Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Beneficii de asistență socială

STIMULENT DE INSERȚIE
se depune la primăria unde solicitantul are domiciliul stabil sau reședința înscrise în cartea de identitate

Dosarele se pot depune la sediul Direcției de asistență socială; locație: Primăria orașului Murfatlar, parter, sau on-line la adresa de e-mail: asistentasocialaAt signprimaria-murfatlar.ro

INFORMAȚII REFERITOARE LA STIMULENTUL DE INSERȚIE
Pot beneficia de stimulent de inserţie persoanele care indeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului (au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, ori s-au aflat în perioade asimilate, cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni anteriore naşterii copilului sau, după caz, a datei în care s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela).
Perioade asimilate:
–persoana care a fost trimisă în misiune permanentă în străinătate
–persoana care a beneficiat de indemnizaţia lunară prevăzută la art. XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
–şi-a însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
–a beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
–s-a aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a Municipiului Bucureşti, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;
–a beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănatate prevăzute de O.U.G. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sanatate;
–a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea imbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;
–a beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;
– se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
–a beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;
–a beneficiat de concediu fără plata pentru creşterea copilului;
–se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, aşa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
–are calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
–a efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;
–frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua şansă", sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei Naționale si Cercetării Științifice, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
–se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
–se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
–se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
–se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
–se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
–se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
–a beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;
–se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire.

PERSOANE ELIGIBILE SĂ BENEFICIEZE DE STIMULENT DE INSERȚIE:
-Oricare dintre părinţii fireşti ai copilului;
-Persoana care a adoptat copilul;
-Persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei;
-Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;
-Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
-Persoana care a fost numită tutore al copilului.
Stimulentul de inserţie se acordă până la vârsta de 3 ani a copilului/4 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap, pe perioada cât părintele realizează venituri supuse impozitului pe venit
Actele justivicative care însoțesc cererea de solicitare a stimulentului de inserție sunt, după caz, următoarele:
Situația I. Persoanele care nu solicită indemnizație pentru creșterea copilului și doresc să beneficieze doar de stimulent de inserție:
-Cerere tip  pentru acordarea stimulentului de inserţie semnată de ambii părinţi;
-Cartea de identitate a solicitantului;
-Cartea de identitate a celuilalt părinte;
-Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul;
-Hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență;
-Certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere;
-Certificatul de căsătorie în cazul părinţilor căsătoriţi/Anchetă socială efectuată de către Serviciul asistență socială, autoritate tutelară din cadrul Direcției de asistență socială - Primăria Murfatlar;
-Livretul de familie  – în cazul în care există;
-Adeverinţă tip eliberată de către actualul/fostul angajator, după caz, cu privire la veniturile realizate anterior naşterii copilului, perioada concediului de maternitate şi data reluării activităţii-formular anexa 2 din Normele de aplicare a OUG nr. 111/2010;
-Decizia cu privire la încetarea activităţii la fostul angajator, după caz;
- În situația în care mama copilului a beneficiat de concediu de maternitate, dovada eliberată de angajator/Casa de asisgurări de sănătate cu perioada în care a beneficiat de acest drept.
- Pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul din cererea de solicitare), CNP titular, codul Iban.

Situația II. Persoanele care solicită stimulentul de inserție după ce au beneficiat de indemnizație pentru creșterea copilului și au reluat activitatea (realizează venituri profesionale):
-Cerere tip  pentru acordarea stimulentului de inserţie semnată de ambii părinţi;
-Cartea de identitate a solicitantului;
-Cartea de identitate a celuilalt părinte;
-Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul;
-Hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență;
-Certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere;
-Certificatul de căsătorie în cazul părinţilor căsătoriţi/Anchetă socială efectuată de către Serviciul asistență socială, autoritate tutelară din cadrul Direcției de asistență socială - Primăria Murfatlar;
-Livretul de familie  – în cazul în care există;
-Decizia cu privire la încetarea activităţii la fostul angajator și contract individual de muncă, după caz;
-Decizia de reluare a activităţii;
-Pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul din cererea de solicitare), CNP titular, codul Iban.

 TERMENE DE DEPUNERE A CERERII PENTRU ACORDAREA DREPTULUI LA STIMULENT DE INSERŢIE ȘI CUANTUMURI
Pentru persoanele care au beneficiat de indemnizaţie pentru creșterea copilului, termenul de depunere al cererii de acordarea stimulentului de inserție, însoțită de documentele justificative, este de maxim 30 de zile calendaristice de la data la care se reia activitatea profesională şi încetează plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului (sens în care, se va depune în maxim 15 zile lucrătoare, cerere de încetare, însoțită de cartea de identitate și de dovada reluării activității/contract individual de muncă și decizie de încetare, după caz); - formular în josul paginii
În celelalte cazuri cererea de stimulent se va depune:
-În termen de cel mult 60 zile lucrătoare de la data naşterii copilului, pentru persoanele care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea concediului de maternitate;
-În termen de cel mult 60 zile lucrătoare de la terminarea concediului de maternitate;
 Observație: Depunerea dosarului (cerere si documente doveditoare), peste termenele prevăzute de lege, conduce la stabilirea dreptului începând cu data depunerii cererii.

CUANTUMURI:
Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la stimulent de inserţie, în cuantum de :
a) 1.500 lei/lună, dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului încadrat în grad de handicap. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap;
b) 650 lei /lună dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi.
Persoanele care au finalizat concediul pentru creşterea copiilor şi obţin venituri supuse impozitului beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantum de 650 lei până la împlinirea de către copil a vârstei de de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap.
În situaţia persoanei îndreptăţite care beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantum de 650 lei, al cărei copil este încadrat în grad de handicap după împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani. Prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie se face în baza unei noi cereri completate de persoana îndreptăţită şi a copiei după certificatul de încadrare în grad de handicap.
Beneficiarul este obligat să comunice Direcției de Asistență Socială Murfatlar sau Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța orice modificare intervenită în situaţia sa sau a copilului pentru care beneficiază de drept, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în maxim 15 zile lucrătoare de la data când a survenit.

Legislație:
-O.U.G. nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;
-H.G. nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;
-O.U.G. nr. 26/07.04.2021 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
-H.G. nr. 536/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI:

 

1. cerere tip a solicitantului și declarația tip a celuilalt părinte

descarcă formularul atașat la baza paginii;

 

2. buletin / carte de identitate

copie și original pentru ambii părinți;

 

3. certificatul de naștere al copilul pentru care se solicită dreptul

copie și original;

 

4. certificate de naștere (pentru ceilalți copii, dacă este cazul)

copie și original;

 

5. certificat de căsătorie

copie și original;

 

6. adeverință eliberată de angajator

se completează în funcție de situație, primul formular reprezintă
adeverință angajator stimulent mamă iar al doilea formular
reprezintă adeverință angajator stimulent tată;
descarcă formularul atașat la baza paginii;

 

7. decizie de reluare / încetare activitate si noul contract de munca conform Codului Muncii

copie și original

 

8. extras de cont

pentru cei care optează pentru plata drepturilor într-un cont curent personal sau cont de card, la una dintre următoarele unități bancare:
BCR, BRD, CEC, PROCREDIT, ROMEXTERA, TRANSILVANIA,ING, BANCPOST, ALPHA BANK, OTP BANK, PIRAEUS BANK, RAIFFEISEN BANK, VOLKSBANK, UNICREDIT TIRIAC.

 

9. ancheta sociala

In cazul in care parintii sunt necasatoriti sau despartiti in fapt.

 

10. dosar cu șină

   

Formulare TIPIZATE
Cerere stimulent de insertie
Cerere reluare activitate 
Declaratia celuilalt parinte
Adeverinta stimulent persoane care vin din indemnizatie
Anexa nr.2 - Stimulent-mama
Anexa nr.2 - Stimulent-tata

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.