Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Secretar general

Curriculum vitae

INFORMAȚII PERSONALE    
Nume/Prenume    CIUBUC IULIANA-FLORENTINA
Adresa   oras Murfatlar, Jud. Constanta
E-mail    secretarprimaria-murfatlar.ro
Cetăţenia    Romana
Data nașterii     29.03.1982
Sex   Feminin
     
EXPERIENȚĂ
PROFESIONALA
   
Perioada   

Decembrie 2022 - prezent

Funcţia sau postul ocupat    Secretar general al orașului Murfatlar
Principalele activităţi şi responsabilităţi   

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz;
b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia, etc.

Numele şi adresa angajatorului   Unitatea Administrativ - Teritorială Oraș Murfatlar
Strada Calea Dobrogei nr. 1, Oras Murfatlar, Judetul Constanta
Tipul activităţii sau sectorul de activitate     Instituție publică
Execuție, conducere
Perioada  

1 aug. 2006 – decembrie 2022

Funcţia sau postul ocupat   

Inspector superior în cadrul Compartimentului investiții din structura Arhitectului șef

Inspector în cadrul Compartimentului Achiziții publice, Administrarea domeniului public și privat, Fonduri europene
Delegare atribuții secretar general oraș 11.2020 - 19.01.2022

Activităţi şi responsabilităţi principale   -Întocmirea documentației necesară pentru avizarea, aprobarea atribuirii și schimbării denumirii de străzi, urmare a aprobării documentațiilor de urbanism PUG, PUZ, PUD;
-Informarea și consultarea publiculuipentru documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului (PUG, PUD, PUZ);
-Urmărirea implementării cadrului legislativ privind integrarea europeană la nivelul administrației publice locale;
-Intocmirea de proiecte eligibile pentru obiectivele propuse a se realiza în folosul comunitatii conform programelor de dezvoltare;
-Elaborarea programului anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;
-Elaborarea documentaţiei de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire, etc.
Numele şi adresa angajatorului   Unitatea Administrativ - Teritorială Oraș Murfatlar
Strada Calea Dobrogei nr. 1, Oras Murfatlar, Judetul Constanta
Perioada   04.2006 – 12.2006
Funcţia sau postul ocupat    Redactor - Cotidianul Ziua de Constanta

Numele şi adresa angajatorului

  Cotidianul Ziua de Constanta

Activităţi şi responsabilităţi principale

  Culegere de informații, redactarea știrilor
Perioada   10.2005 – 12.2006
Funcţia sau postul ocupat    Credit adviser
Numele şi adresa angajatorului   Gemini Capital Consult
Activităţi şi responsabilităţi principale   Consultanta financiar-bancara
Informarea, pregătirea actelor, depunerea dosarului de credit și asistarea până la soluționarea cererii de credit.
EDUCAȚIE ȘI FORMARE    
Perioada   Oct. 2017 - iulie 2019 - Studii postuniversitare
Calificarea / diploma obţinută     Master „Managementul instituțiilor publice”, Facultatea de Drept și Știinte Administrative, Universitatea „Ovidius” Constanta
Disciplinele principale studiate/ competenţe profesionale dobândite   Drept administrativ european, modele de management, comunicarea în instituțiile publice, managementul proiectelor/programelor sociale, administrarea domeniului public și privat
Perioada    Oct. 2006 – febr. 2008 - Studii postuniversitare
Calificarea / diploma obţinută     Master „Dreptul afacerilor în societatea informațională”, Facultatea de Drept și Stiinte Administrative, Universitatea „Ovidius” Constanta
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite   Societăți comerciale și civile în lumina reglementărilor juridice actuale, litigii în comerțul internațional, contracte comerciale, Regimul juridic al titlurilor de credit în comerțul internațional
Perioada   2002 – 2006
Calificarea / diploma obţinută   Facultatea de Drept si Stiinte administrative, Universitatea „Ovidius” Constanța
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite   Teoria generală a dreptului, istoria dreptului românesc, drept constituțional, drept civil, drept administrativ, contencios administrativ, dreptul muncii, drept penal
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare  

- Certificat de absolvire ,,Program pilot de formare specializată destinat mentorilor” organizate de INA în perioada 13.03 – 26.05.2023
- Certificat de absolvire la programul de specializare ,,Evaluator proiecte”, organizat în perioada 04.07.2022 – 08.07.2022;
- Certificat de participare la sesiunea de formare generală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal derulată în perioada 06.09.2021 – 10.09.2021 în cadrul proiectului ,,Instruire orizontală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru beneficiarii FESI”, cod proiect 1.1.114, cod SMIS2014+129690, ANFP;
- Certificat de absolvire pentru ocupația ,,Manager de proiect”, organizat de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor umane în perioada 15.02.2021 – 26.02.2021;
- Certificat de absolvire pentru ocupația ,,Expert accesare fonduri structurale și de coeziune”, organizat de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în perioada 10.12.2020 – 21.12.2020;
- certificat de participare curs: Taxe și impozite, executări silite;
-Certificat de absolvire pentru ocupația ,,Formator” organizat de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor umane în perioada 25.02.2013 – 03.03.2013;
- certificat de participare curs de formare a mediatorilor profesioniști, în perioada 25.02.2013 – 17.03.2013
-Certificat de absolvire pentru ocupația ,,Manager de proiect” organizat de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor umane în perioada 07.03.2011 – 31.05.2011;
- Certificat de absolvire pentru ocupația ,,Expert achiziții publice” organizat de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor umane în perioada 07.02.2011 – 02.03.2011;
- Certificat de absolvire pentru ocupația ,,Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene” organizat de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor umane în perioada 06.01.2011 – 29.01.2011;
- Certificat de absolvire pentru ocupația ,,Manager de proiect” în perioada 10.11.2010 – 29.11.2010;
- Certificat de absolvire pentru ocupația ,,Contabil” în perioada 11.10.2010 – 28.10.2010;
- Certificat de absolvire Modul psihopedagogic – Departamentul pentru pregătirea personalului didactic la data de 30.06.2005;
- Certificat ECDL complet, 11.05.2010;
- Certificat de absolvire pentru ocupația ,,Expert achizitii publice” organizat de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor umane în perioada 13.10. – 26. 10.2009;
- Curs de pregatire „Managementul proiectelor cu finantare din fonduri europene” organizat de INA – Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala, în perioada 19 – 23 noi. 2007
- Curs de pregatire „Fondurile structurale” organizat de Centrul Regional de Dezvoltare Resurse Umane si Management Social Constanta în perioada 16 – 20 0ct. 2006;
- Certificat de absolvire a cursului de perfecționare – programul V160 – operare cu Windows, word, excel, internet în perioada 17.03 – 04.04.2003;
- Atestat profesional nr. 1412/08.11.2001: lucrător în administrația publică

     
APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE    
Limba maternă     Româna
LIMBI STRAINE CUNOSCUTE    
  Autoevaluare Întelegere     Vorbire   Scriere
Ascultare    Citire  Participare la conversaţie   Discurs oral Exprimare scrisă
ENGLEZA C1   Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat  C1  Utilizator experimentat  C1  Utilizator experimentat C1  Utilizator experimentat
ITALIANA C2  Utilizator experimentat C2  Utilizator experimentat  C1   Utilizator experimentat C1  Utilizator experimentat C1  Utilizator experimentat
FRANCEZA B1   Utilizator independent   Utilizator independent  B2   Utilizator independent  B2 Utilizator independent  B2 Utilizator independent 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

COMPETENTE SI ABILITATI SOCIALE  

-Comunicare şi relaţionare cu actori din diferite medii sociale - dezvoltarea de proiecte în colaborare cu actori din diferite medii;
-Spirit analitic şi sintetic - implicarea în diferite proiecte;

COMPETENTE SI APTITUDINI ORGANIZATORICE   -Planificare, organizare şi monitorizare a activităţii - exercitarea poziţiei de coordonator de proiecte;
-Autoorganizare, initiativa, responsabilitate, abilitati organizatorice si de comunicare.
COMPETENTE SI CUNOSTINTE DE UTILIZARE A CALCULATORULUI   Word, Excel, Power Point
PERMIS DE CONDUCERE   Cat. B
INFORMATII SUPLIMENTARE   - reprezentant al instituției, la nivel de expert privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020;
- mediator – Hotărâre nr. 3854/20.07.2013;
- Responsabil proiect ,,Reabilitare și modernizare Drum comunal 27, sat Siminoc, oraș Murfatlar, jud. Constanța”, Programul Național de Dezvoltare Locală;
- Responsabil proiect ,,Reabilitare și modernizare 26 străzi, în orașul Murfatlar, jud. Constanța”
- Manager de proiect in cadrul proiectului ,,Modernizarea unor strazi in orasul Murfatlar”
- Manager de proiect în cadrul proiectului „Dialog intre culturi” Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2007-2013.
- Coordonator regional în cadrul proiectului ,,Imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii” finantat din Fondul Social European in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
- Coordonator regional în cadrul proiectului ,,Promovarea egalitatii de sanse si de gen in ocupare si in societate” finantat din Fondul Social European in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
- Asistent Manager de proiect in cadrul proiectului Festivalul ,,Zilele Murfatlarului”, contract nr. RO 2004/016-784.01.04.01.22.

Declaratii de avere si interese

Legea nr. 176/2010 mentine obligativitatea în ceea ce priveste declararea averii si a intereselor pentru urmatoarele categorii de persoane: “alesii locali; persoanele cu functii de conducere si de control, precum si functionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îsi desfasoara activitatea în cadrul tuturor autoritatilor publice centrale ori locale sau, dupa caz, în cadrul tuturor institutiilor publice” Având în vedere cele de mai sus, facem din nou precizarea ca, în sensul Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, “functionar public este persoana numita sau aleasa într-o functie publica, cu caracter de permanenta, în serviciul unei autoritati publice centrale sau locale ori într-o institutie publica subordonata acesteia”


Atributiile secretarului, conform Legii administratiei publice locale Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului,hotărârile consiliului local;
b) participă la şedinţele consiliului local;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între prefect;
d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, şi redactează hotărârile consiliului local;
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar.

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.