Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

ADMINISTRAREA CIMITIRELOR

ANEXA LA HCL NR. 117 DIN 31.07.2023

(extras din)
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREA CIMITIRELOR
DE PE RAZA U.A.T. MURFATLAR

Art.1. Prezentul regulament este elaborat în temeiul și cu respectarea Legii nr.102/2014-privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare. Cimitirele din UAT Murfatlar sunt considerate instituţii de igienă publică având ca scop realizarea înhumărilor. Ele trebuie să funcţioneze ca zone de linişte şi respect pentru cei ce se odihnesc acolo.

Art.2. Înfiinţarea, extinderea sau desfiinţarea cimitirelor se face potrivit legii prin hotărâriale Consiliului Local Murfatlar, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului,legalaprobate.

Art.3. Activitatea de întreţinere a cimitirelor şi efectuarea serviciilor specifice (măturat, întreținere alei, curăţat rigole prin răzuire, combatere burieni, colectare şi transport deşeuri rezultate în urmapavoazări mormintelor, evacuare deşeuri vegetale şi pământ, întreţinere spaţii verzi ) se realizează de persoanele de drept care au contract de concesiune pentru suprafața din contract, iar spațiile verzi și aleeile principale de persoane din S.I.A.D.P.P, sau alte societăți în baza unor contracte semnate.

Art.4. Serviciile de înhumare şi reînhumare se vor presta de către compartimentele cu atribuții în acest domeniu stabilite de consiliul local / primar, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice şi înbazatarifelor aprobate de către Consiliul Local al Oraşului Murfatlar.

Art.5. Cimitirele din UAT Murfatlar, vor fi administrate prin Serviciul pentruvÎntreținereașiAdministrarea Domeniului Public și Privat, sau prin delegare de gestiune, dupa caz. Delegarea de gestiune se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, la propunerea primarului.

ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ, AMENAJAREA ŞI ÎNTREŢINEREALOCURILOR DE ÎNHUMARE ÎN CIMITIRE

Art.6. Locurile de înhumare din cimitirele aflate în U.A.T. Murfatlar, vor putea fi atribuite în concesiune, fără licitaţie, cetăţenilor din U.A.T. Murfatlart, pe baza taxelor (redevenţei) stabilite decătre Consiliul Local al oraşului Murfatlar şi în următoarele condiţii:
1. pentru cimitirele creștine:
   a. în caz de deces;
   b. la cerere, în vederea executării de lucrări funerare definitive ( cripte, cavouri,) în baza:
       - Legii nr 44/1994;
       - Decretul – Lege nr. 118/1990;
       - Legea nr.341/2004 respectând alineatele precedente (deces sau executare de lucrări ).

2. Pentru cimitirele musulmane: numai în caz de deces, la rand unul după altul, respectând cultura și tradițiile acestora.

3. Pentru alte culte religioase, cu respectarea legislației în vigoare, respectând culturași tradițiileacestora, conform listei cultelor din anexa nr.1 .

Art.7. Concesiunile se compun din: locurile de înhumare, spaţii laterale de delimitare şi zonă de comemorare / acces la piatra de căpătâi, care vor avea dimensiunile stabilite conform Anexei nr.3 din regulament.
   Locurile de înhumare din cimitirele ce se vor înființa, vor avea dimensiunile conform documentaţiilor specifice de înfințare și aprobare.

Art.8. 1. Locurile de înhumare din cimitirele creștine vor putea fi atribuite în concesiune unei persoane în timpul vieţii acesteia sau după decesul acesteia rudelor sale fără să fie depășit numărul de maxim 2 locuri ( unul prin actul de concesiune și cel de-al doilea prin certificatul de mostenire în urma dezbaterii succesiunii) pe o durată de 7 ani (pentru înhumări în pământ), sau pentru 25 ani, dacă se execută lucrare funerară definitivă (cripte, cavouri ).

Art.8. 2. Locurile de înhumare din cimitirele musulmane vor fi atribuite numai dupa decesul persoanei, rudelor celui decedat sau celor care solicita locul de înhumare pentru decedat, pe o durată de 49ani, cu plata taxelor de concesiune stabilită de Consiliu Local, plata se poate face și în două tranșe, prima pentru 25 ani, iar a doua pentru 24 ani actualizată la data plăți.
   Respectând cultura și tradițiile musulmane, cererile pentru înhumare și plata se poate efectua în trei zeci zile calendaristice de rudele decedatului pe numele căruia se întocmește contract de concesionare, prin semnarea unui angajament de plată ( conform anexei nr. 2), dacă nu efectuează plata la ridicarea certificatului de deces.
   Neefectuarea plăți în termenul stabilit se consideră decizie de impunere fiscală pentru cel ce a solicitat certificatul de deces.

Art.8. 3. Cererea de concesionare a locului de veci se depune la registratură, urmând a fi aprobată de primar. Trecerea de la o mormânt în pământ dupa cei 7 ani la lucrare funerară se poate face la cerere cu achitarea tarifului aprobat, prin diferenţa pentru perioada rămasă, iar lucrarea trebuie să respecte condiţiile aliniatului privind dimensiunile. La sfârşitul perioadei, concesiunea acesta poate fi prelungită astfel:
   - în cazul locurilor de înhumare (morminte în pământ ) atribuite pe o durată de 7 ani, termenul deconcesiune poate fi prelungit până la 49 ani, cu plata taxelor de concesiune stabilită de Consiliul Local;
   - în cazul locurilor de înhumare (cripte, cavouri) atribuite pe o durata de 25 de ani, termenul de concesiune poate fi prelungit o singură dată, fără a se depăşi 49 de ani, cu plata taxelor de concesiune;

Art.8. 4. La expirarea termenului de folosință a locului de înhumare, concesionarul are drept de preempțiune, iar în caz de deces al concesionarului, are drept de preempțiune moștenitorul legal sau, după caz, testamentar.

Art.8. 5. Contractul de concesiune va fi încheiat în conformitate cu legea română, indiferent de naționalitatea sau de cetățenia concesionarului, pentru o durată care nu va putea depăși 49 de ani, începând de la data semnării lui. Durata concesiunii se stabilește în funcție de perioada de amortizare a investițiilor ce urmează să fie realizate de către concesionar.

Art.9 . Redevenţa pentru locurile de înhumare se percepe de la beneficiarii concesiunii stabilită prin HCL anuală care stabilește impozitele şi taxele locale. Încasarea redevenţei se face prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Murfatlar, în baza contractului de concesiune semnat. Art.10. Locurile de înhumare din cimitirele crestine se pot solicita de orice cetăţean din U.A.T.Murfatlar în timpul vieţii în vederea executării de lucrări funerare, de rudele celui decedat ( ascendenţi, descendenţi, soţ supravieţuitor, etc ). În cazul solicitării locului de înhumare de altă persoană ce nu este rudă cu decedatul ce a avut domiciliul în UAT Murfatlar, actul se va emite pe numele acesteia. Pot fi solicitate locuri de organizaţiile nonguvernamentale care au sediul admimnistrativ în UAT Murfatlar și se ocupă de ocrotirea copiilor, persoanelor cu dizabilități sau defavorizate, de cămine de pensionari.
   La decesul unei persoane locul de înhumare se atribuie pe o perioadă de 7 ani cu posibilitatea modificării acestei durate, la cerere şi dacă îndeplineşte condiţiile de prelungire. Dacă persoana decedată nu are rude până la gradul IV inclusiv, atribuirea se poate face unei rude de alt grad dacă se doreşte prin semnarea contractului de concesionare. În cazul în care nu are nici un fel de rudă sau dacă acestea nu vor sau se află în imposibilitatea să solicite loc de înhumare, atribuirea se poate face către o altă persoană care se îngrijeşte de înhumare şi care va semna contractul de concesionare.
   În cazul în care atribuirea este cerută de mai multe rude ale celui decedat, Primăria oraşului Murfatlaratribuie locul de înhumare în baza cererii prezentată de ruda cea mai apropiata în grad de rudenie. Ultima înhumare pe locurile atribuite pe durata de 25 de ani se va putea face cu cel puţin7aniînaintede expirarea acestei durate, cu excepţia cazurilor în care s-a aprobat prelungirea dreptului de concesiune pană la 49 ani. În cazul reconcesionării şi dacă există morţi înhumaţi în acel loc de înhumare, noul titular poate să accepte reconcesionarea. Osemintele vor fi deshumate pe baza declaraţiei celui ce a cedat locul şi li se atribuie loc în pământ din cimitirul în care s-a facut deshumarea, în alt cimitir sau o soar, taxele fiind plătite de către noul titular.

   Atribuirea locurilor de înhumare se face în baza următoarelor criterii: -neposedarea de către petent a altui loc de veci în cimitirele din U.A.T. Murfatlar, sens în care va prezenta declaraţie pe proprie răspundere, înscrisă în cerere; -în cazul în care petentul este moştenitor, va prezenta certificatul de moştenitor. Art.11. Pentru asigurarea unei circulaţii fluente în cimitir şi a unui aspect civilizat se vor desfiinţa împrejurimile metalice sau de alt tip. Administratorii cimitirelor vor stabili împrejmuirile(gardurile) ce trebuiesc desfiinţate și stabileste pentru toate cimitirele reguli de utilizare.

Art.12. Titularii dreptului de reconcesionare vor suporta în afara taxelor stabilite pentru atribuirea în folosinţă şi contravaloarea criptelor, acolo unde există, plata lădiţei pentru oseminte ( acolo unde estecazul ) şi fotografiile locului înainte de reconcesionare, dacă se pun la dispoziție de administrator.

Art.13. a. Primăria oraş Murfatlar prin SIADPP va efectua demersurile de aprobare și de atribuire a locurilor de înhumare cu scutirea taxei de concesiune sau gratuit conform legislației învigoare pentru:Legia nr. 44/1994, Legii nr. 189/2000, și Legii nr. 29/31.03.2000, privind sistemul național de decorații al României, veteranii de război şi văduvele de război, beneficiarilor Decretului-Lege 118/1990,eroiiRevoluţiei din Decembrie 1989, Legea 341/2004, de asemeni va putea aproba atribuirea unui loc de înhumare pe o perioadă de 7 ani cu scutirea taxei de concesiune speciale (persoanene identificate, persoane fără susţinători legali ) imediat în caz de deces sau în situaţia prevăzută de art. 10alin2. b. Toate gratuităţi prevăzute de legislație se aprobă prin Hotărâre a Consiliul Local Murfatlar conform prevederilor în vigoare ca urmare a solicitărilor depuse în scris de beneficiari legislației și deprimar pentru persoanele neidentificate, persoanele fără susţinători legali la momentul solicitărilor efectuate de cei în drept. Locurile de înhumare acordate cu titlu gratuit se pot transmite numai urmașilor, pe bază de certificatde mostenitor, în condițiile legii, cu achitarea contravalorii tarifului de concesiune aferent. În acest sens administratorii cimitirelor funcție de spațiile avute la dispoziție vor stabili locurile speciale destinate gratuităţilor, evidenţiate în planul de cartografiere a cimitirului, prezentândori de câte ori se impune conducerii primăriei situaţia locurilor libere, a locurilor pentru care sunt îndeplinite condiţiile de prelungire a concesiunii precum şi situaţia contractelor de concesiune care au încetat, la termen, fără solicitarea prelungirii sau din motive imputabile concesionarului. Art.14. Dreptul de concesiune asupra locurilor de înhumare nu poate face obiectul unei tranzacţii cu titlu oneros. Acest drept va putea fi transmis numai prin succesiune legală sau testamentară, în acest sens beneficiarii succesiunii fiind obligaţi să achite taxa de concesiune. Titularii dreptului de concesiune, din cimitirele creștine, în timpul vieţii, pot renunţa la acest drept dacă în locul respectiv nu este nimeni înhumat, locul de înhumare putând fi concesionat unei alte persoane potrivit prezentei reglementări. Redevenţa, în cazul renunţării nu se restituie, renunţarea considerându-se unilaterală. În cazul în care sunt mai mulţi moştenitori, iar suprafaţa pe care o moşteneşte fiecare este mai mică de 3 mp, atunci pe actul de concesiune va fi trecut unul singur, prin înţelegere între moştenitori pe bază de declaraţii, ceilalţi figurând în certificatul de moştenitor cu aceleasi drepturi. Cel trecut în act va respecta clauzele contractului precum si regulamentul. Moştenitorii pot ceda între ei suprafeţele ce nu pot fi folosite individual.

Art.15. Dreptul de concesiune asupra locurilor de înhumare încetează în următoarele cazuri:
   a. La expirarea duratei de concesiune; administratorul cimitirului înștiințează înscris titularul concesiunii, ca în termen de 30 de zile de la data confirmării primirii acesteia, să-și exprime intenția de a încheia un act nou de concesiune, precum și achitarea taxei aferente. În cazul în care titularul concesiunii nu dă curs înștiințării în termenul prevăzut, acesta pierde dreptul de folosință asupra locului deînhumare. Locul se atribuie, în caz de deces, altei persoane, osemintele rezultate din deshumare se depun alături de noul înhumat sau osoar dacă există.
   b. Când titularul dreptului de folosinţă renunţă unilateral la acest drept, renunţarea se face în baza declaraţiei pe propria răspundere, cu dată certă. c. La împlinirea unui an de la data decesului titularului dreptului de concesiune, în situaţia când acesta a fost înhumat în alt loc şi nu are moştenitori;
   d. În cazul în care lucrările funerare nu s-au executat în termen de 1 an de la eliberarea contractului de concesiune a locului de veci pentru o perioada de 25 de ani.
   e. Au prioritate la reconcesionarea locurilor de înhumare care se încadrează la punctelec, d, înprimulrând moştenitorii sau afinii celor înhumaţi în aceste locuri şi în al doilea rând persoanele care au întreţinut locurile de înhumare.
   f. Cesiunea dreptului de concesiune asupra unui loc de înhumare se poate efectua între vii, cu condiţia ca noul beneficiar al dreptului de concesiune să facă dovada că pe locul respectiv se află rude ale acestuia până la gradul IV inclusiv.

Art. 16. Administratorul verifică anul, starea de fapt a mormintelor. În cazul în care se constată că anumite locuri de înhumare sunt părăsite sau menținute în stare de neîngrijire, chiar dacă dreptul de folosință nu a expirat, concesionarii își vor pierde dreptul de folosință asupra locului respectiv. Excepțiede la prevederile de mai sus fac mormintele funerare din patrimoniul național, monumentele istorice și operele de artă. Se consideră "lăsare în părăsire" sau menţinere în stare de neîngrijire a lucrărilor funerare pe o perioadă de cel mult 2 ani;

   Starea de "lăsare în părăsire" se constată de către administrația cimitirelor și se consemnează într-un proces verbal. Administratorul cimitirelor îl va notifica pe titularul dreptului de concesiune, prin scrisoare recomandată trimisă la ultimul lor domiciliu cunoscut, să remedieze situația constatată în procesul verbal în termen de de 90 de zile de la data primirii notificării. În cazul în care titularul contractului de concesiune nu va remedia cele constatate în procesul verbal de constatare în termenul menționat, administrația cimitirelor va dispune în consecință.

Art.17. Dacă se ridică dreptul de concesiune conform art.”15 și 16” iar pe aceste locuri există înhumări care au mai mult de 7 ani - la propunerea administratorului, se va face deshumarea osemintelor, se vor pune într-o lădiţă / sac pe care se vor inscripţiona datele de identificare ( numele decedatului-da ca se cunoaşte, lotizarea locului de înhumare ), lădiţă/sac care se va depune în pământ / osoar. Pentru locurile de veci unde există înhumări care nu au împlinit termenul legal necesar pentru deshumare, noii titulari ai locului de veci nu vor putea face deshumarea până la împlinirea termenului legal de 7 ani.
Art.18. În cazul în care dreptul de concesiune al locurilor de înhumare a încetat potrivit art. 15/16şipe aceste locuri există lucrări funerare, foştii titulari sunt obligaţi să aducă terenul concesionat la starea iniţială ( deshumarea osemintelor, eliberarea terenului de construcţii subterane ) în termende60deziledela data încetarii dreptului de concesiune. În caz contrar, lucrările vor intra în patrimoniul oraşului care, prin compartimentul de specialitate, va proceda conform prevederilor prezentului Regulament.

Art.19. Ocuparea abuzivă a locurilor de înhumare duce la exhumarea rămăşiţelor pământeşti, încondiţiile legii, acestea putând fi mutate într-un loc legal sau, în cazul când nu sunt exhumate de cel care a ocupat locul, acestea pot fi exhumate la propunerea administratorului cimitirului . În acelaşi timp se aplică persoanelor vinovate sancțiunea conform prevederilor legale. Nu vor putea fi desfiinţate fără avizele organelor competente lucrările funerare care fac parte ori ar putea face parte din patrimoniul cultural naţional.

Art.20. Titularii dreptului de concesiune a locurilor de înhumare au obligaţia de a menajare şi întreţinere a acestor locuri şi a lucrărilor funerare existente , asigurându-le un aspect cât mai îngrijit.Resturile rezultate din curăţenie vor fi evacuate în locurile special amenajate în acest scop. Art.21. Pentru sistematizarea cimitirelor, executarea de alei şi alte lucrări de interes general , se pot stramuta în alte zone cu păstrarea suprafeţei din actele de concesionare la propunerea compartimentului de specialitate.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să citiți HCL 117 din 31.07.2023 -  privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea cimitirelor de pe teritoriul UAT Murfatlar


LEGISLATIE

 HCL 117 din 31.07.2023 -  privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea cimitirelor de pe teritoriul UAT Murfatlar


 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.