Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Acte necesare..

1. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru scoatere din circuitul agricol (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009);
2. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru lucrări de construire/desfinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009);
3. Acte necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009);
4. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Autorizaţie de Desfiinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009);
5. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Prelungire Certificat de Urbanism (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009);
6. Acte necesare pentru solicitare eliberare /emitere Prelungire Autorizaţie de Construire/desfinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009);
7. După eliberarea Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare trebuie comunicate Primăriei Orasului Murfatlar şi Inspectoratului Teritorial în Construcţii Constanta, conform Ordinului nr. 839/12.10.2009, următoarele;
8. Model pentru panou de identificare a investiţiei (model_panou)- conform Ordinului nr. 839/12.10.2009;
9. Aviz Tehnic S.C.U.P. (Serviciul Comunitar de Utilitati Publice);
10. Aviz Tehnic Enel Electrica;
11. Acte necesare pentru scutire de impozit;
12. Acte necesare pentru eliberării duplicatului AC/CU;
13. Acte necesare pentru aprobarea lucrărilor de construcţii pentru imobile fără AC conform Legii 50/1991;
14. Etapele parcurse de o documentaţie de Plan Urbanistic Zonal (PUZ) până la obţinerea unei Hotărâri a Consiliului Local al Orasului Murfatlar (H.C.L.);
15. Etapele parcurse de o documentaţie de Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) până la obţinerea unei Hotărâri a Consiliului Local al Orasului Murfatlar (H.C.L.);
16. Acte necesare obţinerii Avizului prealabil de Oportunitate necesar pentru elaborarea unui plan urbanistic zonal;
17. Acte necesare pentru emiterea Certificatului de Urbanism pentru PUZ (după ce există Aviz Prealabil de Oportunitate);
18. Acte necesare pentru întroducerea unui PUZ/PUD în dezbatere publică;
19. Acte necesare pentru înaintarea unui PUD/PUZ în Plenul Consiliului Local Murfatlar.
20. CERERE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE BRANŞAMENT AERIAN 
21. CERERE TIP PENTRU OBTINEREA AUTORIZAŢIEI DE SPARGERE STRADĂ 


1. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru scoatere din circuitul agricol (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde : elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară
 • Dovada achitării taxei pentru C.U. (copie chitanţă)
 • Plan de situaţie (1 :500) -2 copii xerox şi plan de încadrare în zonă (1 :5000) - 1 copie xerox, eliberate de Primăria Orasului Murfatlar
 • Extras C.F. original şi la zi (valabil 30 zile).


2. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru lucrări de construire/desfinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării
 • Copie extras C.F.
 • Dovada achitării taxei pentru C.U. (copie chitanţă)
 • Plan de situaţie (1 :500) - 2 copii xerox şi plan de încadrare în zonă (1:5000) - 1 copie xerox, eliberate de Primăria Orasului Murfatlar


3. Acte necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip întocmită şi semnată/ştampilată de titularul unui drept real asupra imobilului conf.L50/1991 republicata
 • Dovada achitării taxei pentru A.C. (copie chitanţă)
 • Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30zile)
 • Certificat de Urbanism (valabil)
 • Deviz general de lucrări
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Avize şi acorduri şi/sau studii în funcţie de lucrarea de construire solicitată, cerute prin Certificatul de Urbanism.


4. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Autorizaţie de Desfiinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip întocmită şi semnată/ştampilată de titularul unui drept real asupra imobilului conf.L50/1991 republicata
 • Dovada achitării taxei pentru A.D. (copie chitanţă)
 • Adeverinţă cu valoarea impozabilă a clădirii de la Serviciul Impozite şi Taxe
 • Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30zile)
 • Certificat de Urbanism (valabil)
 • Deviz general de lucrări
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Alte avize şi acorduri cerute prin Certificatul de Urbanism.


5. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Prelungire Certificat de Urbanism (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip
 • Dovada achitării taxei pentru prelungirea Certificatului de urbanism (copie chitanţă; se achita 30% din suma platită iniţial la certificatul de urbanism)
 • Cerificatul de Urbanism în original.


6. Acte necesare pentru solicitare eliberare /emitere Prelungire Autorizaţie de Construire/desfinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip
 • Dovada achitării taxei pentru prelungirea Autorizaţiei de Construire (se achită 30% din suma plătită iniţial la autorizaţia de construire)
 • Autorizaţia de Construire în original
 • Extras C.F. original şi la zi (valabil 30de zile).
 • Copie anunt incepere lucrari


7. După eliberarea Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare trebuie comunicate Primăriei Orasului Murfatlar şi Inspectoratului Teritorial în Construcţii Constanta, conform Ordinului nr. 839/12.10.2009, următoarele:

a) Pentru Primăria Orasului Murfatlar:

b) Pentru Inspectoratul Teritorial în Construcţii Constanta:


8. Model pentru panou de identificare a investiţiei - conform Ordinului nr. 839/12.10.2009


9. Aviz Tehnic S.C.U.P. - SERVICIUL COMUNITAR DE UTILITATI PUBLICE

a) AVIZ DE PRINCIPIU

b) AVIZ DE RACORDARE LA APA:

 • Dosar şină;
 • Cerere tip S.C.U.P.
 • Copie Certificat Urbanism;
 • Act de proprietate (Copie Cadastru, Extras de Carte Funciara, dupa caz);
 • Memoriu instalaţii sanitare întocmit de proiectant de specialitate, (situatia actuala si situatia propusa) ;
 • Un plan încadrare în zonă, scara 1:5000+ 2 planuri situaţie, scara 1:500 ;
  Plan de situatie;
 • Breviar de calcul;


10. Aviz Tehnic Enel Electrica

a) Documentaţie pentru Primăria Orasului Murfatlar:

b) Documentaţie pentru Enel Electrica:

 • Dosar şină;
 • Cerere amplasament
 • Fişă tehnică
 • Copie Certificat Urbanism;
 • Copie Carte Funciară;
 • 2 planuri încadrare în zonă, scara 1:5000;
 • 2 planuri de situaţie, scara 1:500; vizate spre neschimbare de emitentul certificatului de urbanism
 • Dovada achitării taxei de 68,20 lei


11. Acte necesare pentru scutire de impozit:

 • Copie de pe facturi şi chitanţe fiscale;
 • Cerere de mână
 • Copii de pe cartile de identitate ale proprietarilor cu adresa de domiciliu:
 • Copie autorizaţie de construire (dacă este cazul)
 • Extras de carte funciară în extenso, copie , nu mai vechi de 30 de zile (pentru Asociaţii de Proprietari)sau CF individual
 • Tabel cu persoanele care fac parte din Asociaţia de Proprietari, semnat şi ştampilat de către administrator –doar daca lucrarile sunt facute pe partile comune
 • Fotografii realizate înainte şi după finalizarea lucrărilor

Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în care la data depunerii dosarului nu figurează în evidenţele fiscale cu rămăşiţe.
Verificarea îndeplinirii acestei condiţii se va realiza de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Orasului Murfatlar.
Scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă pentru anul fiscal in curs ( cu conditia ca actele solicitate sa fie depuse pana la incheierea anului fiscal in curs) de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Orasului Murfatlar pe baza referatului întocmit de către Instituţia Arhitectului Şef.


12. Acte necesare pentru eliberării duplicatului AC/CU

 • Cerere de mână în care trebuie specificat nr. şi data eliberării AC/CU
 • Dovada achitării taxei de 10 lei/pagina A4 (anticipat)


13. Acte necesare pentru aprobarea lucrărilor de construcţii pentru imobile fără AC conform Legii 50/1991

 • Cerere de mână


14. Etapele parcurse de o documentaţie de Plan Urbanistic Zonal (PUZ) până la obţinerea unei Hotărâri a Consiliului Local al Orasului Murfatlar (H.C.L.):

1. Emiterea Certificatului de Urbanism pentru Avizul Prealabil de Oportunitate
2. Emiterea Avizului Prealabil de Oportunitate
3. Emiterea Certificatului de Urbanism pentru PUZ
4. Emiterea Avizului CTATU (Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism)
5. Dezbaterea publică
6. Dosarul pentru PLEN


15. Etapele parcurse de o documentaţie de Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) până la obţinerea unei Hotărâri a Consiliului Local al Orasului Murfatlar (H.C.L.): 1. Emiterea Certificatului de Urbanism pentru PUD
2. Emiterea Avizului CTATU (Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism)
3. Dezbaterea publică
4. Dosarul pentru PLEN


16. Acte necesare obţinerii Avizului prealabil de Oportunitate necesar pentru elaborarea unui plan urbanistic zonal: 1. Cerere tip
2. Documentaţie întocmită în 2 exemplare identice, pagini numerotate, conform documentatiei

2.1. Certificat de Urbanism prin care a fost solicitat Avizul prealabil de oportunitate însoţit de plan de încadrare 1:5000 şi plan de situaţia 1:500 eliberate de Primaria Orasului Murfatlar

2.2. Parte desenată:

- Planşa SITUAŢIE EXISTENTĂ (maxim 2 planşe, format A3)
- Planşa PROPUNERI DE INTERVENŢIE (maxim 2 planşe)

2.3. Parte scrisă
- memoriu de speciliatate


17. Acte necesare pentru emiterea Certificatului de Urbanism pentru PUZ (după ce există Aviz Prealabil de Oportunitate):

1. Cerere tip conform Legii 50/1991;
2. Copie după Avizul Prealabil de Oportunitate întocmit de Instituţia Arhitectului Şef;
3. Plan de situaţie 1:500 emis de PMT, în 2 exemplare;
4. Plan de încadrare în zonă 1:5000 emis de PMT;
5. Copie Extras CF;
6. Taxa CU


18. Acte necesare pentru întroducerea unui PUZ/PUD în dezbatere publică: 1. Cerere tip
2. Documentaţie întocmită în 2 exemplare identice, pagini numerotate:
3. Certificat de Urbanism pentru PUD/PUZ;
4. Aviz C.T.A.T.U.
5. Documentaţia conform ghidurilor metodologice:

5.1. P.U.D. - Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000:

PIESE DESENATE:
1. Încadrare în zonă
2. Situaţia existentă
3. Reglementări urbanistice
4. Reglementări edilitare
5. Obiective de utilitate publică
6. Posibilităţi de mobilare
7. Planşă de drumuri semnată de inginer
PIESE SCRISE:
1. Memoriu

5.2. P.U.Z. - Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000:

PIESE DESENATE:
1. Încadrare în zonă
2. Situaţia existentă
3. Reglementări urbanistice
4. Reglementări edilitare
5. Obiective de utilitate publică
6. Posibilităţi de mobilare
7. Planşă de drumuri semnată de inginer
PIESE SCRISE:
1. Memoriu
2. Regulamentul local de urbanism aferent PUZ


19. Acte necesare pentru înaintarea unui PUD/PUZ în Plenul Consiliului Local Murfatlar: 1. Cerere tip
2. CD cu planşe format digital, conform H.C.L. 137/25.03.2008 şi partea scrisă în format PDF;
3. Documentaţie întocmită în 3 exemplare identice, pagini numerotate:

4. Certificat de Urbanism pentru PUD/PUZ;
5. Extras CF de dată recentă (maxim 15 zile)
6. Studiu Geotehnic (preliminar)
7. Plan parcelar cu viza OCPI
8. Toate avizele necesare, conform legislaţiei în vigoare
9. Documentaţia conform ghidurilor metodologice:

10. P.U.D. - Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000:
PIESE DESENATE:
1. Încadrare în zonă
2. Situaţia existentă
3. Reglementări urbanistice
4. Reglementări edilitare
5. Obiective de utilitate publică
6. Posibilităţi de mobilare
PIESE SCRISE
1. Memoriu 11. P.U.Z. - Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000:
PIESE DESENATE:
1. Încadrare în zonă
2. Situaţia existentă
3. Reglementări urbanistice
4. Reglementări edilitare
5. Obiective de utilitate publică
6. Posibilităţi de mobilare
PIESE SCRISE:
1. Memoriu
2. Regulamentul local de urbanism aferent PUZ


Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.