Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Administrator Public

Curriculum vitae

INFORMAȚII PERSONALE    
Nume/Prenume   Mihai Daniel PAVEL
E-mail   administratorprimaria-murfatlar.ro
Cetăţenia   Romana
Data naşterii    
Sex   Masculin
Stare civila   Casatorit
     
EXPERIENȚA PROFESIONALA    
     
Octombrie 2020 - Noiembrie 2020   Administrator special
S.C. ARCONS GRUP S.A.
– Brasov
- participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acțiunilor prevăzute la art. 117-122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84;
- formulează contestații în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege;
- propune un plan de reorganizare;
- administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului, doar în situația în care nu i s-a ridicat debitorului dreptul de administrare;
- după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primește raportul final și situația financiară de închidere
     
Octombrie 2020 - Noiembrie 2020   Director General
S.C. ECOTERM S.A. Fagaras
- Contractual
- Asigurarea fundamentarii activitatii decizionale cu privire la definirea si formularea politicii economico-sociale si gestionarea eficienta a resurselor materiale, financiare, informationale si umane in vederea realizarii obiectivelor stabilite
- Stabilirea in acord cu reprezentantii AGA si cu echipa de management, a obiectivelor generale, specifice si operationale ale firmei pe termen scurt, mediu si lung.
- Identificarea si alocarea resurselor financiare, informationale, materiale si umane din firma, in vederea realizarii obiectivelor propuse.
- Elaborarea si avizarea planurilor de investitii financiare, tehnologice si de resurse umane
- Organizarea structurilor organizationale in functie de necesitatile firmei si de activitatile planificate.
     
Ianuarie 2020 - Octombrie 2020   Manager Proiect Constanța-Ilfov
RAJA SA, Buftea, Corbeanca (România)
- Asigurarea privind încadrarea cu personal calificat a funcțiilor din cadrul Unității de Implementare Proiect Ilfov, de coordonarea activităților necesare elaborării, implementării și predării obiectivelor din cadrul proiectului și de corectitudinea documentelor întocmite de către personalul subordonat;
- Elaborarea și implementarea cu economicitate a proiectului, executarea și finalizarea lucrărilor și realizarea indicatorilor investițiilor planificate cu îndeplinirea angajamentelor financiare, în conformitate cu: Contractul de Finanțare semnat de RAJA SA cu Ministerul Fondurilor Europene, legislația în vigoare privind investițiile, cerințele Ghidului Solicitantului POIM 2014 – 2020, prevederile Contractului Național, a Contractelor de Lucrări, respectiv Servicii;
- Gestionarea resurselor alocate pentru implementarea contractelor de servicii/ lucrări și se asigură că personalul subordonat adoptă toate măsurile necesare pentru a evita orice fel de prejudicii în sarcina RAJA S.A.;
- Identificarea, analizarea și ierarhizarea riscurilor din cadrul Proiectului, de inițierea și implementarea măsurilor pentru diminuarea/eliminarea riscurilor pe toată durata Proiectului ;
- Predarea lucrărilor finalizate și a echipamentelor achiziționate în cadrul Contractelor de Lucrări, precum și a tuturor documentelor necesare către secțiile interne ale RAJA S.A. și UAT-uri;
     
Iunie 2014 – Ianuarie 2020   Manager Contracte Lucrari Execuție
RAJA SA, Buftea, Corbeanca (România)
- Gestionarea corespunzătoare a contractelor de lucrări in conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare semnat de RAJA SA cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
- gestionarea contractului de lucrări, verificarea cererilor de plată, participarea la ședințele de șantier, elaborarea de rapoarte;
- elaborarea/avizarea materialelor și documentelor transmise autorităților sau părților implicate în activitate.
     
Iulie 2013 – Mai 2014   Inginer
SC RAJA SA, Buftea (România)
- Elaborarea, verificarea și acordarea de avize privind racordarea unor noi clienți la rețeaua de distribuție a apei potabile si de canalizare, administrate si exploatate de Centrul Zonal;
- Participarea la întreținerea bazei de date tehnice privind rețeaua edilitara de distribuție a apei potabile si de canalizare
- Acordarea de relații clienților privind: modalitatea de obținere a avizelor, încheierea contractelor, de facturare si încasare a prestațiilor efectuate
     
Ianuarie 2013  – Iunie 2013   Asistent Manager
S.C. STAR TOPO CONSTRUCT S.R.L, Bucuresti (România)
- Întocmirea documentației pentru obținerea numărului cadastral necesar la înscrierea in Cartea Funciara
- Întocmirea documentației pentru înscrierea uneia sau mai multor construcții in Cartea Funciara
- Dezmembrări (parcelari, lotizări) de terenuri intravilane si extravilane
- Comasări (alipiri) de terenuri intravilane si extravilane
- Planuri de situație pentru orice tip de platforma (incluzând curbe de nivel)
- Trasarea limitelor de proprietate
- Trasarea contururilor clădirilor, a axelor si cotelor din proiect
- Profile longitudinale si transversale
- Nivelment de mica si mare precizie
- Urmărirea comportării in timp a construcțiilor
- Măsurători pentru determinarea volumului de pământ excavat sau de umplutura
- Determinarea exacta a coordonatelor X,Y- măsurători de înaltă precizie folosind metode GPS
- Extragerea datelor din planșele proiectului(plan de situație , profil longitudinal , profil transversal)
- Preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele implicate, îndosarierea si arhivarea corespondentei si a mesajelor primate din partea partenerilor, clienților si celorlalți angajați;
- Asigurarea transmiterii documentelor prin posta, fax, e-mail;
- Actualizarea bazei de date, a documentelor
- Elaborarea si redactarea documentelor si situațiilor cerute de management;
- Asigurarea suportului administrativ pentru toate departamentele firmei.
     
EDUCAȚIE ȘI FORMARE    
2012 - 2014   Inginer
Universitatea Tehnica De Construcții București – Facultatea Hidrotehnica – Specializarea Dezvoltare Durabilă, Bucuresti (România)
     
2008 - 2012   Diploma de Inginer In Domeniul Construcțiilor Civile Industriale și Agricole - Specializare Inginerie Urbana Si Dezvoltare Regionala
Universitatea Tehnica de Construcții București – Facultatea de Construcții Civile Industriale și Agricole, Bucuresti (România)
     
     
LIMBA MANTERNĂ   Română
LIMBI STRAINE CUNOSCUTE    
  ÎNȚELEGERE VORBIRE Scris
  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Participare la conversaţie Discurs oral  
ENGLEZĂ C1 B2 B1 A2 B1
SPANIOLĂ B2 A2 B2 A2 A1

(*) Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare   Bune abilităţi de comunicare dobândite în urma experienţei mele ca director general, manager de proiect si ca manager al contractelor de lucrari
     
ompetenţe organizaţionale/manageriale   Bune competenţe de organizare dobândite ca Director General si Manager Proiect al contractelor de lucrari
     
Competenţe dobândite la locul de muncă   O bună cunoaştere a rigorilor impuse de Comunitatea Europeana cu privire la finantarea externa a lucrarilor de constructii prin Programul Operational Sectorial Mediu cat si Programul Operational Infrastructura Mare
     
Specializări efectuate  
Manager Proiect Noi - Dec 2014
Achiziții Publice Ianuarie 2015
Evaluarea Modificărilor Contractuale pentru POS Mediu și POS Transporturi Ianuarie 2015
Plata sumelor reținute din certificatele de plată în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu Martie 2015
Indicatori de monitorizare și fazarea proiectelor cu finanţare din POS Mediu, 2007 – 2013 Aprilie 2015
Noi Reglementări în domeniul Achizițiilor Publice Aprilie 2015
FIDIC August 2015
Pregătire aplicație finanțare POIM 2014 – 2020 Septembrie 2015
Recepție la terminarea lucrărilor de construcții și instalații – Partea I Octombrie 2015
Pregătire Închidere Program Operațional Sectorial Infrastructura de Mediu 2007 – 2013 – Partea I Octombrie 2015
Recepție la terminarea lucrărilor de construcții și instalații – Partea II Noiembrie 2015
Pregătire Închidere Program Operațional Sectorial Infrastructura de Mediu 2007 – 2013 – Partea II Decembrie 2015
Achiziții Publice Ianuarie 2016
Închidere proiecte POS Mediu. CR finală. CR pe zero. Recuperarea totală a prefinanțării. Cote legale Ianuarie 2016
Seminar FIDIC Februarie 2016
Pregătire Închidere Program Operațional Sectorial Infrastructura de Mediu 2007 – 2013 – Partea III Martie 2016
FIDIC Martie 2016
Noile reglementări privind Achizițiile Publice Martie 2016
Metodologia privind transferul investițiilor realizate în POS Mediu Aprilie 2016
Utilizarea instrumentelor moderne de tehnici de calcul – Microsoft Excel 2010 Mai – Decembrie 2016
Seminar Achiziții privind noile reglementări Iulie 2016
Pregătirea Inginerilor de Supervizare Iulie – August 2016
Seminar FIDIC Septembrie 2016
Seminar FIDIC Noiembrie 2016
Comunicare Eficienta și Etica în Relațiile Interpersonale Decembrie 2016
Seminar FIDIC Decembrie 2016
Manager Proiect Ian – Feb 2017
Utilizarea instrumentelor moderne de tehnici de calcul – Microsoft Word 2010 Ian– Iun 2017
Etică și Cultură Organizațională Ian - Iun 2017
Noi reglementări în domeniul Achizițiilor Publice Martie 2017
FIDIC Mai 2017
Seminar FIDIC Iulie 2017
Atribuirea contractelor de achiziție publică August 2017
Seminar FIDIC August 2017
Atribuirea contractelor de achiziție publică: Modificări și noutăți legislative aplicabile în proiectele din fonduri europene Septembrie 2017
Seminar privind modelul de contract național Septembrie 2017
Program de pregătire profesională referitor la Modelul Național de Contract de Achiziție Publică de Lucrări Octombrie 2017
Actualizări Legislative în domeniul Achizițiilor Publice Ian. – Feb. 2018
Model de Contract Național Martie 2018
Actualizări Legislative în domeniul Achizițiilor Publice Aprilie 2018
Model de Contract Național Mai 2018
Reglementări privind aplicarea instrucțiunilor din POS Mediu în POIM Iunie 2018
Instruire utilizatori pe platforma Microsoft SharePoint Iunie 2018
Leadership Operațional și Utilizarea Puterii August 2018
Actualizări Legislative în domeniul Achizițiilor Publice Aug – Sept 2018
Lucru in echipă și asigurarea feedback-ului Februarie 2019
Contract național vs. FIDIC Martie 2019
Actualizări Legislative în domeniul Achizițiilor Publice Aprilie 2019
Contract național vs. FIDIC Mai 2019
Actualizări Legislative în domeniul Achizițiilor Publice Iunie 2019
Noi reglementări în domeniul Achizițiilor Publice Ianuarie 2020
     
Competențele digitale  
AUTOEVALUARE
Procesarea informaţiei Comunicare Creare de conţinut Securitate Rezolvarea de probleme
Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent
    O buna cunoaștere a pachetului Microsoft Office ( Word , Excel , PowerPoint), cunoștințe de utilizare a pachetului AutoDesk (AUTOCAD 2D).
     
Informaţii suplimentare   Lider de echipă elaborare Studiu de Fezabilitate ”Extindere retele de apa si canalizare in comuna Crevedia, jud. Dambovița”
Lider de echipă elaborare Studiu de Fezabilitate ”Extindere retele de apa si canalizare in comuna Corbeanca, jud. Ilfov
Lider de echipă elaborare Studiu de Fezabilitate ”Înființare rețea canalizare menajeră și extindere rețea de apa în comuna Suraia, județul Vrancea”

Declaratii de avere si interese

Legea nr. 176/2010 menţine obligativitatea în ceea ce priveşte declararea averii şi a intereselor pentru următoarele categorii de persoane: “aleşii locali; persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice” Având în vedere cele de mai sus, facem din nou precizarea că, în sensul Legii nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, “funcţionar public este persoana numită sau aleasă într-o funcţie publică, cu caracter de permanenţă, în serviciul unei autorităţi publice centrale sau locale ori într-o instituţie publică subordonată acesteia”


Administratorul public are în principal, următoarele atribuții și obligaţii: - să îndeplinească obiectivele şi indicatorii de performanţă stabiliţi în Anexă;
- să elaboreze şi să aplice strategii specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei;
- să adopte măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare şi a mandatului încredinţat;
- să asigure respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;
- să administreze, cu diligenţa unui bun proprietar, patrimoniul instituţiei publice şi să asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei;
- să prezinte angajatorului ori de câte ori este necesar, situaţia economico-fînanciară a serviciilor publice, modul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor din Anexă, inclusiv măsurile pentru optimizarea activităţii, când este cazul;
- să îndeplinească atribuţiile delegate de către primar, în limitele impuse de către acesta, respectiv poate să
îndeplinească, în condiţiile legii, una sau mai multe dintre atribuţiile enumerate mai jos:

  • o coordonarea aparatului de specialitate al primarului;
  • o coordonarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate şi/sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local enumerate în anexă;
  • o orice alte atribuţii în domenii specifice instituţiei şi postului, încredinţate de către primar şi/sau Consiliul Local prin act administrativ şi care nu contravin legii.

 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.