Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Beneficii de asistență socială

INFORMAȚII 
Ajutor pentru încălzirea locuinţei sezon 2021-2022 şi a suplimentului pentru energie  

   Ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie se acordă conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

CINE POATE PRIMI ?
Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei doar persoanele singure sau familiile care:
- locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
- realizează venituri NETE de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;
- nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei”;
- au calitatea de titulari de ajutor, calitate ce se regăseşte în următoarele situaţii:
- proprietar al locuinţei;
- succesorul de drept al proprietarului locuinţei;
- persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie;
- titular de contract de închiriere, comodat, concesiune;
- reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).

CE TIPURI DE AJUTOARE SUNT DISPONIBILE?
- ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică / electrică / gaze, combustibili solizi şi/sau petrolieri;
- suplimentul pentru energie.

Măsură de compensare conform O.U.G. nr. 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale (sezonul rece)

Cui se adresează?
Ø consumatorului casnic care îndeplinește anumite criterii de consum, după cum urmează: energia electrică pentru un consum cuprins între 150 kwh - 1.000 kwh și gaze naturale pentru un consum cuprins între 80m3-1000m3

!!! Compensarea se acordă de către furnizor, direct pe factură, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

CONDIȚII DE ACORDARE
- numai pentru un singur sistem de încălzire

- numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei
- numai pentru o singură locuinţă (pentru locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă)
- numai titularului contractului/convenţiei individuale încheiat/încheiate cu furnizorul
- numai consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică)

Ajutorul de încălzire pentru utilizatorii de energie electrică, combustibili solizi/petrolieri se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă care nu poate fi mai mică 500 lei/lună (pentru energie electrică) şi 320 lei/lună (pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri), după cum urmează:

plafon de venituri nete/membru familie

(lei)

procent

în factură

la titular

energie
 electrică

(lei)

combustibili
 solizi/petrolieri 

(lei)

<200

100%

500

320

200,1 - 320

90%

450

288

320,1 - 440

80%

400

256

440,1 - 560

70%

350

224

560,1 - 680

60%

300

192

680,1 - 920

50%

250

160

920,1 - 1040

40%

200

128

1040,1 - 1160

30%

150

96

1160,1 - 1280

20%

100

64

1280,1 - 1386

10%

50

32

1280,1 - 5053 (în cazul persoanei singure)

10%

50

32


Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, dar şi familiilor şi persoanelor singure, care nu au stabilit acest drept şi ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie (în cazul familiei), sau până la 2.053 lei (în cazul persoanei singure).

Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează:

Suplimentul pentru energie se acordă
 pe tot parcursul anului

energie electrică

(lei/lună)

combustibili solizi/petrolieri

(lei/lună)

30

20

în factură

la titular

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Lista bunurilor care se iau în calcul la stabilirea dreptului la ajutor de încălzire (deținute în proprietate sau folosință)

Notă: Bunurile se iau în calcul cumulat, pentru întreaga familie pentru care se solicită ajutorul de încălzire.

Deținerea a cel puțin unuia dintre bunurile menționate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Bunuri imobile

1. 1.

Clădiri sau spatii locative, altele decât locuința de domiciliu și anexele gospodărești; se iau în calcul inclusiv cotele indivize (procente), indiferent de mărimea acestora.

2. 2.

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală.

 

Bunuri mobile ( aflate în stare de funcționare)

1. 

Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

2. 

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

3. 

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze,

microbuze;

4. 

Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”;

5. 

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

6. 

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

7. 

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.

 

 Depozite bancare

1.

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

 

Terenuri/animale și / sau păsări

1.

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

 ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

   Toți solicitanții de ajutor de încălzire, indiferent de tipul acestuia (combustibil solid/petrolier, energie electrică), este obligatoriu să depună, pe lângă formularul de cerere, următoarele acte doveditoare:

  1. Acte doveditoare privind locuința pentru care se solicită ajutorul pentru încălzire:

Dovada privind modalitatea în care solicitanții de ajutor de încălzire locuiesc la adresa menționată în formularul de cerere se face, după caz, cu unul din următoarele documente doveditoare (în copie):
- contract de vânzare-cumpărare;
- contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere sau cu drept de habitație / uzufruct;
- contract de închiriere (înregistrat la administrația financiară și valabil);
- certificat de moștenitor;
- contract de comodat;
- contract de concesiune.

Notă: contractul de comodat nu trebuie autentificat la notar; toate contractele, de orice tip, trebuie să fie valabile.

  1. Acte doveditoare privind componența familiei

Pentru fiecare din membrii familiei menționați în formularul de cerere se vor depune următoarele documente (în copie):

- buletin de identitate / carte de identitate / carte de identitate provizorie pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani; este obligatoriu ca toate persoanele menționate în formularul de cerere să aibă înscrisă în actele de identitate adresa la care solicita ajutorul pentru încălzire (mutația sau viza de reședința);

- certificate de naștere pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani.

Notă: actele de identitate trebuie să fie valabile.

  1. Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei

Se vor atașa actele doveditoare menționate în coloana “acte doveditoare” de la cap. 5 din formularul de cerere, pentru toate persoanele menționate în cerere care realizează categoriile respective de venituri, respectiv:

- adeverințe eliberate de angajator pentru fiecare persoană trecută în formularul de cerere care realizează categoria respectivă de venit; se vor declara veniturile nete realizate în luna anterioară completării și semnării cererii (data cererii trecută pe aceasta de către titular); Exemplu: dacă data completării cererii este în luna octombrie, adeverințele de venit trebuie să certifice veniturile realizate în luna septembrie etc.

- pentru categoriile de venituri de la codurile 9, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 73, 75 se vor depune copie după mandat poștal/extras de cont/decizie pentru fiecare persoană trecută în formularul de cerere care realizează categoria respectiva de venit;

- pentru categoriile de venituri de la codurile 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 se vor depune adeverințe eliberate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța (sediul de pe str. I.G. Duca nr. 18) pentru fiecare persoană trecută în formularul de cerere care realizează categoria respectiva de venit;

- pentru veniturile obținute din activități independente sau agricole se va lua în calcul venitul estimat conform ultimei declarații depusa la Direcția Generală a Finanțelor Publice (în acest sens, se va atașa la dosarul de cerere copie după aceasta declarație);

- pentru categoriile de venituri de la codul 72 se vor depune copii după contractele de muncă;

- pentru categoriile de venituri de la codul 74 se vor depune copii după hotărârea judecătorească;

- pentru categoriile de venituri de la codurile 76, 77, 78 se vor depune adeverințe eliberate de instituțiile competente;

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția: ajutorul social, alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar de care beneficiază persoanele cu handicap, bursele şcolare, stimulentul educaţional (tichetul de grădiniţă), sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”, veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, sumele ocazionale acordate cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar în situaţii excepţionale, sumele primite de beneficiarii de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.

ATENTIE!

   În situația în care veniturile realizate de membrii familiei menționați în formularul de cerere sau de persoană singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate.
   Persoanele care beneficiază de pensii trebuie să declare toate tipurile de pensii pe care le primesc.
   Persoanele care beneficiază de ajutor de șomaj trebuie să declare cuantumul ajutorului încasat în luna anterioară depunerii cererii și trebuie să depună un nou formular de cerere actualizat în momentul în care încetează dreptul la ajutorul de șomaj.
   Veniturile obținute din străinătate se declara la codul de venit 70 de la cap. 5 din formularul de cerere, atașându-se copie după contractul de muncă;

1. Alte acte doveditoare
- copie după cartea de identitate sau talonul autoturismului/autoturismelor (din care să reiasă anul de fabricație), aflate în stare de funcționare, deținute de toți membrii familiei menționați în formularul de cerere;

Atenție! Chiar dacă autoturismul are vechime mai mare de 10 ani, trebuie dovedit acest lucru prin actul menționat mai sus.

- copie după actul de proprietate al bunurilor deținute de toate persoanele menționate în formularul de cerere, bunuri care sunt specificate la cap. 5 – bunuri imobile, bunuri mobile aflate în stare de funcționare;

- copie după ultima factură de plată de la furnizorul de energie electrică;

- se iau în calcul și se bifează în formularul de cerere la „Clădiri sau spații locative, altele decât locuința de domiciliu și anexele gospodărești” inclusiv cotele indivize (procente), indiferent de mărimea acestora.

UNDE GĂSESC FORMULARUL DE CERERE-DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE?

 CINE MĂ POATE AJUTA SĂ COMPLETEZ FORMULARUL?

  • Asistentul social din cadrul primăriei
  • VERDE CONSUMATOR VULNERABIL: 0800.86.86.22

VIDEO INFORMAȚII PRIVIND COMPLETAREA CERERII

https://www.youtube.com/watch?v=HOFV1UU2j30
https://www.youtube.com/watch?v=nxor3JgIQwU
https://www.youtube.com/watch?v=8ipNhYQPuMQ
https://www.youtube.com/watch?v=eSIsCbtFbMQ

UNDE DEPUN FORMULARUL?
La primăria pe raza căreia are locuința solicitantul, astfel:
–      personal
–      electronic
–      transmis prin poștă

Persoanele care vor utiliza formularul de cerere-declarație pe propria răspundere în format electronic de tip PDF inteligent, îl vor putea completa direct pe calculatorul personal, și ulterior:

  • îl pot lista, semna și apoi depune/transmite prin poștă către primărie;
  • îl pot semna electronic ori scana, după caz, și transmite electronic către primării

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei împreună cu documentele atașate se pot :
- depune individual la Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Orașului Murfatlar 
- electronic e-mail: asistentasocialaAt signprimaria-murfatlar.ro. 

Solicitarea acestor ajutoare se poate face pe tot parcursul sezonului rece, iar acordarea drepturilor cuvenite se face începând cu luna depunerii cererii, cu condiţia ca aceasta să fie depusă până pe data de 20 ale lunii, sau cu luna următoare dacă acestea sunt depuse după această dată.

DOSARELE SE POT DEPUNE LA SEDIUL DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA
(Calea București nr. 15, Bl. BA2, parter)

INCEPAND CU DATA DE 25 OCTOMBRIE 2021

MENTIUNI FOARTE IMPORTANTE
- se vor respinge cererile care nu sunt completate corect, lizibil, care nu sunt semnate (pe toate paginile unde se solicită acest lucru) și pe care nu a fost trecută data completării;
- se vor respinge cererile la care se vor constata, în urma verificării declarațiilor privind veniturile/bunurile deținute de toate persoanele menționate în formularul de cerere, nereguli (fals în declarații);
- în urma verificării cu baza de date de la Casa Județeană de Pensii, se vor respinge cererile în care nu au fost menționate toate tipurile de pensii, la codul de venit corespunzător;
- în urma verificării cu baza de date de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, se vor respinge cererile în care nu au fost trecut ajutorul de șomaj, la codul de venit corespunzător;
- în cazul respingerii cererii, solicitantul poate veni cu o nouă cerere (dosar), cu condiția remedierii problemelor semnalate (caz în care va beneficia de ajutor începând cu luna următoare);
- în urma verificării cu baza de date de la Evidenta Populației se vor respinge cererile în care au fost menționate persoane decedate sau se vor înceta drepturile la ajutor de încălzire în situația în care nu a fost anunțat decesul unei persoane în termen de 5 zile de la data evenimentului;

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării. Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit.

Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune de fals, uz de fals sau înșelăciune, după caz, și se pedepsește potrivit dispozițiilor codului penal.

Declararea incorectă a componenței familiei, a veniturilor membrilor acesteia, precum si a bunurilor deținute, precum și necomunicarea oricărei modificări intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea, se sancționează cu amendă între 500 si 2000 lei.

!!!! Toate actele doveditoare, împreuna cu formularul de cerere, se vor introduce într-un dosar cu șină.

Se completează obligatoriu pe ultima pagină din formularul de cerere, care sunt actele care au fost depuse la dosar.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Orașului Murfatlar, cu sediul în Calea București nr. 15, Bl. BA2, parter, telefon 0372.727.167 sau 0731.190.092. 

DOCUMENTE TIPIZATE
 Cerere ajutor incalzire 2021-2022
 Cerere modificare 2021-2022
 Declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform normelor UE
 Lista bunuri care duc la excludere

 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.