul în care identifică factori de risc și să ia măsurile corespunzătoare în cazul apariției unui pericol nou sau existent latent pentru siguranța sau sănătatea personalului din instituție;
-Să se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sănătății la locul de muncă conform planificării stabilite de angajator împreună cu furnizorul serviciilor de medicina muncii;
-Sa semneze condica de prezență înainte de începerea și terminarea programului de lucru;
-Să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice formă, de conducerea instituției;
-Să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situații stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele și instalațiile de apărare împotriva incendiilor;
-Să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu;
-La terminarea programului de lucru să închidă calculatoarele și toate echipamentele de lucru, să le scoată din priză, să strângă documentele de lucru de pe birou astfel incat sa nu fie expuse date cu caracter personal, să închidă ferestrele, să stingă lumina și să închidă ușa cu cheia.

Atributii SCIM
1 Responsabilități în procedurarea activităților
-respectă procedurile elaborate în conformitate cu prevederile Procedurii de sistem privind elaborarea procedurilor, la termenele stabilite;
-poate face propuneri de modificări sau completări dacă este cazul conducătorului compartimentului din care face parte, în vederea analizei;
2 Responsabilităţi în domeniul managementului riscurilor
-participă la inventarierea proceselor/ activităţilor realizate la nivelul compartimentului în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea;
-identifică și analizează riscurile;
-formulează propuneri şi acţiuni/ măsuri de control pentru atenuarea riscurilor identificate;
-participă la implementarea acţiunilor/ măsurilor de control, potrivit competenţei stabilite în registrul riscurilor/ planul de imlementare a măsurilor de control.
3 Responsabilități în monitorizarea performanțelor
-își însușeşte obiectivele specifice ale compartimentul în cadrul căruia își desfășoară activitatea și indicatorii de performanță atașați acestora;
-desfășoară activitatea curentă în scopul atingerii indicatorilor de performanță;
-raportează conducătorului de compartiment, ori de câtre ori apar sincope, deviații, abateri sau neconformități care pun în pericol atingerea obiectivelor specifice ale compartimentului

Atributii privind GDPR
-Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, de secretul datelor și informațiilor cu caracter confidențial la care au acces ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.
-Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu carater personal;
-Să păstreze în condiții de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces, să interzică în mod efectiv și să împiedice accesul oricărei persoane la canalele de accesare a datelor disponibile pe computerul instituției cu ajutorul căruia îți desfășoară activitatea;
-Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal;
-Să nu transmită pe suport informatic și nici un fel de suport date cu caracter personal către sisteme informatice care nu se află sub controlul instituției sau care sunt accesibile din afara instituției, inclusiv stick-uri USB, discuri rigide, căsuțe de e-mail sau orice alt mijloc tehnic,
-Răspunde de păstrarea bunurilor și valorilor aparținând instituției, primite în folosință sau în administrare.
-Participă la cartografierea datelor cu caracter personal și la identificarea riscurilor privind datele cu caracter personal oi de câte ori este necesar.
-Pune în aplicare măsurile de diminuare, eliminare, ținere sub control a riscurilor de protecția datelor identificate.

Formular inscriere (.DOC)
Model adeverinta angajator recrutare(.DOC)
Model CV European(.DOC)


 Nr. 10325/20.06.2023

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

   Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 164 din 26.05.2023 pentru concursul de recrutare post contractual de executie vacant, asistent social, UIDPV, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, organizat în data de 27.06.2023, ora 10,00 - proba scrisă, s-au întrunit astazi 20.06.2023 ora 11,30 la sediul UAT orasul Murfatlar pentru verificarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs.
   Membrii comisiei de concurs, au constatat ca pentru aceasta functie nu s-a depus nici un dosar.
Rezultatul selectiei dosarelor, se afiseaza pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si la sediul UAT orasul Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.


 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.