Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

CAPITOLUL I: CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL
Art.1.
(1) Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor va avea loc şedinţa de constituire a Consiliului local. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire a Consiliului, se face de către prefect, prin ordin.
(2) Sedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. In cazul în care la prima convocare nu se poate asigura această majoritate şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare nu s-a asigurat majoritatea necesară, se va proceda la o nouă convocare, de către prefect peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.
(3) În situaţia în care Consiliul local nu se poate reuni nici la a treia convocare, datorită absenţei fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare şi va convoca supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi. În acest sens prefectul va emite un ordin corespunzător de convocare a consilierilor aleşi şi a supleanţilor la şedinţa de constituire a Consiliului local.
(4) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.
(5) Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesaţi la instanta de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
(6) Înainte de emiterea ordinului prevăzut la alin.(3), prefectul va verifica dacă pe listele de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale ai căror consilieri declaraţi aleşi au lipsit nemotivat mai sunt supleanţi. In caz afirmativ, prin acelaşi ordin se va dispune organizarea unei noi şedinţe de constituire la care vor fi convocaţi supleanţii.
(7) Dacă pe listele de candidaţi ale partidelor în cauză nu mai sunt supleanţi sau aceştia refuză la rândul lor să se prezinte la şedinţă, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin.
(3). Alegerile se vor organiza în condiţiile legii privind alegerile locale, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului, şi la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum şi candidaţii independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare.

Art.2. La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

Art.3.
(1)
Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.
(2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul comunei Lumina prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
(3) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii.
(4) Prevederile alin.(3) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.

Art.4.
(1) La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.
(2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite potrivit art.3, alin.(2). Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.
(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul
deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în prima hotărâre.

Art.5. Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art.4, alin.(3). Art.6.
(1) După alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisia de validare legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi se elaborează propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. In acest scop se încheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în anexa nr.1.
(2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii aleşi optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.
(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit prevederilor legii alegerilor locale. Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute la alin. (2).
(4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validati sau invalidaţi în lipsă.
(5) In cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.

Art.7.
(1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea a doua care se comunica de îndată consilierilor care au absentat motivat.

Art.8.
(1) După validarea mandatelor consilierilor prezenţi dar nu mai puţin de două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea următorului jurământ: “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
(2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul comunei Lumina va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul “jur”, după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.
(3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.
(4) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. In acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.
(5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul – verbal al şedinţei. In acest caz se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.
(6) După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin hotărârea a treia.

CAPITOLUL II: ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL
SECTIUNEA 1: Preşedintele de şedinţă
Art.9
(1) După declararea consiliului local ca legal constituit se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni.
(2) După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.
(3) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în a patra hotărâre.
(4) Hotărârile se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.

Art.10.
(1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale: a) conduce şedinţele consiliului local;
b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul – verbal;
d) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau prezentul regulament (art.70).
(2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament – cadru sau însărcinări date de consiliul local. SECTIUNEA a 2-a: Alegerea viceprimarului
Art.11.
(1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret.
(2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
(3) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.
(4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalităţi:
a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului sau, după caz, al consilierilor pe care doreşte să îl/să îi aleagă votantul;
b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul “DA” în dreptul numelui/numelor celui/celor pe care doreşte să îl/să îi voteze;
c) alte modalităţi, la alegerea consiliului. (5). Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.
(6) In situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin.(5), se organizeaă un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

Art.12. In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.

Art.13.
(1) Alegerea viceprimarului va fi consemnată în a cincea hotărâre a consiliului local. Prin aceeaşi hotărâre consiliul local ia act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului.
(2) Viceprimarul va depune jurământul prin citirea acestuia, al cărui conţinut este prevăzut la art.8, alin.(1) şi respectând prevederile de la alin.(3) şi (4) ale aceluiaşi articol.

Art.14. Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. In cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

Art.15.
(1) Preşedintele de şedinţă convocă comisia de validare şi îi înmânează dosarul primului supleant aflat pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale, pentru care conducerea acestora confirmă în scris că persoana în cauză mai este membru al partidului respectiv, în vederea validării.
(2) După examinarea dosarului şi constatarea legalităţii alegerii supleantului comisia de validare propune Consiliului validarea acestuia. Rezultatul validării va fi consemnat în a şasea hotărâre a Consiliului local.
(3) Noul consilier validat va depune jurământul prin citirea acestuia, al cărui conţinut este prevăzut la art.8, alin.(1) şi respectând prevederile de la alin.(3) şi (4) ale aceluiaşi articol. SECTIUNEA a 3-a: Comisiile de specialitate
Art.16.
(1) După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul activităţii din fiecare unitate administrativ – teritorială, iar principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevăzute în anexa nr.2.
(3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.
Art.17.
(1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.
(2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.
(3) Sedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.
(31) Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri. (4) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

Art.18.
(1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.
(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.
(3) In funcţe de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază.

Art.19. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.

Art.20.
(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale: (a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
(b) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
(c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local
(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Art.21.
(1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale: a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şedinţele comisiei;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;
e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;
h) preşedintele comisiei în exercitarea atribuţiilor ce îi revin cu privire la menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului, în timpul şedinţei poate aplica una din sancţiunile prevăzute la art.70 din prezentul regulament.
(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art.22.
(1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea avizelor şi proceselor – verbale etc.
(2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte acte prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.

Art.23.
(1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte.
(2) ordinea de zi se aprobă de comisiei la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.
(4) În caz de absenţă la şedinţa comisiei de bază consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţie de şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de Statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie.

Art.24. Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea şedinţelor consiliului,, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

Art.25.
(1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.
(2) Secretarul comisiei va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.
(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse. (4) Avizul întocmit potrivit alin. (2) şi (3) se prezintă secretarului comunei Lumina, cel mai târziu înaintea începerii şedinţei Consiliului local. Art.26.
Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.
Art.27.
(1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.
(2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele – verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor – verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile înschise.
Art.28.Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.
Art.29.
(1) Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului. (2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin.(1), obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
(3) Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de aceasta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării. Art.30.
Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărârea nr.6 a consiliului local.
SECŢIUNEA a 4-a: Alte dispoziţii
Art.31.
(1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia de depunere sa jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de preşedintele judecătoriei prezintă în faţa consiliului hotărârea de validare.
(2) După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul prevăzut la alin.(1) al art.(8), folosindu-se procedura stabilită în acelaşi text.
Art.32.
(1) După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.
(2) Pe timpul desfăşurării primei şedinţe a Consiliului local primarul este obligat să poarte eşarfă şi va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct.
(3) Dacă la lucrările consiliului local participă prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora,aceştia vor ocupa un loc distinct.
Art.33.
Primarul participă la şedinţele consiliului şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul – verbal de şedinţă.
Art.34
(1) secretarul comunei Lumina participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului. Secretarului îi revine următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:
a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;
b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
c) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
e) informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
f) asigură întocmirea stenogramei sau a procesului – verbal, pune la dispoziţia consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul – verbal, respectiv stenograma dactilografiată a şedinţei anterioare, asupra conţinutului cărora solicită acordul consiliului;
g) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
h) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art.47 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
i) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;
j) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;
k) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
l) acordă membrilor consiliului sprijin şi asistenţă de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin şi aparatului propriu al consiliului local.
(2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului. CAPITOLUL III: FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL
SECŢIUNEA 1: Desfăşurarea şedinţelor
Art.35.
(1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului, inserare în site-ul propriu şi prin darea spre publicare în mass-media locală cu cel puţin trei zile înainte de desfăşurare. Acest anunţ se aduce la cunoştinţă cetăţenilor şi asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris referitoare la unul din proiectele de hotărâre cu caracter normativ care urmează să fie discutat în şedinţa publică.
(2) În cazul când se elaborează proiecte de hotărâri cu caracter normativ, se va publica un anunţ referitor la această acţiune pe site-ul propriu, se va afişa la sediul Consiliului local şi va fi transmis către mass-media locală cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare, Consiliului local.
(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ, comunicat conform alineatului precedent va cuprinde: expunerea de motive, textul complet al proiectului de hotărâre, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, recomandări privind proiectul de hotărâre, în condiţiile Legii nr.52/2003.
(4) Proiectul de hotărâre se trimite spre avizare, analiză şi adoptare Consiliului local numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alineatului anterior.
(5) În cazul în care o asociaţie legal constituită, sau o altă autoritate publică solicită să se dezbată public un proiect de hotărâre cu caracter normativ, se va organiza o astfel de întâlnire ce se va desfăşura în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie desfăşurată dezbaterea.
(6) Proiectul ordinei de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.
(7) Proiectul ordinei de zi se supune aprobării consiliului.
(8) Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate, cărora le-au fost transmise în acest scop, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al primăriei şi avizul de legalitate din partea consilierului juridic al Consiliului local.. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul unităţii administrativ-teritoriale, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie. Art. 36.
(1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretar.
(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă această situaţie preşedintelui de şedinţă sau secretarului unităţii administrativ-teritoriale.
Art.37.
(1) La lucrările şedinţelor de Consiliu vor participa cetăţenii şi organizaţiile legal constituite care au formulat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitor la unul din proiectele de hotărâre cu caracter normativ ce urmează să fie analizat în şedinţă.
(2) Acestora li se va aduce la cunoştinţă printr-un anunţ ce va cuprinde data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei Consiliului.
Art.38.
(1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul.
(2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin.(1) se trece la dezbateri.
(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.
(4) Preşedintele de şedinţă poate să ofere invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
(5) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele menţionate la alin.4 au valoarea de recomandare.
Art.39.
(1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.
Art.40.
Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.
Art.41.
Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
Art.42.
În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de Statutul aleşilor locali în competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.
Art.43.
Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte ce vizează aceeaşi problemă se socotesc respinse fără a se mai supune votului. SECŢIUNEA a 2-a: Elaborarea proiectelor de hotărâri
Art.44.
(1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului şi consilierilor.
(2) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.
Art.45.
(1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.
(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţă consilierilor cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente.
(3) Operaţiunile prevăzute la alin.(2) se realizează prin grija secretarului unităţii administrativ – teritoriale.
Art.46.
(1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul.
(2) O dată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a raportului şi a avizului, avându-se grijă ca raportul să poată fi trimis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.
(3) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.
Art.47.
(1) După examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
(2) Avizul se transmite secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri, cel mai târziu o dată cu invitaţia pentru şedinţă.
Art.48.
Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.
SECŢIUNEA a 3-a: Procedura de vot Art.49. (1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
(3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă sau a unui consilier, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită modalitate.
(4) Orice consilier poate solicita ca votul său să fie consemnat nominal în procesul verbal al şedinţei.
Art.50.
(1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor “pentru” şi contra”. Secretarul unităţii administrativ – teritoriale va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul “pentru” sau “contra”, în funcţie de opţiunea sa.
(2) După epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.
Art.51.
(1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele “da” sau “nu”.
(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin.(2).
Art.52.
(1) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.
(2) Abţinerile se contabilizează la voturile “contra”.
(3) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.
Art.53.
Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui membru, cu excepţia când s-a hotărât vot secret va fi afişată la sediul Consiliului şi publicată în site-ul propriu.
Art.54.
Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe. CAPITOLUL IV: INTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI
INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI
Art.55.
(1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate.
(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.
Art.56
Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
Art.57.
(1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.
(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.
Art.58.
(1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(2) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor. CAPITOLUL V: DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER
Art.59.
După validarea alegerilor consilierului i se eliberează legitimaţia de consilier, precum şi semnul distinctiv prevăzut de Statutul aleşilor locali.
Art.60.
(1) Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate consilierul primeşte o indemnizaţie de şedinţă în cuantumul şi în condiţiile stabilite de lege.
(2) Consilierul are dreptul, după caz, la diurna de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi cazare pentru activităţile prilejuite de exercitarea mandatului.
Art.61.
Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţă consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.
Art.62.
(1) Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie.
(2) Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei, dacă are motive temeinice.
Art.63.
Consilierul local care absentează nemotivat la două şedinţe consecutive va fi sancţionat, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali.
Art.64.
Consilierul local poate demisiona anunţând în scris consiliul. Soluţionarea cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilite potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali. CAPITOLUL VI: APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL
Art.65
(1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea 2 posturi cu activitate permanentă, pe care vor fi încadrate, prin hotărâre, persoane care au studii superioare, de regulă juridice sau administrative.
(2) Personalul angajat în aparatul permanent este responsabil pentru relaţia cu societatea civilă. În acest scop va primi propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ propus.
(3) Personalul aparatului permanent este obligat să întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a) numărul total al recomandărilor primite;
b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative adoptate;
c) numărul participanţilor la şedinţele publice;
d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
e) situaţia cazurilor în care Consiliul local a fost acţionat în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională;
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite;
g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.
(4) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public prin prezentare în şedinţă publică sau prin afişare la sediul Consiliului.
(5) Funcţiile pe care vor fi încadrate persoanele prevăzute la alin.(1) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, iar selecţionarea acestor persoane se face pe bază de concurs sau examen organizat în condiţiile legii. Comisia de concurs se stabileşte de consiliul local.
(6) Persoanele încadrate sunt subordonate numai Consiliului local, respectiv preşedintelui de şedinţă.
Art.66.
Salarizarea persoanelor prevăzute la art.65 se face potrivit anexei nr.II la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr.383/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi a O.U.G. nr.191/2002, privind creşterile salariale pentru personalul bugetar, iar cheltuielile aferente se suportă din bugetul local.
Art.67.
(1) Apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţelor de judecată se face de persoanele angajate, potrivit art.65, dacă acestea au pregătirea profesională corespunzătoare, sau de un apărător ales, în măsura în care asistenţa juridică nu poate fi asigurată altfel. Cheltuielile se suportă din bugetul local.
(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) împuternicirea se semnează de preşedintele de şedinţă până la data următoarei şedinţe a Consiliului local.
Art.68.
(1) Posturile prevăzute la art.65 nu se includ în numărul maxim de posturi rezultat din aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Personalului angajat potrivit art.65 nu i se aplică prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, acesta urmând a-şi desfăşura activitatea pe bază de contract de muncă.
(3) Persoanele încadrate pe posturile create potrivit art.65 îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor consiliului local, asigurarea documentării şi informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale.

CAPITOLUL VII: DISPOZIŢII FINALE
Art.69.
Încălcarea de către consilieri a obligaţiilor ce le revin în exercitarea mandatului constituie abatere şi se sancţionează potrivit prevederilor legii statutului aleşilor locali şi ale prezentului regulament.
Art.70.
(1) Sancţiunile ce pot fi aplicate consilierilor sunt următoarele: a) avertisment;
b) chemare la ordine;
c) retragerea cuvântului; d) eliminarea din sala de şedinţă;
e) interzicerea de a participa la lucrările următoarei şedinţe a Consiliului local;
f) excluderea temporară de la lucrările Consiliului local şi ale comisiei de specialitate, care nu poate depăşi două luni;
g) retragerea indemnizaţiei de şedinţă pentru 1-2 şedinţe.
(2) La aplicarea sancţiunilor se va ţine seama de gravitatea abaterii, frecvenţa acesteia şi de condiţiile producerii ei.
(3) Sancţiunile prevăzute la alin.(1), lit. “a”, “b”, “c” şi “d” se pot dispune de către preşedintele de şedinţă a Consiliului local sau preşedinţii comisiilor de specialitate.
(4) Sancţiunile prevăzute la alin.(1), lit.”e”, “f” şi “g” se propun de preşedintele de şedinţă al Consiliului local şi se aprobă de acesta cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.
(5) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1), lit.”f” şi “g” cazul se va transmite comisiei nr.2 a Consiliului local – Administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii şi comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului şi problemele minorităţilor, pază şi ordine, familie şi protecţie copii, comisie care va întocmi un raport pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de consilierul în cauză.
(6) Pe perioada sancţionării, consilierii în cauză nu sunt luaţi în calcul la stabilirea volumului de lucru.
(7) Interzicerea participării la următoarea şedinţă a Consiliului local sau a comisiilor de specialitate au drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.


 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.