Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Informații generale
ASISTENTA SOCIALA
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
Calea Dobrogei 1 0830 - 1630 0830 - 1630 0830 - 1630 0830 - 1630 0830 - 1400

Date de contact
Date de contact
Adresa: Calea Dobrogei nr. 1, Murfatlar, jud. Constanța
Telefon: +40 241 234 350, int. 114, +40 731 190 092
E-mail: asistentasocialaprimaria-murfatlar.ro

Numărul unic pentru apeluri de urgență 112
Număr unic de telefon la nivel național pentru cazurile de abuz împotriva copiilor 119

Atribuţiile Direcţiei de Asistență Socială

1. Atribuţiile Direcţiei în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt următoarele:
a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;
b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială;
c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;
e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;
i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

2. Atribuţiile Direcţiei în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale sunt următoarele:
a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, care este inclusa in Strategia de dezvoltara durabila a orasului Murfatlar aprobata de consiliul local şi răspunde de aplicarea acesteia.
b) elaborează planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi il propune spre aprobare consiliului local; acesta cuprinde date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
f) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
g) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
h) monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;
i) implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;
j) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acţiune;
k) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
l) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;
m) evaluează şi monitorizează activitatea asistentilor personali, în condiţiile legii; 
n) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;
o) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;
p) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
q) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;
s) asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.

Hotărâre Consiliu Local înființare D.A.S.
HCL nr. 37/27.06.2019

Regulament de Organizare și Funcționare
HCL nr. 81/31.05.2022

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a orașului Murfatlar pentru perioada 2020-2025
HCL nr. 51/30.07.2020

Date privind drepturile fundamentale
Drepturile și obligațiile beneficiarilor serviciilor și beneficiilor de asistență socială

Drepturile beneficiarilor sunt:
-dreptul la servicii și beneficii de asistență socială de calitate, în conformitate cu legislația în vigoare, cu resursele umane, financiare și materiale de care dispune serviciul;
-dreptul de a fi tratați fără discriminare privitoare la etnie, sex, religie, opinie sau categorie socială sau orice altă circumstanță personală sau socială, precum și dreptul de a li se garanta demnitatea și intimitatea;
-dreptul de a fi informați asupra drepturilor fundamentale și a măsurilor legale de protecție, asupra condițiilor care trebuie îndeplinite pentru a le obține, asupra situațiilor de risc;
-dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale și acordarea prestațiilor sociale precum și în ceea ce privește intervenția asupra propriei persoane;
-dreptul de a li se asigura păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;
-dreptul de a participa la evaluarea serviciilor și prestațiilor sociale primite, direct sau prin reprezentantul legal, acolo unde este cazul;
-dreptul de a participa la stabilirea obiectivelor și priorităților de îmbunătățire a calității serviciilor sociale oferite;
-dreptul de a li se promova și disemina o imagine pozitivă;
-dreptul ca informațiile ce li se aduc la cunoștință să fie exprimate într-un limbaj clar, respectuos, cu minimalizarea terminologiei de specialitate dacă nu sunt buni cunoscători ai limbii române sau dacă nu au capacitatea de a asimila informația;
-dreptul de a adresa sesizări, reclamații sau de a se adresa instanței judecătorești competente pentru soluționarea litigiilor în legătură cu acordarea serviciilor sau prestațiilor sociale dacă beneficiarul serviciului social se consideră nedreptățit de furnizarea acestora;
-în interesul beneficiarului, serviciul poate transmite altor parteneri implicați în soluționarea cazului respectiv, informații referitoare la beneficiar, numai cu acordul acestuia sau a reprezentantului legal, precum și cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;
-drepturile de a fi cunoscute procedurile aplicate în evaluarea lor, familiilor sau reprezentanților legali;
-dreptul de a cunoaște rezultatele evaluării activităților realizate în parteneriat anual;
-dreptul de a li se asigura în procesul de furnizare a serviciilor demnitatea, autodeterminarea, autonomia în gestionarea propriilor bunuri precum și dreptul la demnitate personală;
-dreptul de a cunoaște prevederile Codului de etică, ale cărui prevederi principale vizează respectarea demnității beneficiarilor și a familiilor sau reprezentanților legali și protejarea acestora împotriva eventualelor riscuri;
-dreptul de a participa la activitățile organizate de Direcția generală de asistență socială cât și la cele din cadrul comunității.

Obligațiile beneficiarilor sunt:
-obligația de a cunoaște tipul serviciilor și beneficiilor de asistență socială acordate de Direcția de asistență socială;
-obligația de a avea o atitudine de respect față de personalul Direcției de asistență socială;
-obligația de a furniza informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică, necesare potrivit prevederilor legale;
-obligația de a comunica orice modificare în legătură cu situația personală și familială care poate determina dreptul la un serviciu sau la o prestație socială;
-obligația de a participa activ la procesul de furnizare a serviciilor sociale, pentru a depăși situația de dificultate în care se află;
-obligația de a cunoaște și de a respecta identitatea și statutul profesional al persoanelor care răspund de acordarea serviciilor și prestațiilor sociale;
-obligația de a promova și disemina o imagine pozitivă a serviciilor și prestațiilor sociale de care a beneficiat.

Drepturi fundamentale prevăzute în:
Constituția României
Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Servicii oferite de D.A.S.:
- Consiliere și îndrumare
- Consiliere și îndrumare în vederea accesării beneficiilor de asistență socială, conform legislației în vigoare
- Asigurare transport de persoane pe ruta Siminoc-Murfatlar și retur pentru unele categorii de persoane defavorizate, conform HCL nr. 117/17.12.2013
- Acordare abonamente gratuite pe ruta Murfatlar-Contaná-retur pentru anumite categorii de persiane aflate în situație de vulnerabilitate HCL nr. 57/28.04.2022
- Echipa mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, conform HCL nr. 19/24.04.2019 , completare HCL nr. 77/31.05.2022
- Înființare Centru Comunitar Integrat HCL nr. 80/31.05.2022
- Înființare Unitate de Îngrijire la Domiciliu Persoane Vârstnice - HCL nr. 99/19.07.2022
- Ajutor de urgență conform HCL nr. 131/31.10.2022. HCL nr. 111/28.11.2018
- Prevenire marginalizare socială - HCL nr. 173/28.12.2022

Colaborări:
- CIM Plăeșu Anca-Elena
- Fundația PRR HCL nr. 151/29.11.2022
- Ministerul Muncii și Solidarității Sociale HCL nr. 154/29.11.2022
- DGASPC Constanța HCL nr. 171/28.12.2022
- Centru de Radiologie Dentară R Dental HCL nr. 172/28.12.2022

Proiecte în derulare:
- colaborare cu DGASPC Constanța - Proiect „Mai Implicat! Mai Integrat!”
- „Unitate de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice” - fonduri PIN

 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.